Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2022 en de stand ontwerpbegroting 2023. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De mutaties uit de Eerste Suppletoire Begroting en de reeks Incidentele Suppletoire Begrotingen zijn reeds toegelicht in de Memorie van Toelichting op de Eerste Suppletoire Begroting 2022 en de Memorie van Toelichting op de Incidentele Suppletoire Begrotingen 2022. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

 • 1. leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven;

 • 2. loon- en prijsbijstelling (lpo);

 • 3. Regeerakkoordmaatregelen.

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel belangrijkste beleidsmatige mutaties in de beleidsagenda voor een toelichting.

Tabel 103 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Primair onderwijs

1

‒ 10.400

‒ 7.800

‒ 4.200

‒ 4.200

71.400

147.400

Voortgezet onderwijs

3

‒ 11.300

36.300

45.100

44.300

50.700

57.800

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

404

‒ 112.896

‒ 78.296

‒ 44.296

‒ 20.496

‒ 11.796

Hoger beroepsonderwijs

6

0

‒ 91.434

‒ 141.970

‒ 171.605

‒ 191.769

‒ 200.809

Wetenschaps onderwijs

7

0

‒ 28.948

‒ 39.152

‒ 43.420

‒ 47.815

‒ 54.349

SF (relevant)

11, 12

54.137

‒ 109.205

‒ 74.669

‒ 78.709

‒ 64.317

‒ 86.299

Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering

 

32.841

‒ 313.983

‒ 293.187

‒ 297.930

‒ 202.297

‒ 148.053

2. Loon- en prijsbijstelling (lpo)

De loon- en prijsbijstelling(lpo) 2022 is uitgekeerd aan de departementen. In de tabellen 104 en 105 wordt de uitgekeerde loonbijstelling en prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven. Daarnaast is besloten dat een deel van de lpo op de coalitieakkoordreeksen wordt ingezet voor kabinetsbrede problematiek. Departementen ontvangen 20 procent van de lpo over de coalitieakkoordreeksen.

Tabel 104 Uitgekeerde relevante loonontwikkeling tranche 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Primair onderwijs

1

338.597

335.161

332.397

333.187

331.449

330.252

Voortgezet onderwijs

3

228.499

227.688

227.061

226.212

225.038

223.475

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

105.293

114.849

108.571

107.352

106.888

106.510

Hoger beroepsonderwijs

6

92.030

92.854

94.769

96.450

97.014

95.431

Wetenschappelijk onderwijs

7

120.243

122.466

124.510

126.193

127.147

127.710

Internationaal beleid

8

185

185

189

185

185

185

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

5.711

5.126

5.017

4.847

4.823

4.825

Studiefinanciering

11

2.805

2.851

2.921

2.845

2.780

2.802

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12

50

51

52

53

56

57

Lesgelden

13

285

286

293

293

313

315

Cultuur

14

17.413

17.406

17.671

17.640

17.641

17.640

Media

15

200

174

174

174

174

174

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

22.566

22.420

22.344

22.269

22.221

22.221

Emancipatie

25

369

407

409

425

428

428

Nog onverdeeld

91

0

0

0

0

0

0

Apparaat Kerndepartement

95

6.538

6.554

6.518

6.494

6.451

6.451

Totaal1

 

940.784

948.478

942.896

944.619

942.608

938.476

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 14.116, 23.440, 30.585, 25.635 en 25.752 (€ x 1.000).

Tabel 105 Uitgekeerde relevante prijsontwikkeling tranche 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Artikel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Primair onderwijs

1

59.962

59.394

59.008

59.179

58.910

58.710

Voortgezet onderwijs

3

57.794

57.892

57.974

57.772

57.540

57.145

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4

51.275

55.958

52.888

52.295

52.071

51.887

Hoger beroepsonderwijs

6

38.809

40.980

41.821

42.564

42.814

42.119

Wetenschappelijk onderwijs

7

78.304

79.754

81.147

82.290

82.935

83.309

Internationaal beleid

8

299

299

301

299

298

298

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

9

529

513

497

487

485

485

Studiefinanciering

11

22.015

74.594

75.316

75.966

76.035

75.810

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

12

3.390

3.328

3.313

3.316

3.327

3.360

Lesgelden

13

182

183

186

186

199

201

Cultuur

14

24.215

23.787

23.580

23.402

23.527

23.652

Media

15

46.867

47.097

47.259

47.962

48.236

48.495

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16

19.531

19.003

18.953

18.906

18.869

18.869

Emancipatie

25

169

188

189

200

200

200

Nog onverdeeld

91

0

0

0

0

0

0

Apparaat Kerndepartement

95

2.571

2.628

2.752

3.153

3.129

3.119

Totaal1

 

405.912

465.598

465.184

467.977

468.575

467.659

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 14.116, 23.440, 30.585, 25.635 en 25.752 (€ x 1.000).

3. Coalitieakkoordmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de budgettaire verwerking op de OCW-begroting van de diverse maatregelen uit het coalitieakkoord per maatregel en sector.

Tabel 106 CA maatregelen per maatregel en sector (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Leraren

      

Orginele reeks CA

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Opgevraagd OCW

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Kasschuif

‒ 38.000

38.000

0

0

0

0

Netto opgevraagd OCW

762.000

838.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Artikel 1

423.376

492.186

539.346

531.468

532.047

536.394

Artikel 3

329.036

324.226

234.066

242.944

242.365

238.018

Artikel 9

4.500

15.500

20.500

20.500

20.500

20.500

Artikel 95

5.088

6.088

6.088

5.088

5.088

5.088

       

Onderwijskwaliteit

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

500.000

600.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Opgevraagd OCW

500.000

600.000

992.912

992.913

992.913

976.408

Kasschuif

‒ 53.850

53.850

0

0

0

0

Taakstelling NPO

‒ 43.777

0

0

0

0

0

Netto opgevraagd OCW

402.373

653.850

992.912

992.913

992.913

976.408

Artikel 1

184.776

342.832

355.316

350.593

342.344

338.481

Artikel 3

185.995

235.844

554.331

555.487

560.237

534.730

Artikel 4

8.585

32.320

32.320

32.320

32.320

31.243

Artikel 9

0

15.930

21.950

25.500

29.000

43.000

Artikel 14

12.890

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Artikel 95

10.127

23.424

25.495

25.513

25.512

25.454

Resterend op AP

0

0

7.088

7.087

7.087

23.592

       

Vervolgopleidingen en onderzoek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

400.000

500.000

700.000

700.000

700.000

700.000

Opgevraagd OCW

400.000

494.386

698.616

688.997

688.980

689.304

Kasschuif

‒ 109.430

169.164

‒ 21.050

‒ 21.050

‒ 21.186

3.550

Taakstelling NPO

‒ 41.866

0

0

0

0

0

Netto opgevraagd OCW

248.704

663.550

677.566

667.947

667.794

692.854

Artikel 3

0

9.090

9.090

9.090

8.080

33.936

Artikel 4

86.257

148.921

156.350

156.350

165.440

165.440

Artikel 6

48.000

130.100

135.000

127.600

120.800

120.800

Artikel 7

61.000

214.400

214.000

211.960

209.800

209.700

Artikel 16

50.130

156.000

157.190

157.190

157.190

157.190

Artikel 95

3.317

5.039

5.936

5.757

6.484

5.788

Resterend op AP

0

5.614

1.384

11.003

11.020

10.696

       

Kansengelijkheid

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

200.000

300.000

900.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Opgevraagd OCW

200.000

268.394

558.729

568.753

563.184

562.171

Kasschuif

‒ 2.000

2.000

0

0

0

0

Netto opgevraagd OCW

198.000

270.394

558.729

568.753

563.184

562.171

Artikel 1

55.195

85.776

142.127

142.104

142.111

142.103

Artikel 3

8.500

30.850

197.833

197.733

197.233

196.233

Artikel 4

133.805

152.955

216.605

226.705

221.655

221.655

Artikel 95

500

813

2.164

2.211

2.185

2.180

Resterend op AP

0

31.606

341.271

431.247

436.816

437.829

       

Fonds onderzoek en wetenschap

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

200.000

600.000

700.000

500.000

500.000

500.000

Opgevraagd OCW

200.000

600.000

700.000

500.000

500.000

500.000

Overboekingen EZK

‒ 17.786

‒ 127.286

‒ 78.786

‒ 124.286

‒ 78.346

‒ 130.786

Kasschuif

23.994

‒ 22.406

‒ 171.956

73.044

27.104

79.544

Taakstelling NPO

‒ 1.910

0

0

0

0

0

Netto opgevraagd OCW

204.298

450.308

449.258

448.758

448.758

448.758

Artikel 4

0

1.926

2.936

2.590

2.590

3.639

Artikel 6

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Artikel 16

199.000

396.700

398.110

398.110

398.110

398.110

Artikel 95

5.298

16.682

13.212

13.058

13.058

12.009

       

Cultuur en media

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Opgevraagd OCW

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Kasschuif

0

‒ 30.700

‒ 8.200

38.900

0

0

Netto opgevraagd OCW

150.000

169.300

191.800

238.900

200.000

200.000

Artikel 14

133.920

135.500

153.500

203.900

167.500

167.500

Artikel 15

14.190

30.400

34.900

31.600

29.300

29.300

Artikel 95

1.890

3.400

3.400

3.400

3.200

3.200

       

Herinvoeren basisbeurs

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Orginele reeks CA

5.000

90.000

110.000

180.000

370.000

590.000

Netto opgevraagd OCW

5.000

30.000

61.000

122.999

351.000

590.000

Artikel 11

5.000

29.925

60.845

122.668

350.000

588.500

Artikel 95

0

75

155

331

1.000

1.500

Resterend op AP

 

