Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 139 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Van Meenen en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering ook voor passend onderwijs inzichtelijk te maken wat de belangrijkste regels zijn voor administratie en verantwoording en welke ruimte de wet- en regelgeving biedt.

(Kamerstukken 2018/19 II, 31497, nr. 292).

In mei 2022 is de brochure ‘helderheid rond passend onderwijs’ online gepubliceerd, in juni 2022 is de brochure naar alle basisscholen gestuurd. De motie is hiermee uitgevoerd. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd op 15 juli 2022 met de brief Planning wetsvoorstellen passend onderwijs (Kamerstukken II 20221/22, 31497, nr. 440).

De motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer (overwegende dat onderwijsaanbod op een zorgboerderij soms dreigt te verdwijnen, omdat schoolbesturen in de regio niet over willen gaan tot de ondersteuning van deze initiatieven) verzoekt de regering om ter bescherming van dit soort initiatieven doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie te beleggen, teneinde een schoolbestuur een aanwijzing te kunnen geven om de samenwerking met een initiatief dat onderwijs buiten school aanbiedt aan te gaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 300).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 december 2021 Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 422).

De motie van de leden Nijboer en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de SER te vragen een nader verkenning te doen naar hoe (ongelijke) kansen zich opstapelen, welke effecten dit heeft op een succesvolle loopbaan en de mogelijkheden tot een leven lang ontwik-kelen, en daarbij voort te borduren op eerdere hieraan gerelateerde SER-adviezen en met betrokkenheid van het SER-jongerenplatform.

(Kamerstukken II 2018/19, 35162, nr. 8).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van de SER van 9 juni 2021 Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in gelijke kansen voor iedereen. Genoemd in de brief aan de Tweede Kamer op 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31524 nr. 498).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om breder onderzoek te doen naar wat stijgende druk op kinderen en hun stressniveau doet en wat de samenhang hiertussen is en het gebruik van aanvullend schaduwonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 506).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Aanpak «mentale gezondheid: van ons allemaal» (Kamerstukken II 2021/22, 32793, nr. 613).

Motie Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties bij de organisatie en invulling te betrekken en hiervoor te faciliteren en deze steunpunten op het niveau van een samenwerkingsverband te laten aansluiten op bestaande (regionale) initiatieven.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 375).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 van 16 december 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 422).

Motie Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om direct werk te maken van de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen door ruimte te scheppen via experimenteerbepalingen met het doel dat deze initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen met voldoende innovatie- en onderwijsgelden, en worden gefaciliteerd en ondersteund; verzoekt de regering, tevens de Kamer voor 1 januari te infomeren over hoe dit geregeld gaat worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 382).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs 2021 van 3 september 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering concrete doelstellingen te formuleren over hoe, waarmee en door wie de kansenongelijkheid zal worden aangepakt; verzoekt de regering, tevens om achterstanden in kaart te brengen en te monitoren welke effecten de interventies gericht op de bestrijding van kansenongelijkheid hebben in de praktijk.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 178).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 163).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering het LBVSO officieel te erkennen als onafhankelijke vereniging met eigen bestuur en hen structureel te betrekken bij besluitvorming, net als andere leerlingenvertegenwoordigingen als LAKS en JOB.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 169).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vast te leggen dat voor een wijziging in de tlv of een verlaging van de categorie van de tlv een aanpassing van het ontwikkelingsperspectief en overeenstemming met ouders nodig is.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 411).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 december 2021 de Tweede Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2021/2022, 31497, nr. 422).

Motie van de leden Bruins en Van den Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de PO-Raad om te zorgen dat het onderscheid tussen «lio als werknemer» en «lio als stagiair» opgeheven wordt en dat alle lio’s een passende beloning ontvangen.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 399).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 december 2021 Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

De gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Gratis schoolboeken specifiek in te gaan op de mogelijkheid om devices zoals laptops en tablets onder de Wet Gratis Schoolboeken te scharen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 176).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken 2016-2020 van 30 september 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 33088, nr. 6).

Motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat internationale technologiebedrijven die actief zijn in het Nederlandse onderwijs zonder voorbehoud het privacyconvenant ondertekenen, en indien nodig ondertekening te verplichten.

(Kamerstukken II 2019/20, 32034, nr. 33).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Digitalisering in het funderend onderwijs van 24 september 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 593).

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek te gaan om te inventariseren welke digitale leermiddelen er momenteel door scholen worden gebruikt en of deze volledig voldoen aan de strenge Europese regels die gelden voor de privacy van leerlingen en hierover de Kamer te informeren voor 1 maart 2021.

(Kamerstukken II 2019/20, 32024, nr. 38).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 september 2021 Digitalisering in het funderend onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 593).

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering voorrang te verlenen aan vitale sectoren ook in de verdeling van de sneltestcapaciteit.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 73).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat de effecten zijn van het geheel uit de lumpsum halen van de docent en de resultaten hiervan voor de zomer van 2021 met de Kamer te delen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 556).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de sneltesten, zodra ze gevalideerd zijn, onmiddellijk effectief en verantwoord in te zetten op scholen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 558).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in een aangepaste versie van de coronakaart of anderszins inzicht te verschaffen in onder welke omstandigheden het sluiten van de scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen zullen worden; verzoekt de regering, tevens duidelijkheid te verschaffen over de rol die GGD’s hebben bij het besluit om scholen al dan niet te sluiten.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 561).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer (constaterende dat er nog steeds signalen zijn van leraren die worden gedwongen fysiek aanwezig te zijn op school ondanks het feit dat zijzelf of iemand in hun huishouden in de risicogroep valt voor het coronavirus; overwegende dat problemen rondom gedwongen fysieke aanwezigheid op schoolniveau moeten worden opgelost, maar idealiter zich überhaupt nooit zouden voordoen) verzoekt de regering hierover in overleg te treden met werkgevers- en werknemersorganisaties en hun te verzoeken gedwongen fysieke aanwezigheid van leraren te voorkomen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 562).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de uitwerking van de steunmaatregelen voor de cultuursector en in samenwerking met de provincie Fryslân te borgen dat conform de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer en de motie-Dik-Faber c.s. aan de zorgplicht voor de Friese taal en cultuur wordt voldaan.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 79).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Marijnissen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in nauw overleg met de onderwijssector, gedurende de schoolsluiting veilige alternatieven te ontwikkelen waardoor kinderen weer naar school kunnen op een manier die veilig is voor leerling en docent, en hierin mogelijkheden mee te nemen zoals sneltesten, 1,5 meter afstand, een mondkapjesplicht wanneer leerlingen niet op hun stoel zitten en bijvoorbeeld halve klassen in het lokaal terwijl de andere helft thuis de les volgt.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 882).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van der Staaij; De Tweede Kamer verzoekt de regering om, voor het geval dat gehele heropening op 25 januari niet verantwoord zou zijn, scenario’s voor te bereiden zodat gekozen kan worden voor in ieder geval gedeeltelijke heropening, dan wel opening met aanvullende maatregelen om de veiligheid op school te waarborgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 889).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met het COA te zorgen voor een stabiele wifiverbinding en voldoende devices, zodat ook vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 171).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om pr.o. als instroomniveau expliciet op te nemen in alle adviezen en scholen indringend te adviseren daar niet van af te wijken.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 451).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 maart 2022 Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderwijsinterventies waarvan de effectiviteit niet bewezen is of die niet zeer aannemelijk is, uit te sluiten van financiële toerusting in het kader van het Nationaal Programma en gaat over tot de orde van de dag.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 186).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 april 2022 Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs: tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 164).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om pabostudenten als deel van het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid te bieden om als keuzevak of extra curriculaire activiteit kinderen te tutoren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 230).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 april 2022 Bijsturing Nationaal Progamma Onderwijs: tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs (Kamerstukken: II 2021/2022, 35925, nr. 164).

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 233).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Segers c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de minister, een onderzoeksnetwerk op te zetten van onderwijsinstellingen, -professionals en wetenschappers met als doel kennis en goede praktijken aan te reiken en actief toe te passen en kennisdeling te bevorderen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 250).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen en dat er meer bewustwording komt over het probleem van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en een lagere sociaaleconomische status en hiertoe tevens bestaande maatregelen te intensiveren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 242).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 maart 2022 Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van het lid van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de invoering van digitale hulpmiddelen nadrukkelijk te monitoren op kansengelijkheid.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 243).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2021/2022, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Paul en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken welke van de zogenaamde best practices als het gaat om de monitoring binnen het Nationaal Programma Onderwijs, zoals bijvoorbeeld resultaatmonitor of de rapportage van scholen over de schoolscan, een meer blijvend karakter kan krijgen binnen het onderwijs, zodat dit meer inzicht geeft op belangrijke aspecten van het onderwijsstelsel zonder dat dit zorgt voor extra bureaucratie of werkdruk voor leraren, en hierover de Kamer te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 10).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Aanbiedingsbrief plan van aanpak monitoring en evaluatie NP Onderwijs (Kamerstukken 2020/2021, 35570, nr. 277)

Motie van de leden Westerveld en Kuiken; De Tweede Kamer constaterende dat de regering 360 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om ventilatie aan te pakken, waarvan 260 miljoen pas inzetbaar is in 2022 en 2023;) verzoekt de regering, om de 260 miljoen al beschikbaar te maken voor dit jaar; verzoekt de regering, tevens om urgentie te betrachten in het oplossen van ventilatieproblemen bij scholen en deze zomer hierop al extra inzet te plegen.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1368).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 november 2021 Schriftelijke beantwoording vragen begrotingsbehandeling OCW 2022 (Kamerstukken: II 2021–2022, 35925, nr. 146).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de pabo’s schooladvisering een vast onderdeel te laten zijn van de opleiding vanaf collegejaar 2022–2023.

(Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 17).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 van 14 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van het lid Segers c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met vertegenwoordigers van ouderverenigingen en -stichtingen handreikingen te ontwikkelen om de betrokkenheid van minder mondige ouders en ouders die om andere redenen niet altijd goed de weg weten naar de school te versterken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 18).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 van 14 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de scholen in het funderend onderwijs en andere onderwijsorganisaties te komen tot een monitoring van de terugkoppeling van middelbare scholen gekoppeld aan een analyse om de voorspellende waarde van de schooladviezen te verhogen, en de Kamer hier voor de begrotingsbehandeling over te berichten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 19).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs van 3 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met alle betrokkenen bij de overgang p.o./vo te komen tot één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8.

(Kamerstukken II 2020/21, 35671, nr. 23).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 november 2021 Verzamelbrief stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

Motie van de leden Gündogan en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering een concreet langeretermijnactieplan met heldere ambities op te stellen, over kabinetsperiodes heen, om zo over tien jaar significant hoger te scoren op het algemene basisvaardighedenniveau (en daarmee op de PISA-scores).

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 95).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 mei 2022 Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 620).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen hoe een deel van het resterende budget voor de ventilatie van schoolgebouwen versneld benut kan worden om meer gemeenten en scholen extra te stimuleren om te voorzien in goede ventilatie, met name in gemeenten die te maken hebben met een bovengemiddeld aandeel vo-leerlingen.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 60).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede kamer Vervolg aanpak ventilatie op scholen van 30 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 634).

Motie van het lid van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de komende periode in te zetten op verdere verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan, op verdere verbetering van het kennismateriaal en laagdrempelige vormen van bijscholing voor docenten om onderadvisering tegen te gaan.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 64).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 van 14 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen en te bezien of de verplichte cofinanciering daarvoor kan vervallen.

(Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1689).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Tweede kamer Vervolg aanpak ventilatie op scholen van 30 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 634).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een oplossing te vinden waardoor De Monnikskap blijft bestaan.

(Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 430).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Borging toekomst De Monnikskap van 27 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 439).

Motie van het lid Bisschop c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de aangekondigde algemene maatregel van bestuur aandacht te schenken aan de wijze waarop de lasten voor kleine scholen kunnen worden beperkt, waaronder de keuzemogelijkheid om meetinstrumenten voor sociale veiligheid in te kopen dan wel deze zelf te ontwikkelen.

(Kamerstukken II 2017/18, 29240, nr. 79).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 11 november 2021 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school (Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 122).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten.

(Kamerstukken II 2017/18, 31289, nr. 365).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 29 juni 2022 inzake de reactie op de commissiebrief lijst met feitelijke vragen over de kabinetsreactie resultaten monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten ho (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 931).

De motie van het lid Rog c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt het kabinet, op de kortst mogelijke termijn te bezien of de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Onderwijs uitgebreid kan worden voor alle onderwijssectoren met «maatschappelijke verantwoor-delijkheid», antidemocratische gedragingen of antidemocratisch gedach-tegoed en het schorsen van bestuurders, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te berichten.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 118).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van 30 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 6).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om in alle onderwijssectoren een wet voor maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in te voeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 121).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium van 30 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 6).

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering indien de inspectie van het onderwijs gehinderd en of bedreigd wordt in de uitoefening van de functie, direct tot alle wettelijk mogelijke sancties over te gaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 122).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

De motie van het lid Van Dijk; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat de Minister, ondanks ernstige misstanden op het Cornelius Haga Lyceum, de school niet kan sluiten) het mogelijk te maken dat een school bij dergelijk wanbeleid kan worden gesloten.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 123).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van 27 september 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nrs. 1,2,3,4).

De motie van de leden Jasper van Dijk en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering (van mening dat de Minister van OCW onderwijsbestuurders moet kunnen ontslaan indien door leidinggevenden antidemocratische en anti-integratieve opvattingen worden verspreid), een voorstel te doen om bestuurders op deze gronden te kunnen ontslaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 124).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium van 27 september 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nrs. 1,2,3,4).

Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken; De Tweede Kamer verzoekt de regering indien de inspectie de toegang tot een school wordt ontzegd, niet te aarzelen om in te grijpen door middel van financiële sancties dan wel over te gaan tot sluiting van de school.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 125).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 27 september 2021 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nrs. 1,2,3,4).

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering geïndiceerde toptalenten op reguliere scholen meer ondersteuning te bieden door de faciliteiten behorende bij de beleidsregel LOOT open te stellen voor die reguliere scholen waar individuele geïndiceerde topsporttalenten onder toezicht van de stichting LOOT samen met de betreffende bereidwillige school een contract kunnen afsluiten, waardoor zowel school als topsporttalent samen werken aan een zo optimaal mogelijke ondersteuning in de combinatie onderwijs en topsport. Verzoekt tevens de stichting LOOT te vragen om als expertisecentrum op te treden voor die scholen waar individuele geïndiceerde topsporttalenten een contract mee afsluiten.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 82).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

De motie van de leden Kuik en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de nog op te stellen AMvB geen wettelijke doorstroomvoorwaarde voor de overstap van havo naar vwo op te nemen, zodat dit een vrijwillige keuze wordt, maar wel deelname van de leerling aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.

(Kamerstukken II 2019/20, 35195, nr. 15).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 7 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

De motie van de leden Kuik en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende, dat het in het kader van het vergroten van kansen voor leerlingen belangrijk is dat leerlingen die na het officiële keuzemoment voor een extra vak alsnog willen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo ook ondersteund worden in de overstap van de ene schoolsoort naar de andere) bij scholen onder de aandacht te brengen dat er voor deze groep leerlingen altijd de mogelijkheid kan worden geboden tot het aanbieden van een doorstroomprogramma, waarbij scholen dat niet allemaal afzonderlijk hoeven aan te bieden, maar het ook in gezamenlijkheid kunnen regelen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35195, nr. 21).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 december 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2021/2022 31293, nr. 607).

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de verbetering van het curriculum eerste en hoogste prioriteit te geven aan de basiskennis en -vaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 522).

De Tweede Kamer is op 25 april 2022 met de brief inzake De toezegging gedaan tijdens het debat curriculum funderend onderwijs geïnformeerd (Kamerstukken: II 2021/2022, 31293 nr. 618).

Motie van het lid Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering de eindtermen voor het bètacurriculum op het vmbo met prioriteit op te pakken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 534).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Schriftelijk Overleg lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 585).

Motie van het lid Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat het traject Curriculum.nu bouwstenen heeft opgeleverd die bruikbaar zijn voor een vervolg, maar dat er nog wel vragen zijn te stellen over samenhang en overladenheid;) ook in het vervolgtraject vakverenigingen sterk te betrekken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 535).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 november 2021 Bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 597).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met gemeenten meer regie te voeren op een divers aanbod van verschillende typen brugklassen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 194).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs van 3 september 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onafhankelijk onderzoek te doen naar de manier waarop examens in het vso worden afgenomen en daarin te kijken naar de inhoud van de examens, de manier van afnemen, het proces eromheen en of de examens wel passen bij de belevingswereld van de vso-leerling.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 430).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen van 17 december 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 505).

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en inhoudelijk experts met urgentie een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern voor scholen te ontwikkelen, inclusief tijdpad, waarbij het verbeteren van de burgerschapsopdracht centraal staat, en de Kamer hierover voor maart 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352 nr. 22).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Jetten en Asscher; De Tweede Kamer verzoekt de regering het kabinet, begin januari te beoordelen of het basisonderwijs en kinderopvang eerder dan 18 januari weer fysiek opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld maandag 11 januari.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 809).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven, gebruikmakend van onder andere de laatste wetenschappelijke inzichten, internationale vergelijkingen en de inzet van alle beschikbare middelen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 167).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt; verzoekt de regering verzoekt de regering tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 196).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 augustus 2021 Vervolg arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel op achterstandsscholen (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 422).

De motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering alsnog de mentor of vertrouwenspersoon bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs toe te staan om examenvragen te herhalen en/of een verhelderende opmerking te maken, waarbij de examinator als deskundige de integriteit van het examen bewaakt.

(Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 456).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om beter recht te doen aan de verscheidenheid binnen de groep staatsexamenkandidaten, en de Kamer te informeren over hoe zij dit invult.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 458).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2021 Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen (Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 505).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen in overleg met in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands te hernieuwen en dit los te behandelen van de curriculum-herziening.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 109).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Aanbiedingsbrief Schriftelijk Overleg lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 585).

Motie van de leden Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de periode waarbinnen de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden besteed met twee schooljaren te verlengen als dat tussentijds nodig blijkt.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 232).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 25 februari 2022 Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 155).

Motie van de leden Segers en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in het voorjaar van 2022 de Kamer te informeren over de voortgang van de besteding van de NPO-middelen en dan te bezien of scholen de ruimte moet worden geboden de besteding van de NPO-middelen in drie schooljaren te doen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 236).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 25 februari 2022 Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 155).

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart te versterken, in ieder geval voor wat betreft de leesbevordering.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 238).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering, interventies waar scholen en ouders direct samenwerken, een duidelijker eigenstandige positie te geven in de menukaart.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 236).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

Motie van de leden Paul en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de Algemene Rekenkamer om na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs onderzoek te doen naar de behaalde resultaten, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 248).

Motie is gericht aan de Algemene Rekenkamer die voor de uitvoering zal zorgdragen.

De motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering een genderspecifiek onderzoek te doen naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld, en hoe de positie van kwetsbare vrouwen en kinderen bij de aanpak van dergelijk geweld kan worden verbeterd.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 130).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 augustus 2021, Aanbieding rapport Als je werkt dan kun je echt leven (Kamerstukken II 2020/21, 28345, nr. 253).

Motie Geluk-Poortvliet/Bergkamp; De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten op emancipatie en gelijke behandeling te betrekken in het bredere onderzoek naar toepassing van algoritmen door het Ministerie van BZK.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 340).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van het ministerie van BZK van 10 juni 2021 Voortgang AI en algoritmen (Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 765).

Motie van het lid Bergkamp c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor 1 juni 2021 de aanbevelingen van de adviesgroep, zoals een streefcijferregeling, verder uit te werken zodat een volgend kabinet hier uitvoering aan kan geven.

(Kamerstukken II 2020/21, 35628, nr. 10).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 360).

Motie van het lid Van der Laan c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke sporten de vergoe-dingen aan topsporters die indirect via rijkswege worden betaald, verschillen tussen mannen en vrouwen; verzoekt de regering, indien er nog verschillen bestaan, er in overleg met het NOC*NSF zorg voor te dragen dat deze vergoedingen gelijk worden getrokken.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 125).

Deze motie is overgedragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De motie van het lid Lucas; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de cross-overkwalificaties en jaarlijks te bezien of het in generiek beleid omgezet kan worden.

(Kamerstukken II 2015/16, 31524, nr. 284).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Beantwoording moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aanpak van stagediscriminatie van 2 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer, overwegende dat een bindend studieadvies grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van jongeren; verzoekt de regering binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer, in samenwerking met de JOB, te rapporteren over het aantal uitgebrachte negatieve bindend studieadviezen, het aantal klachten dat hierover is binnengekomen, en de manier waarop mbo-instellingen omgaan met het toelatingsrecht, het bindend studieadvies en de begeleiding in het eerste jaar.

(Kamerstukken II 2015/16, 34457, nr. 22).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 25 februari 2022 Beleidsreactie tweede rapportage monitor toelatingsrecht (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 504).

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering samenwerking in praktijkgericht onderzoek tussen de verschillende sectoren binnen het beroepsonderwijs te bevorderen, te stimuleren dat practoraten in het mbo worden doorontwikkeld en van het practoraat een beschermde titel te maken.

(Kamerstukken II 2016/17, 34412, nr. 21).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs van17 december 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor vavo maatwerk te bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor vavo deelnemen aan een samenwer-kingsverband voor passend onderwijs.

(Kamerstukken II 2017/18, 31497, nr. 275).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Brief voortgangsrapportage passend onderwijs mbo van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 438).

De motie van de leden Özdil en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering om instellingen te stimuleren om ongebruikte onderwijsbenodigdheden van studenten terug te nemen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 409).

Aan de motie is uitvoering gegeven op 8 juli 2021 met de brief Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De motie van de leden El Yassini en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scholen te verplichten lesmaterialen of boeken die niet ter ondersteuning van de les zijn gebruikt, terug te kopen van studenten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 413).

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering een heldere toelichting te maken bij ieder wetsvoorstel.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 85).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met de brief Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering met centrumgemeenten concrete, en meetbare, afspraken te maken over onder andere het aanbieden van actieve hulp aan het gemeenteloket, de begeleiding en doorverwijzing naar taalhuizen en het succesvol geholpen aantal mensen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 95).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met brief Reactie op moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van de leden Wiersma en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering binnen de aanpak voor werkgevers specifieke aandacht te bieden aan het ondersteunen van het mkb, bijvoorbeeld via de taalakkoorden die met individuele werkgevers en branches worden gesloten.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 88).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met de brief Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van de leden Kuik en Wiersma; De Tweede Kamer, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 34% en de 40% van de werknemers in de schoonmaak, bouw, industrie, productie, landbouw en keuken nauwelijks kan lezen en schrijven, verzoekt de regering om allereerst met deze sectoren in gesprek te gaan om doelstellingen te formuleren om de laaggeletterdheid in die sectoren terug te dringen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 89).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met brief Reactie op moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen hoe de verhouding tussen informeel en formeel aanbod voor laaggeletterden er momenteel uitziet, en daarbij inzichtelijk te maken bij hoeveel roc’s laaggeletterden nog terechtkunnen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 93).

De Minister heeft de Tweede Kamer op 17 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat de aard is van deze extra activiteiten en wat de gevolgen zouden zijn van het afschaffen van de vrijwillige bijdrage in het mbo, en de Kamer hier in het voorjaar van 2020 over te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 452).

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 met de brief Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De motie van de leden Westerveld en Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de beweegredenen van technisch geschoolden om voor een niet-technische baan te kiezen, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 395).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met brief Reactie op moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

De motie van het lid Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering om weerbaarheidslessen als het gaat om drugs en ondermijning onderdeel te laten zijn van de strategie om het ronselen van jongeren te voorkomen.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 116).

De Tweede Kamer is op 30 juni 2020 geïnformeerd met de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Kamerstukken II 2019/2020, 29240, Nr. 120).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekendheid van de gelijke positie van de student te vergroten door organisaties als de VNG, MKB-Nederland, VNO-NCW, VH, VSNU en andere daarover actief te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 18).

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 met brief Reactie op moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

Motie Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek met de sector te bevorderen dat in het onderwijs over basiswaarden, zoals mensenrechten, aandacht wordt geschonken aan de Grondwet én de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; verzoekt de regering tevens, te bezien of de onderwijsinspectie beter toezicht kan houden op de structurele inbedding van mensenrechten in het burgerschapsonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 467).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Beantwoording moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aanpak van stagediscriminatie (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

De motie van het lid Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie van het «servicedocument schoolkosten» expliciet de aanbeveling van de JOB mee te nemen in hoeverre het mogelijk is om mbo-studenten de mogelijkheid te bieden om per onderwijsperiode materialen aan te schaffen in plaats van voor het gehele jaar.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 198).

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 geïnformeerd met de brief Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo (Kamerstukken II 2020/2021, 31524, nr. 498).

Motie van de leden Jetten en Van den Hul; De Tweede Kamer (constaterende dat de subsidie voor onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap, zoals de inzet van een gebarentolk, alleen kan worden toegekend aan personen jonger dan 30 jaar; overwegende dat bij het wegnemen van de belemmeringen die personen ondervinden bij het volgen van onderwijs als gevolg van ziekte of gebrek, een leeftijdgrens geen rol mag spelen) verzoekt de regering, artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies te herzien op dit punt, of een aparte regeling te treffen voor personen die nu geen aanspraak kunnen maken op deze voorziening.

(Kamerstukken II 2019/20, 34562, nr. 12).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Brief voortgangsrapportage passend onderwijs mbo van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 438).

Motie van de leden Van den Berge en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 137).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 28 oktober 2021 Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 15).

Motie van het lid Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in gesprek te gaan met de MBO Raad en JOB met als doel in dit door corona getekende studiejaar het BSA niet onverkort toe te passen, maar om recht te doen aan de buitengewone omstandigheden en een niet bindend advies toe te passen, en de Kamer uiterlijk 1 april over de uitkomsten van deze gesprekken te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 449).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Beantwoording moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aanpak van stagediscriminatie (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering het mogelijk te maken om pr.o.-docenten zelf entree-examens tot het mbo te laten afnemen, alsmede de ruimte te bieden om als assessor entree-examens af te nemen bij andere pr.o.-scholen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 450).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Kuiken en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen welke knelpunten er zijn en welke oplossingen er gevonden kunnen worden voor het volgen van keuzedelen bij een andere instelling, en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 452).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Reactie moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (Kamerstukken II, 2020/21, 31524, nr. 495).

Motie van de leden Futselaar en Van den Berge; Tweede Kamer verzoekt de regering , in gesprek te gaan met JOB, MBO Raad en SBB om ervoor zorg te dragen dat de kosten voor de aanvraag van een vog niet voor de rekening van de mbo-student komen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 453).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/2021, 31524, nr. 498).

Motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een ‘opleidingsfonds’ mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 192).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 28 oktober 2021 Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 15).

