Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 143 Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

23.400

24.473

24.473

24.473

24.473

24.473

24.473

geen

2023

20231

 

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023

12.095

12.070

13.739

13.739

13.739

13.739

13.739

geen

2023

2023

 

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen2

13.479

15.981

16.525

17.071

17.071

17.071

17.071

geen

2023

2023

 

Academische ziekenhuizen en SBD's voor onderwijs aan zieke leerlingen2

7.140

7.716

7.716

7.716

7.716

7.716

7.716

2018

2023

2023

 

Aanpassen lesmateriaal voor visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen(Dedicon)

4.389

4.333

4.389

4.389

4.389

4.389

4.389

2021

2026

2022

 

Techniekpact

364

      

geen

geen

2021

 

Woord en gebaar

35

35

35

35

35

35

35

2014

2023

2022

 

Goed worden, goed blijven (PO-Raad)

1.767

2.097

1.194

    

20203

2025

2023

 

Nederlands Gebarencentrum

509

550

550

550

550

550

550

2021

2026

2022

 

Ouderorganisatie

1.064

1.165

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

2014

2023

2022

 

Stichting gedragswerk

750

765

750

750

750

750

750

2015

2024

2022

 

Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning scholen en ouders)

5.570

5.236

2.438

2.500

2.500

2.500

2.500

geen

2023

2023

 

Ondersteuning aanpak lerarentekort

250

2.695

8.793

16.900

16.900

17.900

17.900

2015

2026

2026

 

Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

3.636

5.247

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

2019

2023

2023

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-programma’s onderwijs 2020–2021

74.455

      

nvt

2022

2021

 

Regeling extra hulp voor de klas

201.837

      

nvt

2022

2021

 

Nationaal Onderwijsmuseum

550

550

550

550

550

550

550

geen

2023

2022

 

Landelijke Geschillencommissie

1.263

1.334

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

2021

2026

2022

 

Versterking ICT en externe connectiviteit (SIVON)

2.335

2.807

3.803

    

geen

2023

2023

 

Extra ondersteuning kwetsbare leerlingen (SIVON)

20.500

      

geen

2022

2021

 

Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

2.997

7.860

7.899

8.000

8.000

8.000

8.000

geen

2024

2023

 

Ondersteuning nieuwkomers (PO-Raad)

346

872

350

350

350

350

350

geen

2023

2023

 

Curriculum.nu (Stichting Leerplanontwikkeling)

3.923

3.742

4.664

1.021

   

geen

2023

2022

 

Gerichte interventies voor het verbeteren van de basisvaardigheden PO

 

104.495

155.643

224.766

221.053

214.169

215.181

geen

2023

2023

 

School en omgeving PO en VO

 

34.000

56.700

56.700

56.700

56.700

56.700

geen

2023

2023

 

Nationaal Groeifonds

  

3.988

7.056

6.154

4.085

750

geen

2023

2023

 

Ruimte OK

50

800

     

geen

2022

2022

 

Overige beschikkingen op basis Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en SLOA

1.652

19.785

8.795

5.505

6.391

7.877

12.186

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

384.356

258.608

331.344

400.421

395.671

389.204

391.190

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

2

Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs.

3

Evaluatie via monitor bestuursakkoord PO 2017.

Tabel 144 Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Art. 3

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Instellingssubsidie Kennisnet

21.240

22.524

24.625

30.251

23.117

23.117

23.117

2018

2021

20221

 

Instellingssubsidie stichting School en Veiligheid

2.246

2.393

1.156

1.156

1.156

1.156

1.156

2020

2022

20221

 

Instellingssubsidie INGRADO

1.791

1.945

627

627

627

627

627

2020

nnb

20221

 

Instellingssubsidie Combo/Laks

470

512

518

518

518

518

518

2021

2026

20221

 

Instellingssubsidie stichting Lowan

331

530

332

332

332

332

332

2020

nnb

20221

 

(Instellings)subsidie continuering en doorontwikkeling Boris (vso/pro)