60.000

49.000

57.001

19.000

0

       

Tegemoetkoming leenstelsel

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Originele reeks CA

0

500.000

500.000

0

0

0

Kasschuif op AP

0

‒ 500.000

‒ 500.000

786.000

91.000

58.000

Netto opgevraagd OCW

0

0

0

786.000

91.000

58.000

Artikel 11

0

0

0

784.034

90.771

57.856

Artikel 95

0

0

0

1.966

229

144

       

CA-reeksen andere departementen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Netto opgevraagd OCW

3.217

11.387

13.797

13.451

13.451

15.365

Artikel 4

500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Artikel 95

2.717

5.387

7.797

7.451

7.451

9.365

Tabel 107 Uitgaven artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

13.432.668

12.423.101

12.196.591

12.227.393

12.162.162

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

 

Mutatie amendement 2022

200

0

0

0

0

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2022

77.423

25.743

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2022

447.430

650.999

4.535

3.905

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.240.488

1.243.189

1.166.798

1.153.807

1.208.837

 

Nieuwe mutaties

81.558

349.684

290.737

281.598

273.641

 

Stand ontwerpbegroting 2023

15.779.767

15.192.716

14.158.661

14.166.703

14.144.640

14.179.443

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. de mutatie van € 151,5 miljoen in 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toegevoegde bekostiging voor nieuwkomers uit Oekraïne voor het tweede deel van dit kalenderjaar. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor een specifieke uitkering naar gemeenten voor de huisvesting van onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne;

 • 2. de mutatie van € 339,5 miljoen in 2023 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting) en de middelen voor een specifieke uitkering naar gemeenten voor de huisvesting van onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne;

 • 3. de mutatie van € 66,0 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting);

 • 4. de mutatie van € 60,5 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting);

 • 5. de mutatie van € 59,5 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord.

Tabel 108 Ontvangsten artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

9.308

9.208

9.208

9.208

9.208

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

5.500

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

14.808

9.208

9.208

9.208

9.208

9.208

Tabel 109 Uitgaven artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

9.665.622

9.157.468

9.092.894

9.059.337

9.014.085

 

Mutatie amendement 2022

200

0

0

0

0

 

3e incidentele suppletoire begroting 2022

51.449

0

0

0

0

 

4e incidentele suppletoire begroting 2022

97.760

12.090

0

0

0

 

6e incidentele suppletoire begroting 2022

349.921

578.208

2.438

2.769

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

959.194

890.120

878.527

868.444

851.465

 

Nieuwe mutaties

102.498

551.408

710.475

720.183

724.122

10.507.501

Stand ontwerpbegroting 2023

11.226.644

11.189.294

10.684.334

10.650.733

10.589.672

10.507.501

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. de mutatie van € 92,1 miljoen in 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toegevoegde bekostiging voor nieuwkomers uit Oekraïne voor het tweede deel van dit kalenderjaar (€ 44,7 miljoen). Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor een specifieke uitkering naar gemeenten voor de huisvesting van onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne (€ 125,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen van artikel 3 afgeboekt door een meevaller op sneltesten (€ 75,0 miljoen);

 • 2. de mutatie van € 471,6 miljoen in 2023 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting);

 • 3. de mutatie van € 452,3 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting);

 • 4. de mutatie van € 466,3 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting);

 • 5. de mutatie van € 478,1 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting).

Tabel 110 Ontvangsten artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

0

Stand ontwerpbegroting 2023

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

Tabel 111 Uitgaven artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

5.065.898

5.172.041

4.889.292

4.834.392

4.813.672

 

Mutatie amendement 2022

100

0

0

0

0

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting

22.694

0

0

0

0

 

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting

94.677

95.102

95.409

95.412

95.413

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

389.094

396.694

406.221

413.338

420.528

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting

282

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

‒ 13.683

‒ 122.119

‒ 28.982

‒ 30.124

‒ 30.828

 

1. CA Kansengelijkheid: bekostiging mbo 2, nazorg en RMC's

0

5.000

70.000

80.000

80.000

 

2. CA Kwaliteit: professionaliseringsruimte mbo-docenten

0

18.500

18.500

18.500

18.500

 

3. Herprioritering professionaliseringsruimte mbo-docenten

0

10.000

10.000

10.000

1.000

 

4. CA Vervolgopleidingen: professionaliseringsruimte mbo-docenten

0

0

0

0

9.000

 

5. Herprioritering krimp mbo

0

0

30.000

30.000

30.000

 

6. CA Fonds Onderzoek en Wetenschap: practoraten

0

1.926

2.936

2.590

2.590

 

7. Herprioritering practoraten

0

23.074

22.064

22.410

22.410

 