Motie van de leden Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met het onderwijsveld te onderzoeken op welke wijze ervoor gezorgd kan worden dat scholen samen de verantwoordelijkheid krijgen een minimaal dekkend aanbod in de regio in stand te houden, hier de omgekeerde doelmatigheidstoets in mee te nemen, en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35606, nr. 24).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op tweede advies van CMMBO over economisch administratieve mbo-opleidingen van 9 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 501).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met de SBB te bezien of een aanscherping of expliciet vermelden van het tegengaan van discriminatie in de voorwaarden voor erkenning van een stagebedrijf kan bijdragen aan de bestrijding van stagediscriminatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 11).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Reactie op moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie (Kamerstukken II, 2020/21, 31 524, nr. 481).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat ieder stagebedrijf dat erkend wordt een hand-out krijgt met informatie over hoe discriminatie tijdens de selectie herkend en voorkomen kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 12).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Beantwoording moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aanpak van stagediscriminatie (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met het onderwijs te bewerkstelligen dat iedere leerling op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van het meldpunt en het nut van melden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 13).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 Beantwoording moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aanpak van stagediscriminatie (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de doelgroep en cliënten-organisaties te inventariseren wat er nodig is om een passend onderwijs-aanbod te bieden aan mensen met een handicap en/of neurodivergente personen en wat daarvoor nodig is qua ondersteuning, lesmiddelen en andere voorwaarden; verzoekt de regering tevens, om aan de hand van deze aanbevelingen afspraken te maken met het vervolgonderwijs, met het doel dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met een handicap of neurodivergente mensen om een vervolgopleiding of delen daarvan te volgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 18).

Aan de motie is uitvoering gegeven op 24 juni 2022 met de brief Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

Motie van de leden Paternotte en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering een inventarisatie te maken welke bewezen effectieve maatregelen onderwijsinstellingen kunnen nemen ter bevordering van het studentenwelzijn en ervoor te zorgen dat de instellingen hiervan gebruik kunnen maken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 260).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021van 28 oktober 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 15).

Motie van de leden Van der Woude en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering instellingen uitdrukkelijk mee te geven om binnen hun argumentatie om af te wijken van de keuzelijst te onderbouwen op welke manier de afwijkende actie zich in de praktijk heeft bewezen, de effectiviteit zeer voor de hand ligt of wetenschappelijk is onderbouwd en dit ter instemming voor te leggen aan de medezeggenschapsraad en de onderbouwing bij de afwijking vast te leggen in het jaarverslag.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 266).

Aan de motie is uitvoering gegeven op 3 juni 2022 met de Brief Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

Motie van de leden Westerveld en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 271).

Aan de motie is uitvoering gegeven in de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap op 17 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van het lid Kuiken c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo snel mogelijk examens, tentamens en toetsen op 1,5 meter afstand in grote ruimtes toe te staan zonder maximering van het aantal deelnemers.

(Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1404).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 september 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1421).

Motie van het lid Bikker c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat hybride onderwijs mogelijk blijft voor deze groep studenten tot de omstandigheden ook voor hen veilig zijn.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1407).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 oktober 2021 Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Bikker en Segers (ChristenUnie) over de motie Bikker c.s. inzake hybride onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 114).

De motie van het lid Özdil; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen, het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te faciliteren.

(Kamerstukken II 2017/18, 31288, nr. 622).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

De motie van het lid Tielen; De Tweede Kamer verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen mogelijk zijn.

(Kamerstukken II 2017/18, 31288, nr. 643).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 november 2021 Stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 930).

De motie van het lid Bruins c.s. ; De Eerste Kamer verzoekt de regering de verdeling van het voor deze maatregel beschikbare budget opnieuw te bezien indien bij de evaluatie blijkt dat de compensatie per instelling niet toereikend is en er daarbij naar te streven dat alle instellingen budgetneutraal de halvering van het wettelijk collegegeld kunnen invoeren.

(Kamerstukken I 2017/18, 34911, nr. H).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 november 2021 Rapportage evaluatie Wet «verlaagd wettelijk collegegeld» (Kamerstukken II 2021/22, 34911, nr. 17).

De motie van het lid Wiersma c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met studentenorganisaties en instel-lingen, te komen tot een nadere aanpak voor het profileringsfonds en daarin mee te nemen hoe de bekendheid wordt vergroot, hoe additionele ontmoedigende eisen worden voorkomen, hoe toereikendheid decentraal wordt geborgd en dat eventuele concurrentie tussen categorieën overmacht en niet-overmacht wordt geïnventariseerd en de Tweede Kamer over deze aanpak te informeren voor de zomer van 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 45).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 november 2021 Profileringsfonds hoger onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 932).

Motie van de leden Van der Molen en Palland; De Tweede Kamer verzoekt de regering zolang studievoorschotvouchers blijven bestaan en het STAP-budget algemeen beschikbaar wordt gesteld, ervoor te zorgen dat deze oud-studenten naast hun voucher ook aanspraak kunnen maken op het STAP-budget.

(Kamerstukken II 2019/20, 25268, nr. 180).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2021, Verzamelbrief hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 2).

De motie van de leden Van der Molen en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs om een beeld op te halen wat instellingen en opleidingen doen op het vlak van persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, en de Kamer over dit beeld te informeren voor 1 december 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 812).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 oktober 2021, Persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoger onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 923).

De motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om studenten die aanspraak maken op het profileringsfonds uit te zonderen in de rendementscijfers zoals de categorie «bachelorrendement» die hogescholen en universiteiten moeten aanleveren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 813).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 november 2021 Profileringsfonds hoger onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 932).

De motie van de leden Kwint en Van de Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat er voor nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken, en de Kamer dit voor de zomer te laten weten.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 19).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 september 2021 Reactie op de motie Kwint en Van den Hul (Kamerstuk II 35252, nr. 19) over het in kaart brengen van belemmeringen voor zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 35252, nr. 23).

Motie van de leden Wiersma en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de pilot Flexstuderen zo snel als mogelijk wettelijk te verankeren, zodat in ieder geval uiterlijk per 1 september 2023 het betalen per studiepunt structureel mogelijk wordt bij alle opleidingen en instellingen; verzoekt de regering tevens, om op basis van de tussenevaluatie van de pilot Flexstuderen het wetsvoorstel voor het wettelijk verankeren van de pilot voor te bereiden en als nodig de eindevaluatie te vervroegen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 841).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 december 2021 Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen» (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 934).

Motie van de leden Rudmer Heerema en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs (HB-BO), de VSNU, de VH, de PO-Raad en de VO-raad te onderzoeken of hoogbegaafde leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs die meer uitdaging nodig hebben gebruik kunnen maken van onderdelen van of structurele dagdelen in het hoger onderwijs; verzoekt de regering eveneens, met dezelfde gesprekpartners te onder-zoeken op welke manieren «een zachte landing» bewerkstelligd kan worden voor hoogbegaafde leerlingen die doorstromen naar het hoger onderwijs, en de resultaten hiervan te delen met de Kamer.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 368).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 november 2021 Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met onderwijsinstellingen, zowel universiteiten en hogescholen als mbo-instellingen, en studenten- en studieverenigingen een strategie te ontwikkelen om het gebruik van initiatieven als Studie Actief Certificaten te intensiveren en de bekendheid bij werkgevers hierover te vergroten; verzoekt de regering tevens, om de beste praktijken voor erkenning van extracurriculaire activiteiten, als Studie Actief Certificaten, binnen overleggen met de VSNU, de VH en de MBO Raad te delen en te inventariseren, en over de voortgang hiervan de Kamer periodiek te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 45).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief met informatie over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen van 10 november 2021  (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr.24).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met wetenschappers, docenten en studenten in gesprek te gaan met het oog op modernisering van de wetgeving.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 87).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2021  Informatie over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr.24).

Motie van het lid Van der Molen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de mbo’ers die doorstromen naar het hbo de 1 februari-regeling aan te passen naar een 1 september-regeling en dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, waarbij de extra kosten gedekt worden uit de lumpsum van het hoger beroepsonderwijs (artikel 6).

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 55).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO van 10 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van de leden Wörsdörfer en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te gaan met verschillende betrokken partijen, zoals het Landelijk Opleidingsoverleg en de verschillende opleidingen, maar ook beroepsverenigingen en het platform van lectoren, leernetwerken en kenniskringen, om structurele aandacht te vragen voor deze thema’s in de curricula van deze opleidingen

(Kamerstukken II 2020/21, 31015, nr. 205).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van de minister van VWS van 18 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 28345, nr. 252).

Motie van het lid Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen hoe de onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen in de toekomst mogelijk gemaakt kan worden, en de Kamer daar voor de zomer van 2021 over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35582, nr. 14).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief met informatie over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap begrotingsbehandelingen van 10 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925-VIII nr.24).

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om verschillende scenario’s uit te werken om sneller in te kunnen grijpen in het geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs, door zowel te kijken naar mogelijkheden om de procedure binnen de Wet bescherming graden en namen hoger onderwijs te verbeteren, alsook naar andere wettelijke mogelijkheden, en de Kamer hierover te informeren in het voorjaar van 2021.

(Kamerstukken II 2020/21, 35582, nr. 20).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 december 2021 Uitwerking van de motie van het lid Wiersma (35 582, nr. 20) houdende het verzoek om verschillende scenario’s uit te werken om sneller in te kunnen grijpen in het geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 935).

Motie van de leden Rog en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de instellingen te vragen om bij de inschrijving van studenten een vraag op te nemen over het opleidingsniveau van de ouders.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 236).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief  Antwoord op vragen verslag schriftelijk overleg over de voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek van 5 november 2021 (Kamerstukken II  2021/22, 29338, nr.254).

Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering te kijken of pabostudenten, maar eventueel ook studenten die sociaal werk of een andere mogelijk relevante opleiding doen, hun stage kunnen doen bij kinderen die dit nodig hebben, en waar nodig ook betaald studenten te vragen om kinderen te helpen met thuisonderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 166).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 28 oktober 2021 Nationaal Programma Onderwijs voortgang najaar 2021(Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 15). en met de brief van  van 14 april 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 164).

Motie van de leden Paternotte en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering de hogescholen en universiteiten actief te ondersteunen om studenten-uitwisselingen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830, nr. 9).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief  Schriftelijke beantwoording vragen begrotingsbehandeling OCW 2022 van 18 november 2021  (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 146).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mate waarin stagediscriminatie plaatsvindt in het hoger onderwijs en om te stimuleren dat bestaande initiatieven om stagediscriminatie tegen te gaan ook in het hoger onderwijs worden doorgevoerd.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 62).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 juni 2022 Beleidsbrief met hoofddoelen en beleidskeuzes Hoger Onderwijs en Wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van het lid van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te treden met pabo’s en hen te stimuleren om binnen de opleiding aandacht te geven aan onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en het voorkomen daarvan.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 63).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Schooladvisering en eindtoetsing in het primair onderwijs 2022 van 14 maart 2022 (kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan; De Tweede Kamer bij het voorliggende studiebeursvoorstel aanpassingen te onderzoeken hoe ook studenten met ouders met een middeninkomen gericht en/of extra financieel ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door verhoging van de basisbeurs en verbreding van de aanvullende beurs, en de invoering per studiejaar 2023–2024 als criterium te hanteren; verzoekt het kabinet een voorstel te doen hoe een deel van de middelen aangewend kan worden voor scholing richting specifieke tekortberoepen.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 180).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de maximale aanvullende beurs voor de laagste inkomens niet te verlagen ten opzichte van het voorkeursscenario.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 187).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer spreekt uit dat het wenselijk is dat het Nibud het wetsvoorstel ter herintroductie van de basisbeurs toetst aan de financiële situatie van verschillende categorieën huishoudens en studenten.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 188).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de verantwoorde ruimte maximaal te benutten om de weging van een studieschuld op een hypotheek te beperken.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 189).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Wassenberg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de financiële positie van studenten met een beperking te onderzoeken en deze jaarlijks te monitoren.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 190).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van der Graaf; De Tweede Kamer (constaterende dat er in de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs geen varianten zijn uitgewerkt met de geïndexeerde bedragen van de oude basisbeurs als uitgangspunt;) verzoekt de regering ook varianten uit te werken met een hogere basisbeurs.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 196).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van der Graaf c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met een voorstel te komen om toe te werken naar één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen.

(Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 197).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juni 2022 Kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken en toezeggingen in recente debatten over studiefinanciering en DUO (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de sector de wenselijkheid en de mogelijkheid te onderzoeken van een herverdeling van de over te hevelen sectormiddelen voor bèta/techniek richting algemene universiteiten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 757).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 september 2019 over de uitvoering motie Van Meenen over sectorplanmiddelen naar algemene universiteiten (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 784).

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 120).

De motie is uitgevoerd met brief van 17 juni 2022 Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap ( Kamerstukken II, 2021/22, 31288, nr. 964).

Motie van het lid Wiersman c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie geen cijfers c.q. barometer bij te houden met betrekking tot de etnische of migratieachtergrond van studenten en medewerkers; verzoekt de regering, eveneens het adviestraject aan het Rathenau Instituut met betrekking tot het verzamelen van dit soort data te staken.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 230).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II, 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van de leden Wiersma en El Yassini; De Tweede Kamer(constaterende dat het oprichten van een nationaal kenniscentrum voor diversiteit onderdeel is van het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek) verzoekt de regering, om de invulling, uitrol en instelling van een dergelijk kenniscentrum op te schorten; verzoekt de regering, eveneens om over de vervolgstappen binnen het proces van het nationaal actieplan eerst de Kamer vooraf te informeren, alvorens er volgende stappen worden gezet.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 238).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering af te zien van beleidsinzet op het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 233).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II, 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering actief en expliciet te toetsen en te waarborgen dat de inzet op diversiteit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 234).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om diversiteit van de onderzoeksgroep niet mee te laten wegen als kwaliteitsaspect bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen, uitgezonderd programma’s die expliciet gericht zijn op specifieke doelgroepen.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 235).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II, 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat er een gat van circa €82 miljoen euro is om de vertraging van onderzoekers te dekken, hetgeen betekent dat een derde van hen geen steun ontvangt;) verzoekt de regering te onderzoeken hoe zij dit gat kan dichten zonder dit ten koste te laten gaan van de onderwijskwaliteit door bezuinigingen van instellingen of contracten die niet verlengd worden waardoor kostbaar onderzoek verloren gaat.

(Kamerstukken II 2020/21, 35750, nr. 195).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Nadere Uitwerking Nationaal Programma Onderwijs van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35740 nr. 2).

De motie van de leden Laan-Geselschap en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering meer bekendheid te geven aan gerestaureerd erfgoed en de Pieter van Vollenhovenprijs te continueren.

(Kamerstukken II 2017/18, 32820, nr. 253).

Aan de motie is uitvoering gegeven met het instellingenbesluit van de Commissie herbestemming Monumenten van 30 november 2018 (Stcrt. 2018-67031).

Motie van de leden Van den Hul en Belhaj ; (overwegende dat vanuit de cultuursector het initiatief is ontstaan om met een aanvullende routekaart te komen, waarin mogelijkheden komen om op een veilige manier meer publiek toe te laten bij concerten en voorstellingen) verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over hoe de voorstellen van deze aanvullende routekaart van de culturele sector aan kunnen sluiten op de huidige routekaart.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 110).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief «Stand van zakenbrief Covid-19» van 13 april verzonden door VWS. (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1775).

Motie van het lid Ploumen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of de cultuursubsidieperiode eenmalig verlengd kan worden met een periode van twee jaar en deze tijd te benutten om het bestel te evalueren, en de Kamer hier voor de begrotings-behandeling cultuur over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 419).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur van 16 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 452).

Motie van het lid Van Strien c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om op korte termijn in overleg te treden met het Interprovinciaal Overleg (IPO),  en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio’s om het belang te benadrukken dat er flexibel en ruimhartig omgegaan moet worden met de vergunningverlening voor culturele ondernemers, zodat door hen snel ingespeeld kan worden op nieuwe mogelijkheden die verdere stappen binnen het openingsplan bieden en de Kamer te informeren over de uitkomst van dit gesprek.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 433).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Reactie op aangenomen motie inzake flexibele vergunningverlening voor culturele ondernemers van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 438).

De motie van het lid Wuite c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de culturele en creatieve sector en lokale overheden voorstellen te verkennen voor herstel om de sector sterker uit de crisis te laten komen, waarbij in ieder geval aandacht is voor een verbeterde arbeidsmarktpositie voor makers en zzp’ers, inclusief het naleven van de Fair Practice Code, het verstevigen van de sector in maatschappelijke vraagstukken en cultuureducatie, en het vergroten van het verdienvermogen met een financieel gezonde infrastructuur; verzoekt de regering tevens, de Kamer over de stand van zaken vóór de begrotingsbehandeling cultuur 2022 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 424).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur van 16 november 2021 (kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van het lid Van der Berg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de aanvullende tegemoetkoming evenementen te verlengen tot 3 september.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1364).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief inzake Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen van 28 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 408).

Motie van de leden Heerma en Marijnissen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw Nationaal Historisch Museum, welke financieringsbehoefte en financierings-mogelijkheden er zijn, en de Tweede Kamer hierover voor de Voorjaarsnota 2022 te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 17).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Uitwerking Nationaal Historisch Museum van 25 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31495, nr. 36).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering constaterende dat het vanwege de druk op onder meer podia, musea en galerieën moeilijk zal worden voor beginnende makers om een plek te bevechten;) verzoekt het kabinet, in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sector specifiek aandacht te geven aan deze groep, en voorstellen hiertoe voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 444).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 november 2021 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 452).

Motie van het lid De Hoop c.s.; De Tweede Kamer constaterende dat de kunst- en cultuursector ondanks heropening kampt met lage bezoekersaantallen en grote omzetverliezen en dat hierdoor blijvende schade aangericht wordt; overwegende het verzoek van de Kamer om in samenwerking met de culturele en creatieve sector en lokale overheden voorstellen te verkennen voor herstel (de motie-Wuite c.s., 32 820, nr. 424); constaterende dat de demissionaire regering de besluitvorming over een herstelplan over wil laten aan een nieuw kabinet maar de sector hier niet op kan wachten; verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk te komen met een herstelplan gericht op de langere termijn, en dit uiterlijk 1 januari 2022 in te voeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 494).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 november 2021 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 452).

Motie van het lid Wuite c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen onder welke randvoorwaarden de dienstverlening van Cultuur+Ondernemen, die recent ook beschikbaar is gesteld voor BES, open kan worden gesteld voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925-IV, nr. 13).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Kamerbrief voorafgaand aan debat over 5de steunpakket met stand van zaken van moties en toezeggingen van 1 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 462).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat uit de evaluaties van de Upstreamregelingen blijkt dat de voortzetting van deze regelingen een structurele verbetering kan betekenen van het verdienmodel van de artiesten; overwegende dat er voor de continuering van deze regelingen zes ton per jaar nodig is en dat dit budget in de begroting van 2022 niet is opgenomen;) verzoekt de regering om de regelingen te verlengen en budget hiervoor te zoeken.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 81).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Kamerbrief stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur van 14 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469).

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering de gedachte achter het fieldlabherstelexperiment op te nemen in het herstelplan als een van de maatregelen voor een nieuw kabinet, en daarbij onder andere de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur, de Taskforce culturele en creatieve sector en Platform ACCT te betrekken; en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota 2022 te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 82).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Antwoord op Commissiebrief met de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van cultuur van 1 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 462).

Motie van het lid Werner c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de culturele sector om te waarborgen dat toegankelijke voorstellingen niet verloren gaan als gevolg van de coronacrisis en de Kamer daarover bij de uitwerking van het herstelplan te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 115).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei van 23 mei 2022  (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat bij de voorgaande steunpakketten voor de culturele sector werd uitgegaan van een doorsijpeleffect, waardoor financiële steun via gesubsidieerde instellingen bij makers en andere creatieve professionals zou belanden; constaterende dat zowel de Boekmanstichting als de Raad voor Cultuur constateren dat dit effect niet heeft gewerkt en er 55% is bezuinigd op zzp’ers;) verzoekt de regering om bij nieuwe steunmaatregelen de sector op te roepen dat deze maatregelen mede bedoeld zijn voor zzp’ers en flexwerkers, zodat financiële steun daadwerkelijk bij hen terechtkomt.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 90).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief aan de Eerste Kamer over de Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector met als bijlage de brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VIII, nr. 90).

Motie van het lid Romke de Jong; De Tweede Kamer (constaterende dat de gevolgen voor makers en creatieve ondernemers als gevolg van de pandemie nog altijd groot zijn, bijvoorbeeld als het gaat om forse inkomstendervingen; overwegende dat het kabinet deze groep daarom eerder de mogelijkheid heeft geboden om geld te lenen via de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening van Cultuur + Ondernemen zodat zij kunnen blijven investeren in nieuwe producties, programma’s en tentoonstellingen en dat dit een groot succes was; overwegende dat de beschikbare middelen voor deze leningen bijna zijn uitgeput;) verzoekt het kabinet deze middelen, in de context van de aangescherpte maatregelen en generieke steun, aan te vullen indien in Q1 blijkt dat deze middelen zijn uitgeput terwijl er nog steeds behoefte aan is.

(Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 434).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector van 31 januari 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 458).

Motie van het lid De Hoop c.s.; De De Tweede Kamer verzoekt het kabinet zich maximaal in te spannen om De Vaandeldrager minimaal in elke provincie in Nederland tentoon te stellen, en de Kamer zo spoedig mogelijk hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35984, nr. 10).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Plan tournee de Vaandeldrager van 9 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35984, nr. 15) en (Kamerstukken I 2021/22, 35984, nr. L).

Motie van de leden Van den Berg en Werner; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet te onderzoeken onder welke voorwaarden kunst- en cultuurvertoning in het kader van onderwijs zoals het bezoeken van musea zo spoedig mogelijk weer kan, en te onderzoeken hoe openstelling mogelijk kan blijven bij eventuele verzwaringen.

(Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1723).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Kamerbrief voorafgaand aan debat over vijfde steunpakket met stand van zaken van moties en toezeggingen inzake Cultuur van 1 maart 2022. (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 462).

Motie van de leden Kwint en Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het herstelplan culturele sector ook aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt voor mensen in deze faciliterende posities en samen met de sector tot plannen te komen om de tekorten in deze beroepen weg te werken.

(Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 481).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei van 23 mei 2022. (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

Motie van de leden Wuite en Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt het presidium om dit jaar samen met de Kunstcommissie, de Statenpassage minimaal één vergaderweek open te stellen als podium voor beginnende culturele en creatieve makers en producenten.

(Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 482).

Uitvoering van deze motie is aan het Presidium van de Tweede Kamer.

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met VNG en IPO om te bespreken hoe de gemeenten er zorg voor zullen dragen dat de culturele instellingen en makers die afhankelijk zijn van gemeentelijke financiering niet ten gevolge van de coronagerelateerde financiële problemen de deuren moeten sluiten of werkzaamheden beëindigen, en verzoekt de regering de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 483).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 juni 2022 Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469)

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000, nr. 126).

Deze wet is (inclusief artikel I, onderdeel DDa) in werking getreden met ingang van 1 juli 2021 (Stb. 2021, 90). Hiermee is aan de motie uitvoering gegeven.

De motie van het lid Van Raan c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad en te bespreken hoe de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang betrokken kan worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 368).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur van 16 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 452).

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Belhaj; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de collectie van Muziekweb en de toegang ertoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 64).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Monitor stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020 van 1 oktober 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 33846, nr. 67).

Motie van de leden Sneller, El Yassini, Molen en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de Mediabegrotingsbrief van najaar 2021 een eerste schets van deze aanvullende criteria voor het aantonen van maatschappelijke binding van omroepen op te nemen, inclusief een systeem voor controle daarvan; verzoekt de regering, voorts te zorgen dat in de komende concessieperiode de stand van zaken ten opzichte van deze criteria al inzichtelijk wordt gemaakt door omroepen; verzoekt de regering, ten slotte te zorgen dat deze aanvullende criteria voor de concessieperiode die aanvangt in 2027 kunnen worden gehanteerd en ruim daarvoor in de Mediawet zijn verankerd.

(Kamerstukken II 2020/21, nr. 35554, nr. 15).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Mediabegrotingsbrief 2022 van 15 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 111).

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is de voordelen van samenwerking te delen maar de eigen identiteit van de omroepen beter te borgen door het hanteren van een erkenningenhouder in plaats van een erkenninghouder, en de Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 21).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Mediabegrotingsbrief 2022 van 15 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 111).

Motie van het lid Geluk-Poortvliet; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek en de toegang daartoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 103).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021 van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering via het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep of anderszins ervoor zorg te dragen dat niemand die voor de publieke omroep werkt, of dit nu in dienstverband of in opdracht is, meer geld betaald krijgt voor zijn werkzaamheden voor de publieke omroep dan de WNT-norm.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 130).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021 van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de publieke omroep te komen tot een afspraak waarin artiesten gewoon fatsoenlijk betaald worden voor hun diensten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 132).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021 van 7 juli 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 35554, nr. F en Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Tielen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een compact resultatenoverzicht te maken, met daarin: –de concrete, meetbare doelstellingen voor leesvaardigheid voor zowel p.o., vo als volwassenen; –de samenhang tussen alle op zichzelf staande leesinitiatieven; –op welke wijze en met welke resultaatverplichting deze initiatieven bijdragen aan de doelstellingen om de leesvaardigheid van de diverse leeftijdsgroepen te verbeteren; en de Tweede Kamer voor de zomer van 2021 hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 108).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Masterplan basisvaardigheden van 12 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 620).

Motie van het lid Aukje de Vries c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering vóór 13 augustus aanstaande op basis van de lessen vanuit de fieldlabs de afgelopen weken en de gesprekken met de evenementensector zo snel mogelijk testen voor toegang mogelijk te maken voor evenementen en festivals, zodat deze veilig georganiseerd kunnen worden; verzoekt de regering, dit voorstel te voorzien van een OMT-advies.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1361).

Aan de motie is uitvoering gegeven met het mondeling gegeven antwoord in het voortgangsdebat Ontwikkelingen rondom het Coronavirus van 18 augustus 2021 Kamerstukken II 2020/21, Handelingen nr. 101, item 6.

Motie van het lid Koekkoek c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer te informeren over de Nederlandse inzet inzake het actieplan voor Europese Democratie in de onderhandelingen in de Raad van de Europese Unie, ook op ambtelijk niveau; verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over haar visie op de Nederlandse implementatie van de voorstellen uit het actieplan voor Europese Democratie.

(Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 228).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de Verzamelbrief veiligheid en arbeidsmarktpositie journalisten en reactie moties Koekkoek c.s. van 7 oktober 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31777, nr. 30).

Motie van de leden Gündogan en Ploumen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren naar de multipliereffecten van de culturele en creatieve sector op innovatie en economische vooruitgang en naar de pay-offeffecten van investeringen in de culturele en creatieve sector op de uitgaven in de zorgsector.

(Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 442).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 juni 2022 Stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469).