634

634

634

634

634

634

634

2021

2026

20221

 

Instellingssubsidie Erkennen leerwerktrajecten vmbo

524

524

524

524

524

524

524

2020

nnb

20221

 

Subsidie activiteitenplan Stichting Platforms vmbo

1.175

943

970

970

970

970

970

2020

nnb

20221

 

Subsidie Platform Beta en Techniek (Tecwijzer)

797

500

500

500

500

500

500

2020

nnb

20221

 

Voortgezet Leren (vo-raad)

3.300

3.000

2.696

3.000

3.000

3.000

3.000

2020

nnb

20221

 

Bundelbeschikking vo-raad (burgerschap, professionaliseren leraren, regionale samenwerking)

1.352

900

400

400

400

400

400

2020

nnb

20221

 

Steunpunt Passend onderwijs (vo-raad)

1.327

1.664

832

832

832

832

832

2020

nnb

20221

 

Schoolleidersregister SRVO

1.029

755

500

500

0

0

0

2020

nnb

20221

 

Regeling vrijroosteren leraren fase 2 & 3

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2019

2022

2022

 

Regeling doorstroom po-vo

13.932

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

geen

2023

2023

 

Regeling doorstroom VMBO-HAVO/MBO

6.752

9.900

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

geen

2023

2023

 

Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021 ‒ 2023

4.704

13.039

9.267

9.267

9.267

9.482

9.482

geen

nnb

2023

 

Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO

154

200

200

200

200

200

200

nvt

2023

2023

 

Subsidie pilots Nieuwe leerweg

8.944

9.519

10.241

0

0

0

0

nvt

nnb

2023

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

69.795

0

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

680

680

680

680

680

680

680

nvt

2024

2024

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

112.001

0

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Capaciteitentoets vo

4.849

10.000

5.833

0

0

0

0

nvt

nnb

2023

 

Regeling Heterogene brugklassen

0

101.799

21.250

55.500

55.500

55.500

55.500

nvt

nnb

2026

 

Gerichte interventies voor het verbeteren van de basisvaardigheden VO

0

118.255

176.138

254.365

250.162

242.371

243.517

nvt

nnb

Regeling nog in de maak

 

Maatschappelijke Diensttijd

0

0

203.392

203.702

203.703

203.704

203.705

nvt

nnb

Regeling nog in de maak

 

Doorstroom en maatwerkdiploma

0

6.200

15.200

15.200

15.200

14.200

6.200

nvt

nnb

Regeling nog in de maak

 

Versterken onderwijskwaliteit

0

3.100

5.100

5.100

5.100

5.100

2.100

nvt

nnb

Regeling nog in de maak

 

Nationaal Groeifonds

0

2.142

12.252

22.006

21.427

12.586

2.000

nvt

nnb

Regeling nog in de maak

 

Subsidies techniekhavo

  

9.000

9.000

9.000

8.000

    
 

Subsidies curriculum

  

8.499

15.289

25.938

37.890

21.247

   
 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

14.819

24.938

13.943

13.658

14.013

15.116

22.533

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

275.846

354.096

556.309

675.211

673.800

668.439

630.774

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

Tabel 145 Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Art. 4

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Praktijkleren

306.279

318.572

240.092

226.656

201.869

187.868

179.869

2018

2022

2022

 

Subsidieregeling Flexibilisering MBO

5.225

6.631

2.190

0

0

0

0

nvt

nnb

2024

 

Subsidieregeling Tel mee met Taal

4.700

5.000

5.100

0

0

0

0

2019

2024

2024

 

Loopbaanorientatie

1.782

1.267

34.455

34.373

34.373

34.373

34.373

2020

2025

2025

 

Vakwedstrijden MBO

4.100

4.191

4.327

1.082

0

0

0

nvt

nnb

2024

 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

33.471

0

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Extra hulp voor de klas

102.647

0

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

Zelftesten

536

3.364

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

Maatschappelijke diensttijd

0

199.677

0

0

0

0

0

   
 