8. Herprioritering kwaliteitsafspraken

0

‒ 23.074

‒ 22.064

‒ 22.410

‒ 22.410

 

9. Herprioritering comeniusbeurzen/mbo-premie

0

3.000

4.000

5.000

5.000

 

10. CA Kansengelijkheid: stagepact/ aanpakken stagediscriminatie

0

5.000

5.000

5.000

0

 

11. CA Kwaliteit aanpak laaggeletterdheid

0

5.000

5.000

5.000

5.000

 

12. CA SZW aanpak laaggeletterdheid

0

5.000

5.000

5.000

5.000

 

13. CA Kansengelijkheid: doorstroom beroepskolom

‒ 1.550

7.000

5.000

5.000

5.000

 

14. CA vervolgopleidingen doorstroom beroepskolom

0

10.000

18.000

20.000

20.000

 

15. CA Vervolgopleidingen/Kansengelijkheid/Kwaliteit: uitvoeringskosten

0

‒ 65

1.035

1.135

1.175

 

16: CA WaU: SBB en DUO

0

2.858

3.694

4.880

3.908

 

17: Herverkaveling maatschappelijke diensttijd naar VO

0

‒ 202.559

‒ 202.866

‒ 202.869

‒ 202.870

 

18. Overheveling VO-onderdelen WEB

0

‒ 15.431

‒ 15.294

‒ 15.060

‒ 14.916

 

19: Kasschuif NPO programmamiddelen

‒ 11.500

4.500

4.500

2.500

0

 

20. Kasschuif COVID-19 zelftesten

‒ 9.650

9.650

0

0

0

 

21. NGF Leeroverzicht & Skills

3.365

11.015

7.540

5.260

1.300

 

22. Overig

5.652

‒ 2.513

‒ 1.027

‒ 12.060

‒ 515

 

Stand ontwerpbegroting 2023

5.559.062

5.541.718

5.361.940

5.313.018

5.298.785

5.248.471

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

1. In het coalitieakkoord wordt ingezet op gelijke kansen op opleiding en werk voor mbo-niveau 2 studenten, aanpak vroegtijdig schoolverlaten en nazorg. Er wordt hiervoor additioneel € 80,0 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor mbo-2 en begeleiding door mbo-instellingen van jongeren in de overgang van school naar werk. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het belangrijkste knelpunt dat is geconstateerd voor het mbo in het onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van PWC.

2. t/m 4. Onderdeel van de coalitieakkoord enveloppe versterken onderwijskwaliteit.In de begroting worden de bij Voorjaarsnota beschikbare gestelde middelen voor de professionalisering van mbo-docenten structureel verhoogd tot € 30,0 miljoen per jaar. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor initiatieven die de kwaliteit van docenten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Dit krijgt onder andere vorm bij basisvaardigheden en burgerschap. Verder krijgen docenten meer tijd en ruimte voor het ontwikkelen van het curriculum, wat bij zal dragen om de werkdruk van docenten terug te dringen.

5. Betreft de bijdrage aan de tijdelijke investeringen in mbo-opleidingen in regio's die te maken gaan krijgen met een krimpende populatie aan mbo-studenten.

6. t/m 8. Met deze inzet wordt een beroep gedaan op de enveloppe Fonds Onderzoek en Wetenschap. Daarnaast zal de mbo-sector zelf een grote bijdrage leveren, vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de kwaliteitsafspraken mbo. Na 2031 is er geen geld beschikbaar meer uit het Fonds Onderzoek en Wetenschap en hierdoor zal practoraten uit bestaande middelen worden gefinancierd. De meerdere evaluatiemomenten worden gebruikt om het instrument van practoraten en resultaten te beoordelen. Deze evaluatieuitkomsten zijn onderdeel van de keuze over de hoogte van de beschikbare middelen voor practoraten.

9. In het kader van het coalitieakkoord heeft een herprioritering voor de Comeniusbeurzen plaatsgevonden. Vanaf 2023 komen er middelen beschikbaar om de onderwijskwaliteit te versterken en het bevorderen van innovatie en onderzoek binnen het mbo.

10. Het betreft een tijdelijke additionele investering tijdens deze coalitieperiode van in totaal € 15,0 miljoen voor het stagepact en aanpakken stagediscriminatie voor de jaren 2023 t/m 2025 bovenop de eerdere structurele investering van jaarlijks € 2,5 miljoen. Deze extra middelen zijn toegekend voor de extra inzet van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) voor stages, leerbanen en certificaten; ontwikkeling hulpmiddelen (inclusief routekaart) en het programma begeleiding van praktijkbegeleiders.

11. en 12. Uit de coalitieakkoord enveloppe kwaliteit en met een bijdrage van het Ministerie van SZW wordt er in totaal jaarlijks € 10,0 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het bestrijden van laaggeletterdheid via het educatiebudget aan gemeenten. In de begroting worden de bij Voorjaarsnota beschikbare gestelde middelen voor de aanpak laaggeletterdheid vanaf 2023 structureel verhoogd tot € 15,0 miljoen per jaar.