Motie van de leden Van Strien en Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de partners en betrokkenen van fieldlabevenementen snel te komen tot een evaluatie langs de zes gedefinieerde categorieën, zowel van de opzet van het onderzoek zelf als van de wijze waarop deze heeft doorgewerkt op de besluitvorming; verzoekt het kabinet, om met de partners en betrokkenen van fieldlabevenementen in gesprek te gaan om te onderzoeken of en hoe een vervolg of het fieldlabprogramma zinvol is, of de resultaten hun zeggingskracht in de toekomst behouden en, zo ja, hoe deze ook in de toekomst een relevante en tijdige rol in de besluitvorming kunnen spelen; verzoekt het kabinet, om de Tweede Kamer hierover, voor de begroting Cultuur, te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 449).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de cultuurbegrotingsbrief van 16 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 452).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen op welke manier de pluriformiteit van het media-aanbod beter beschermd kan worden, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 236).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid van 29 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31777, nr. 32).

Motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering zich in te spannen in de verdere uitwerking van steunmaatregelen voor evenementen coulance in te bouwen voor evenementen die getroffen zijn in het weekend dat de nieuwe maatregelen ingingen, en het garantiefonds door te laten lopen tot einde Q2 2022.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 113).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 31 januari 2022, Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 458).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering zich in te spannen om het budget van de digitale bibliotheek te laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal onlinegebruikers en het onderwerp een plek te geven in het herstelplan.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 88).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 23 mei 2022 Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

Motie van het lid Gündogan c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de kennis die aangaande de digitale transformatie reeds beschikbaar is in Europees verband te vergaren en te komen tot een plan om deze kennis, in samenspraak met makers en organisaties, te implementeren in de Nederlandse culturele en creatieve sector; verzoekt de regering te inventariseren welke programma’s er aangaande de digitale transformatie in Europees verband, zowel op lidstaatniveau als op EU-niveau, op de planning staan of reeds lopen, en te komen tot een plan van aanpak om de Nederlandse culturele en creatieve sector actief onderdeel te maken van deze programma’s.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 117).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei van 23 mei 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

Motie van de leden De Hoop en Van der Plas; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te treden met werkgevers over wat eerlijke bijdragen zijn van hen aan PersVeilig.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 105).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid van 29 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31777, nr. 32).

Motie van het lid Wuite c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de «Pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten» in afwachting van de ophanden zijnde evaluatie ter overbrugging met drie maanden te verlengen en de dekking te vinden in de bekostiging Landelijke publieke omroep, welke hiertoe voorts de AMr kan aanwenden.

(Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 135).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 maart 2022 Antwoord op Commissiebrief met de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van cultuur (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 462).

Motie van het lid Aukje de Vries c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of, en zo ja hoe, binnen de bestaande budgetten van het ministerie OCW ook een bijdrage voor 2022 en 2023 beschikbaar kan worden gesteld, en de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2022 te informeren.

(Kamerstukken II 2021/22, 33529, nr. 935).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 23 mei 2022 Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (Kamerstukken II 2021/22, 2820, nr. 467).

De motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij onderwijsinstellingen indringend onder de aandacht te brengen om bij incidenten waarbij geweld, wapens en drugs betrokken zijn, altijd aangifte te doen en de rol van aangever van het slachtoffer over te nemen, met dien verstande dat het slachtoffer zelf het laatste woord heeft over wel of niet aangifte doen.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 117).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 11 november 2021 Beleidsreactie Evaluatie Wet veiligheid op school (Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 122).

De motie van de leden Straus en Ypma; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren.

(Kamerstukken II 2014/15, 34000, nr. 56).

Op basis van het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Staatscourant 2022, 5140) aangepast en zijn schoolbesturen vanaf verslagjaar 2021 verplicht hun jaarverslag te publiceren. Hiermee is uitvoering gegeven aan deze motie.

De motie van het lid Lucas; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillisementswet te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag 2016.

(Kamerstukken II 2015/16, 31524, nr. 281).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021, over de reactie op de motie Lucas over een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillissementswet, (Kamerstukken II 2020/21, 33495, nr. 120).

Motie Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om gezamenlijk tot afspraken te komen om meer vaste aanstellingen te realiseren en het aantal kleine banen terug te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 234).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 december 2021 Leraren en onderwijsarbeidsmarkt (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

Motie van het lid Hermans; De Tweede Kamer verzoekt de regering de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen conform onderstaande voorstellen: met 500 miljoen euro de verhuurderheffing te verlagen in combinatie met prestatieafspraken betreffende woningbouw en verduurzaming; met 500 miljoen euro de salarissen in het primair onderwijs te verbeteren; met 300 miljoen euro de onderhouds-achterstanden bij Defensie te verkleinen; met 200 miljoen euro veiligheid en handhaving te versterken, onder andere door het aantal wijkagenten en (groene) boa’s te vergroten; met 375 miljoen euro de energierekening voor huishoudens te verlagen door verlaging van de ODE op elektriciteit in de eerste schijf en verhoging van de belastingvermindering energiebelasting; met 125 miljoen euro de elektrificatie in het mkb bevorderen door verlaging van de ODE op elektriciteit in de tweede en derde schijf; met 120 miljoen euro verhoging van de algemene heffingskorting; bovenstaande maatregelen te dekken uit de BIK-gelden (1 miljard euro), aanscherping van de earningsstripping (700 miljoen euro, waarbij woningcorporaties worden gecompenseerd), en de resterende opgave in het EMU-saldo te laten lopen, wat gerechtvaardigd is gelet op de inverdieneffecten van de extra salarisverhogingen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35925, nr. 13).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 oktober 2021 Salarissen in het primair onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 13).

Motie van het lid Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen acht weken met een brief te komen over het dichten van de loonkloof tussen po en vo met terugwerkende kracht vanaf januari 2022, om daarmee de cao-onderhandelingen te bespoedigen

(Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 129).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 april 2022 - Het onderwijsakkoord «Samen voor het beste onderwijs» (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 615).

Motie van de leden Paternotte en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn het CPB te vragen de effecten van investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel het initiatief te nemen om de effecten beter in de kaart te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 89).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 juni 2022 «Bijlage bij kabinetsreactie op motie Paternotte-Bruins over het door het CPB in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis» (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 183).

Tabel 140 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering, het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden te laten beschrijven in de schoolgids.

Debat [02-07-2018] - Passend onderwijs

De internetconsultatie start in de zomer van 2022. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd in de voortgangsrapportage passend onderwijs.

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector er zorg voor te dragen dat op alle onderwijsinstellingen op korte termijn een aanspreekpunt voor leerlingen en studenten met zorgbehoeften aanwezig is.

Debat [27-03-2019] - VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/2)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd over deze motie.

De motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een pilot te starten waarbij een aantal schoolbesturen met zowel primair als voortgezet onderwijs binnen hun bestuur de vrijheid krijgen om zo flexibel mogelijk om te kunnen gaan met de instroom in het primair onderwijs en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, rekening houdend met het individuele niveau en snelheid van de leerling.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Na de zomer 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief over kansengelijkheid waarin ook ingaan wordt op een vervolgaanpak voor een betere doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer wordt dan ook geïnformeerd over de overgang van kinderopvang naar primair onderwijs.

De motie van de leden Westerveld en kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met scholen afspraken te maken met het doel dat er geen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduwonderwijs.

Debat [19-02-2020] - VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31 293, nr. 503)

De Tweede Kamer is op 2 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598). De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 met de brief Uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 633) nader geïnformeerd.

De motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met de VO-raad scholen actief te ontmoedigen om in hun school gebruik te maken van particuliere instituten voor betaald aanvullend onderwijs; verzoekt de regering tevens, om daarnaast scholen juist aan te moedigen zelf – of in samenwerking met andere scholen – indien nodig gratis aanvullend onderwijs aan te bieden.

Debat [19-02-2020] - VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31 293, nr. 503)

De Tweede Kamer is reeds geïnformeerd op 24 februari 2022 met de beleidsreactie van het Onderwijsraadadvies «Publiek karakter voorop» (Kamerstukken II 2021/22, 31293 nr. 610).De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 nader geïnformeerd met de Brief inzake de uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 633).In de brief over Kansengelijkheid wordt de Tweede Kamer in het najaar 2022 opnieuw geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vóór de zomer van 2020 een concreet wetsvoorstel rondom de verplichting van samenwerkingsverbanden om een doorzettingsmacht te regelen ter consultatie aan te bieden en voor 1 oktober 2020 naar de Tweede Kamer te sturen; verzoekt de regering tevens, een overzicht te geven van de concrete resultaten van de aangekondigde versnellingsaanpakken om het aantal thuiszitters te verminderen, en de Kamer hierover voor het zomerreces 2020 te informeren.

Debat [19-02-2020] - VAO Onderwijs en zorg

De Tweede Kamer wordt bij de volgende voortgangsrapportage passend onderwijs verder geïnformeerd, deze verschijnt in het najaar 2022.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de positie van dit soort (boven)regionale voorzieningen wat betreft financiën, bureaucratische en bestuurlijke complexiteiten, en de wijze waarop een landelijk dekkend aanbod van deze voorzieningen gegarandeerd kan worden, en de Tweede Kamer hierover voorafgaand aan het debat over de evaluatie van passend onderwijs te informeren.

Debat [02-07-2020] - VAO Onderwijsachterstanden, Lerarentekort en Kwetsbare leerlingen (AO 1 juli 2020)

De Tweede Kamer ontvangt in september 2022 de uitkomst van de herbezinning residentieel onderwijs. Hiermee wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden te realiseren door onafhankelijke personen, met een zwaarwegende stem voor ouders en leraren in de invulling van het toezicht.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

Er is reeds de afspraak dat er één lid in de interne toezichthouder van het samenwerkingsverband zit. Hierover is de Tweede Kamer op 16 december 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend Onderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 422). Begin 2023 zal een wetsvoorstel worden opgestart, waarin wordt bepaald dat alle leden onafhankelijk moeten zijn. De Tweede Kamer wordt hierover het najaar van 2022 geïnformeerd via de voortgangsrapportage passend onderwijs.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer (overwegende dat er reeds lange tijd een politieke wens bestaat om initiatieven voor thuiszitters, waar men poogt zorg en onderwijs te combineren, beter mogelijk te maken; constaterende dat het kabinet pas in 2023 wil beginnen met een experiment om te kijken wat er gebeurt wanneer bepaalde wet- en regelgeving niet van toepassing wordt verklaard;) verzoekt de regering niet nog drie jaar hiermee te wachten en zo snel als mogelijk dit experiment te laten starten en hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven die nu in de knel zitten.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

Om al sneller de mogelijkheid te bieden voor initiatieven, zijn er proeftuinen geweest op verschillende plekken in het land. De lessen hiervan zijn meegenomen in het experiment onderwijszorgarrangementen dat nu wordt voorbereid en zal starten per 1 januari 2023. Over de eindevaluatie van de proeftuinen is de Tweede Kamer geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022, kenmerk 2022D29608. De Tweede Kamer wordt over het experiment onderwijszorgarrangementen begin 2023 nader geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering per direct de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs te gaan monitoren en deze cijfers te delen met de Tweede Kamer; verzoekt de regering, tevens in overleg met samenwerkingsverbanden en schoolbesturen oplossingen te zoeken voor leerlingen die op een wachtlijst staan, zodat zij zo snel als mogelijk naar school kunnen, en in de toekomst wachtlijsten te voorkomen.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

Er is een format dat gezamenlijk met de partijen uit het veld is ontwikkeld voor de monitor. Deze monitor wordt op dit moment doorvertaald naar een applicatie die het makkelijk maakt voor betrokkenen om door te geven of er leerlingen op de wachtlijst staan. Na de zomer 2022 wordt de eerste uitvraag gedaan. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 verder geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scenario’s uit te werken voor ophoging van de landelijke basisnorm, onder meer met betrekking tot de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, en de Kamer daarover voor het voorjaars-reces te informeren; verzoekt de regering, eveneens het kenniscentrum begaafdheid de opdracht te geven onderzoek te doen waarom het samenwerkingsverbanden en scholen nog onvoldoende lukt om onderwijsmiddelen ter ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen goed in zetten en het kenniscentrum de opdracht te geven om scholen meerjarig te onder-steunen in het efficiënt en effectiever inzetten van de beschikbare middelen zodat hier een goed aanbod tot stand komt voor hoogbegaafde leerlingen, zonder dat hiervoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend Onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 422). In 2022 wordt de landelijke norm ontwikkeld voor drie ondersteuningsgebieden waar veel behoefte aan is, waaronder hoogbegaafdheid, lezen/spellen dyslexie, en leergedrag. Begin 2023 wordt de invulling van de norm voor deze drie ondersteuningsgebieden naar de Tweede Kamer gestuurd; deze wordt ook wettelijk vastgelegd.

Motie Rudmer Heerema c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de ondersteuning bij hoogbegaafdheid te borgen in de landelijke basisnorm en zo te borgen dat iedere school voor hoogbegaafde leerlingen een ondersteuningsaanbod heeft, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht of andere drempels voor worden opgeworpen, waarbij bijvoorbeeld particulier onderwijs uiteindelijk ook de best passende plek kan zijn.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend Onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 422). In 2022 wordt de landelijke norm ontwikkeld voor drie ondersteuningsgebieden waar veel behoefte aan is, waaronder hoogbegaafdheid, lezen/spellen dyslexie, en leergedrag. Begin 2023 wordt de invulling van de norm voor deze drie ondersteuningsgebieden naar de Tweede Kamer gestuurd; deze wordt ook wettelijk vastgelegd.

Motie van de leden Bischop en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering een vergelijking op te stellen van het niveau van basisondersteuning van de samenwerkingsverbanden, de verdeling en de bereikbaarheid van specialistische voorzieningen in samenwerkingsver-banden en de doorlooptijd als het gaat om extra ondersteuningsaanvragen.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend Onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 422). In 2022 wordt de landelijke norm ontwikkeld voor drie ondersteuningsgebieden waar veel behoefte aan is, waaronder hoogbegaafdheid, lezen/spellen dyslexie, en leergedrag. Begin 2023 wordt de invulling van de norm voor deze drie ondersteuningsgebieden naar de Tweede Kamer gestuurd; deze wordt ook wettelijk vastgelegd.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de verbeteraanpak te bezien in welke situaties de verrekening bij grensverkeer tot onrechtvaardige situaties leidt en te zoeken naar concrete oplossingen.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

In het najaar 2022 wordt de Tweede Kamer met de voortgangsrapportage Passend Onderwijs geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, te monitoren dat het geld voor ondersteuning ook daadwerkelijk doeltreffend wordt besteed aan de ondersteuning van leerlingen en leraren en dat de leraren hier, net als bij de werkdrukmiddelen, voldoende inspraak op hebben.

Debat [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

In de doelstellingenmonitor passend onderwijs wordt gemonitord in hoeverre de doelen van de verbeteraanpak worden behaald in de praktijk. Hierin is ook ruim aandacht voor de ondersteuning van leerlingen en van leraren. Daarnaast wordt ook gemeten in hoeverre leraren ervaren dat zij inspraak hebben in de beslissingen die binnen de school worden genomen over ondersteuning. Op dit moment staan de vragenlijsten open bij scholen, het monitoren is gestart. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 in de voortgangsrapportage passend onderwijs geïnformeerd over de nulmeting.

Motie van de leden Van Meenen en Van Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren en ervoor zorg te dragen dat er geen negatieve neveneffecten ontstaan voor pr.o.-leerlingen op het gebied van examinering en branchecertificering en zonder dat er kansenongelijkheid kan ontstaan voor leerlingen in verschillende delen van het land.

Debat [25-02-2021] - VAO mbo praktijkonderwijs (AO 13/1)

De komende periode wordt het wetsvoorstel verder uitgewerkt. Naar verwachting is het ontwerpwetsvoorstel voor de zomer van 2022 gereed voor internetconsultatie, waarna het in het najaar van 2022 voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met onderwijs, ouders en deskundigen de knelpunten in de financiering van onderwijs voor zorgleerlingen in relatie tot de toelaatbaarheidsverklaringen in kaart te brengen, en verbeteringen voor te stellen, met als uitgangspunt dat de schoolgang van een kind nooit mag betekenen dat het minder zorg kan krijgen.

Debat [17-06-2021] - Tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio (31 497, nr. 396)

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 per brief geïnformeerd met de brief over de Tweede Voortgangsrapportage. (Kamerstukken II 2021/22 31497 nr. 422). Deze motie is gekoppeld aan het onderzoek naar de financiering van zorg in onderwijstijd. De Tweede Kamer wordt opnieuw geïnformeerd in de volgende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs die naar planning in het najaar 2022 zal worden aangeboden.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om erop toe te zien dat de Tyltylschool De Maasgouw met de ouders tot overeenstemming komt over het ontwikkelingsperspectief van hun kind, en afspraken maakt over de zorgondersteuning (inhoudelijk en qua middelen) voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Debat [17-06-2021] - Tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio (31 497, nr. 396)

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 per brief geïnformeerd met de brief over de Tweede Voortgangsrapportage. (Kamerstukken II 2021/22, 31497 nr. 422). De Tweede Kamer wordt hierover opnieuw geïnformeerd in de volgende voortgangsrapportage die naar planning in het najaar 2022 wordt aangeboden. Zolang er geen afspraken zijn gemaakt met de ouders gelden de afspraken waarmee de ouders in het verleden akkoord zijn gegaan.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering specifiek te monitoren of toelaat-baarheidsverklaringen voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteunend onderwijs doorstromen op tijd worden afgegeven zodat er geen uitvoeringsproblemen ontstaan bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

Debat [08-09-2021] - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (re- en dupliek)

De Tweede Kamer is over de motie geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering – waar nodig – het onderwijs voor jongeren die in deze kleinschaligwoonvoorzieningen wonen, extra financieel te ondersteunen.

Debat [28-09-2021] - Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (31497, nr. 393)

De motie is uitgevoerd; Scholen aangesloten bij jeugdzorgplusinstellingen ontvangen binnenkort de financiële ondersteuning. In het najaar van 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd in de beleidsreactie van herbezinning residentieel onderwijs.

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie van het initiatiefwetsvoorstel van Kwint en Westerveld apart aandacht te besteden aan het effect op de ouderbijdragen bij de profielscholen en de gevolgen voor de instandhouding van het specifieke onderwijsaanbod van deze scholen.

Debat [17-06-2021] - Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35 06 315)

Zoals in de recente brief aan de Kamer als reactie op het rapport ‘Publiek karakter voorop’ (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 610) is toegezegd, wordt er met de schoolkostenmonitor in het najaar 2022 ook een eerste inzicht gecreëerd in de effecten van de wet vrijwillige ouderbijdrage die afgelopen augustus 2021 is ingegaan. In de loop van het eerstvolgende schooljaar (2022/2023) wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage.

Debat [17-06-2021] - Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35 06 315)

De Tweede Kamer heeft op 15 juni 2022 een brief ontvangen waarin het eindrapport wordt aangeboden over het stellen van een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage (kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 625). In de brief wordt aangegeven dat er na de zomer een inhoudelijke reactie komt op het rapport.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering afspraken te maken met gemeenten om te voorkomen dat zij financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 met de brief Uitvoering moties aangaande aanvullend onderwijs, (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 633) geïnformeerd. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 opnieuw geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met de gemeenten.

Motie van het lid Ephraim; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen hoeveel onderwijsbudget er gemoeid is met het inzetten van niet-gekwalificeerde krachten; verzoekt de regering om duidelijke, toetsbare kwaliteitseisen op te stellen waaraan derde partijen zoals externe onderwijsbureaus moeten voldoen, en een wildgroei aan commerciële aanbieders te voorkomen.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD 24/5)

De Tweede Kamer wordt voor eind 2022 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Raemakers; De Tweede Kamer verzoekt de regering die gesprekken met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de daarbij behorende onderwijspartners voor 1 november te voeren en daarbij te verzekeren dat zo veel als mogelijk wordt ingezet op het mogelijk maken van onlineonderwijs voor al die leerlingen waarbij fysiek onderwijs of onderwijs op niveau, gegeven de situatie, geen optie is, en de Kamer daarover te informeren voor het WGO Jeugd van dit najaar.

Debat [07-07-2022] - Stemmingen over moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid

De Tweede Kamer zal voor het wetgevingsoverleg Jeugd 2022 per brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de aanbieders van gesloten jeugdzorg en hun onderwijspartners over de mogelijkheden van de inzet van online onderwijs.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering mede op basis van ervaringen van de huidige experimenteerscholen te verkennen in hoeverre met het oog op het bieden van passend onderwijs een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken nodig en mogelijk is die met kwalitatieve waarborgen is omgeven.

Debat [13-06-2019] - VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (31 293, nr. 451)

Op 1 augustus 2020 is het Experiment Ruimte in Onderwijstijd gestart waarbinnen 20 basisscholen mogen afwijken van onder andere de vijfdaagse schoolweek en de vakantieregeling. Geëvalueerd wordt of deze afwijkingen een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit. Na afloop van het experiment (in 2025) zal worden bekeken of de wet- en regelgeving wordt aangepast.

Motie van het lid Bisschop c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) te werken aan betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De VNG en Ingrado zullen in het najaar van 2022 worden uitgenodigd voor een gesprek, om te inventariseren of er kansen liggen om de informatievoorziening over de positie van ouders en leerlingen bij een vrijstelling van de Leerplichtwet onder artikel 5 lid b te verbeteren, en zo nodig stappen te zetten om deze verbetering te realiseren.

Motie van het lid Rog c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de Onderwijsraad, om onderzoek te doen naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs en het kabinet en de Tweede Kamer te adviseren over de noodzakelijke interventies om de leesvaardigheid weer op peil te brengen.

Debat [16-06-2020] - VAO Curriculum.nu

De Onderwijsraad levert in het najaar 2022 een advies over taal en rekenen, dit wordt direct aan de Tweede Kamer verzonden. Uiteraard zien wij uit naar de aanbevelingen van de Onderwijsraad ten behoeve van ons beleid rondom taal en rekenen en we verwachten dit een plek te geven in de eerstvolgende kamerbrief na dit najaar (vermoedelijk voorjaar 2023).

Motie van het lid Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van leraren omtrent kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid; verzoekt de regering tevens, de samenwerkende non-profitorganisaties voor duurzaam onderwijs te betrekken bij dit onderzoek.

Debat [16-06-2020] - VAO Curriculum.nu

Kerndoelen basisvaardigheden (taal/rekenen/DG/BU) worden met prioriteit bijgesteld. Zodra de andere leergebieden aan de orde zijn, wordt de uitvoering van deze motie opgepakt. De Tweede Kamer is over de prioritering in de bijstelling van het curriculum geïnformeerd in de kamerbrief van 25 april 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 618).

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo’s om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan en gaat over tot de orde van de dag.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs is opgezet naar aanleiding van deze motie. Van het tweede tijdvak van de subsidieregeling is goed gebruik gemaakt. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd over de stand van zaken en maatregelen rondom de urennorm voor bewegingsonderwijs.

Motie van het lid Peters c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering proactief de plannen en begrotingen van scholen met het grootste negatieve herverdeeleffect te volgen, deze scholen indien nodig te adviseren en zo vrijwel uit te sluiten dat de effecten binnen drie jaar niet zouden kunnen worden opgevangen; verzoekt het kabinet, te onderzoeken of het nodig en mogelijk is om te komen met een coulanceregeling voor de enkele scholen die ook na het vierde jaar na invoering van de wet nog last hebben van het negatieve herverdeeleffect, mits zij kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om deze effecten zo goed mogelijk op te vangen.

Debat [18-01-2021] - Wetgevingsoverleg Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs. Het is onderdeel van de evaluatie die pas over 5 jaar na inwerkingtreding van de wet opgeleverd moet worden (voorjaar 2027). Om besturen te laten wennen aan de nieuwe bekostiging is er een overgangsperiode van drie jaar. In het vierde jaar na invoering van de wet kan een schoolbestuur aanspraak maken op aanvullende bekostiging als het een negatief herverdeeleffect heeft groter dan 3% en het bestuur hierdoor aantoonbaar in de financiële problemen raakt.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in beeld te brengen of kleine geïsoleerde scholen door onbedoelde effecten van de vereenvoudigde bekostiging in zware problemen komen en deze scholen indien nodig te ondersteunen.

Debat [18-01-2021] - Wetgevingsoverleg Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs. Het is onderdeel van de evaluatie die pas over 5 jaar na inwerkingtreding van de wet opgeleverd moet worden (voorjaar 2027). Om besturen te laten wennen aan de nieuwe bekostiging is er een overgangsperiode van drie jaar. In het vierde jaar na invoering van de wet kan een schoolbestuur aanspraak maken op aanvullende bekostiging als het een negatief herverdeeleffect heeft groter dan 3% en het bestuur hierdoor aantoonbaar in de financiële problemen raakt.

Motie van het lid Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer (overwegende dat een waarschijnlijk grote groep leerlingen is ondergeadviseerd als resultaat van het afgelasten van de eindtoets vanwege covid-19 en deze onderadvisering de kansenongelijkheid nog verder vergroot;) verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over hoe deze groep Ieerlingen in beeld komt en biijft, welke maatregelen worden genomen zodat deze groep leerlingen alsnog de kans krijgen die zij verdienen en hoe de voortgang wordt gemonitord.

Debat [25-02-2021] - Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Met de brief aan de Tweede Kamer over schooladvisering en eindtoetsing primair onderwijs 2022 van 20 maart 2022 (Kamsterstukken II 2021/22, 31293 nr. 612) is het tweede rapport van DUO ‘Rapport wegvallen eindtoets en verplichte schoolsluitingen 2020-2021’ in de reeks van drie aan de Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft de effecten van het wegvallen van de eindtoets en de verplichte scholensluitingen i.v.m. corona op de toetsresultaten en schooladvisering in 2021-2022. Het eerste rapport hierover is in december 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd: Rapport wegvallen eindtoets (Kamerstukken II, 2019/20, 31293, nr. 568). De Tweede Kamer ontvangt het derde en laatste rapport van DUO in het najaar 2022.

De motie van de leden Kwint en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in te zetten op alleen wetenschappelijk bewezen leesmethodes.

Debat [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het masterplan basisvaardigheden. Over de uitvoering is de Tweede Kamer geïnformeerd op 12 mei 2022 met de brief Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 620).

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering concreet te maken op welke wijze en met welke bijbehorende middelen de kansengelijkheid die verband houdt met de leesvaardigheid zal worden verbeterd, en de Kamer hierover te informeren.

Debat [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

Deze motie is in uitvoering in het kader van het masterplan basisvaardigheden waar alles wat er gedaan wordt over leesbevordering, gebaseerd is op wetenschappelijk bewezen effectieve aanpakken. Over de uitvoering is de Tweede Kamer geïnformeerd op 12 mei 2022 met de brief Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 619 en 620). In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een nieuwe kamerbrief over het masterplan waarin we ook aan zullen geven wat de stand van zaken is op het vlak van wetenschappelijk bewezen leesmethodes.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering aandacht te hebben voor de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE met betrekking tot de doorstroomtoetsen p.o., dit doorlopend te evalueren, en bij negatieve consequenties de Kamer daarover te informeren.

Debat [08-09-2021] - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (re- en dupliek)

De Tweede Kamer wordt vanaf 2023 geïnformeerd over de inwerkingtreding.

