Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige mutaties
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Standen ontwerpbegroting 2022

12.723,6

12.448,6

12.314,3

12.229,4

12.022,5

11.953,5

Belangrijkste mutaties

      

1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

1.259,6

2.087,2

3.282,8

3.456,8

3.442,5

3.438,5

1.a Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering

335,0

1.790,0

2.810,0

2.805,0

2.835,0

2.835,0

1.b Overheveling AP digitale veiligheid

46,0

     

1.c Overboeking CA middelen MIVD

17,2

35,8

71,7

71,7

71,7

86,0

1.d Loonbijstelling Defensie

161,1

160,8

160,0

159,3

159,0

158,4

1.e Prijsbijstelling Defensie

265,1

256,1

255,2

253,3

242,4

239,9

1.f Prijsbijstelling DMF

55,0

54,8

53,5

53,0

53,4

53,8

1.g Valuta compensatie

50,8

72,1

89,0

109,0

75,5

59,8

1.h. Eindejaarsmarge Defensie

142,6

     

1.i. Eindejaarsmarge BIV

62,9

     

1.j. Eindejaarsmage Srebrenica

15,8

     

1.k. Levering militaire goederen Oekraïne

73,0

     

1.l. Interdepartementale Budgetoverhevelingen

45,5

4,4

4,3

4,7

4,7

4,7

1.m Overige mutaties 1e supp.begroting en extrapolatie

‒ 10,4

‒ 286,8

‒ 160,9

0,8

0,8

0,8

2. Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

8,8

287,6

161,7

   

3. Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

 

19,0

93,2

235,1

382,1

359,1

Mutaties begroting 2023

‒ 1062,4

196,2

1945,8

2172,1

2457,6

2027,0

4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

‒ 2,8

21,7

21,3

23,0

28,5

35,0

5. Uitgaven t.b.v. Oekraïne

8,6

18,2

22,4

225,7

174,8

0,0

6. Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Kasschuif instandhouding materieel

‒ 150,0

0,0

0,0

0,0

125,5

24,5

8. Kasschuif 2022 investeringen

‒ 417,0

36,0

42,0

44,0

274,0

21,0

9. Kasschuif arbeidsvoorwaarden

‒ 189,0

56,0

17,1

17,8

37,3

60,8

10. 2-miljard pakket

0,0

381,0

1606,8

1764,9

1617,9

1640,9

Overige mutaties

‒ 320,2

‒ 316,7

236,1

96,7

199,6

244,8

Standen ontwerpbegroting 2023

12.930,7

15.038,7

17.797,8

18.093,4

18.304,6

17.777,8

Toelichting

 • 1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

  Met de 1e suppletoire begroting 2022 zijn o.a. de prijsbijstelling en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2021 toegevoegd aan de begroting.

 • 2. Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

  Middels de 1e incidentele suppletoire begroting is € 458 miljoen budget toegevoegd. Dit budget maakt deel uit van het budget dat in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. Vanwege de toegelichte urgentie (bestellen munitie) is dit budget versneld toegevoegd aan het DMF.

 • 3. Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

  Middels de 2e incidentele suppletoire begroting is € 1.088 miljoen budget toegevoegd. Dit budget maakt deel uit van het budget dat in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. Vanwege de toegelichte urgentie (bestelling van zes F-35 toestellen en vier extra MQ-9 toestellen) is dit budget versneld toegevoegd aan het DMF.

 • 4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

  Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 21,7 miljoen voor 2023. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in de verdiepingsbijlage opgenomen.

 • 5. Uitgaven ten behoeve van Oekraïne

  Uitgaven ten behoeve van Oekraïne voor vervanging van geleverde militaire goederen.

 • 6. Arbeidsvoorwaarden Defensie aanvullende post

  Toevoeging budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën.

 • 7. Kasschuif instandhouding materieel

  Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven naar 2026 en 2027.

 • 8. Kasschuif investeringen 2022

  Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Leveringen van wapensystemen gaan nu veel trager dan daarvoor. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget naar 2027 doorgeschoven.

 • 9. Kasschuif modernisering arbeidsvoorwaarden

  Voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2021 en verder had Defensie budget beschikbaar. Onderdeel hiervan was de reguliere loonbijstelling van 2021, 2022 en 2023 en € 500 miljoen structureel dat uit het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor modernisering arbeidsvoorwaarden. Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Inmiddels zijn veel maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot uitbetaling gekomen aan het personeel. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.

 • 10. 2-miljard pakket

  Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet besloten om aanvullend te investeren in Defensie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie Sjoerdsma c.s., waarin onder andere wordt verzocht om nog tijdens deze kabinetsperiode extra in Defensie te investeren. Het kabinet verhoogt de defensieuitgaven structureel met € 2 miljard. Als onderdeel hiervan worden bestaande Rijksuitgaven voor 200 miljoen euro structureel als defensieuitgaven toegerekend aan de NAVO-norm, in aanvulling op de huidige toerekening. Met het aanvullend budget en de toerekening voldoet Nederland in 2024-2025 aan de NAVO-norm van 2%. Na 2025 zakt dit percentage terug tot onder de norm van 2%. Het aanvullend budget is samen met het budget uit het coalitieakkoord verwerkt in de Defensienota.

Licence