13. en 14. Er wordt structureel € 25,0 miljoen extra uitgetrokken voor de doorstroom in de beroepskolom. Dit komt bovenop de eerdere investeringen van € 8,0 miljoen, waardoor er nu € 33,0 miljoen structureel geïnvesteerd wordt in de doorlopende leerroute vmbo/mbo/hbo. In 2022 heeft een kasschuif plaatsgevonden van circa € 1,5 miljoen, waardoor in 2023 een bedrag van in totaal € 25 miljoen wordt geïnvesteerd.

15. Vanuit alle coalitieakkoord enveloppes zijn er middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van deze maatregelen.

16. In het kader van de coalitieakkoord enveloppe Werken aan Uitvoering (WaU) worden er middelen beschikbaar gesteld voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en SBB.

17. In afwachting van een definitief besluit over de plaatsing van de Maatschappelijke Diensttijd binnen het Ministerie van OCW is het programma in eerste instantie onder Artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) geplaatst. Vanaf 2023 zal dit overgeheveld worden naar Artikel 3 (Voortgezet onderwijs).

18. Als gevolg van het wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs worden de onderdelen voortgezet onderwijs van agrarische opleidingscentra's (aoc's) niet meer bekostigd via de WEB maar geheel volgens de WVO. De bedragen van de WEB worden daarom overgeheveld naar Artikel 3 (Voortgezet onderwijs).

19. Het NP Onderwijs mbo en ho wordt verlengd tot en met 2024. Met deze kasschuif worden de middelen voor de uitvoering, monitoring en onderzoek in overeenstemming gebracht met het (verwachte) kasritme.

20. Dit betreft de middelen voor zelftesten. Een deel van deze middelen zal naar verwachting niet in 2022 worden uitgeput en worden opgeboekt in 2023 zodat het beleid indien nodig ook in dat jaar kan worden voortgezet.

21. Het Nationaal Groeifonds-voorstel Leeroverzicht en Skills (onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen en in samenwerking met de Ministeries van EZK en SZW) is gehonoreerd en heeft een definitieve toekenning ontvangen.

22. Dit betreft diverse overige mutaties van per saldo ‒ € 2,5 miljoen in 2023.

Tabel 112 Ontvangsten artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Stand ontwerpbegroting 2023

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Tabel 113 Uitgaven artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.479.775

4.082.888

4.166.997

4.240.849

4.265.700

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2022

2.899

0

0

0

0

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2022

76

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

226.170

358.530

163.675

538.484

5.216

 

Nieuwe mutaties

‒ 2.889

24.908

6.548

‒ 444.722

‒ 29.766

 

1. Overheveling studievoorschotvouchers

‒ 1.663

‒ 7.346

‒ 807

‒ 451.150

‒ 8.664

 

2. Impuls vitalisering krimpregio's

0

25.000

25.000

25.000

0

 

3. CA: cybersecurity

0

10.600

10.000

7.100

3.800

 

4. CA: sterk beroepsonderwijs

0

‒ 10.000

‒ 18.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

5. Herprioriterig CA

0

0

‒ 16.772

‒ 13.300

‒ 13.300

 

6. Overig

‒ 1.226

6.654

7.127

7.628

8.398

 

Stand ontwerpbegroting 2023

4.706.031

4.466.326

4.337.220

4.334.611

4.241.150

4.145.106

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

 • 1. In het coalitieakkoord is besloten tot de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, hetgeen een andere vormgeving van de studievoorschotvouchers betekent en ook een overheveling van de betreffende middelen naar Artikel 11 (Studiefinanciering) van de begroting van het Ministerie van OCW noodzakelijk maakt.

 • 2. Op termijn ontstaat een landelijke daling van het aantal hbo-studenten. Instellingen gaan knelpunten ondervinden bij het behouden van een breed aanbod aan opleidingen ten behoeve van strategische sectoren of de specifieke arbeidsvraag in de betreffende regio. Om deze problematiek aan te pakken wordt gericht en tijdelijk geïnvesteerd in opleidingen in regio’s die te maken hebben met een krimpende populatie. In totaal is € 90,0 miljoen beschikbaar, het bedrag van € 15,0 miljoen voor 2022 wordt gedekt uit de coalitieakkoordmiddelen voortkomend uit de 1e Suppletoire Begroting 2022.

 • 3. Vanwege toenemende dreigingen zijn vanuit het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt om de cyberweerbaarheid van ho-instellingen te verhogen naar een niveau dat aantoonbaar veiligheid biedt en de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek waarborgt.

 • 4. De bij de 1e Suppletoire Begroting 2022 toegevoegde coalitieakkoordmiddelen op Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) ten behoeve van een sterk beroepsonderwijs worden via Artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) ingezet ten behoeve van de maatregel verbetering doorstroom beroepskolom vmbo/mbo/hbo.