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij; De Tweede Kamer (constaterende dat er een meldingsplicht is waarbij scholen incidenten moeten melden aan de Inspectie van het Onderwijs, maar de meldingsplicht op dit moment nog niet toeziet op zaken die betrekking hebben op de (sociale) veiligheid en het welbevinden van leerlingen); verzoekt het kabinet op de kortst mogelijke termijn alles in gang te zetten om ervoor te zorgen dat de meldingsplicht wordt uitgebreid op dit punt, en de Kamer hier voor de begrotingsbehandeling over te berichten.

Debat [30-09-2021] - Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2022 in de brief ‘Vrij en veilig onderwijs II’ geïnformeerd worden over de stand van zaken aangaande de meldplicht.

Motie van het lid Pouw-Verheij c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat scholen sluiten een noodgreep is en dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze snel en verantwoord kunnen openen; constaterende dat een cluster scholen in gemeente Staphorst luchtreinigers heeft geïnstalleerd die aerosolen uit de lucht filteren; overwegende dat deze wijze van luchtbehandeling hoopgevende resultaten belooft en dat het effect wetenschappelijk wordt gemonitord;) verzoekt de regering deze scholen groen licht te geven om direct na de kerstvakantie de pilot voort te zetten.

Debat [21-12-2021] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Pilot kan starten zodra er een onderzoeksvoorstel ligt dat aan de voorwaarden voldoet. Dat voorstel wordt op korte termijn verwacht. Na het zomerreces 2022 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te regelen dat scholen bij nieuw- of verbouw altijd moeten voldoen aan de Europese normen voor toegankelijkheid en dat bij tussentijds onderhoud toegankelijkheid altijd moet worden meegenomen.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

Op dit moment wordt er onderzocht wat nodig is om dit te realiseren. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de positie van het openbaar onderwijs inclusief de status van de garantiefunctie openbaar onderwijs ten gevolge van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen expliciet mee te nemen in de evaluatie van deze wet.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen (35050-48)

In de evaluatie van de wet wordt de positie van het openbaar onderwijs expliciet meegenomen. Er volgt een tussenevaluaties in december 2023 en een eindevaluatie in december 2025. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Paul en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering ongewenste praktijken en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen te onderzoeken en aan te pakken en in gesprek te gaan met de VNG over de positie van gemeenten in de uitwerking van de wet; verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de wet.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen (35050-48)

Vooruitlopend op uitkomsten uit de vijfjaarlijkse wetsevaluatie wordt geëvalueerd welke ongewenste effecten optreden en hoe die kunnen worden opgelost. In dat kader wordt voortdurend met initiatieven en gemeenten gesproken. In de jaarlijkse Kamerbrief van november 2022 zal een update over de wijzigingen worden gegeven.

Motie van de leden Doornhof en Pijlman; De Eerste Kamer verzoekt de regering te waarborgen dat binnen Stichting Cito de uitvoering van de taak om de overheidstoets aan te bieden, organisatorisch is gescheiden van de uitvoering van haar overige taken.

Debat [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De Eerste Kamer wordt vóór het zomerreces 2023 geïnformeerd over de accordering van het Plan van Aanpak en de start van de overheidstoets van de Stichting Cito.

Motie van het lid Hijnk; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat vanaf het schooljaar 2022–2023 CO2-melders in alle klaslokalen hangen.

Debat [16-06-2022] - Commissiedebat Lange termijn coronabeleid

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de brief van 7 juli 2022 Reactie op de motie van het lid Hijink over CO2-meters in elk klas (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 640).

Motie van de leden De Hoop en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat de inspectie concludeert dat het burgerschapsonderwijs nog niet op peil is en ook uit het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen van de UvA blijkt dat jongeren weinig belang hechten aan de democratische rechtsstaat, ook in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten) deze democratische attituden periodiek in beeld te brengen om de effecten van burgerschapsonderwijs te kunnen monitoren.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Peter; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de uitwerking van de wet waarin wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid vastgesteld worden de lerende cultuur en de verantwoordelijkheid om die te bewerkstelligen mee te nemen.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering g te komen tot een voorstel voor coulance met betrekking tot het onderwijsresultatenmodel opdat scholen niet gestraft worden wanneer zij kinderen extra tijd gunnen om het onderwijs te doorlopen met het oog op de achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat er in landen zoals Duitsland bewezen effectieve praktijkgerichte interventies bekend zijn) deze bewezen effectieve praktijkgerichte interventies uit het buitenland in overweging te nemen en in overleg met het veld zo spoedig mogelijk tot een invulling van deze hiaat in de menukaart te komen.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD 24/5)

Momenteel wordt aan deze motie uitvoering gegeven door doorontwikkeling van de menukaart. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 verder geïnformeerd.

Motie van de leden De Hoop en Segers; De Tweede Kamer verzoekt de regering alle lerarenopleidingen te ondersteunen om aankomende leraren vaardigheden bij te brengen tot het voeren van lastige gesprekken; verzoekt de regering tevens om met de lerarenopleidingen te bezien hoe het voeren van lastige gesprekken onderdeel kan worden van het curriculum, en de Kamer hierover te informeren voor de OCW-begrotingsbehandeling,

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Bisschop c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau - en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen; verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar manieren om Engels en grenstalen te leren op een manier die bijdraagt aan het versterken van het Nederlands, vooral ook bij leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand, en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar wijzen waarop ook leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand in staat gesteld worden het eindniveau voor Nederlands, Engels en de grenstalen te realiseren.

Debat [09-03-2016] - Hoofdlijnendebat over het advies van het platform Onderwijs 2032

Kerndoelen basisvaardigheden (taal/rekenen/DG/BU) worden met prioriteit bijgesteld. Zodra de andere leergebieden aan de orde zijn, wordt de uitvoering van deze motie opgepakt. De Tweede Kamer is over de prioritering in de bijstelling van het curriculum geïnformeerd in de kamerbrief van 25 april 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 618). Het verzoek aan het Ontwerpteam 2032 is met de oplevering van eerdere voorstellen van Curriculum.nu afgerond.

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering met scholen afspraken te maken over het registreren van incidenten die van invloed zijn op de (sociale) veiligheid van leerlingen; verzoekt de regering tevens, in de monitor sociale veiligheid een beeld te geven van het aantal incidenten op scholen en de aard hiervan.

Debat [09-04-2019] - Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het onderwijs

Het melden en registreren van incidenten is geregeld onderwerp van gesprek met de raden. Daarnaast is aan de TK toegezegd dat er een meldplicht voor ernstige incidenten van sociale onveiligheid zal worden uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt hierover in de brief over Sociale veiligheid in september 2022, geïnformeerd. Het tweede deel van deze motie (over de monitoring) is ingevuld met een aanpassing van de landelijke monitor sociale veiligheid po/vo. Deze is op 4 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 611).

De motie van de leden Kuiken en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Gwendoline van Puttenschool concrete voorstellen te doen gericht op een passende aansluiting op het hbo in Nederland op basis van de vigerende praktijk op de school.

Debat [28-01-2020] - VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35 300, XIII, nr. 141)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd over hoe de aansluiting tussen de Gwendoline van Puttenschool en het hoger onderwijs in Europees Nederland is geregeld.

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen stevig betrokken blijven, en daarvoor de benodigde ondersteuning en middelen beschikbaar te stellen; verzoekt de regering tevens, om heldere afspraken te maken met de vertegenwoordigers van leraren en vakverenigingen over hun betrokkenheid bij het proces en bij de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Debat [16-06-2020] - VAO Curriculum.nu

De uitvoering is van start met de vakvernieuwingen Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, maatschappijleer en de bètavakken. Dit gaat ook voor het zomerreces van start voor kerndoelen taal en rekenen. Voor kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid aan het begin van schooljaar 2022-2023 (zie Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 614 en Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 618).

Motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de nadere uitwerking van de kerndoelen voor po en vo ook voorstellen op te nemen over hoe racisme, discriminatie, antisemitisme, koloniaal verleden en migratiegeschiedenis stevig verankerd worden in het curriculum.

Debat [23-06-2020] - Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Curriculum.nu

De uitvoering van de motie wordt gekoppeld aan werkopdracht aan SLO voor het maken van kerndoelen en eindtermen. Deze werkopdrachten zijn in concept op 1 november 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd, (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 597). De werkopdracht wordt bijgesteld conform de brief over toezeggingen naar aanleiding van het curriculumdebat op 6 april 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 618). Dat betekent dat kerndoelen worden ontwikkeld conform de motie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om na invoering van de wet te blijven monitoren wat dit vereenvoudigde bekostigingsmodel voor gevolgen heeft voor brede schoolgemeenschappen en segregatie, en de Kamer jaarlijks te informeren.

Debat [01-07-2020] - Wetgevingsoverleg Vereenvoudiging grondslagen Bekostiging Voortgezet Onderwijs

Er wordt op dit moment een segregatie-onderzoek aanbesteed, waar een jaarlijkse monitor deel van uitmaakt. De eerste monitor zal aan de Tweede Kamer aangeboden worden in het voorjaar van 2023.

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de pabo’s ervoor te zorgen dat het curriculum van de pabo tijdens de curriculumherziening van het funderend onderwijs wordt aangepast en herzien op basis van de tussentijdse uitkomsten, en dat het curriculum van de pabo meer in lijn loopt met het proces van de curriculumherziening; verzoekt de regering tevens, dit proces te monitoren, en periodiek de Kamer hierover te informeren.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

Met de start van de bijstelling van kerndoelen basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid wordt deze motie voor genoemde leergebieden in uitvoering gebracht. De uitvoering op overige leergebieden start op een nader te bepalen moment. Deze besluitvorming hangt samen met de aangekondigde tussenbalans in januari 2023 (Kamerstukken II 2021/22, 31 293, nr. 618).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector en de inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator «onderbouwrendement» kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt en op dit punt toe te werken naar een nieuwe vorm van toezicht, en de Kamer daarover te informeren voor de Voorjaarsnota.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

De Tweede Kamer is met de Kamerbrief Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang van 4 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 188) geïnformeerd.

Motie van de leden Paternotte en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om proactief, in overleg met scholen, vervolgopleidingen en jongeren, concrete voorstellen op te stellen voor specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Heerema en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering, om de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing te verklaren, op een wijze die past bij het bijzondere karakter van deze scholen, nieuwe B4-scholen op dit punt vooraf te toetsen en dit in de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen vast te leggen, en hierover de Kamer in het voorjaar van 2021 te informeren.

Debat [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Er vindt nu een verkenning plaats naar de juridische kaders voor b4-scholen, waar deze motie in meegenomen wordt. De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2022 informatie over de uitvoering van deze motie.

Motie van het lid Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of zij een voortvarende uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk kan maken, en de Tweede Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

Debat [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2022 geïnformeerd worden over de stand van zaken aangaande de invulling van de ondersteuningsstructuur voor burgerschap en over sociale veiligheid. De invulling van deze structuur, die nog gaande is, zal worden meegenomen in de afweging op welke wijze vervolg moet worden gegeven aan de uitkomsten van de verkenning naar de uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Inspectie van het Onderwijs opdracht te geven altijd werk te maken van individuele meldingen en signalen van onveiligheid.

Debat [30-09-2021] - Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 met een brief over sociale veiligheid geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering identiteitsverklaringen in het onderwijs te verbieden.

Debat [30-09-2021] - Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

De Tweede Kamer zal na de zomer van 2022 worden geïnformeerd over hoe de regering met deze motie zal omgaan.

Motie van de leden Gündogan en Simons; De Tweede Kamer verzoekt de regering daadwerkelijk een einde te maken aan alle identiteitsverklaringen waarin een seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken (en het daarnaar leven) in welke vorm dan ook, impliciet of expliciet, wordt afgewezen.

Debat [30-09-2021] - Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering met alle onderwijssectoren, vertegenwoordigers van leerlingen en studenten en met kenniscentra sectorspecifieke afspraken te maken met als doel: –in beeld te krijgen waarom het aantal meldingen stijgt; –grensoverschrijdend gedrag aan te pakken; –leerlingen, studenten en onderwijspersoneel bekend te maken met procedures en functionarissen bij wie ze een melding kunnen neerleggen.

Debat [11-11-2021] - Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (35 570, nr. 282)

Er wordt op dit moment gewerkt aan de invulling. Er worden gesprekken gevoerd met de sectorraden en onderzoek gedaan naar oorzaken. In de gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag die zo wordt uitgewerkt zal ook aan de bekendheid met procedures en wetgeving de nodige aandacht worden besteed. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2022 geïnformeerd worden over stand van zaken ten aanzien van deze motie.

Motie van de leden Peters en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om samen met het onderwijsveld plannen te ontwikkelen om een lerende cultuur te bevorderen en te sturen op de kwaliteit en het functioneren van leraren als een team en de Kamer in het voorjaar hierover te berichten.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is over de motie geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering staatsexamenkandidaten, inclusief vso-leerlingen, in 2023 recht te geven op de duimregeling, waarbij met terugwerkende kracht een duim gelegd kan worden op een resultaat uit 2020, 2021 of 2022, als zij op die manier hun diploma kunnen halen.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer ontvangt na de zomer van 2022 meer informatie over deze motie.

Motie van de leden De Hoop en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de uitvoering van de extra voorzieningen in samenspraak met LBVSO dit jaar nauwlettend te monitoren.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs

Met de afspraken met LBVSO over de monitoring wordt uitvoering gegeven aan de motie. Na afloop van de examenperiode ontstaat hiermee een breed beeld van eventuele incidenten en/of klachten. Als dit beeld aanleiding geeft om de Tweede Kamer te informeren, gebeurt dit in het najaar van 2022.

Motie van het lid Peter; De Tweede Kamer verzoekt de regering om eerst middels een uitvoeringstoets bij scholen te onderzoeken of een landelijk meldpunt sociale onveiligheid bij gaat dragen aan het terugdringen van pesten in de klas; verzoekt de regering tevens om de Kamer hierover te informeren voordat een meldpunt sociale onveiligheid opgericht gaat worden.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het functioneren van de bestuursstructuur in het primair en voortgezet onderwijs ook te evalueren.

Debat [20-04-2022] - Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

De Tweede Kamer is op hoofdlijnen geïnformeerd met de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs van 6 juli 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636). Medio 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de uitvoering van de motie.

Motie van het lid Van Haga; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met gemeenten best practices te verzamelen over het doeltreffend ventileren van klaslokalen.

Debat [28-06-2022] - Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid De Hoop c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen welk beleid er waar wordt gevoerd om schoolsegregatie tegen te gaan, te identificeren wat mogelijke best practices zijn en hoe de rijksoverheid gemeenten verder zou kunnen ondersteunen in die inspanningen.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar best practices in bestrijden van onderwijssegregatie. De Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd per brief.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aanvullend op de rol en de inzet van de leraar in kaart te brengen hoe jonge rolmodellen met een gedeeld referentiekader en credible voice structureel meerwaarde kunnen leveren aan het stimuleren van de verinnerlijking van democratische waarden en de versterking van het onderwijs; verzoekt de regering tevens in kaart te brengen op welke wijze scholen die op dit moment grote uitdagingen ervaren vanwege maatschappelijke spanningen die spelen binnen de school op korte termijn makkelijker gebruik kunnen maken van dergelijke programma’s die zich reeds in de praktijk hebben bewezen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke wijze in de eindtoets en het eindexamen Nederlands schrijfvaardigheid als onderdeel kan worden ingevoegd en de Kamer te informeren binnen welke termijn schrijfvaardigheid als onderdeel wordt opgenomen.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze wetenschappelijke onderbouwing en gebruikerservaringen van leermiddelen transparant en inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor leraren, en de Kamer hierover te informeren vóór de begrotingsbehandeling van OCW.

Debat [29-06-2022] - Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd in de brief Masterplan Basisvaardigheden.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om het begrip basiswaarden van de democratische rechtsstaat in relatie tot de burgerschapsopdracht van een meer praktisch kader te voorzien in relatie tot de bevoegdheden in deze wet, teneinde meer duidelijkheid te verschaffen voor onderwijsinstellingen en de onderwijsinspectie, en dit te laten neerslaan in de onderzoekskaders van de onderwijsinspectie; verzoekt de regering tevens te bezien of de onderzoekskaders van de onderwijsinspectie in bredere zin specificatie behoeven naar aanleiding van het voorliggende wetsvoorstel.

Debat [29-06-2022] - Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35 920) - voortzetting

De Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd in de brief Masterplan Basisvaardigheden.

De motie van de leden Bergkamp en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate niet medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge interseksekinderen en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling in 2020 te informeren.

Debat [02-12-2019] - Debat Wetgevingsoverleg Emancipatie

Het onderzoek prevalentie genitale operaties is gestart in september 2021 en heeft een looptijd van 12 maanden. Naar verwachting zal het onderzoek in het november 2022 gereed zijn.

Motie van het lid Van den Hul en Diks; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de aankomende tussenevaluatie van de Beijing-agenda inzichtelijk te maken wat de kabinetsbrede genderstrategie is om de verplichtingen die voortvloeien uit het Beijing Platform for Action daadwerkelijk te realiseren.

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Bij het opstellen van de komende emancipatienota (die de kabinetsbrede genderstrategie vormt) zal rekening worden gehouden met de internationale verplichtingen inclusief de Beijing Platform for Action en de Sustainable Development Goals (SDG). Zo sluiten de gekozen emancipatie onderwerpen beter aan bij de internationale verplichtingen. De emancipatienota wordt in najaar 2022 naar de Tweede Kamer gezonden.

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met organisaties die sociale, psychologische en economische ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen en met voorstellen te komen om deze ondersteuning aan alleenstaande ouders te versterken.

Debat [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

Om uitvoering te geven aan deze motie zijn de ministers van OCW en SZW in 2021 in gesprek gegaan met de Single Super Mom. In dat gesprek is toegezegd dat de ministeries een onderzoeksopdracht zouden uitzetten, om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van alleenstaande ouders en naar draagvlak en de haalbaarheid van een landelijk één-ouderpunt. De onderzoeksopdracht is begin 2022 gegund aan Regioplan. De eerste resultaten worden najaar 2022 verwacht. De Tweede Kamer wordt eind september 2022 hierover geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de sociaaleconomische Raad te vragen de mogelijk-heden te verkennen van een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur van maximaal tien dagen.

Debat [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

In overleg met Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgesproken om de motie breder in te vullen, in lijn met het artikel uit het ILO Verdrag 190, over de rol van werkgevers bij huiselijk geweld. De Sociaal Economische Raad gaat advies uitbrengen over een vereenvoudiging van het verlofstelsel tot een maatschappelijk verlof, daar zou dit verlof onderdeel van kunnen uitmaken. De planning van dit advies is nog onbekend.

Motie van de leden Simons en Gündogan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te streven naar 100% acceptatie van lhbtiqa+ mensen in onder andere het onderwijs, en alle overheidscommunicatie (waaronder de memorie van toelichting op de OCW-begroting) hierop aan te passen.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Aan de motie wordt uitvoering gegeven. Zo is in de Verantwoording over 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 36000, nr. 1) dit zichtbaar bij de indicatoren. Ook wordt dit meegenomen in de begrotingscyclus en andere documenten.

Motie van het lid Van der Laan c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in beeld te brengen wat er nodig is om de GREVIO-aanbeveling omtrent de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen te implementeren en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

In overleg met JenV en VWS wordt uitvoering gegeven aan deze motie. Er wordt een extern onderzoek uitgezet om in beeld te brengen wat er nodig is om de GREVIO-aanbeveling omtrent de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen te implementeren.

Motie van de leden Werner en Van der Laan; De Tweede Kamer verzoekt de regering de positieve voorbeelden van emancipatie van vrouwen en mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap te gebruiken om de emancipatie van mensen met beperkingen te bevorderen.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

In het najaar van 2022 organiseren OCW en VWS een bijeenkomst om goede voorbeelden van vertegenwoordigers uit het emancipatieveld en belangenvertegenwoordigers van mensen met een beperking, met elkaar te delen. Na die bijeenkomst wordt bezien wat er echt nodig is en wat er verder mogelijk is.

Motie van het lid Wassenberg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de indicatoren op het gebied van emancipatie waar mogelijk jaarlijks bij te houden en deze jaarlijks mee te nemen in het jaarverslag van het Ministerie van OCW.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering een deskundig team op te richten, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen, dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven kan ondersteunen in de aanpak van stagediscriminatie, en dat tevens kabinet en de Tweede Kamer kan adviseren over maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

Deze motie wordt uitgevoerd in samenhang met de herijking van de bestuurlijke werkagenda gelijke kansen bij stages voor mbo-studenten en de aanpak van stagediscriminatie. De Minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd per brief op 2 juli 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 31 524, nr. 495). De Minister zal de Tweede Kamer per brief nader informeren voor het herfstreces 2022.

Motie van het lid Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om maximaal drie jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer te voorzien van een evaluatie in hoeverre de regel dat alleen één vo-school en één mbo-instelling een verticale scholen-gemeenschap kunnen vormen, een beperking is voor het vormen van verticale scholengemeenschappen.

Debat [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Eind 2025 zal de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie worden geïnformeerd.

De motie Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden van één gemeenschappelijk wettelijk kader voor het gehele voortgezet onderwijs en het mbo te onderzoeken dat tegemoetkomt aan de wensen en de onderscheiden posities van de verschillende geledingen.

Debat [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Voor het herfstreces 2022 zal de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering , om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden; verzoekt de regering, tevens om met het onderwijsveld, leerlingen en ouders tot een gezamenlijke aanpak te komen om deze schreefgroei tegen te gaan, en de Tweede Kamer op de hoogte te houden.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Voor het herfstreces 2022 zal de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

Motie van de leden Westerveld en Bouchallikh; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen hoe de voorlichting in het voortgezet onderwijs en in het mbo verbeterd kan worden met als doel leerlingen en studenten zo vroeg mogelijk te informeren over de kansen en het carrièreperspectief in de technieksector.

Debat [23-11-2021] - Stemmingen over moties ingediend bij de Begrotingsbehandeling OCW onderdeel Onderwijs

Voor het herfstreces 2022 zal de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie worden geïnformeerd.

Motie van de leden Simons en Gündogan; De Tweede Kamer verzoekt de regering: –te zorgen voor een landelijk dekkend systeem in de aanpak van laaggeletterdheid, zodat het niet van de toevallige gemeente waar je woont afhangt of je geholpen wordt in het geval van laaggeletterdheid of om laaggeletterdheid te voorkomen; –inzichtelijk te maken welke incidentele middelen in de aanpak van laaggeletterdheid een structurele financiering behoeven en welke structurele resultaten hiermee behaald kunnen worden; –zorg te dragen voor de structurele betrekking van het werkveld, waaronder de in de overwegingen genoemde partijen en programma’s; –de Kamer hier op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling van OCW voor het begrotingsjaar 2023, over te informeren.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is per brief geïnformeerd op 17 december 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502) en zal opnieuw geïnformeerd worden in het najaar van 2022.

Motie van de leden El Yassini en Hagen; De Tweede Kamer verzoekt de regering mbo-studenten op de BES-eilanden, op aanvraag van de student, te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, wanneer zij na een Papiamentstalige opleiding willen doorstromen naar het hoger onderwijs in Europees Nederland; verzoekt de regering deze ondersteuning te dekken uit de middelen voor versterking onderwijs-arbeidsmarkt ten behoeve van de ontwikkeling van Caribisch Nederland.

Debat [25-05-2022] - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (35893) (Derde termijn)

De motie is toegezegd tijdens het debat over de wetswijziging dat meer mogelijkheden creëert om beroepsonderwijs op Bonaire in het Papiaments aan te bieden op 25 mei 2022, dus de Minister heeft de Tweede Kamer al geïnformeerd. Het wetsvoorstel ligt voor in de Eerste Kamer.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om – in samenspraak met vertegenwoordigers van het onderwijs, leraren, ouders en leerlingen dan wel studenten – te inventariseren of er voor het onderwijs ook een verbod op het opleggen van een zwijgbeding kan komen, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren.

Debat [20-04-2022] - Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

De Minister zal de Tweede Kamer informeren in het najaar van 2022.

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de studentenvakbonden, onderwijs-instellingen en het bedrijfsleven afspraken te maken over het opnemen van een minimale stagevergoeding in de cao, en dat deze vergoeding in ieder geval de onkosten die de student in verband met de stage maakt, moet dekken; verzoekt de regering ook om daarbij eerst te focussen op afspraken met stage- en leer-werkbedrijven over een minimale stagevergoeding voor mbo-studenten.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van Baarle en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aan het herijkte plan tegen stagediscriminatie concrete doelstellingen te verbinden, en jaarlijks over de voortgang te rapporteren.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van Baarle en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bevorderen dat studenten op hun opleiding terechtkunnen bij een laagdrempelig en fysiek studentenloket om discriminatie bij het zoeken van een stage te melden.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat het voorkomen van stagediscriminatie een expliciete voorwaarde wordt om erkend leerbedrijf te worden en om deze voorwaarde ook te (laten) handhaven.

Debat [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering er voor te zorgen dat het voor onderwijsinstellingen niet mogelijk is om meer instellingscollegegeld dan de bekostiging van de opleiding en het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld te vragen.

Debat [15-03-2018] - VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid regelt onder meer het maximumtarief voor EER-studenten en het minimumtarief voor niet-EER studenten. Dit wetsvoorstel is nog in behandeling.

De motie van het lid Ganzenvoort c.s. ; De Eerste Kamer verzoekt de regering bij de toelichting op toekomstig voor te hangen AMvB’s te streven naar op onderzoek gebaseerde argumentaties.

Debat [10-07-2018] - Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

Bij elke voorgehangen AMvB wordt dit betrokken.

De motie van het lid Van Meenen c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het najaar met voorstellen te komen die eisen stellen aan de onderbouwing van gehanteerde selectiecriteria, gericht op kansengelijkheid en de kwantiteit van selectiecriteria te maximeren.

Debat [12-03-2019] - Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Momenteel is men in afwachting van de resultaten van het Inspectie onderzoek. In het najaar 2022 zal dit onderzoek verschijnen.

De motie van de leden Rog en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord over de differentiatie op de pabo, het per volgend studiejaar mogelijk te maken dat studenten naast de huidige pabo ook kunnen kiezen voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jonge kind of een gespecialiseerde pabo gericht op het oudere kind en de eventuele toelatingseisen en bevoegdheidseisen daarop aan te passen.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Over de uitvoering van deze motie is de Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/2020, 27923, nr. 409) en over de voortgang in de brief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/2021, 27923, nr. 417). In 2020-2021 zijn zeven pilots gestart en naar aanleiding van de coronapandemie zijn deze verlengd en uitgebreid tot negen pilots in 2021-2022. Na het eerste jaar pilots is een evaluatie gedaan en op dit moment wordt ook het tweede jaar geëvalueerd. Deze evaluatie wordt in september 2022 verwacht.

De motie van de leden Paternotte en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering aan hogescholen en universiteiten te vragen om voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren, facultatieve activiteiten te ontwikkelen en het bestaande aanbod te inventariseren.

Debat [11-12-2019] - WGO Wet Taal en Toegankelijkheid

Er staan voor de zomer 2022 gesprekken gepland met de koepelorganisaties over de inventarisatie van het huidige aanbod en verbetermogelijkheden. De Tweede Kamer zal eind 2022 over de resultaten worden geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering regering om het criterium meerwaarde concreet uit te werken en hierbij te onderbouwen hoe deze voldoende kritisch is om hiermee onnodige verengelsing tegen kan worden gegaan en dit uiterlijk 1 juni 2020 naar de Tweede kamer te sturen.