Doorstroom beroepskolom

0

6.450

25.000

31.000

33.000

33.000

33.000

   
 

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF)

0

300

3.400

3.900

0

0

0

   
 

Overige subsidies:

15.920

24.284

21.792

23.213

23.035

21.894

21.894

   
 

1. Gelijke Kansen Alliantie

6.632

9.300

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

2. Digitaal veilig onderwijs (coalitieakkoord)

 

4.000

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

 

nnb

nnb

 

3. Aansluiting arbeidsmarkt (coalitieakkoord)

  

2.714

3.000

3.000

3.000

3.000

 

nnb

nnb

 

Totaal subsidie(regelingen)

481.292

583.036

344.270

328.424

300.477

285.335

277.336

   
Tabel 146 Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Art. 6

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (Stcrt. 2020, 10893)

323

610

2.638

2.638

2.638

2.638

2.638

Geen

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

2.026

 

Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 109)

6.845

      

Geen

Geen

2.022

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas (Stcrt. 2021, 21730)

12.153

      

Geen

2.022

2.022

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho

701

6

     

Geen

nnb

2.023

 

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 32823)

630

2.100

3.300

3.300

   

Geen

2.026

2.026

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen1

940

1.467

423

354

354

354

354

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

21.592

4.183

6.361

6.292

2.992

2.992

2.992

   
1

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 147 Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Art. 7

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling open en online onderwijs (Stcrt. 2017, 43113)

1.639

2.074

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

Geen

2022

2022

 

Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 109)

7.259

      

Geen

Geen

2022

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas (Stcrt. 2021, 21730)

11.925

      

Geen

2022

2022

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho

1.468

      

Geen

nnb

2023

 

Instellingssubsidie stichting Nuffic1

13.985

12.828

11.113

10.194

10.194

10.194

10.194

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Studiekeuze123

2.548

3.836

3.702

3.702

3.702

3.702

3.702

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Vluchteling Studenten UAF

2.457

2.594

2.594

2.594

2.594

2.594

2.594

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Studentenwelzijn (Ecio)

850

894

894

894

894

793

793

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

265

334

280

340

263

323

263

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

249

263

263

263

263

263

263

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen2

1.694

2.006

4.008

3.631

3.709

3.615

4.160

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

44.339

24.829

24.966

23.730

23.731

23.596

24.081

   
1

Inclusief aantal niet-wettelijke taken die vanaf 2022 worden verlegd, afgebouwd of beeindigd.

2

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 148 Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Art. 8

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

          
 

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

185

185

185

185

 
 

Stichting Nuffic

906

999

999

999

999

999

999

 
 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

3.153

4.089

4.089

4.089

4.089

4.089

4.089

2020

 

Internationalisering onderwijs

1.000

1.062

1.062

1.062

1.062

1.062

1.062

 
 

Duitsland Instituut Amsterdam

803

846

786

786

786

786

786

2020

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

625

625

624

625

624

624

2013

 

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

50

157

157

157

157

157

157

 
 

Overige incidentele subsidies

9

206

156

156

87

71

70

 
 

Totaal subsidie(regelingen)

6.706

8.169

8.059

8.058

7.990

7.973

7.972

 
Tabel 149 Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Art. 9

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling Lerarenbeurs

58.087

78.881

62.717

61.334

56.185

56.184

56.185

2015

2021

 
 

Regeling zij-instroom

37.520

39.240

39.240

39.240

39.240

39.240

39.240

2017

2021

 
 

Onderwijsassistenten

3.750

6.750

7.750

6.500

7.000

4.500

3.000

  

2023

 

Regeling korte scholingstrajecten vo

1.200

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

   
 

Regionale aanpak personeelstekort

15.831

20.019

27.019

30.019

30.019

30.019

30.019

 

2021

 
 

Regionale aanpak overig

12.930

15.950

19.500

23.000

37.000

   
 

LOF en MBO pioniers

568

      

2019

 