 • 5. Vooruitlopend op de afschaffing van de in 2018 ingevoerde maatregel halvering collegegeld wordt een deel van de hieruit vrijvallende middelen geherprioriteerd ten behoeve van de plannen en ambities uit het Coalitieakkoord in de mbo-sector. Structureel zijn de vrijvallende middelen voorzien voor de herinvoering van de basisbeurs en de verbreding van de aanvullende beurs.

Tabel 114 Ontvangsten artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.213

1.213

1.213

1.213

16

 

Stand ontwerpbegroting 2023

1.213

1.213

1.213

1.213

16

16

Tabel 115 Uitgaven artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

6.271.242

6.030.404

6.133.576

6.218.746

6.267.608

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2022

39.104

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

260.424

374.123

361.638

547.836

372.503

 

Nieuwe mutaties

99.984

300.504

269.668

62.983

275.530

 

1. Overheveling studievoorschotvouchers

0

‒ 1.806

‒ 103

‒ 199.396

‒ 6.676

 

2. Starters- en stimuleringsbeurzen

100.000

300.000

300.000

300.000

300.000

 

3. Levensbeschouwelijke universiteiten

0

5.000

5.000

5.000

5.000

 

4. Bijdrage aan impuls vitalisering krimpregio's hbo

0

‒ 12.500

‒ 15.000

‒ 21.500

0

 

5. Bijdrage aan valorisatie, europese programma's, wetenschapscommunicatie en Scholar at risk

0

‒ 11.511

‒ 12.311

‒ 12.311

‒ 12.311

 

6. Coalitieakkoord: cybersecurity

0

8.400

8.000

5.900

3.800

 

7. Herprioriterig CA

0

0

‒ 8.400

‒ 6.700

‒ 6.700

 

8. COVID-19: kasschuif zelftesten

‒ 20.350

20.350

0

0

0

 

9. Overig

20.334

‒ 7.429

‒ 7.518

‒ 8.010

‒ 7.583

 

Stand ontwerpbegroting 2023

6.670.754

6.705.031

6.764.882

6.829.565

6.915.641

6.933.182

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

 • 1. In het coalitieakkoord is besloten tot de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, hetgeen een andere vormgeving van de studievoorschotvouchers betekent en ook een overheveling van de betreffende middelen naar Artikel 11 (studiefinanciering) van de begroting van het Ministerie van OCW noodzakelijk maakt.

 • 2. Betreft de investering in stabiele en vrij te besteden starters- en stimuleringsbeurzen ter verlichting van de werkdruk, de afhankelijkheid van externe onderzoeksfinanciering en vergroting van de ruimte voor onderzoekers om ongebonden onderzoek te doen.

 • 3. Om de basis van het onderwijs en onderzoek bij de levensbeschouwelijke universiteiten op peil te brengen en om de maatschappelijke relevantie van het levensbeschouwelijk onderwijs en onderzoek te versterken en de unieke positie van deze instellingen in het stelsel te kunnen behouden, wordt hierin structureel geïnvesteerd.

 • 4. Betreft de bijdrage van het wo aan de tijdelijke investeringen in hbo-opleidingen in regio's die te maken gaan krijgen met een krimpende populatie aan hbo-studenten.

 • 5. Betreft de bijdrage van het wo aan de bekostiging en subsidiering van valorisatie, de aansluiting financiering Europese programma's, wetenschapscommunicatie en Scholars at risk.

 • 6. Vanwege toenemende dreigingen zijn vanuit het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt om de cyberweerbaarheid van ho-instellingen te verhogen naar een niveau dat aantoonbaar veiligheid biedt en de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek waarborgt.

 • 7. Vooruitlopend op de afschaffing van de in 2018 ingevoerde maatregel halvering collegegeld wordt een deel van de hieruit vrijvallende middelen geherprioriteerd ten behoeve van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord in de mbo-sector. Structureel zijn de vrijvallende middelen voorzien voor de herinvoering van de basisbeurs en de verbreding van de aanvullende beurs.

 • 8. Dit betreft de middelen voor zelftesten. Een deel van deze middelen zal naar verwachting niet in 2022 worden uitgeput en worden opgeboekt in 2023 zodat het beleid indien nodig ook in dat jaar kan worden voortgezet.

Tabel 116 Ontvangsten artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

Stand ontwerpbegroting 2022

16

16

16

16

16

 

Stand ontwerpbegroting 2023

16

16

16

16

16

16

Tabel 117 Uitgaven artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

14.368

14.368

14.571

14.371

14.371

14.371

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

5.982

4.882

4.855

4.697

4.680

4.679

Stand ontwerpbegroting 2023

20.350

19.250

19.426

19.068

19.051

19.050

Tabel 118 Ontvangsten artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

99

99

99

99

99

99

Stand ontwerpbegroting 2023

99

99

99

99

99

99

Tabel 119 Uitgaven artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

205.719

185.597

181.563

175.578

174.727

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

‒ 500

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

5.942

8.911

9.514

9.034

8.908

 

Nieuwe mutaties

355

28.893

41.529

46.583

49.578

 

Stand ontwerpbegroting 2023

211.516

223.401

232.606

231.195

233.213

245.702

Toelichting op nieuwe mutaties

UitgavenDit saldo betreft middelen vanuit het coalitieakkoord (zie algemene toelichting).