Debat [17-12-2019] - Stemmingen over moties ingediend bij de Wet taal en toegankelijkheid

Deze motie is uitgewerkt in de AMvB meerwaarde en uitdrukkingsvaardigheid Nederlands. Deze AMvB hangt momenteel voor in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

De motie van de leden Molen en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen hoe niet-bekostigd onderwijs van grotere meerwaarde kan zijn voor studenten; verzoekt de regering, bij de verduidelijking in de WHW over het verzorgen van onderwijs aan de doelgroep (werkende) volwassenen door instellingen in het hoger onderwijs voldoende waarborgen op te nemen om een gelijk speelveld tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen te garanderen.

Debat [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De motie is deels gerealiseerd in het wetsvoorstel leeruitkomsten. Dit wetsvoorstel wordt voor het zomerreces 2022 naar de Tweede Kamer verzonden. Aan deze motie is gedeeltelijk nog geen uitvoering gegeven. Zo is er nog geen onderzoek uitgezet naar de meerwaarde van privaat onderwijs. Dit is lastig te onderzoeken, daar er weinig betrouwbare data beschikbaar zijn. Momenteel wordt bezien of er manieren zijn om dergelijk onderzoek op zinvolle wijze uit te voeren.

De motie van het lid Rudmer Heerema c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten waarbij pabo-instellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan een pilot voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind, en de eventuele toelatingseisen en bevoegd gezag daarop aan te passen; verzoekt de regering tevens, om per collegejaar 2021–2022 de gespeciali-seerde pabo gericht op het jongere en oudere kind voor alle pabo-instellingen mogelijk te maken, en de Tweede Kamer voor 1 januari 2021 te informeren over de voortgang hierop.

Debat [19-02-2020] - Plenair debat leraren

De Tweede Kamer is over de uitvoering van de motie geïnformeerd bij brief d.d. 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/2020, 27923, nr. 409) en over de voortgang in de brief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/2021, 27923, nr. 417). In 2020-2021 zijn zeven pilots gestart en naar aanleiding van de coronapandemie zijn deze verlengd en uitgebreid tot negen pilots in 2021-2022. Na het eerste jaar pilots is een evaluatie gedaan en op dit moment wordt ook het tweede jaar geëvalueerd. Deze evaluatie wordt in september 2022 verwacht.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de NVAO te bezien of de accreditatiekaders passend zijn waar het gaat om studenten met een functiebeperking en die waar nodig aan te scherpen.

Debat [30-06-2020] - VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Momenteel wordt er overleg gevoerd met de NVAO over een wijziging van het accreditatiekader. Naar verwachting zal dit kader begin 2023 worden aangepast. Het verzoek in de motie is meegenomen in dit overleg.

Motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering kaders op te stellen om de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands te laten zijn, met uitzonderingen als een andere taal doelmatiger blijkt te zijn zonder dat belangen van derden daardoor geschaad worden.

Debat [30-06-2020] - VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

De Tweede Kamer wordt begin 2023 per brief geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie van het lid van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling te vergroten voor bovenstaande categorieën personen die niet in loondienst zijn – bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs – en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren.

Debat [23-09-2020] - VSO Rapport «Onderzoek levenlanglerenkrediet» (30 012, nr. 129)

Via de digitale kanalen van de rijksoverheid, is informatie over het levenlanglerenkrediet opgenomen. Zomer 2022 wordt verkend op welke wijze de voorlichting geïntensiveerd kan worden zodat het levenlanglerenkrediet toegankelijk is voor alle burgers. De STAP-regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Motie van het lid Sazias; De Tweede Kamer verzoekt de regering voorlichting over het levenlanglerenkrediet te intensiveren en het levenlanglerenkrediet ook optimaal toegankelijk te maken voor lager opgeleiden.

Debat [23-09-2020] - VSO Rapport «Onderzoek levenlanglerenkrediet» (30 012, nr. 129)

Via de digitale kanalen van de rijksoverheid is informatie over het levenlanglerenkrediet opgenomen. Zomer 2022 wordt verkend op welke wijze de voorlichting geïntensiveerd kan worden zodat het levenlanglerenkrediet toegankelijk is voor alle burgers.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Onderwijsraad om advies te vragen over hoe het hoger onderwijs inclusiever kan worden.

Debat [25-11-2020] - VSO over het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

De brede OCW agenda tegen discriminatie en racisme, waar inclusiviteit in het hoger onderwijs deel van uitmaakt, wordt in het najaar van 2022 naar de Tweede Kamer verzonden.

Motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer vraagt de regering te onderzoeken of de aanpak zoals die plaatsvindt in het Toptraject van Saxion aanknopingspunten biedt voor trajecten gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs wo, naar de associate degree, en wat voor die samenwerking, ook bestuurlijk, dan eventueel geregeld moet worden.

Debat [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

De Tweede Kamer zal in het najaar 2022 over de aanpak en de resultaten worden geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU met als doel de omvang van het schaduwonderwijs terug te dringen; verzoekt het kabinet, om ervoor zorg te dragen dat studenten kwalitatief goede begeleiding ontvangen indien zij dit nodig hebben, zodat zij geen gebruik hoeven maken van schaduwonderwijs.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

In 2021 is een eerste gesprek gevoerd met de universiteiten van Nederland en de Verenging Hogescholen. Een vervolggesprek wordt gevoerd in het najaar 2022.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met hogescholen en universiteiten afspraken te maken met het doel dat er geen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduw-onderwijs.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

In 2021 is een eerste gesprek gevoerd met de universiteiten van Nederland en de Verenging Hogescholen. Een vervolg gesprek wordt gevoerd in najaar 2022.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe voor instellingen die een opleiding aanbieden in het buitenland middels de 25%-mogelijkheid wettelijk verplicht kan worden dat studenten 25% van het onderwijs fysiek in Nederland volgen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Onderzocht wordt in hoeverre het wettelijk verplicht stellen van een 25%-norm fysiek onderwijs in Nederland (aan in het buitenland aangeboden onderwijs) wenselijk en noodzakelijk is, en uitvoeringstechnisch mogelijk. Eind 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

De motie Kwint en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer zal eind 2022 met de brief over de digitaliseringsvisie mbo/hoger onderwijs worden geïnformeerd.

Motie van de leden Wassenberg en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer zal eind 2022 met de brief over de digitaliseringsvisie mbo/hoger onderwijs worden geïnformeerd.

Motie van de leden Paternotte en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen met welke belemmeringen en bezwaren deze Europese opleidingen te maken hebben, en vervolgens na te gaan hoe de geïnventariseerde belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Op 30 mei 2022 heeft een ambtelijke bijeenkomst plaatsgevonden waarin de knelpunten zijn geïnventariseerd en is bezien hoe deze kunnen worden opgelost. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 hierover per brief geïnformeerd.

Motie van het lid Wassenberg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om zo veel mogelijk concrete voorbereidingen te treffen die een volgend kabinet kunnen helpen om zo snel mogelijk stappen te zetten in het verbeteren van het studentenwelzijn.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Op basis van het RIVM rapport 2021 wordt momenteel een verdiepend onderzoek uitgezet naar prestatiedruk en stress onder studenten. Daarnaast is studentenwelzijn onderdeel van het bestuursakkoord waarin een landelijke integrale aanpak mentale gezondheid voor studenten wordt nagestreefd. In het najaar 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten.

Motie van het lid M.L. Vos c.s.; De Eerste Kamer (constaterende dat er brede steun is voor het herinvoeren van een basisbeurs, overwegende dat de studenten die vanaf 2015 studeerden weinig hebben kunnen profiteren van de beloofde investeringen in het onderwijs, te maken hadden met volle collegezalen en gedurende de coronacrisis vrijwel volledig online onderwijs kregen, constaterende dat een studieschuld toch meeweegt bij het aanvragen van een hypotheek, constaterende dat 1.000 euro compensatie geen recht doet aan de nadelen die deze studenten hebben ondervonden van het leenstelsel,) verzoekt de regering om andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken en daarover de Tweede Kamer binnen drie maanden te informeren.

Debat [15-02-2022] - Debat over de regeringsverklaring Kabinetsformatie 2021 (35.788)

De Eerste Kamer is geïnformeerd met de brief van 10 juni 2022 (Kamerstukken II 2021-22, 24724, nr. 206).

Motie van het lid Van der Woude c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de Minister te verkennen hoe groot de brede behoefte aan flexstuderen is, uitgesplitst naar bachelor- en masterstudenten, en dat mee te wegen in het voorstel voor verankering in de wet; verzoekt de Minister te verkennen hoe de instellingen flexstuderen in een zo veel mogelijk vergelijkbare vorm kunnen aanbieden.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen» (31288-947)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet uitgebreid en zo precies mogelijk te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een brede invoering van flexstuderen voordat het flexstuderen wordt ingevoerd.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen» (31288-947)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het wetsvoorstel flexstuderen de positie van de medezeggenschap, specifiek die van de opleidingscommissies, te waarborgen.

Debat [14-04-2022] - Tweeminutendebat Onderzoeksrapport «Eindevaluatie experiment flexstuderen» (31288-947)

Het wetsvoorstel zal in het tweede kwartaal 2023 worden gedeeld met de Tweede Kamer.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; (constaterende dat instellingen de mogelijkheid hebben om studenten die voltijds zitting nemen in de medezeggenschapsraad eenmalig vrijstelling te kunnen bieden voor het betalen van het wettelijke collegegeld; constaterende dat de keuze om deze vrijstelling wel of niet aan te bieden aan instellingen zelf is en een meerderheid van de instellingen aangeeft deze optie niet te bieden; van mening dat de participatie van studenten in medezeggenschapsraden van grote waarde is en dit moet worden gestimuleerd;) verzoekt de regering in gesprek te treden met instellingen die momenteel deze optie niet bieden om te onderzoeken welke redenen hieraan ten grondslag liggen en mogelijke obstakels hiertoe weg te halen.

Debat [20-04-2022] - Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om telkens expliciete bescherming van de academische vrijheid in de afweging te betrekken of er bij universiteiten en hogescholen een (spoed)aanwijzing proportioneel en gewenst is.

Debat [05-07-2022] - Stemmingen over moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de uitval van zwangere vrouwen in de wetenschap.

Debat [25-11-2020] - VSO over het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 14 juli 2022 met de brief Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek, nr. 33262856. Het onderzoek zit in de afrondende fase. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd over de uitkomsten.

Motie van het lid Van der Woude c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te laten onderzoeken of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap en het hoger onderwijs een rol spelen, met daarbij ook aandacht voor de toenemende bedreiging, intimidatie en haatreacties naar wetenschappers, en onvrije gevoelens van studenten, en met aanbevelingen te komen hoe het vrije woord van studenten en veiligheid van wetenschappers binnen weten-schappelijke waarheidsvinding te allen tijde beschermd dienen te worden.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

In reactie op de motie van het lid Van der Woude c.s. over een eventueel nieuw onderzoek over zelfcensuur heeft de ambtsvoorganger OCW aangegeven eerst twee lopende onderzoeken af te willen wachten. Op basis van de uitkomsten van die onderzoeken kan worden besloten of een aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Ten eerste het onderzoek van de KNAW over de preventie van wangedrag in de wetenschap. De Tweede Kamer is geïnformeerd met de Brief Voortgang motie Van der Woude c.s. van 29 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 186). Ten tweede heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2021 een eerste beeld opgehaald over de mate waarin studenten zich vrij voelen om hun mening te uiten. In de Staat van het Onderwijs 2022 heeft de inspectie dit beeld nader ingevuld.

Motie van de leden Van der Wouden en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW in samenwerking met de Minister van EZK, universiteiten en andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, start-ups en bedrijfsleven tot een eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie, te komen.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW te zorgen voor een onafhankelijke evaluatie van het programma Erkennen en Waarderen en die niet alleen te richten op draagvlak voor en voortgang van het programma, maar ook op impact op onze internationale positie in de wetenschap; verzoekt deze Minister tevens actief het gesprek te entameren tussen academici over verschillende perspectieven op selectie van topwetenschappers en topwetenschap.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

1. Het programma is gestart in januari 2022 en heeft een looptijd t/m 2026. Een evaluatie wordt pas zinvol geacht op de helft of aan het eind van het programma.2. De minister is reeds in gesprek met academici over verschillende perspectieven. In het derde en vierde kwartaal van 2022 wordt dit voortgezet.

Motie van de leden Graus en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het kader van de transitie naar proefdiervrije innovaties Nederlandse initiatieven die bijdragen aan een onmiddellijke daling van het aantal dierproeven, voorrang te geven bij het verstrekken van de benodigde financiering.

Debat [07-06-2022] - Tweeminutendebat over Dierproeven

Momenteel wordt bezien hoe deze motie wordt uitgevoerd.

Motie van de leden Van Strien c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te komen tot een door de ministeries van EZK en van OCW tezamen met de relevante partners opgestelde en gedragen integrale valorisatiestrategie en actieplan, en dit uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 te delen met de Kamer.

Debat [22-06-2022] - Tweeminutendebat Innovatie

De Tweede Kamer wordt in het derde kwartaal van 2022 over deze motie geïnformeerd.

De motie van het lid Beckerman c.s. ; De Tweede Kamer constaterende dat zowel de Raad voor Cultuur als de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed knelpunten signaleren in de uitvoering van de Erfgoedwet waaronder: • 1.Gemeenten die hun taken nu niet goed of niet goed genoeg (kunnen) uitvoeren terwijl zij er met de Omgevingswet nieuwe taken bij krijgen. • 2.Het onder druk staan van de kwaliteit van archeologisch onderzoek bij bedrijven. • 3.Te grote onzichtbaarheid van archeologie bij een breed publiek; overwegende dat de Erfgoedwet in 2021 geëvalueerd moet worden en de Minister reeds enkele onderzoeken heeft aangekondigd; verzoekt de regering de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen breed te evalueren met aandacht voor onder andere bovenstaande knelpunten en een internationale vergelijking te maken om te leren van andere landen; verzoekt de regering voorts, de Tweede Kamer bij deze evaluatie te betrekken en voorafgaand het plan van aanpak van de evaluatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Debat [27-06-2019] - VAO Erfgoed en monumenten

Na de zomer van 2022 wordt een beleidsreactie op het rapport Archeologie bij de tijd aan de Tweede Kamer verstuurd.

De motie het lid Werner c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen van een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond als onderdeel van de algemene verkenning naar het herstel van de culturele en creatieve sector.

Debat [14-06-2021] - WGO Corona en cultuur

In het najaar van 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Motie lid Beckerman c.s. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet het belang van de popsector te onderschrijven; –in overleg met gemeenten en provincies te komen tot een gedeelde visie op wat nodig is voor een levendige popcultuur; –tevens in overleg met de sector in kaart te brengen of en hoe binnen het generiek cultuurbeleid een breder investeringsfonds, versterking van de popkoepels, een richtsnoer voor honoraria en uitbreiding van de programma’s die bedoeld zijn om muziekinstrumenten beschikbaar te stellen, de popketen kunnen versterken.

Debat [28-06-2021] - Notaoverleg Initiatiefnota lid Kwint over Nederlandse popsector

In september 2022 wordt de Kamer middels een brief geïnformeerd.

Motie van het lid Vendrik c.s.; De Eerste Kamer verzoekt de regering op korte termijn een herstelplan voor de culturele en creatieve sector te ontwikkelen en daarbij te overwegen financiering uit het Europese herstelprogramma in te zetten.

Debat [23-11-2021] ‒ 35 925, E Motie van het lid Vendrik c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector

De Eerste Kamer wordt na de zomer van 2022 middels een brief geïnformeerd.

Motie van het lid Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met vertegenwoordigers van belangengroepen te bezien of de bescherming van cultureel erfgoed beter verankerd kan worden in regionale en nationale crisisplannen en het bestaande erfgoedbeleid, en de Kamer daarover bij de begroting voor 2023 te informeren.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de koninklijke familie teneinde te komen tot een eerste recht op koop wanneer zij besluiten werken te willen gaan verkopen.

Debat [16-12-2021] - Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

De Kamer is over de voortgang van deze motie geïnformeerd met de brief Aanbieding advies «Onvervangbaar en Onmisbaar» van de Commissie Collectie Nederland (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 463) van 7 maart 2022.

Motie van het lid Werner c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de beleidsreactie op het eindadvies van de Commissie Collectie Nederland aan te geven of de doelstellingen en budgetten van het Nationaal Museaal Aankoopfonds wettelijk verankerd kunnen worden.

Debat [16-12-2021] - Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Om de samenhang te bewaren met de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting cultuur, zal de beleidsreactie op het rapport Onvervangbaar en Onmisbaar ook voor het einde van 2022 naar de Kamer worden verstuurd. Dit in plaats van de eerder aangegeven termijn van voor de zomer 2022. ( Aanbieding advies «Onvervangbaar en Onmisbaar» van de Commissie Collectie Nederland Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 463).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in internationaal verband de afspraken rondom de bescherming van cultuurgoederen in particulier bezit tegen het licht te houden, met als doel kunstwerken die tot het nationale en internationale cultuurgoed moeten worden gerekend, beter te beschermen en de publieke toegankelijkheid te vergroten.

Debat [16-12-2021] - Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Om de samenhang te bewaren met de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting cultuur, zal de beleidsreactie op het rapport Onvervangbaar en Onmisbaar ook voor het einde van 2022 naar de Kamer worden verstuurd. Dit in plaats van de eerder aangegeven termijn van voor de zomer 2022. ( Aanbieding advies «Onvervangbaar en Onmisbaar» van de Commissie Collectie Nederland (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 463).

Motie van het lid Van Strien; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze prestatieafspraken verruimd en flexibeler kunnen worden zodat maatschappelijke impact, cultureel ondernemerschap en innovatie mee kunnen wegen bij de aanvraag en verantwoording in de nieuwe BIS-periode, waarbij extra administratieve druk beperkt blijft, en de Kamer hierover ruim voor besluitvorming van de volgende BlS-ronde te informeren.

Debat [07-07-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/6)

Dit wordt mee genomen met de verkenning van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel.

Motie van het lid Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor Caribisch Nederland de uitgangspunten van de hoofdlijnenbrief cultuur ook mee te nemen in de gezamenlijk op te stellen cultuuragenda’s behorende bij de spoedig af te sluiten cultuurconvenanten en daarvoor de middelen in de hoofdlijnenbrief ook expliciet voor Caribisch Nederland beschikbaar te stellen; en verzoekt de regering om Caribisch Nederland ook te betrekken in de uitvoering en de evaluatie van de fair practice pilots en de maatregelen gericht op jongerencultuur.

Debat [07-07-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/6)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van den Berge, Snels en Renkema; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt de regering in gesprek te gaan met fotografenverenigingen over het voorlichten van gebruikers van fotomateriaal op internet en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht.

Debat [17-11-2020] - Stemmingen over moties ingediend bij de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken of er een laagdrempelige oplossing geboden kan worden voor met name de gebruikers in particulier gebruik van beeld en semi gebruik van beeld. De Tweede Kamer ontvangt vóór het Kerstreces 2022 een update.

Motie van de leden Van der Molen en De Vries; De Tweede Kamer verzoekt de regering deelname aan de Regeling Letterhoeke voort te zetten.

Debat [09-12-2020] - VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300-VII, nr. 114)

Over de invulling van de motie loopt overleg met de provincie Friesland en met ministerie BZK. Dit wordt meegenomen bij de behandeling van de Archiefwet 2021 en voorbereiding bestuursafspraak 2024 e.v. De Tweede Kamer wordt vóór 1 oktober nader geïnformeerd.

Motie van het lid Koekkoek c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een analyse te maken van de structurele problemen met betrekking tot persvrijheid alsook van mogelijke oplossingen om mediavrijheid in Nederland te versterken, en die in de vorm van een Kamerbrief zo spoedig mogelijk te doen toekomen aan de Tweede Kamer.

Debat [09-09-2021] - Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 geïnformeerd met de brief Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid (Kamerstukken II, 2021/22 31777, nr. 32).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een oplossing te zoeken voor de onverzekerbaarheid van culturele evenementen tegen een pandemie voor de komende jaren.

Debat [29-09-2021] - Tweeminutendebat Cultuur en corona

Op dit moment wordt onder leiding van EZK opnieuw gesproken over het probleem van onverzekerbaarheid. De Tweede Kamer wordt vóór 1 oktober 2022 verder geïnformeerd.

Motie Werner; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of er aan de kant van de NPO of de publieke omroepen knelpunten worden ervaren bij het waarborgen van de pluriformiteit en op welke wijze deze mogelijke knelpunten kunnen worden weggenomen, en de Kamer daarover te informeren in de jaarlijkse voortgangsrapportage prestatieafspraken.

Debat [11-11-2021] - Tweeminutendebat Media

De voortgangsrapportage prestatieovereenkomst over 2022 verschijnt in mei 2023. De Tweede Kamer wordt voor het zomerreces 2023 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Motie van het Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep voor een betere borging van cultuur die geproduceerd is door Nederlandse makers, zowel in crisistijd als daarna, en dit mee te nemen in het herstelplan voor de cultuursector.

Debat [30-11-2021] - Stemmingen over moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2022

Op 23 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het herstelplan voor de culturele en creatieve sector (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467). De Tweede Kamer wordt bij de Mediabegrotingsbrief 2023 medio november 2022 nader geïnformeerd.

Motie van het lid Mohandis c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te komen tot een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert, en deze uiterlijk in 2023 aan de Kamer te doen toekomen.

Debat [07-07-2022] - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022 (CD 22/6)

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; De Tweede Kamer (constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samen-werken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. constaterende dat in Europees perspectief Nederland en België extreem weinig hierin investeren en deze investering steeds minder wordt, overwegende dat met het amendement «middelen voor de internationale Neerlandistiek infrastructuur» een eenmalige additionele investering voorgesteld wordt voor de internationale neerlandistiek) verzoekt de Minister, om met haar Vlaamse collega’s in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert en de Kamer voor het zomerreces hierover te informeren.

Debat [08-12-2020] - Stemming over aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Het Comité van Ministers van de Taalunie gaf het Algemeen Secretariaat de opdracht om met een breed gedragen en overkoepelende oplossing te komen en keurde in juni 2021 het Neerlandistiek Visie en actieplan goed. Het plan beschrijft in 8 punten de gemeenschappelijke visie van neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied op een slagvaardige en toekomstgerichte Neerlandistiek. De visie en acties zijn de ankerpunten van het Taalunie-beleid voor de internationale neerlandistiek en krijgen mede vorm door het Impulstraject 2021-2024: een eenmalige extra investering van 600.000 euro van de Nederlandse en de Vlaamse overheid om een impuls te geven aan de internationale neerlandistiek. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden De Hoop en Wuite; De Tweede Kamer verzoekt de regering om alle Caribische studenten in Europees Nederland een burgerservicenummer toe te kennen zonder hiervoor aanpassingen op wetsniveau voorwaardelijk te maken.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Voortgang OCW in Caribisch Nederland

DUO heeft een impactanalyse uitgevoerd. Er is een opdracht gegeven aan DUO voor een uitvoeringstoets. De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Wuite en de De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om tijdens het aanstaande Vierlandenoverleg te verkennen of een koninkrijksbeurs geïntroduceerd kan worden met als doel uitwisseling bevorderen, gezamenlijk onderwijs versterken en voorbereiding op de instroom van Caribische studenten verbeteren, en de Kamer hierover te informeren.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Voortgang OCW in Caribisch Nederland

De Regiegroep die zich momenteel o.a. buigt over de mogelijkheden van een Koninkrijksbeurs zal in het Ministerieel Vierlandenoverleg in januari 2023 voorstellen presenteren voor de verbetering van de doorstroom van Caribische studenten. Hierna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Motie van de leden Wuite en De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om dekkingsopties in kaart te brengen voor het versterken van de kwaliteit van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in Caribisch Nederland, en de Kamer hierover voorafgaand aan de Voorjaarsnota te informeren.

Debat [17-02-2022] - Tweeminutendebat Voortgang OCW in Caribisch Nederland

In de ‘hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei’ van 23 mei 2022 (Kamerstukken II, 2021-22, 32820, nr. 467) heeft de staatssecretaris OCW aangegeven dat het kabinet de komende periode streeft naar een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in elke gemeente, inclusief Caribisch Nederland. De staatssecretaris ondersteunt het plan van Bonaire voor een volwaardige bibliotheek op een nieuwe locatie die beter bereikbaar zal zijn voor de jeugd. De uitvoering daarvan kan dit jaar al starten. Daarnaast zullen de gesprekken starten op Saba en Sint Eustatius om de behoeften van deze twee eilanden in kaart te brengen voor de algehele versterking van de kwaliteit van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in Caribisch Nederland. In deze brief wordt in de voetnoot ook verwezen naar de motie.

Tabel 141 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

tz_OCW_2019_17 De minister komt met voorstellen voor een nieuw bekostigingsmodel lwoo-pro.

Debat [31-01-2019] - Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 413).

tz_OCW_2021_23 De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden over de school de Monnikskap te Nijmegen.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 2 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

tz_OCW_2021_25 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de gemene deler van de plannen van de samenwerkingsverbanden i.v.m. de afbouw van de reserves

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 oktober 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22 31497, nr. 418).

tz_OCW_2020_73 De minister zegt toe het probleem van mondkapjes van bepaalde groepen leerlingen in het leerlingenvervoer aan de orde te laten komen in het overleg met de vervoerders.

Debat [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2021_60 Inspanningen om het commerciële deel van de bijlesmarkt tegen te gaan: In het kader van de corona-aanpak en het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) hebben de gemeentes inderdaad een functie. De minister zegt toe dat hij in de aanloop naar de tweede voortgangsrapportage met de gemeentes in gesprek zal gaan. Als daar nog het een en ander concreter over te melden is, zal hij dat uiteraard meenemen.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 164).

tz_OCW_2018_113 De Tweede Kamer ontvangt een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat samenwerkingsverbanden toegang krijgen tot informatie op schoolniveau.

Debat [02-07-2018] - Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 februari 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 34878, nr. 17).

tz_OCW_2020_72 De minister houdt de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen rond de herkansingen in het VSO en van de vertegenwoordiging van VSO-leerlingen in het overleg met het ministerie.

Debat [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2021_22 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer de regulier voortgangsrapportage Passend onderwijs (inclusief de voortgang van de routekaart).

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 16 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 422).

tz_OCW_2021_29 De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over het overleg met de pabo's om in het curriculum aandacht te besteden aan schooladvisering (naar aanleiding van de motie-Kwint c.s. (Kamerstuk 35 671, nr. 17).

Debat [08-09-2021] - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671) (re- en dupliek)

De Tweede Kamer is op 14 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 612).

tz_OCW_2021_39 Begin 2022 ontvangt de Tweede Kamer de tweede monitor inzake de besteding van de NPO-gelden.