2021

 

MBO instructeursbeurs

430

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

   
 

pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021

256

256

256

     

2022

2023

 

Bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt

285

285

71

       
 

Regeling Schoolkracht

5.000

       

2022

2022

 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2021-01-19)

257

5.100

15.407

21.414

21.083

21.953

21.953

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

123.184

154.731

169.590

178.657

177.227

179.096

191.597

   
Tabel 150 Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Art. 14

Naam Subsidie (regeling)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

 

Subsidies op grond van Besluit op het specifiek cultuurbeleid of Kaderregeling subsuidies OCW, SZW en VWS

187.436

350.046

91.929

76.307

71.519

60.277

59.524

   
 

Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19

13.498

3.149

      

2023

2024

            
 

Totaal Subsidies (regelingen)

200.934

353.195

91.929

76.307

71.519

60.277

59.524

...

...

...

Tabel 151 Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Art. 15

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid

827

752

753

753

753

753

753

Geen1

  
 

Project Versterking lokale journalistiek door samenwerking

3.455

3.147

4.063

4.000

3.000

  

Geen

2025

 
 

Subsidies Persvrijheid en veiligheid

  

1.300

1.000

100

100

100

Geen

n.n.b.

 
 

Werk aan Uitvoering

 

3.817

6.335

5.969

5.949

5.193

5.154

Geen

n.n.b.

 
 

Subsidieregelingen onderzoeksjournalistiek SvdJ en FBJP

5.359

7.940

9.326

11.431

14.633

13.127

13.059

Geen

2023

 
 

Regeling professionalisering lokale omroepen

 

6.043

9.810

11.187

11.186

143

 

Geen

2025

 
 

Steunfonds lokale informatievoorziening

5.428

      

Geen

  
            
            
 

Totaal subsidie(regelingen)

15.069

21.699

31.587

34.340

35.621

19.316

19.066

   
1

Programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling en zijn opgenomen onder de "Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid" worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid, Wet overige OCW-subsidies, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de Mediawet 2008. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)».

Tabel 152 Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Art. 16

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Stichting NLBIF

566

0

0

0

0

0

0

2014

2022

Jaarlijks

 

Naturalis Biodiversity Center

6.668

7.525

7.489

7.489

7.489

7.489

7.489

2014

2022

Jaarlijks

 

BPRC

10.923

11.350

11.310

11.310

11.310

11.310

11.310

2014

2022

Jaarlijks

 

NEMO/NCWT

3.536

3.661

3.661

3.661

3.661

3.661

3.661

2014

2022

Jaarlijks

 

STT

231

239

239

239

239

239

239

2014

2022

Jaarlijks

 

Subsidieregeling Stichting AAP

1.084

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

Geen

Geen

2033

 

LNVH

150

150

150

150

150

0

0

Geen

Geen

2025

 

Nationaal Programma Open Science

0

757

0

0

0

0

0

Geen

Geen

2022

 

Erkennen en Waarderen

0

385

360

360

256

264

0

Geen

Geen

2026

 

Nationale Coördinatie

592

2.777

4.488

4.460

4.489

5.123

5.550

2014

Geen

Jaarlijks

 

Nationaal Groeifonds

0

1.140

47.720

42.740

0

0

0

Geen

  
 

Totaal subsidie(regelingen)

23.750

29.108

76.541

71.533

28.718

29.210

29.373

   
Tabel 153 Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Art. 25

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

          

2018 Beleidsdoorlichting 2014-2018

  
 

Subsidie-regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2017-2022

instellingssubsidies

8.685

7.114

0

0

0

0

   

2021

  

projectsubsidies

3.056

0

0

0

0

0

    
 

Subsidie-regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2022-2027

instellingssubsidies

  

10.327

10.327

10.327

10.327

10.327

  

2026

  

projectsubsidies

 

3.122

3.332

3.352

3.882

3.881

3.381

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

 

11.741

10.236

13.659

13.679

14.209

14.208

13.708

   
Licence