Tabel 120 Ontvangsten artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

6.500

6.500

7.000

7.000

7.000

0

Stand ontwerpbegroting 2023

6.500

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

Tabel 121 Uitgaven artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.836.822

6.042.469

6.031.685

6.058.753

6.075.991

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2022

40.617

0

0

0

0

 

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2022

91.000

‒ 1.780

‒ 1.780

‒ 1.780

‒ 1.780

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2022

4.750

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 134.358

‒ 134.267

‒ 60.549

‒ 12.949

42.382

 

Nieuwe mutaties

886.969

‒ 390.097

1.191.251

2.261.862

954.470

 

1. Relevante middelen CA (herinvoeren basisbeurs en tegemoetkoming)

 

29.925

60.845

906.702

440.771

 

2. Studievoorschot vouchers

1.663

9.152

910

650.546

15.340

 

3. Middelen ex-partnerregeling KOT

0

71.280

17.820

0

0

 

4. WAU middelen

 

25.662

29.667

28.537

28.307

 

5. Niet-relevante uitgaven RA

 

207.000

702.000

655.000

469.000

 

6. OV-kasschuif

960.000

‒ 960.000

0

0

0

 

7. Koopkrachtmaatregelen

 

188.000

357.000

0

0

 

8. Kasschuif KOT middelen

‒ 75.700

35.000

20.700

20.000

0

 

9. Overige mutaties

1.006

3.884

2.309

1.077

0

 

Stand ontwerpbegroting 2023

5.725.800

5.516.325

7.160.607

8.305.886

7.071.063

7.057.882

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

De uitgaven onder de regel «nieuwe mutaties» worden grotendeels veroorzaakt door:

 • 1. de relevante middelen die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming;

 • 2. de uitgaven aan studievoorschotvouchers. Het kabinet is voornemens om de vormgeving van de studievoorschotvouchers aan te passen. De middelen van de studievoorschotvouchers zijn daarom overgeheveld van Artikel 6/7 (Hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs) naar Artikel 11 (Studiefinanciering);

 • 3. de middelen ten behoeve de uitvoering van de ex-partnerregeling, waarbij schulden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden kwijtgescholden in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire;

 • 4. een mutatie op het DUO-budget; er zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU);

 • 5. de niet-relevante uitgaven voor de herinvoering van de basisbeurs;

 • 6. een kasschuif op het openbaar vervoer van € 960 miljoen van 2023 naar 2022.

 • 7. De invoering van de koopkrachtmaatregel om in studiejaar 2023/2024, voor de duur van het studiejaar, de basisbeurs voor uitwonende studenten in het mbo en ho met € 165 per maand te verhogen.

 • 8. De middelen voor de KOT staan volledig in 2022 geboekt. Vanwege de langere afhandeling worden er middelen geschoven van 2022 naar latere jaren.

Tabel 122 Ontvangsten artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.211.951

1.266.065

1.308.869

1.355.191

1.403.705

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 29.635

‒ 32.702

‒ 28.592

‒ 27.157

‒ 28.466

0

Stand ontwerpbegroting 2023

1.182.316

1.233.363

1.280.277

1.328.034

1.375.239

1.412.910

Tabel 123 Uitgaven artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

67.116

65.960

65.687

65.785

66.107

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

3.590

7.624

8.538

8.217

8.308

0

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2022

15

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

148

133

132

126

0

Stand ontwerpbegroting 2023

70.721

73.732

74.358

74.134

74.541

75.627

Tabel 124 Ontvangsten artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.174

2.137

2.121

2.129

2.129

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 177

‒ 51

‒ 17

‒ 33

‒ 25

0

Stand ontwerpbegroting 2023

1.997

2.086

2.104

2.096

2.104

2.136

Tabel 125 Uitgaven artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

467

469

479

479

512

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2022

91

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

848

773

766

733

 

Stand ontwerpbegroting 2023

14.807

15.667

15.873

15.882

16.899

16.820

Tabel 126 Ontvangsten artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

215.480

291.293

286.029

282.170

281.453

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

‒ 19134

‒ 29169

‒ 19355

‒ 7457

2639

0

Stand ontwerpbegroting 2023

196.346

262.124

266.674

274.713

284.092

291.945

Tabel 127 Uitgaven artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.014.937

1.007.043

1.012.542

1.007.818

1.010.217

 