Debat [06-10-2021] - Commissiedebat Leraren

De Tweede Kamer is op 14 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 164).

tz_OCW_2021_20 De indicator lerarentekort is beschikbaar voor de Tweede Kamer in het najaar

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2021_24 De minister blijft de Tweede Kamer op de hoogte houden van de uitvoering inzake een website met een overzicht van de lerarentekorten.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2021_34 De minister stuurt de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling informatie toe over denkbare scenario’s ter vervanging van de cumi-regeling.

Debat [28-09-2021] - Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx (31 497, nr. 416)

De Tweede Kamer is op 2 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

tz_OCW_2020_43 De minister zegt toe aan de Tweede Kamer een inventarisatie of analyse te doen toekomen van welke digitale platforms er door scholen worden gebruikt en of deze veilig zijn.

Debat [16-06-2020] - VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in VO en MBO (32 034, nr 32)

De Tweede Kamer is op 24 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 593).

tz_OCW_2021_41 In december ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van de pilot gericht op de condities waaronder een deeltijdaanstelling kan worden opgehoogd.

Debat [06-10-2021] - Commissiedebat Leraren

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2021_40 In december ontvangt de Tweede Kamer de cijfers over de tijdelijke contracten in 2020. In deze brief wordt ook ingegaan op gesprekken met besturenorganisaties over «een gezonde omvang» van het percentage tijdelijke contracten.

Debat [06-10-2021] - Commissiedebat Leraren

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2022_41 De Tweede Kamer ontvangt spoedig een brief over de uitwerking van het masterplan basisvaardigheden.

Debat [06-04-2022] - Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo

De Tweede Kamer is op 12 mei per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 620).

tz_OCW_2022_2 De minister zal de Tweede Kamer bij de evaluatie schriftelijk informeren over waar de beperkingen liggen om het organisatorisch mogelijk te maken de uitslag van de examens vwo/havo en vmbo gelijktijdig te laten plaatsvinden, met de inspanningsverplichting dit volgend jaar mogelijk te maken.

Debat [26-01-2022] - Commissiedebat Examens in het voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 16 februari 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31289, nr. 512).

tz_OCW_2022_43 De Tweede Kamer ontvangt brief met tijdpad, waarin duidelijk wordt dat snel gestart wordt met kerndoelen basisvaardigheden Taal en Rekenen. Als deze gereed zijn, worden ze meteen kenbaar gemaakt en vervolgens geïmplementeerd.

Debat [06-04-2022] - Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo

De Tweede Kamer is op 25 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 618).

tz_OCW_2020_75 De minister zegt toe te gaan monitoren hoeveel leerlingen thuis zitten vanwege corona, of er achterstanden zijn en zo ja, hoe groot deze zijn.

Debat [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2020_62 De minister zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk rapporteren over de gesprekken met ouderorganisaties over de ervaringen van ouders (met onderwijstijd) in de afgelopen periode en de wijze waarop de school daar navraag naar heeft gedaan.

Debat [17-06-2020] - Debat Onderwijs en Corona II in het primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2021_21 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie over de functiemix vo (voortgezet onderwijs).

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2019_124 De eerder toegezegde resultaten van de gesprekken over het onderwijsresultatenmodel komen einde van het jaar (2019) naar de Tweede Kamer.

Debat [19-06-2019] - Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het Funderend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2020_5 In de volgende brief aan de Kamer over sociale veiligheid zal de minister verslag doen van zijn overleg met de Po- en Vo-raad over het tegengaan van online pesten van lhbt'ers.

Debat [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 28 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 121).

tz_OCW_2021_9 De minister zal vóór de zomer 2021 de Tweede Kamer informeren over de mogelijk nieuwe AMvB voor de zak/slaag regeling van volgend jaar, waarin de motie van het lid Van Meenen c.s. wordt meegenomen.

Debat [13-04-2021] - Tweeminutendebat Besluit EindExamens + kabinetsreactie moties examens voortgezet speciaal onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2021_36 Bij de evaluatie van de Wet sociale veiligheid worden de onderdelen inzake sneller oppakken signalen, op schrift meegenomen.(School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen).

Debat [07-10-2021] - Technische briefing sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en de VO-raad

De Tweede Kamer is op 11 november 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 122).

Tz_OCW_2022_54 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over beleid inzake mentale gezondheid van jongeren.

Debat [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32793, nr. 613).

tz_OCW_2020_96 De minister voor BVOM zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de evaluatie van de werking van de onafhankelijke commissie die uitlatingen door sleutelfiguren onderzoekt in het hoger onderwijs en de mogelijkheid van een dergelijke commissie voor het funderend onderwijs en zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de evaluatie van de werking van de onafhankelijke commissie die uitlatingen door sleutelfiguren onderzoekt in het hoger onderwijs en de mogelijkheid van een dergelijke commissie voor het funderend onderwijs.

Debat [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 30 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 6) en (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 7).

T02414 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) en Sent (PvdA) toe de Eerste Kamer te informeren over het proces van invoering van het lerarenregister en dit mee te nemen in de evaluatie.

Debat [14-02-2017] - Wetsvoorstel Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

De Eerste Kamer is op 17 februari 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35145 nr. H).

tz_OCW_2020_67 De Tweede Kamer kan het wetsvoorstel inzake uitbreiding bestuurlijk instrumentarium eind januari 2021 tegemoet zien.

Debat [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 27 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35920, nr. 2).

tz_OCW_2021_32 De Tweede Kamer ontvangt in oktober 2021 een nieuwe update van de stand van zaken ten aanzien van De Hoenderloo Groep en de ontwikkelingen van de jongeren die sinds de sluiting zijn gevolgd.

Debat [28-09-2021] - Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (31497, nr. 393)

De Tweede Kamer is op 3 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 598).

tz_OCW_2021_85 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de uitvoering van de motie-Gündogan c.s. inzake gendergelijkheid in Herstelfonds en hoe de gendertoets eruit gaat zien. (Kamerstuk 21501-07, nr. 1796).

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

De Tweede Kamer is op 28 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1827).

tz_OCW_2020_90 In het voorjaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het verkennende onderzoek naar de kansen en risico’s van het gebruik van algoritmen voor de gelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Debat [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

De Tweede Kamer is op 24 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 784).

tz_OCW_2021_84 In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt de Tweede Kamer een stand van zaken betreffende regelgeving tegen homoconversie.

Debat [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

De Tweede Kamer is op 16 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 168).

tz_OCW_2021_3 De minister van OCW zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de salarismix mbo buiten de Randstad en na de cao-onderhandelingen de Kamer een appreciatie te sturen van de uitkomsten.

Debat [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

De Tweede Kamer op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2014_20 De Minister zegt toe dat een reactie op het cijfermatig overzicht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs (van Stamos, juli 2013), onderdeel mbo, wordt meegenomen in een van de volgende brieven over het mbo.

Debat [12-03-2014] - Algemeen overleg mbo kwalificatiedossiers gecombineerd met Macrodoelmatigheid in het MBO

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2021_56 Inzake het inzetten van de Nationaal Coordinator Racisme in #KIESMIJ: De minister gaat er met hem over in gesprek of hij daar ook voor zichzelf een rol in ziet en komt ook bij de Tweede Kamer hier op terug.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 936).

tz_OCW_2021_27 De minister heeft het actieplan Stages en leerbanen van de samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) verlengd tot en met 2022. Zij zal dit blijven monitoren en de Tweede Kamer hierover geregeld informeren.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer is op 3 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

tz_OCW_2021_8 De minister BVOM zegt toe een brief te sturen over de mogelijkheid van mbo leraren als examinatoren.

Debat [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570, nr. 276).

tz_OCW_2021_4 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer een brief te sturen over flexibilisering bij kwalificatie.

Debat [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

De Tweede Kamer is op 2 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

tz_OCW_2020_54 De minister komt in het najaar terug op de mogelijkheid van een soort richtlijn voor de kwaliteit waaraan de stagebegeleiding vanuit de onderwijsinstellingen minimaal moet voldoen.

Debat [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer is op 2 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

tz_OCW_2021_17 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met de stand van zaken M-jaar.

Debat [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

De Tweede Kamer is op 6 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

tz_OCW_2021 Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer het vervolgadvies inzake macrodoelmatigheid, voorzien van beleidsreactie.

Debat [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

De Tweede Kamer is op 9 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 501).

tz_OCW_2018_35 De AMvB die het «in mindering brengen van scholing op de transitievergoeding» regelt wordt meegenomen in het pakket «vast versus flex» en ontvangt de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2018.

Debat [13-03-2018] - AO Leven Lang Leren

De Tweede Kamer is via brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgedaan: Besluit van 11 juni 2020 tot wijziging van het besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding, gepubliceerd in het Staatsblad 2020-188.

tz_OCW_2019_157 De Kamer ontvangt medio 2020 de evaluatie van het servicedocument (in relatie tot het niet gebruiken van studiematerialen) en de noodzaak voor verdere regelgeving.

Debat [25-09-2019] - AO Middelbaar beroepsonderwijs

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

T02334 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de algemene maatregel van bestuur over de hoofdlijnen van de begroting voor het mbo te zijner tijd bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Debat [07-06-2016] - EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Eerste Kamer is op 9 september 2021per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 34251, J).

tz_OCW_2020_58 De minister komt in het najaar terug op de mogelijkheid van ‘een erkenning’ voor een inclusieve leer-werkplek.

Debat [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer is op 24 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2021/22, 31497, nr. 438).

tz_OCW_2019_223 Vóór de zomer ontvangt de Tweede Kamer een rapportage over het terugnemen van niet gebruikte schoolboeken.

Debat [11-12-2019] - VAO MBO

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

tz_OCW_2021_26 De minister neemt het BSA en de «zwerversproblematiek» mee in haar voortgangsbrief over het NP Onderwijs die voor het herfstreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer is op 3 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31424, nr. 508).

tz_OCW_2021_55 #KIESMIJ bestaat uit veel meer dan alleen de publiekscampagne. Er zitten ook elementen in die zich juist richten op dat bedrijfsleven. De minister stuurt in het eerste kwartaal van volgend jaar nog een brief naar de Tweede Kamer met een aantal elementen die nu ter sprake komen over stagediscriminatie. De minister denkt dan aan elementen als: hoe zit het met de erkenning van leer-werkbedrijven? Hoe zit het met de explicitering? En adresseert de campagne voldoende werkgevers? Ze neemt die elementen mee in de brief.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31524, nr. 502).

tz_OCW_2019_120 Begin 2020 bij de volgende voortgangsrapportage laaggeletterdheid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de deelname aan de voorschool.

Debat [13-06-2019] - Laaggeletterdheid

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 607).

tz_OCW_2019_227 De Tweede Kamer wordt vóór de zomer 2020 geïnformeerd over het overleg over het terugnemen van niet-gebruikte schoolboeken en eventuele wetgeving daaromtrent.

Debat [11-12-2019] - WGO Wet Taal en Toegankelijkheid

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

tz_OCW_2020_37 De minister OCW zegt toe voor de zomer van 2020 de evaluatie van de schoolkostenregeling naar de Tweede Kamer te sturen.

Debat [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

tz_OCW2020_39 De minister OCW zegt toe voor het nieuwe studiejaar de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Kuik en Westerveld over de aanpassing van WJW en de WEB voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

Debat [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer is op 24 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 438).

tz_OCW_2021_18 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer het landelijk beeld inzake de voortgang van het omlaag brengen van het aantal laaggeletterden.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 936).

tz_OCW_2019_53 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar een brief waarin meer profiel wordt gegeven aan de burgerschapsopdracht in het mbo. Daarin wordt ook ingegaan op de kwalitatieve doelstellingen.

Debat [27-03-2019] - Sociale veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 29 november 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 4).

tz_OCW_2020_82 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de besteding van de achterstandsmiddelen in het mbo.

Debat [07-10-2020] - Debat over Onderwijs en Corona mbo / ho incl. Stages

De Tweede Kamer is op 14 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 164).

tz_OCW_2021_28 De minister komt zo snel mogelijk na het reces terug op de twee eerder ingediende moties (over schaduwonderwijs, reclame op de onderwijsinstellingen, particulieren betaald voor bijles) van de heer Kwint en mevrouw Westerveld.

Debat [05-07-2021] - Wetgevingsoverleg over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

De Tweede Kamer is op 24 februari 2022 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2021/22, 31293, nr. 610).

tz_OCW_2022_3 De minister gaat met scholen en studenten in gesprek over de vraag of er behoefte is aan een ombudsfunctie in het mbo en informeert de Tweede Kamer voor de zomer daarover.

Debat [27-01-2022] - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

De Tweede Kamer is op 10 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35625, nr. 8).

tz_OCW_2020_36 De minister OCW zegt toe een ja na inwerkingtreding van de wet de Tweede Kamer te informeren over de ervaringen met de werking van de mbo-verklaring.

Debat [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer is op 9 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 34251, nr. 95).

tz_OCW_2021_57 Inzake technische hybride docenten: dit wordt meegenomen in de arbeidsmonitor leraren, die in december verschijnt.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

T02723 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Nooren (PvdA), Martens (CDA), Baay-Timmerman (50PLUS), Rinnooy Kan (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe een grootschaliger vervolgonderzoek over de psychische problematiek onder studenten uit te laten voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke vereisten van het kwantitatief bevragen van deze doelgroep.

Behandeling Eerste Kamer van de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35.007)

De Eerste Kamer is op 10 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35007, nr. 1).

tz_OCW_2022_5 De Tweede Kamer ontvangt binnen enkele weken een afschrift van de brief aan de instellingen hoger onderwijs hoe de belegging van de portefeuille Kennisveiligheid bij elke instelling wordt gewaarborgd. Tevens wordt hierin ingegaan op de borging van het gebruik van het overige instrumentarium Kennisveiligheid en de verslaglegging hierover aan de Raad van Toezicht.

Debat [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De Tweede Kamer is op 4 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 950).

tz_OCW_2022_34 De Tweede Kamer wordt op korte termijn geïnformeerd over de tijdlijn studieschuld in relatie tot het Hypotheek Data Netwerk.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering(Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2021_51 Betreffende problemen inzake internationalisering: de minister gaat in overleg met VSNU en de Vereniging Hogescholen om te kijken wat de minister wel kan doen om problemen voor het komende collegejaar te voorkomen en informeert de Tweede Kamer voor de kerst.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 963).

tz_OCW_2022_47 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een brief over de gehele keten van het beroepsonderwijs.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2021_50 De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar de mate waarin studenten zich nog vrij voelen om hun mening te uiten.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 161).

tz_OCW_2022_40 Eind mei ontvangt de Tweede Kamer de tweede onderzoeks-rapportage inzake het studenten reisproduct.

Debat [07-04-2022] - Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Tweede Kamer is op 23 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 203).

tz_OCW_2022_37 De Tweede Kamer ontvangt vóór het zomerreces een schriftelijke reactie op de motie van het lid Van der Graaf, c.s., inzake een voorstel voor één centraal punt waar studenten met een beperking al hun financiële steun kunnen aanvragen.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering(Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2021_42 Voor de OCW-begroting ontvangt de Tweede Kamer een brief met aandacht voor:- toelatingstoetsen voor de pabo;- in- en uitstroom bij lerarenopleidingen;- financiële prikkels en de effecten daarvan.

Debat [06-10-2021] - Commissiedebat Leraren

De Tweede Kamer is op 12 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 433).

tz_OCW_2022_44 In de beleidsbrief die de Tweede Kamer voor het zomerreces ontvangt wordt ook ingegaan op:- de concrete verdeling van de middelen uit het regeerakkoord- de instrumenten voor profilering en samenwerking: «wie gaat wat doen?»- de niet-materiële aspecten in de zin van rust en ruimte voor studenten- de punten uit de aangehouden motie van het lid Westerveld.

Debat [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2022_33 De minister zal vóór 9 april a.s. de Tweede Kamer een overzicht sturen van de voorstellen die studentenorganisaties hebben ingebracht voor de nieuwe studiefinanciering en hoe daarmee is omgegaan.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering(Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 22 april 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 202).

tz_OCW_2019_191 De resultaten van het onderzoek door het RIVM naar de mentale gezondheid van studenten wordt rond de zomer van 2020 verwacht.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 11 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 931).

tz_OCW_2016_164 De Minister komt later in brieven over sociale veiligheid of de strategische agenda terug op de effectiviteit van maatregelen die studentenverenigingen/ universiteiten/ hogescholen nemen inzake het tegengaan van seksisme.

Debat [27-10-2016] - AO Emancipatie

De Tweede Kamer is op 16 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35570, nr. 282).

T02623 Toezegging Eerste Kamer aan lid prof. dr. J.A. Bruijn (VVD) over compensatie instellingen (Verlaagd wettelijk collegegeld. 34.911). Naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toezegging aan de Eerste Kamer gedaan om bij de compensatie via de studentgebonden financiering in de gaten te houden of er grote verschillen optreden tussen de instellingen.

Debat [10-07-2018] - Verlaagd wettelijk collegegeld(Wet halvering collegegeld)Behandeling wetsvoorstel

De Eerste Kamer is op 12 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 34911, N).

T02330 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe dat in 2020/2021 een evaluatie zal plaatsvinden waarin in ieder geval worden meegenomen de praktische uitwerking van het instemmingsrecht van de opleidingscommissie op de Onderwijs en Examenregeling (OER) en hoe dit recht zich verhoudt tot de rechten van andere medezeggenschapsorganen waaronder die van de faculteitsraad, tot het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in het mbo en tot het collegegeldvrij besturen.

Debat [07-06-2016] - EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Eerste Kamer is op 9 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 34251, J).

tz_OCW_2022_36 De Tweede Kamer ontvangt vóór het zomerreces een schriftelijke reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Laan inzake de aanwending van middelen voor scholing richting specifieke tekortberoepen.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering(Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 17 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964).

tz_OCW_2020_94 Het Nibud zegt t.a.v. het Nibud-studentenonderzoek echt de tijd nodig te hebben tot het najaar 2021. De minister zal hun nog een keer vragen of er misschien eerder al deelresultaten zijn op te leveren. De minister zal dat gesprek nog een keer met hen voeren.

Debat [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

T02067 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Debat [20-01-2015] - Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

De Eerste Kamer is op 7 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35788, Y).

tz_OCW_2019_192 De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd over het profileringsfonds.

Debat [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 15 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 932).

T02419 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om een kabinetsreactie (waarbij mogelijk de WRR betrokken wordt) aan de Eerste Kamer te sturen inzake het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het al dan niet omgaan met discriminatoire uitingen ten opzichte van andere grondrechten in een brede (onderwijs-overstijgende) context.

Debat [21-02-2017] - EK debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

De Eerste Kamer is op 12 oktober 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 34412, nr. J).

tz_OCW_2022_35 De Tweede Kamer ontvangt een brief van het kabinet over de generatietoets. De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd of en hoe deze toets zich verhoudt tot de studiefinanciering.

Debat [04-04-2022] - Notaoverleg Hoofdlijnenbrief Studiefinanciering(Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten)

De Tweede Kamer is op 10 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 24724, nr. 206).

tz_OCW_2021_52 Inzake het oprichten van een expertise- en adviesloket voor kennisveiligheid, maar ook het opstellen van een juridisch bindend toetsingskader over kennisveiligheid: de brief komt in januari naar de Tweede Kamer.

Debat [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 31 januari 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 948).

tz_OCW_2022_18 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt toe per brief terug te komen op de afspraken met de VVTP en Taskforce over doorbetaling van zzp’ers, mede in het licht van de ophoging van de suppletieregeling. Hierin zal ook worden ingegaan op de vraag waar bestuurlijke afspraken worden gemaakt en waaraan betrokkenen zich committeren.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2022_16 De Tweede Kamer ontvangt vóór 1 juni a.s. een brief over het herstelplan voor de culturele en creatieve sector. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de jonge makers.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 23 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

tz_OCW_2020_109 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2021 een brief met de resultaten van de gesprekken inzake het proces over het herontwerp van het stelsel, waaronder met de Sociaal Creatieve Raad.

Debat [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 16 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 452).

T03346 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA) en Schalk (SGP), toe om het plan om de maximale toegang tot de Vaandeldrager te waarborgen en voor een brede beschikbaarheid van de Vaandeldrager met de Eerste Kamer te zullen delen. (Zich in te spannen om ervoor te zorgen dat iedereen zo makkelijk mogelijk (denk aan bijvoorbeeld de kosten van toegang musea) toegang heeft tot De Vaandeldrager).

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer is op 9 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35984, L).

T03337 De staatssecretaris zegt toe om te komen met een plan voor zzp érs in de creatieve sector. De Staatssecretaris voor Cultuur en Media zal, naar aanleiding van vragen van de leden Veldhoen (GroenLinks), Janssen (SP), Fiers (PvdA) en Pijlman (D66) over de positie van zzp’ers in de culturele sector, de uitwerking van het vijfde steunpakket voor deze sector voor eind januari 2022 naar de Kamer sturen.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer is op 23 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35984, M).

tz_OCW_2022_22 In de brief over de hoofdlijnen van het beleid in deze regeerperiode zal de staatssecretaris Cultuur en Media ook ingaan op de verankering van de waardering van cultuur als basisvoorwaarde in de wetgeving.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 469).

T03337 De Staatssecretaris voor Cultuur en Media zal, naar aanleiding van vragen van de leden Veldhoen (GroenLinks), Janssen (SP), Fiers (PvdA) en Pijlman (D66) over de positie van zzp’ers in de culturele sector, de uitwerking van het vijfde steunpakket voor deze sector voor eind januari 2022 naar de Eerste Kamer sturen.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer is op 23 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35984, M).

tz_OCW_2021_30 Voor de behandeling van de cultuurbegroting ontvangt de Tweede Kamer een brief met de contouren van het herstelplan voor de cultuursector.

Debat [28-09-2021] - Cultuur en corona

De Tweede Kamer is op 16 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 396).

De staatssecretaris doet te toezegging dat de waarborging wordt gedaan over de eerdere toezegging van voorgaande bewindspersoon om het schilderij maximaal toegankelijk te maken voor heel Nederland. Het Rijksmuseum gaat via educatieve programma's zorgdragen voor inbedding van dit schilderij in het verhaal over Nederland. Een plan hierover wordt momenteel opgesteld door het Rijksmuseum, in samenspraak met het ministerie. Over dit plan wordt de Eerste Kamer nader geïnformeerd.

Debat [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer is op 9 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35984, L).

tz_OCW_2021_65 De Tweede Kamer ontvangt z.s.m. een brief inzake de uitvoering van de motie over innovatie transitiekansen.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 1 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 462).

tz_OCW_2022_20 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de aanvulling op de suppletieregeling in verband met de overvraag.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2021_63 Bij Voorjaarsnota wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van een kasschuif cultuurmiddelen van 2023/2024 naar 2022.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 31 januari 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 458).

T03056 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe te zullen bekijken, bijvoorbeeld aan de hand van een onafhankelijk onderzoek, welke stappen aanvullend gezet kunnen worden met betrekking tot het matigen van de salarissen bij de publieke omroep. De minister vindt voorts dat bij overschrijding van het salarismaximum niet alleen teruggevorderd kán, maar ook móet worden.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, F).

tz_0CW_2022_19 De Tweede Kamer ontvangt een brief inzake de uitvoering van de motie van het lid Wuite over een fieldlabherstelexperiment voor de culturele sector waarbij aandacht is voor ‘waar bestuurlijke afspraken worden gemaakt’ en waaraan betrokkenen zich committeren.

Debat [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De Tweede Kamer is op 23 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467).

T03061 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe haar het onderzoek naar due prominence toe te zullen sturen.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 26 oktober 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2021/22, 35554, K).

tz_OCW_2021_31 De Tweede Kamer ontvangt voor de behandeling van de cultuurbegroting een brief met inzicht in de wijze waarop de uitvoering van het steunpakket voor de fysieke boekhandel heeft uitgepakt, met name voor de kleine boekhandels.

Debat [28-09-2021] - Cultuur en corona

De Tweede Kamer is op 24 september 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 405).

tz_OCW_2021_72 Vóór 1 januari 2022 ontvangt de Tweede Kamer een brief met de voortgang van de gesprekken over de positie van de samenwerkingsomroepen bij besluitvorming.

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 13 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 32827, nr. 240).

T03059 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe om de wijziging om aandacht te besteden aan de regio op de nationale zenders te evalueren en deze evaluatie naar de Eerste Kamer te sturen.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, G).

T03060 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Veldhoen (GroenLinks), Pijlman (D66) en Vos (PvdA), toe onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar duurzame versterking van de publieke omroep, zowel wettelijk als financieel, en gelet op het internationale krachtenveld. Het onderzoek naar erkenningenhouders maakt hier deel van uit. Over het voornemen tot het doen van onderzoek wordt de Eerste Kamer geïnformeerd en zij wordt in de gelegenheid gesteld om een reflectie op de onderzoeksopzet te geven (35554, N.).

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 7 juli 2021 (Kamerstukken I 2020/21, 35554, nr. F) en op 25 februari 2022 per brief geïnformeerd en (Kamerstukken I 2021/22, 35554, N).

tz-OCW_2021_12 Inzake jeugdcontributie: de Verzamelwet OCW zal na de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Debat [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

De Tweede Kamer is op 12 mei 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021-2022, 31293, nr. 620).

tz_OCW_2021_44 In de loop van november ontvangt de Tweede Kamer de Mediabrief. Hieronder wordt ingegaan op onder meer:- de evaluatie van de pilot professionalisering van regionale en lokale omroepen (Sneller-gelden);- een eerste proeve van de toelatingscriteria;- de uitwerking van de motie-Van den Hul inzake fusie- en samenwerkingsomroepen (Kamerstuk 35 554, nr. 21);- het quotum bi-cultureel.

Debat [12-10-2021] - Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

De Tweede Kamer is op 15 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 111).

T03058 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe haar te zullen informeren over het onderzoek naar de veiligheid van journalisten, desnoods vertrouwelijk.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, F).

T02226 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe deze erkenningsperiode van 2016-2020 geen verdere wijzigingen in het publieke mediabestel door te voeren.

Debat [02-02-2016] - Plenair overleg Wetsvoorstel Media

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er de komende periode geen wijzigingen in het bestel zullen plaatsvinden. Voor de huidige kabinetsperiode kan worden verondersteld dat daarmee de toezegging gestand is gedaan. De commissie OCW in de Eerste Kamer heeft in oktober 2021 besloten de toezegging als uitgewerkt en daarom als voldaan aan te merken.

tz_OCW_2021_64 De Tweede Kamer wordt in de loop van 2022 geïnformeerd over de uitvoering van de motie inzake de pay off effecten van cultuur.

Debat [22-11-2021] - WGO Begrotingsbehandeling onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 14 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2021/22, 32820, nr. 469).

tz_OCW_2021_46 De minister zal de Tweede Kamer voorzien van een stand van zaken rond NL-Ziet en NPO-Start.

Debat [12-10-2021] - Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

De Tweede Kamer is op 15 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken 2021/22, 35925, nr. 111).

T03057 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Blécourt-Wouterse (VVD), toe de mogelijkheid van een protocol voor het genrebeleid open te zullen houden.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, G).

T03055 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe bij het maken van nieuwe prestatieafspraken met de NPO het punt van het indexeren van de representatiegelden die zijn toegekend na opheffing van de kleine levensbeschouwelijke omroeporganisaties mee te nemen.

Debat [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, G).

tz_OCW_2021_71 Begin 2022 ontvangt de Tweede Kamer de eindevaluatie van de pilot "Professionalisering publieke lokale mediadiensten".

Debat [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 1 maart 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2021/22, 35925, nr. 154).

tz_OCW_2021_19 De eerste stand van zaken betreffende de uitvoering van DUO ontvangt de Tweede Kamer in januari 2022.

Debat [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 23 juni 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 25268, nr. 208).

tz_OCW_2016_43 Bij de nieuwe ronde van jaarverslagen, ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken betreffende openbaarheid van jaarverslagen.

Debat [02-03-2016] - Financiële Situatie in het Onderwijs

Op basis het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs aangepast en zijn schoolbesturen vanaf verslagjaar 2021 verplicht hun jaarverslag te publiceren en is uitvoering gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_43 In december ontvangt de Tweede Kamer de arbeidsmarktcijfers op het terrein van het onderwijs.

Debat [06-10-2021] - Commissiedebat Leraren

De Tweede Kamer is op 14 december 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 27923, nr. 436).

tz_OCW_2020_3 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de resultaten van het overleg van de minister met de inspecteurs-generaal van OCW en SZW over de samenwerking en rolverdeling.

Debat [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 11 november 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2021/22, 29240, nr. 122).

Tabel 142 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Smaling (SP), toe om de tijdelijke geschillencommissie - voor geschillen tussen ouders en scholen - permanent te maken wanneer geconstateerd wordt dat deze nog nodig is.

Parlementair agendapunt [02-10-2012] - Passend OnderwijsHerziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32.812.

De Eerste Kamer wordt nader geïnformeerd in de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs in Q1 van 2023.

tz_OCW_2017_38 Aan het einde van het jaar is het wetsvoorstel gereed om samenwerkingsverbanden te verplichten een doorzettingsmacht te regelen.

Parlementair agendapunt [05-07-2017] - Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Bij het wetsvoorstel rondom de onderwijszorgarrangementen wordt ook het voorstel meegenomen om verplicht doorzettingsmacht te beleggen in de regio. Dit wetsvoorstel wordt in 2023 vormgegeven.

tz_OCW_2019_39 (Doorlopende toezegging waarbij de Tweede Kamer in de regel twee keer per jaar wordt geïnformeerd).De ministers informeren de Tweede Kamer voortaan elk halfjaar (in juni en december) over de voortgang met betrekking tot 'onderwijs en zorg', te beginnen in juni 2019. De eerstvolgende voortgangsrapportage zal onder meer ingaan op het onderwerp aanbesteding van zorg binnen het onderwijs.

Parlementair agendapunt [21-02-2019] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer wordt in Q1 van 2023 geïnformeerd via de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs.

tz_OCW_2020_21 De Tweede Kamer ontvangt het wetsvoorstel inzake de doorzettingsmacht.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

Bij het wetsvoorstel rondom de onderwijszorgarrangementen wordt ook het voorstel meegenomen om verplicht doorzettingsmacht te beleggen in de regio. Dit wetsvoorstel wordt in 2023 vormgegeven.

tz_OCW_2020_99 Voor de zomer van 2021 ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de norm voor basisondersteuning.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

In 2022 wordt de landelijke norm ontwikkeld voor drie ondersteuningsgebieden waar veel behoefte aan is: hoogbegaafdheid, dyslexie en leergedrag. Begin 2023 wordt de invulling van de norm voor deze drie ondersteuningsgebieden naar de Tweede Kamer gestuurd; deze wordt ook wettelijk vastgelegd. Op basis van de lessen uit het ontwikkeltraject in 2022, wordt bepaald hoe de doorontwikkeling en invulling van de totale landelijke norm voor basisondersteuning gerealiseerd kan worden.

tz_OCW_2020_101 De routekaart Inclusief onderwijs is in de eerste helft van 2021 gereed en wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer wordt in Q1 van 2023 geïnformeerd over de routekaart. Naar verwachting wordt dit meegenomen in de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs.

tz_OCW_2020_103 De Tweede Kamer ontvangt de uitwerking van een directe bekostiging van het praktijkonderwijs (voor de (kabinets)formatie)

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 10 juni 2022 het rapport ontvangen van het onderzoek van KBA Nijmegen over de rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 437). Na de zomer, voor de begrotingsbehandeling 2022 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over hoe de minister toe zal werken naar deze rechtstreekse financiering.

tz_OCW_2021_6 De minister BVOM zegt toe een reactie aan de Tweede Kamer te sturen op het advies van Van Schoonhoven in samenhang met het wettelijke traject versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

In het najaar wordt het ontwerpvoorstel voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna de Tweede Kamer begin 2023 geïnformeerd over de voortgang.

tz_OCW_2021_33 De minister gaat op zoek naar oplossingen en financiering voor regio’s die vooruitlopend op de herbezinning, als gevolg van de overgang naar kleinschaligere voorzieningen, jongeren niet het onderwijs kunnen bieden waar ze recht op hebben.

Parlementair agendapunt [28-09-2021] - Tweeminutendebat Beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (31497, nr. 393)

Er is voor kalender 2022 1,9 miljoen euro aan financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen verbonden aan een JeugdzorgPlus-instelling, zodat zij de transformatie naar kleinschaligheid kunnen maken. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar 2022 in de brief over de uitkomsten van de herbezinning residentieel onderwijs over geïnformeerd.

T03343 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA) en Van Apeldoorn (SP), toe om in het voorjaar, uiterlijk voor het zomerreces van de Eerste Kamer, een inhoudelijke reactie op de adviezen van de Onderwijsraad «Later selecteren, beter differentiëren» en «Publiek karakter voorop» aan de Kamer te doen toekomen, alsmede deze reactie te betrekken in een bredere schets over de ambities in het regeerakkoord.

Parlementair agendapunt [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De Eerste Kamer zijn op 24 mei 2022 per brief geïnformeerd over «Publiek karakter voorop». (Kamerstukken I 2021/22, 35671, I). Over de overige zaken wordt een aparte brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Deze volgt na het zomerreces 2022.

tz_OCW_2022_26 De minister zegt toe dat hij parallel aan de pilot «onderwijszorgarrangementen» binnen maximaal één jaar start met de ontwikkeling van wetgeving en dat hij de Tweede Kamer daarvan op de hoogte houdt.

Parlementair agendapunt [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

Het experiment onderwijszorgarrangementen staat gepland om te starten per 1 januari 2023. Aan het einde van het eerste jaar zal gestart worden met de procedure voor wetswijziging waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt.

tz_OCW_2022_28 Eind 2022 ontvangt de Tweede Kamer een stappenplan c.q. routekaart inzake inclusiever en inclusief onderwijs.

Parlementair agendapunt [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer krijgt in Q1 van 2023 een brief met de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs waarbij informatie kan worden gegeven over de uitvoering van deze toezegging.

tz_OCW_2022_31 Nog voor de zomer komt de beleidsreactie op het onderzoek naar rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs.

Parlementair agendapunt [14-04-2022] - Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD d.d. 30/03)

De Tweede Kamer heeft op 10 juni 2022 het rapport ontvangen van het onderzoek van KBA Nijmegen over de rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs (Kamerstukken II 2021/22, 31497, nr. 437). Na de zomer, voor de begrotingsbehandeling 2022 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over hoe de minister toe zal werken naar deze rechtstreekse financiering.

Tz De Tweede Kamer ontvangt in juni een brief met de reactie op de vier moties inzake reclame, particulier aanvullend onderwijs, commerciële bureaus en de waarborgen tegen weglek. Tevens bevat de brief een stappenplan hoe kwaliteit en veiligheid worden geborgd.

Parlementair agendapunt [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer is op 29 juni 2022 geïnformeerd over de vier moties inzake aanvullend onderwijs (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 633). Daarin is toegezegd de Kamer in het najaar 2022 opnieuw te informeren over de voortgang.

tz_OCW_2022_83 Een grote visie op kansengelijkheid komt voor de OCW-begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Een grote visie op kansengelijkheid komt na de zomer, voor de begrotingsbehandeling 2022 naar de Tweede Kamer.

TZ_OCW_2022_84 Naast een reactie op het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad zal de minister de uitkomsten van de Staat van de Ouder expliciet betrekken bij de brief over kansengelijkheid.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2022 (uiterlijk voor de begrotingsbehandeling) geïnformeerd over de brede visie op kansengelijkheid. Daarin wordt onder andere ingegaan op de Staat van de Ouder.

tz_OCW_2022_85 De minister geeft in de brief over kansengelijkheid eveneens een reactie op het proefschrift van Karin den Heij.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De minister is ingegaan op het proefschrift in de beantwoording van de Kamervragen op het jaarverslag en slotwet (Kamerstukken II 2021/22, 36100, nr. 23). Na de zomer 2022 wordt de Kamer verder geïnformeerd.

TZ_OCW_2022_86 Inzake het aantal lesgebonden taken van leraren, maar ook de wet- en regelgeving over bijvoorbeeld bevoegdheden en examens: De minister informeert de Tweede Kamer daar dan in 2023 over, ook als uitkomst van een traject dat ze in de werkagenda met elkaar hebben afgesproken.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De loonkloof is intussen gedicht. De Tweede Kamer wordt hier opnieuw in 2023 over geïnformeerd.

tz_OCW_2022_87 In het najaar stuurt de minister zijn reactie op het onderzoek van KBA Nijmegen inzake de bekostiging van het praktijkonderwijs naar de Tweede Kamer.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Na de zomer, voor de begrotingsbehandeling 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over het onderzoek van KBA Nijmegen inzake de bekostiging van het praktijkonderwijs.

tz_OCW_2022_96 De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de stijging van het aantal thuiszitters.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt na de zomer van 2022 geïnformeerd over de stijging van het aantal thuiszitters.

tz_OCW_2022_98 In de brief over kansengelijkheid zal de minister ook ingaan of keuzevrijheid tot meer segregatie leidt (inzake Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen).

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De brede brief over kansengelijkheid wordt na de zomer, voor de begrotingsbehandeling 2022, naar de Tweede Kamer verstuurd.

tz_OCW_2022_100 Er is nu een vierjarig onderzoek bezig naar wat effectieve beleidsinterventies zijn betreffende kansengelijkheid. Begin 2023 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Er is nu een vierjarig onderzoek bezig naar wat effectieve beleidsinterventies zijn betreffende kansengelijkheid. Begin 2023 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

tz_OCW_2022_95 Inzake de governance van de samenwerkingsverbanden: Begin 2023 brengt de minister een wetsvoorstel in internetconsultatie, waarin wordt geregeld dat interne toezichthouders bij een samenwerkingsverband ook echt onafhankelijk zijn.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Inzake de governance van de samenwerkingsverbanden brengt de minister begin 2023 een wetsvoorstel in internetconsultatie, waarin wordt geregeld dat interne toezichthouders bij een samenwerkingsverband ook echt onafhankelijk zijn. De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2023 nader geïnformeerd.

Naar verwachting zal dit meegenomen worden in de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs, deze wordt in Q1 van 2023 naar de TK verstuurd.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2022 geïnformeerd over deze toezegging. Naar verwachting zal dit meegenomen worden in de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs.

tz_OCW_2022_90 Het wetsvoorstel over het hoorrecht wil de minister uiterlijk aan het einde van het jaar naar de Tweede Kamer sturen.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De planning is om het wetsvoorstel voor het einde van 2022 naar de Tweede Kamer te sturen.

tz_OCW_2022_93 Het experiment onderwijszorgarrangementen zal starten per 1 januari 2023. In datzelfde jaar start de minister ook met wetgeving hieromtrent.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Het experiment onderwijszorgarrangementen staat gepland om te starten per 1 januari 2023. Aan het einde van het eerste jaar zal gestart worden met de procedure voor wetswijziging waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt.

tz_OCW_2016_92 In 2020 volgt de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud po.

Parlementair agendapunt [19-04-2016] - VAO Onderwijshuisvesting PO/VO

Evaluatie wet buitenonderhoud heeft in het najaar niet kunnen starten, in verband met aanpak ventilatie in scholen. Dit wordt vanaf heden weer opgepakt. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2023 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Parlementair agendapunt [22-09-2015] - Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

De Eerste Kamer zal, aan de hand van de uitkomsten van de pilot, na politieke besluitvorming, begin 2023 met een brief worden geïnformeerd.

tz_OCW_2019_11 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over mogelijk onbedoelde effecten van de doordecentralisatie van huisvesting op de financiële reserves.

Parlementair agendapunt [24-01-2019] - AO Leraren

Evaluatie wet buitenonderhoud heeft in het najaar niet kunnen starten, in verband met aanpak ventilatie in scholen. Dit wordt vanaf heden weer opgepakt. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2023 geïnformeerd.

tz_OCW_2019_160 De minister zal een onderzoek laten doen naar een eventuele alternatieve inrichting van de klachtenregeling. De uitgangspunten die daarbij worden genoemd zijn: eenduidige jurisprudentie, eenduidige werkwijze, professionele klachtbehandeling en onafhankelijkheid van commissies.

Parlementair agendapunt [25-09-2019] - VSO Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (35 000, nr. 213)

Het onderzoek is gedaan, afgerond en de resultaten hiervan zijn opgeleverd. De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2022 geïnformeerd.

tz_OCW_2019_185 Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee, op basis van het regeerakkoord, duidelijke eisen worden gesteld aan het beroep op de vrijstelling voor thuisonderwijs.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over het besluit van het kabinet of verder wordt gegaan met het werken aan het wetsvoorstel en in welke vorm dit zal zijn.

tz_OCW_2019_197 Inzake Europese scholen: in 2020 zal uiteindelijk de definitieve locatiekeuze plaatsvinden.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 nader geïnformeerd.

tz_OCW_2021_61 Betreffende het sponsorconvenant: De minister kan toezeggen de Tweede Kamer te informeren op het moment dat we gaan starten (met de evaluatie).

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Het sponsorconvenant loopt eind 2022 af en en begin 2023 zal gestart worden met de evaluatie en wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

T03342 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Doornhof (CDA), toe om de werking van de scheiding van mensen, middelen en processen binnen de Stichting CITO te betrekken bij de evaluatie van het wetsvoorstel.

Parlementair agendapunt [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De wet doorstroomtoetsen in het primair onderwijs treedt in werking per schooljaar 2023/2024, hierna volgt de evaluatie van deze wet. De Eerste en Tweede Kamer zullen (beiden) in het najaar van 2024 worden geïnformeerd over deze toezegging.

T03344 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Fiers (PvdA) en Van Apeldoorn (SP), toe om onderzoek te doen naar de effecten van een later aanmeldmoment voor de motivatie van leerlingen en dit mee te nemen in de evaluatie van het wetsvoorstel.

Parlementair agendapunt [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De wet doorstroomtoetsen in het primair onderwijs treedt in werking per schooljaar 2023/2024, hierna volgt de evaluatie van deze wet. De Eerste en Tweede Kamer zullen (beiden) in het najaar van 2024 worden geïnformeerd over deze toezegging.

T03345 De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe dat de Inspectie van het Onderwijs ook expliciet toezicht zal gaan houden op de kwaliteit van het onderwijs dat leerlingen na afname van de eindtoets ontvangen alsmede de onderwijstijd, dat dit zal worden gemonitord en in de evaluatie van het wetsvoorstel zal worden meegenomen.

Parlementair agendapunt [01-02-2022] - Plenair debat over aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroom-toetsen en toetsen verbonden aan leerlingvolgsystemen en onderwijs-volgsystemen in het basisonderwijs (35.671)

De wet doorstroomtoetsen in het primair onderwijs treedt in werking per schooljaar 2023/2024, hierna volgt de evaluatie van deze wet. De Eerste en Tweede Kamer zullen (beiden) in het najaar van 2024 worden geïnformeerd over deze toezegging.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt toe een adviesaanvraag te doen aan de Landsadvocaat waarin hij het vraagstuk voorlegt van de definitie van problematisch gedrag, gekoppeld aan het vraagstuk van toezicht op informele scholing.

Deze toezegging is op 12 mei 2022 door Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgedragen aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Tweede Kamer wordt na de zomer 2022 opnieuw geïnformeerd over het ontvangen advies.

tz_OCW_2022_57 Kort na het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over het masterplan basisvaardigheden.

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

Na het zomerreces 2022 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over het masterplan basisvaardigheden.

tz_OCW_2022_61 In de brief over bestuur en toezicht wordt ook ingegaan op bevordering van de lerende cultuur.

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

Na de zomer wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_64 De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de verdere plannen rond cultuureducatie (via minister Wiersma) en het gebruik van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs hiervoor.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Na de zomer wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

De minister gaat met de Inspectie van het Onderwijs en ook met de PO-Raad en de VO-raad in gesprek om met hen te spreken aangifteverlegenheid aangaande strafbare feiten te spreken en om te bezien op welke wijze dat praktijk is en wat we daaraan kunnen doen. De minister informeert de Tweede Kamer vóór de zomer 2019 over de resultaten van die gesprekken.

Parlementair agendapunt [02-04-2019] - VAO Sociale Veiligheid op Scholen

De Tweede Kamer wordt in september per brief over sociale veiligheid geïnformeerd.

tz_OCW_2020_85 De minister BVOM zegt toe de Tweede Kamer een brief te zenden met daarin een overzicht van mogelijkheden van niveaudifferentiatie in het funderend onderwijs.

Parlementair agendapunt [08-10-2020] - AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey Rapport)

Deze toezegging wordt meegenomen met de inhoudelijke reactie op het advies «Later selecteren, beter differentiëren» van de Onderwijsraad, deze volgt na de zomer van 2022.

T03201 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Sent (PvdA), toe dat alle stukken die betrekking hebben op de uitvoering en handhaving van het wetsvoorstel, zoals themaonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en informatie over de ontwikkelingen rondom en de aanpak van antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed, niet alleen aan de Tweede Kamer maar ook aan de Eerste Kamer verstuurd zullen worden.

Parlementair agendapunt [15-06-2021] - Debat inzake Wijziging van een aantal onderwijswetten ivm verduidelijking van burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs - Voortzetting van 8 juni 2021)

Dit is een doorlopende toezegging. Ondersteuningsstructuur burgerschap wordt meegenomen in de beleidsreactie op het onderwijsraadadvies over Artikel 23 én in de brief over sociale veiligheid die in het najaar van 2022 volgt. Van beide brieven wordt er een afschrift aan de Eerste Kamer gezonden. Na de zomer 2022 wordt een brief over identiteitsverklaringen naar de Tweede Kamer gezonden en op basis van deze toezegging in afschrift naar Eerste Kamer. Bij deze brief wordt er voor de Eerste Kamer ook een eerdere brief toegevoegd over sociale veiligheid waarin het ook over antidemocratische tendensen in het (in)formeel onderwijs gaat.

tz_OCW_2021_62 Inzake het zwartboek van Scheerens en Kirschner: De minister zal wel een korte appreciatie geven van dat gesprek, in een voortgangsbrief of iets dergelijks, als dat in de komende tijd aan de orde is.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede kamer wordt in het najaar van 2022 met de verzamelbrief Moties en Toezeggingen Primair en Voortgezet Onderwijs, geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2021_35 Bij evaluatie wet Rog/ Van Meenen, die begin 2022 verschijnt, wordt onderdeel van meldplicht meegenomen. (School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen).

Parlementair agendapunt [07-10-2021] - Technische briefing sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en de VO-raad

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd met de brief over Sociale Veiligheid.

tz_OCW_2022_9 De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de mogelijkheden om in 2023 herkansingen voor deelcertificaatkandidaten te realiseren. In deze brief geeft de minister ook een reactie op het verzoek van het lid Van Meenen om volgend jaar een verlengde duimregeling mogelijk te maken, specifiek voor de groep kandidaten die in 2022 één of meerdere certificaten heeft behaald, zoals ook wordt gevraagd in de motie-Van Meenen c.s. (Kamerstuk 31 289, nr. 510).

Parlementair agendapunt [17-02-2022] - Tweeminutendebat Examens in het voortgezet onderwijs

Na het zomerreces 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.

tz_OCW_2022_11 In een volgende brief over «Sociale Veiligheid op school» komt aan de orde: het indringend onder de aandacht brengen van een meldpunt sociale veiligheid en de rol die scholen zelf bij melding kunnen spelen; het takenpakket van vertrouwensinspecteurs; het verbeteren van de laagdrempeligheid van het meldpunt bij inspectie (mede naar aanleiding van suggesties van het LAKS, Ouders & Onderwijs en Balans); aandacht binnen de lerarenopleidingen; structuur van vertrouwenspersoon «intern/extern» en het jaarlijks monitoren via enquête en inspectie; zicht op bijscholing; aandacht voor concrete sancties in regelgeving voor sociale veiligheid in het buitenland, specifiek in Frankrijk; aandacht voor leerlingen die minder machtig zijn.

Parlementair agendapunt [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

De Tweede Kamer wordt in een brief in het najaar van 2022 geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2022_12 Eind mei/begin juni ontvangt de Tweede Kamer het inspectierapport inzake de herstelopdracht aan Gomarus met een reactie van de minister.

Parlementair agendapunt [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

Deze toezegging ligt bij de Inspectie van het onderwijs. Het rapport is voor het zomerreces met de verzamelbrief op 6 juli (Kamerstukken II, 2021/22, 31293, nr. 636) naar de Tweede Kamer gestuurd. Na het zomerreces 2022 volgt een inhoudelijke reactie.

tz_OCW_2022_42 De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een brief over de doorstroom vmbo naar mbo en over de nieuwe leerweg.

Parlementair agendapunt [06-04-2022] - Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs po/vo

De Tweede Kamer wordt in oktober per brief geïnformeerd, waarbij ook wordt ingegaan op enkele verdiepende vragen.

Tz In het najaar ontvangt de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage NPO. Deze bevat alle data over leergroei en nieuwe data uit kwalitatief onderzoek onder schoolleiders en bestuurders.

Parlementair agendapunt [24-05-2022] - Commissiedebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 met een brief geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2022_56 Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken kerndoelen basisvaardigheden (een tussenbalans).

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken kerndoelen basisvaardigenheden (een tussenbalans).

tz_OCW_2022_58 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een uitgebreid plan voor de monitoring in het kader van de halfjaarlijkse informatie over het masterplan.

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

De planning is dat deze toezegging wordt meegenomen in de voortgangsbrief over het Masterplan Basisvaardigheden die na de zomer 2022 verschijnt.

tz_OCW_2022_59 In de tussenevaluatie die de Tweede Kamer begin 2023 ontvangt wordt ook ingegaan op de ontwerp-ruimte c.q. onderwijstijd voor de basisvaardigheden taal en rekenen.

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

Begin 2023 ontvangt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken kerndoelen basisvaardigenheden (een tussenbalans).

tz_OCW_2022_60 In de subsidieregeling wordt ook ingegaan op de ouderbetrokkenheid en de groep kwetsbare leerlingen/ouders.

Parlementair agendapunt [14-06-2022] - Commissiedebat «Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen»

In de zomer van 2022 wordt de subsidieregeling gepubliceerd. Na het zomerreces van 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang en aanpak.

tz_OCW_2022_82 De minister zegt toe te verkennen in hoeverre raden van toezicht betrokken kunnen worden bij de leercultuur.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Begin 2023 wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_99 De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de monitoring van de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt hier in het eerste kwartaal van 2023 over geïnformeerd.

tz_OCW_2020_89 Het prevalentie-onderzoek (ZONMW) naar intersekse kinderen ontvangt de Tweede Kamer in de tweede helft van 2021.

Parlementair agendapunt [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

Het prevalentieonderzoek wordt pas opgeleverd in september 2022 en de Tweede Kamer wordt tussentijds geïnformeerd over de bevindingen, volgende keer is in oktober.

T03270 De minister voor Rechtsbescherming zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GroenLinks), dat bij de evaluatie van de wet de assumptie - dat als de raad van commissarissen diverser wordt gemaakt, de raad van bestuur ook vanzelf diverser wordt - onderzocht zal worden en dat indien mocht blijken dat dit niet het geval is, er passend beleid komt.

Parlementair agendapunt [14-09-2021] - Plenaire beh. Wijz. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ivm het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen (+ M.RB) (tijden fictief)

In 2027 bij de tussenevaluatie van de topvrouwenwet wordt deze toezegging nagekomen.

tz_OCW_2021_37 Z.s.m. stuurt de minister aan de Tweede Kamer een brief over verdiepend onderzoek n.a.v. themaonderzoek Universiteit van Utrecht en Groningen, incl. evaluaties sociale veiligheid (breder dan themaonderzoek)(School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen)

Parlementair agendapunt [07-10-2021] - Technische briefing sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en de VO-raad

Dit onderzoek wordt in september opgeleverd en de Tweede Kamer wordt in oktober geïnformeerd.

Het kabinet gaat één keer per jaar rapporteren over de ontwikkelingen en de NLse inzet tav. zorgwekkende ontwikkelingen op gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten LHBTI-personen in de EU’.

Parlementair agendapunt [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

Dit is een toezegging waaraan jaarlijks wordt nagekomen.

tz_OCW_2021_86 De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een brief over het initiatief «Meer diversiteit voor de klas» en de pabo's. Daarin wordt ook ingegaan op de mogelijkheid van meer concrete doelstellingen.

Parlementair agendapunt [06-12-2021] - WGO Begrotingsonderdeel Emancipatie

In de brief over de aanpak in het primair onderwijs in het najaar (september, oktober 2022) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de doelstellingen en aanpak van de Alliantie voor de komende periode (2022-2025).

TZ_OCW_2019_170 De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2020 de eerste verkenning gericht op de doorlopende coaching van kwetsbare jongeren in relatie tot de arbeidsmarkt, met aandacht voor de regierol van de gemeenten de benodigde a) regelgeving, b) gegevensuitwisseling en c) verschuiving van budgetten.

Parlementair agendapunt [31-10-2019] - AO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

De Tweede Kamer zal in het najaar in een brief over voortijdig schoolverlaten worden geïnformeerd over de nakomen van deze toezegging.

tz_OCW_2020_40 De minister OCW zegt toe bij de evaluatie van het mbo-studentenfonds in ieder geval de verdeling van de middelen en of deze op de juiste plek terecht komen mee te nemen.

Parlementair agendapunt [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer zal per brief voor het herfstreces 2022 worden geïnformeerd.

tz_OCW_2020_78 De minister van OCW zegt toe de Tweede Kamer later dit jaar te informeren over de effecten van de uitbraak van COVID-19 op het aanbod voor laaggeletterden in gemeenten.

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

De Tweede Kamer is op 12 oktober 2021 geïnformeerd per brief (Kamerstukken II 2021-22, nr. 285), als antwoord op vragen van het lid Tielen (2021Z15200 ) dat in de tussenrapportage van de beleidsmonitor Tel mee met Taal nader wordt onderzocht wat de gevolgen van corona zijn geweest. Deze tussenrapportage wordt verwacht eind 2022. De Tweede Kamer zal daarna geïnformeerd worden middels de voortgangsrapportage in het najaar van 2022.

tz_OCW_2021_14 De Minister zegt toe een verkenning te starten naar de verschillende medezeggenschapsregimes in het po/vo, mbo en ho.