Mutatie Nota van Wijziging 2022

70.300

3.250

3.250

0

0

 

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

578.001

44.559

45.003

41.881

40.367

 

Nieuwe mutaties

9.054

154.217

170.988

221.387

182.829

179.119

Stand ontwerpbegroting 2023

1.672.292

1.209.069

1.231.783

1.271.086

1.233.413

1.231.482

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Het bedrag van de nieuwe mutaties bestaat grotendeels uit:

 • middelen uit het coalitieakkoord voor onder andere de vierjaarlijkse instellingen en fondsen, monumentenzorg, verbreden inzet cultuur, leesbevordering en bijdrage medeoverheden;

 • middelen uit de Werk aan Uitvoering (WaU) voor de vierjaarlijkse fondsen, creatieve industrie en het nationaal archief.

Tabel 128 Ontvangsten artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.043

3.043

3.043

494

494

494

Mutatie Nota van Wijziging 2022

Mutatie amendement 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

53.585

1.494

506

Nieuwe mutaties

8.229

Stand ontwerpbegroting 2023

64.857

4.537

3.549

494

494

494

Tabel 129 Uitgaven artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.053.522

1.045.245

1.049.775

1.053.209

1.056.576

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

82.536

47.271

47.433

48.136

48.410

 

Nieuwe mutaties

4.902

35.712

41.128

37.739

34.704

 

Stand ontwerpbegroting 2023

1.140.960

1.128.228

1.138.336

1.139.084

1.139.690

1.144.686

Tabel 130 Ontvangsten artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

146.110

134.235

135.660

125.590

123.690

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

22.040

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

168.150

134.235

135.660

125.590

123.690

123.690

Tabel 131 Uitgaven artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.241.629

1.214.448

1.210.726

1.207.084

1.204.501

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

304.008

621.982

621.363

590.883

590.171

 

Nieuwe mutaties

‒ 119.058

‒ 241.464

‒ 258.869

‒ 269.038

‒ 269.024

 

1. Starters- en Stimuleringsbeurzen

‒ 100.000

‒ 300.000

‒ 300.000

‒ 300.000

‒ 300.000

 

2. waarvan Kennisveiligheid

0

11.850

11.850

13.850

13.850

 

3. waarvan Nationaal Groeifonds

0

28.000

14.000

0

0

 

4. waarvan Overig

‒ 19.058

18.686

15.281

17.112

17.126

 

Stand ontwerpbegroting 2023

1.426.579

1.594.966

1.573.220

1.528.929

1.525.648

1.525.901

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. het betreft hier de investering in stabiele en vrij te besteden Starters- en Stimuleringsbeurzen. Deze lopen via de bekostiging aan de universiteiten van Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs);

 • 2. ten behoeve van het waarborgen van Kennisveiligheid is het budget van Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) verhoogd met de middelen uit het coalitieakkoord;

 • 3. De adviescommissie Nationaal Groeifonds heeft positief advies gegeven op het voorstel voor de Einstein Telescoop. Hiermee is het budget voor het voorstel omgezet van voorwaardelijk naar definitief.

Tabel 132 Ontvangsten artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

101

101

101

101

101

 

Stand ontwerpbegroting 2023

101

101

101

101

101

101

Tabel 133 Uitgaven artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

14.541

16.046

16.159

16.888

17.005

17.005

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

6153

595

598

625

628

658

Nieuwe mutaties

0

3600

3100

3100

2000

2000

Stand ontwerpbegroting 2023

20.694

20.241

19.857

20.613

19.633

19.663

Toelichting nieuwe mutaties

Het betreft onder meer:

Uitgaven

1. Aanvulling op het budget voor instellings- en alliantiesubsidies voor de periode 2023-2027.

2. Middelen ten behoeve van de uitvoering van het nationaal actieplan Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld.

Tabel 134 Ontvangsten artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Tabel 135 Uitgaven artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Tabel 136 Ontvangsten artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Tabel 137 Uitgaven artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

276.492

277.659

278.003

284.897

282.990

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting

1.750

500

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting

‒ 400

0

1.000

1.000

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

72.577

64.466

62.335

63.138

62.096

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting

3.721

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties:

‒ 2.599

9.027

16.283

16.719

14.708

 

1. Uitvoeringskosten Coalitieakkoord

‒ 4.350

11.320

16.776

17.447

15.282

 

2. Overboekingen met andere departementen

1.649

‒ 1.881

‒ 81

‒ 375

‒ 221

 

3. Overboekingen (intern)

102

‒ 412

‒ 412

‒ 353

‒ 353

 

Stand ontwerpbegroting 2023

351.541

351.652

357.621

365.754

359.794

356.196

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. uitvoeringskosten coalitieakkoord. Zie hiervoor de algemene toelichting.

Tabel 138 Ontvangsten artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

567

567

567

567

567

 

Stand ontwerpbegroting 2023

567

567

567

567

567

567

Licence