Parlementair agendapunt [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

De Tweede Kamer zal voor het kerstreces 2022 per brief worden geïnformeerd.

tz_OCW_2021_54 Op de vraag over of het verplicht is voor leerbedrijven die een erkenning willen krijgen om een cursus over discriminatie te volgen: Voor nieuwe bedrijven volgens haar wel, voor bestaande nog niet. Maar dat zoekt zij even uit. Zij komt er bij de Tweede Kamer op terug op het moment dat zij ook terugkomt op het in de voorwaarden expliciteren van het verbod op discriminatie. Want als het nog niet verplicht is, moeten we dat misschien wel gaan doen.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer zal per brief voor het herfstreces 2022 worden geïnformeerd.

tz_OCW_2022_4 De minister informeert de Tweede Kamer twee jaar na de inwerkingtreding in 2023, in de zomer van 2025, in een tussenrapportage over de implementatie van het wetsvoorstel. Hij gaat daarin ook in op de wijze waarop er wordt omgegaan met studenten met een beperking of chronische ziekte en de rol van het ministerie.

Parlementair agendapunt [27-01-2022] - Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

De Tweede Kamer zal in een tussenrapportage over de implementatie van het wetsvoorstel worden geïnformeerd in 2023.

tz_OCW_2022_51 De rol van het Nederlands heeft grote aandacht. Samen met minister Wiersma zal minister Dijkgraaf daar in het kader van de onderwijsagenda Caribisch Nederland uitgebreid aandacht aan besteden. Hij verwacht dan ook in het derde kwartaal van 2022 de Tweede Kamer hierover verder te rapporteren.

Parlementair agendapunt [20-04-2022] - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Op dit moment werkt het ministerie van OCW samen met de openbare lichamen en scholen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan de derde onderwijsagenda’s voor de eilanden. Zoals is toegezegd zal meertaligheid een belangrijk onderdeel van deze agenda vormen. De Tweede Kamer zal voor het kerstreces 2022 per brief worden geïnformeerd.

tz_OCW_2022_68 De minister gaat na de zomer onder andere ook werken aan een langeretermijnvisie voor het vervolgonderwijs. Hij wil daarbij niet alleen het ho, maar ook heel nadrukkelijk het mbo betrekken.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

In het najaar wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_69 De minister komt trouwens nog deze zomer, in ieder geval voor het reces, met een hoofdlijnenbrief over het mbo. Na de zomer komt hij met een brief om dat verder uit te werken.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer is geïnformeerd op 15 juli 2022 in de brief Kaders Werkagenda mbo en zal opnieuw geïnformeerd worden in de brede mbo-brief voor het herfstreces 2022.

tz_OCW_2022_71 De eindrapportage stages zal na de jaarwisseling komen.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2022.

tz_OCW_2022_72 In de mbo-werkagenda wordt ook aandacht besteed aan de middelen die worden ingezet tegen stagediscriminatie. De Tweede Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd hoeveel bedrijven hun kwalificatie zijn kwijtgeraakt.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2022.

tz_OCW_2022_73 In het najaar informeert de minister de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer wordt met de brief over voortijdig schoolverlaten voor het herfstreces geïnformeerd.

TZ_OCW_2022_76 Na de zomer komt de brief met een lange termijn toekomstverkenning op het vervolgonderwijs ( krimp versus groei mbo/ho).

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de toezegging kan worden vormgegeven.

tz_OCW_2022_102 Na de zomer komt er een brief over het masterplan basisvaardigheden en volgt ook de voortgangsrapportage van Tel mee met Taal.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Na de zomer komt de beloofde brief over het masterplan basisvaardigheden naar de Tweede Kamer en volgt ook de voortgangsrapportage van Tel mee met Taal.

tz_OCW_2022_103 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer het resultaat van een stagepact (motie stagevergoeding).

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Minister informeert de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2022.

tz_OCW_2022_106 In de «Toekomstverkenning hoger onderwijs» gaat de minister in: Op de ontwikkelingen rond de Bologna-afspraken (o.a. uitstroom bachelor naar arbeidsmarkt); Op bruikbare ervaringen met internationalisering voor het mbo.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer wordt hierover naar verwachting begin 2023 per brief over geïnformeerd.

T01480 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Ganzevoort (GL), toe dat het comprimeren van deeltijdstudies niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en dat dit aan de onderwijsinstellingen wordt gecommuniceerd.

Parlementair agendapunt [17-04-2012] - Mondeling overleg met de Staatssecretaris inzake de uitvoering van de motie Ganzevoort c.s. (Eerste Kamerstuk 32 618, I)

Dit betreft een doorlopende toezegging.

tz_OCW_2018_89 De inwerkingtreding van de wijziging van de WHW en de WEB gericht op de randvoorwaarden voor Engelstalige opleidingen is voorzien op 1 maart 2020 en zal de Tweede Kamer tijdig bereiken.

Parlementair agendapunt [21-06-2018] - AO Internationalisering in het hoger onderwijs

Over de stand van zaken rond deze toezegging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 13 juni over Internationalisering (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 963).

tz_OCW_2019_228 De Tweede Kamer ontvangt de conceptregeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus vóór de vaststelling van de desbetreffende ministeriële regeling.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - WGO Wet Taal en Toegankelijkheid

Over de stand van zaken rond deze toezegging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 13 juni over Internationalisering (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 963).

tz_OCW_2020_24 In het kader van flexibilisering van het hoger onderwijs ontvangt de Tweede Kamer voor eind 2020: een wettelijke verankering van het experiment 'leeruitkomsten'; in een variawet wetgeving om belemmeringen weg te nemen voor flexibilisering van het onderwijs aan specifieke doelgroepen.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

Het wetsvoorstel is eind 2021 naar de Raad van State (RvS) gestuurd en een advies is nog niet ontvangen. Voorzien is dat het wetsvoorstel voor rond de zomer naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

tz_OCW_2020_25 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de uitwerking van het plan van hbo-instellingen inzake beroepsmasters in het hbo.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De hbo-sector schrijft het plan en de verwachting is dat eind van het jaar de Tweede Kamer geïnformeerd kan worden.

tz_OCW_2021_47 Inzake studentenwelzijn: De minister gaat op korte termijn - en wat ook de onderzoekers gaan doen-samen met de GGD nadere analyses maken, bijvoorbeeld per instelling en per regio, om ook eens te kijken of ze daar interessante verschillen zien en te kijken wat ze daarvan kunnen leren. De minister zelf en haar departement willen in gesprek met de onderzoekers. Ze wil er ook met de instellingen en met studentenorganisaties over in gesprek om tot een agenda te komen van stappen die je kunt zetten om het welzijn van studenten te verbeteren.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Op basis van het RIVM rapport 2021 wordt momenteel een verdiepend onderzoek uitgezet naar prestatiedruk en stress onder studenten. Daarnaast is studentenwelzijn onderdeel van het bestuursakkoord waarin een landelijke integrale aanpak mentale gezondheid voor studenten wordt nagestreefd. In het najaar 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten.

tz_OCW_2021_49 Op basis van de evaluatie van de coronaperiode (die evaluatie komt in het voorjaar beschikbaar) wil de minister graag met de onderwijskoepels en de instellingen, maar ook met studentenorganisaties uitdenken hoe ze tot een gebalanceerde visie kunnen komen inzake de balans tussen digitaal en fysiek onderwijs.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

Na het verschijnen van de visie zal de Tweede Kamer in het najaar 2022 per brief worden geïnformeerd.

tz_OCW_2021_53 De minister zal er voor zorgen dat de Tweede Kamer periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van het stagebeeld, zowel in het mbo als in het hbo. De minister krijgt ook met regelmaat een update van in ieder geval de SBB. Zij zal zorgen dat de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. De minister belooft dat ze in het eerste kwartaal van 2022 de Tweede Kamer breed bericht over de voortgang. Hoe gaat het met de stages? Ze probeert daarbij ook zo goed mogelijk zicht te krijgen op de situatie in het hbo en in het hele hoger onderwijs.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer zal in het najaar 2022 op de hoogte worden gebracht van de stagetekorten op het hbo. Over het mbo is de Tweede Kamer reeds in het voorjaar 2022 geïnformeerd.

tz_OCW_2022_6 In de volgende brief over Kennisveiligheid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de ervaringen en uitkomsten van de gesprekken met de Raden van Toezicht van de instellingen hoger onderwijs over het instrumentarium rond kennisveiligheid. Ook de vormgeving van het toezicht komt hierin aan de orde.

Parlementair agendapunt [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De brief over Kennisveiligheid is voorzien voor eind 2022.

tz_OCW_2022-7 De Tweede Kamer ontvangt binnen enkele weken een brief over de stand van zaken en voortgang betreffende het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid.

Parlementair agendapunt [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

De Tweede Kamer is over taal en toegankelijkheid geïnformeerd met de brief over Internationalisering (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 963).

tz_OCW_2022_8 In april ontvangt de Tweede Kamer het actieplan Studentenhuisvesting waarin ook aandacht voor huisvesting van de internationale student.

Parlementair agendapunt [09-02-2022] - Commissiedebat Internationalisering en kennisveiligheid

Het nieuwe Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting zal in September 2022 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

tz_OCW_2022_45 De Tweede Kamer ontvangt een schriftelijke reactie op de vraag over het Profileringsfonds

Parlementair agendapunt [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

Deze toezegging wordt meegenomen in de uitwerking van de motie van de leden Westerveld en De Hoop waarin de regering wordt verzocht om samen met de studentenorganisaties en de koepels van de instellingen landelijke richtlijnen op te stellen voor de vergoedingen voor de leden van de medezeggenschap uit het studentenondersteuningsfonds. De Tweede Kamer wordt in het najaar per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_77 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de instroomnorm voor pabo's.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Het experiment toelatingseisen pabo gaat op 1 september 2022 van start. Het experiment wordt geëvalueerd. In het laatste jaar van de duur van het experiment (2026/27) ontvangt de Kamer de evaluatie; een tussentijdse evaluatie vindt plaats in de tweede helft van het tweede jaar van het experiment (2023/24). Ook deze tussentijdse evaluatie wordt aan de Tweede Kamer gezonden.

tz_OCW_2022_79 Inzake de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting: De Tweede Kamer ontvangt ook een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs hierover.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer over deze toezegging zal worden geïnformeerd.

tz_OCW_2022_104 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het evaluatieonderzoek inzake seminaria aan de VU.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

Na de zomer wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_109 De Tweede Kamer wordt eind van het jaar geïnformeerd over de inzet van middelen voor studentenwelzijn in relatie met arbeidsmarkt tekorten in de jeugdzorg.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd over deze toezegging.

T02448 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

Parlementair agendapunt [06-06-2017] - Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Er is vertraging bij de oplevering van het rapport dat als basis fungeert voor het gesprek met het Rectoren College. Na het gesprek met het Rectoren College gaat het rapport (met de bevindingen) waarschijnlijk in het najaar richting de Eerste Kamer.

tz_OCW_2019_75 De minister zegt toe dat zij de mogelijkheid onderzoekt een advies in te winnen over «de waarde van wetenschap» bij WRR of KNAW en/of andere adviesorganen.

Parlementair agendapunt [14-05-2019] - Wetenschapsbeleid

Eind juni 2022 heeft de WRR aangegeven geen mogelijkheden te zien om op korte termijn hierover een advies uit te brengen. Met de KNAW worden de mogelijkheden verkend voor een adviesaanvraag over de waarde van wetenschap». Waarschijnlijk is het resultaat in het najaar bekend en wordt hier richting de Tweede Kamer informatie over gegeven.

tz_OCW_2021_48 In het voorjaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer het KNAW-onderzoek inzake preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Parlementair agendapunt [18-11-2021] - Begrotingsbehandeling OCW 2022 plenaire behandeling voortzetting, onderdeel onderwijs

In het najaar 2022 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over dit KNAW-onderzoek.

tz_OCW_2022_46 Vóór de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over valorisatie.

Parlementair agendapunt [11-04-2022] - Notaoverleg hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (HO en WO)

De Eerste Kamer wordt in het najaar per brief geïnformeerd.

tz_OCW-2022_78 Het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake de preventie van wangedrag in de wetenschap ontvangt de Kamer op 14 juli 2022.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer zal in juli 2022 per brief worden geïnformeerd.

tz_OCW-2022_78 Het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake de preventie van wangedrag in de wetenschap ontvangt de Tweede Kamer op 14 juli 2022.

Parlementair agendapunt [27-06-2022] - Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

De Tweede Kamer zal in juli 2022 per brief worden geïnformeerd.

tz_OCW_2022_108 In het vierde kwartaal ontvangt de Tweede Kamer informatie over de ranking van universiteiten in relatie tot het programma 'erkennen en waarderen'.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces of in het najaar van 2022 geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2022_105 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking van de motie van het lid van der Woude inzake valorisatie.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van de motie van het lid van der Woude inzake valorisatie.

tz_OCW_2022_107 De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de 'top-up beurzen'.

Parlementair agendapunt [30-06-2022] - Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en Wetenschap

De Tweede Kamer wordt in het najaar per brief geïnformeerd.

T02200 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] - Erfgoedwet (definitief)

De Eerste Kamer is met de brief «Gewijzigde planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans» van 29 juni 2021 geïnformeerd. In het vierde kwartaal van 2022 wordt de Eerste Kamer weer geïnformeerd over de stand van zaken van dat moment.

T02203 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] - Erfgoedwet (definitief)

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Bij het uitbrengen van rapportages door deskundigencommissies worden deze gedeeld met de Eerste Kamer en worden deze op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gepubliceerd.

tz_OCW_2017_59 De Minister zegt toe dat in de volgende Erfgoedmonitor aandacht besteed wordt aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

Parlementair agendapunt [13-11-2017] - Wetgevingsoverleg (WGO) Cultuur

In de volgende versies van de Erfgoedbalans zal aandacht besteed worden aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

tz_OCW_2019_105 De minister blijft de kwaliteit van archeologisch onderzoek bewaken, onder andere op het gebied van de effecten van het certificeringsstelsel, het niveau van specialistische kennis bij universiteiten en de ondersteuning voor kleine gemeenten. In samenwerking met het Convent van Gemeentelijke Archeologen wordt de toezichthoudende rol van de provincies op het gebied van erfgoed geïnventariseerd. Bij de evaluatie van de Erfgoedwet in 2021 zal de Tweede Kamer over een en ander worden geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [05-06-2019] - AO inzake Erfgoed en monumenten

Er is op 29 juni 2021 een uitstelbrief naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin is aangegeven dat de beleidsdoorlichting erfgoed eind 2022 gereed zal zijn.

T03350 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe beleid op te stellen voor de makers van nu in de culturele sector en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt in oktober 2022 geïnformeerd middels een brief.

T03347 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP) toe om nog voor het zomerreces de Kamer een reactie te geven op de in de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Kwint over een eerste recht op koop wanneer het Koninklijk Huis besluit kunstwerken te verkopen.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt na de zomer van 2022 geïnformeerd.

T03348 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Klip-Martin (VVD) en Pijlman (D66), toe na het definitieve advies van de Commissie Collectie Nederland in februari te hebben ontvangen, te bezien in hoeverre het beleid ten aanzien van het Nationaal Museaal Aankoopfonds aanpassing behoeft en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt na de zomer van 2022 geïnformeerd.

T03349 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe de Kamer te informeren over het oormerken van de middelen (twee procent) uit de Recovery and Resilience Facility (RRF) voor de culturele sector. (De staatssecretaris zal de Eerste Kamer informeren over inzet van het herstelplan en de middelen van het regeerakkoord zodra de plannen nader zijn uitgewerkt).

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt middels een brief in oktober 2022 geïnformeerd.

T03351 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Klip-Martin (VVD), Atsma (CDA), Fiers (PvdA) en Frentrop (FVD), toe om de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur over de dynamische Collectie Nederland, dat in februari 2022 wordt verwacht, met de Eerste Kamer te delen.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt na de zomer van 2022 per brief geïnformeerd.

T03352 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om bij toekomstig op te stellen beleid voor de aankoop van kunstwerken door de Staat te bezien of met andere kunstminnende Europese landen afspraken kunnen worden gemaakt om te voorkomen dat de prijzen door verkopers van kunstwerken tot grote hoogten worden opgedreven.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

Aan het einde van dit jaar komt er een reactie op het advies van de Commissie Collectie Nederland en vervolgens ontvangt de Eerste Kamer een brief.

T03353 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Veldhoen GroenLinks) en Fiers (PvdA), toe zich in te zetten voor de arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele sector en toekomstig beleid op dit punt met de Eerste Kamer te zullen delen.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De staatssecretaris zet zich in voor de arbeidsmarktpositie van zzp’ers in de culturele sector en deelt toekomstig beleid op dit punt met de Eerste Kamer.

T03355 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe om met de kunstbranche voorwaarden te bespreken over de wijze waarop, bij toekomstige kunstaankopen met Rijksgelden, de waardebepaling (taxatie) dient plaats te vinden.

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

Er wordt eind 2022 een beleidsreactie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

tz_OCW_2022_21 Middels de jaarverslagen van de Rijkscultuurfondsen zal de Tweede Kamer inzicht krijgen in de verantwoording over de coronasteunmiddelen die de fondsen hebben uitgezet.

Parlementair agendapunt [10-03-2022] - Commissiedebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

De fondsen zullen middels hun jaarverslagen inzicht geven over de coronasteunmiddelen die zijn ingezet. Fondsen zullen deze jaarverslagen naar de Tweede Kamer sturen. Naar verwachting zullen die medio 2023 ook op internet beschikbaar zijn.

tz_OCW_2022_50 Inzake bestuurlijke afspraken en onderzoeken rond de trickledown: er zijn afspraken gemaakt met de VVTP en de NAPK over de trickledown. In het derde kwartaal van 2022 ('Q3') zal de staatssecretaris de Tweede Kamer hier schriftelijk over informeren. Ook het rapport van de Boekmanstichting — dat onderzoek loopt; dat is specifiek gericht op zzp'ers en de doorbetaling — neemt de staatssecretaris hierin schriftelijk mee.

Parlementair agendapunt [13-04-2022] - Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd.

tz_OCW_2022_66 De Tweede Kamer wordt via een brief nader geïnformeerd over de financiële middelen voor cultuur en cultuurconvenanten in Caribisch Nederland.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

In het najaar wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_62 De Tweede Kamer ontvangt rond Prinsjesdag een brief over het vervolg van het Herstelplan cultuur. Hierin wordt ook ingegaan op: De toegankelijkheid van de cultuursector; het VN-verdrag in deze; en diversiteit en inclusie en de ontwikkelingen rond de replicatie van het schip De Zeven Provinciën in Bataviastad.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer zal in het najaar een brief ontvangen.

tz_OCW_2022_63 De Tweede Kamer ontvangt na de zomer een brief over de arbeidsmarkt-pilots in de cultuursector, met informatie over proces en planning.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

In het najaar zal de Tweede Kamer een brief ontvangen.

tz_OCW_2020_80 De minister van OCW zegt toe voor het WGO Cultuur over de uitvoering van de motie zoals ingediend door het lid van den Berge c.s. te rapporteren (naar verwachting in een verzamelbrief).

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur (33 846, nr. 59)

De Tweede Kamer is over de stand van zaken geïnformeerd in de verzamelbrief TK 2020-2021, nr. 396 van 13 november 2020 en over de over de voortgang wordt de Tweede Kamer in het najaar geïnformeerd.

T03062 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe de proeve van een nieuwe omroepstelsel ook naar de Eerste Kamer te sturen en daarin aandacht te besteden aan objectiveerbare criteria.

Parlementair agendapunt [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

Na een in juli 2023 te ontvangen advies wordt de Eerste Kamer per brief geïnformeerd.

T03078 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de termijnen en doorlooptijden van een aanvraag voor een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal in de aangepaste dienstenprocedure te monitoren en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Toezegging wordt meegenomen in de recent gestarte procedure rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start en van de nieuwe dienst NPO Luister. In het laatste kwartaal van 2022 wordt de Eerste Kamer per brief geïnformeerd.

T03079 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe om bij het monitoren van de werkwijze van de ACM ook de nieuwe taak van de ACM in de dienstenprocedure te monitoren, te weten het uitvoeren van een markteffectanalyse bij de aanvraag van een nieuw aanbodkanaal, in het bijzonder ten aanzien van de Wet openbaarheid van bestuur. De Eerste Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Toezegging wordt meegenomen in de recent gestarte procedure rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start en van de nieuwe dienst NPO Luister. In het laatste kwartaal van 2022 wordt de Eerste Kamer geïnformeerd.

T03080 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe om het onderzoek naar de veiligheid van journalisten uit te breiden met een onderzoek naar nepnieuws en desinformatie bij de publieke omroep.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Aan deze toezegging wordt uitvoering gegeven via de beleidsdoorlichting Media. De uitvoering van de beleidsdoorlichting is gestart en de Eerste Kamer wordt vóór het einde van 2022 nader geïnformeerd.

T03081 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Blécourt-Wouterse (VVD), toe om bij elke aanvraag van een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal de ACM te verzoeken om de zienswijze van belanghebbenden (o.a. commerciële partijen) te betrekken en hierop terug te komen in het advies.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Toezegging wordt meegenomen in de recent gestarte procedure rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start en van de nieuwe dienst NPO Luister. In het laatste kwartaal van 2022 wordt de Eerste Kamer geïnformeerd.

T03082 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de Eerste Kamer op de hoogte te brengen indien blijkt dat niet alle inkomsten bij de publieke omroep worden meegenomen in het onderzoek naar de financiering van de publieke omroep.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

De Eerste Kamer wordt begin 2023 over het in november 2022 te verschijnen eindrapport per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2021-13 Betreffende het leesoffensief: de ministers komen dit najaar bij de Tweede Kamer met een uitgewerkt actieplan zien hoe dat offensief precies vormgegeven wordt.

Parlementair agendapunt [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2022 een brief met informatie over het actieplan.

tz_OCW_2021_67 In de rapportage over de beleids-doorlichting van artikel 15 van de OCW-begroting zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de commerciële partijen in het omroepbestel worden geconsulteerd.

Parlementair agendapunt [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer zal door middel van een eindrapport eind dit jaar of begin 2023 worden geïnformeerd.

tz_OCW_2021_68 Vóór de zomer van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de Mediabrief. Hierin zit ook een stand van zaken van de ontwikkelingen rond de "toelatingseisen".

Parlementair agendapunt [29-11-2021] - Wetgevingsoverleg (WGO) OCW-begroting, onderdeel Media

De Tweede Kamer is per brief van 7 juni 2022 opnieuw geïnformeerd over de nieuwe criteria voor toelatings-en verantwoordingseisen voor nieuwe omroepen

T03341 en T03354 De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de Boekmanstichting te verzoeken om op korte termijn een nieuw onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie van zzp’ers in de culturele sector; (om opnieuw onderzoek te doen naar de situatie van ZZP'ers en naar de vraag of de steun inderdaad bij de ZZP'ers terecht is gekomen).

Parlementair agendapunt [18-01-2022] - Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerkVoornemen tot aankoop schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt door de Nederlandse staat

De Eerste Kamer wordt na Prinsjesdag geïnformeerd over het onderzoek naar de huidige situatie van zzp'ers dat op dit moment door de Boekmanstichting wordt uitgevoerd.

tz_OCW_2022_49 Of men nu terughoudend is in het organiseren van evenementen omdat dat risico er is en wat dat doet met de markt: voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief over de ervaringen in de afgelopen maanden.

Parlementair agendapunt [13-04-2022] - Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

Verwacht wordt dat de Tweede Kamer rond Prinsjesdag door de Minister van Economische Zaken en Klimaat nader wordt geïnformeerd.

tz_OCW_2022_67 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een reactie op het adviesrapport van de Raad voor Cultuur inzake grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

In het najaar van 2022 wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_65 De Tweede Kamer ontvangt rond Prinsjesdag de bibliotheekbrief, met daarin aandacht voor de mogelijkheid van een zorgplicht voor gemeenten voor voldoende bibliotheekvoorzieningen per gemeente.

Parlementair agendapunt [15-06-2022] - Commissiedebat over de Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 per brief geïnformeerd.

tz_OCW_2022_10 De minister informeert de Tweede Kamer in een brief over de hoge studieschulden van studenten uit het Caribisch deel. In de brief gaat hij in op de problematiek, de stand van zaken en de aanpak.

Parlementair agendapunt [17-02-2022] - Tweeminutendebat Voortgang OCW in Caribisch Nederland

Na verder onderzoek zal de Tweede Kamer in het najaar van 2022 met een brief over de hoge studieschulden van studenten uit het Caribisch deel van Nederland geïnformeerd worden.

tz_OCW_2019_130 De Tweede Kamer ontvangt elk jaar voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling een overzicht van lopende experimenten en pilots, met looptijd en evaluatiemomenten. Dit overzicht zal voortaan jaarlijks worden verschaft.

Parlementair agendapunt [26-06-2019] - Wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag: in het kader van de operatie «Meer inzicht in Kwaliteit» wordt de beleidsdoorlichting als aandachtspunt bij de behandeling van het Jaarverslag meegenomen)

Het uitvoering geven aan deze toezegging is gestart in het jaar 2019 en is doorlopend van karakter en wordt jaarlijks gestand gedaan. Elk jaar ontvangt de Tweede Kamer, voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling, een overzicht van lopende experimenten en pilot aan het einde van het jaar.

T02245 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zowel het rapport van de inspectie over de deugdelijkheidseisen als het rapport over de bevindingen (het stimulerende deel) openbare stukken zijn.

33.862 Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

De rapporten van de Inspectie van het onderwijs over de deugdelijkheidseisen en over de bevindingen (het stimulerende deel) zijn en blijven openbare stukken.

tz_OCW_2022_38 De Tweede Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over het proces Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging.

Parlementair agendapunt [07-04-2022] - Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Halfjaarlijks zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het proces doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging. In de tweede helft van 2022 zal de Tweede Kamer weer worden geïnformeerd.

tz_OCW_2022_39 In de eerstvolgende Rapportage DAP ontvangt de Tweede Kamer het verbeterplan inzake strategische en tactische sturing van bekostigingssystemen evenals een uitgebreide risicoinventarisatie.

Parlementair agendapunt [07-04-2022] - Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In het najaar van 2022 zal een rapportage naar de Tweede Kamer toekomen.

tz_OCW_2015_218 In de tweede helft van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verkennende studie over faillissement van scholen.

Parlementair agendapunt [07-12-2015] - Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs - van kramp naar kans

Om beide Kamers te kunnen informeren over het wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen I en een zorgvuldige heroverweging te maken of aanpassing van onderwijswetgeving nodig is op het gebied van faillissementen in het onderwijs is het van belang de ontwikkelingen met betrekking tot wetsvoorstellen over de pre-pack af te wachten. Onbekend wanneer dit kan gebeuren.

tz_OCW_2022_13 De Tweede Kamer ontvangt in maart het wetsvoorstel Bestuurlijk instrumentarium.

Parlementair agendapunt [09-03-2022] - Commissiedebat Sociale Veiligheid op school

Wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aanvaard en ligt voor in de Eerste Kamer.

Licence