Base description which applies to whole site

5.1 Paresto

Algemeen Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Paresto is een professionele interne cateringorganisatie die in opdracht van Defensie een pakket aan cateringondersteuning levert aan haar gehele organisatie en aan (NAVO)-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt met een sterke focus op kwaliteit én met de wensen van gasten en opdrachtgevers als uitgangspunt.

Begroting van baten en lasten

Tabel 33 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Stand Slotwet t-2

Vastgestelde begroting

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Baten

       

- Omzet

65.520

75.915

80.804

80.659

80.944

80.996

80.996

waarvan omzet moederdepartement

51.120

57.220

60.603

60.469

60.697

60.742

60.742

waarvan omzet overige departementen

1.796

495

495

495

495

495

495

waarvan omzet derden

12.604

18.200

19.706

19.695

19.752

19.759

19.759

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

950

 

Totaal baten

66.470

75.915

80.804

80.659

80.944

80.996

80.996

        

Lasten

       

Apparaatskosten

- Personele kosten

42.024

49.763

54.066

53.919

54.005

53.942

53.856

waarvan eigen personeel

39.367

42.269

47.905

48.105

48.531

48.821

49.098

waarvan inhuur externen

2.213

6.775

5.454

5.100

4.753

4.395

4.028

waarvan overige personele kosten

444

719

707

714

721

726

730

- Materiële kosten

19.920

26.069

26.468

26.521

26.723

26.854

26.959

waarvan apparaat ICT

218

waarvan bijdrage aan SSO's

waarvan overige materiële kosten

244

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Rentelasten

Afschrijvingskosten

95

82

270

219

216

200

181

- Materieel

95

82

270

219

216

200

181

waarvan apparaat ICT

3

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

95

79

270

219

216

200

181

- Immaterieel

Overige lasten

1.375

waarvan dotaties voorzieningen

1.355

waarvan bijzondere lasten

20

Totaal lasten

63.414

75.915

80.804

80.659

80.944

80.996

80.996

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

3.056

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

3.056

1

In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met de meerbehoeften uit de (concept) dienstverleningsovereenkomst tussen Defensie en Paresto over 2022 en 2023. De meerbehoeften dient geformaliseerd te worden bij de offerte, waarna deze middels de aanneemsom in rekening wordt gebracht.

Toelichting bij begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit de aanneemsom en grotendeels de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer banqueting- en maatwerkactiviteiten. De aanneemsom bestaat uit de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen om conform de opgestelde afspraken ondersteuning te leveren op de locaties. De definitieve aanneemsom wordt naar verwachting vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg in september op basis van de overeenkomst tussen Paresto en opdrachtgever DOSCO. De toename van de omzet moederdepartement ten opzichte van de realisatie 2021 is met name te verklaren door COVID-19 effecten in 2021, prijsbijstellingen en de effecten van de nieuwe arbeidsvoorwaarden 2021 en 2022.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen betreft de opbrengst die Paresto in rekening brengt voor onder meer de lakeien van de Dienst Koninklijk Huis, maar ook opdrachten voor andere rijksdiensten zoals politie en justitie. De daling van de omzet overige departementen heeft te maken met het wegvallen van de in 2021 en in mindere mate 2022 gerealiseerde omzet voor het Centaal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de opbrengst van hetgeen Paresto in haar bedrijfsrestaurants in rekening brengt bij zowel de eigen defensiemedewerkers als eventuele andere gasten. De stijging ten opzichte van 2021 is te verklaren door negatieve COVID-19 effecten in 2021 en hogere materiële kosten.

Bijzondere baten

De bijzondere baten voor 2021 betreffen hoofdzakelijk ontvangen producentenbonussen die zijn gebaseerd op een vastgestelde minimale afname van bepaalde producten. Vanwege de onzekerheid over deze bonussen zijn deze niet begroot voor de komende jaren.

Lasten

Personele kosten

Vanwege een toename van het gebruik van de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling) en de groei van Defensie neemt de personele bezetting in 2023 toe tot 756 vte’n. Dit verklaart tevens de stijging in personele kosten. Waar nodig doet Paresto een beroep op externe inhuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen van zieke collega’s, piekdrukte of noodzakelijke inzet tijdens (grote) evenementen. Gezien de ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt, de veranderingen in flexwetgeving en het verwachte herstel van de uitzendmarkt in het post COVID-19 tijdperk, zoekt Paresto steeds meer naar mogelijkheden om eigen personeel in te zetten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor 95 procent uit kosten van de ingrediënten voor maaltijden en consumpties. De overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit exploitatiekosten van de Bedrijfsvoering & Ondersteuning i.o. en de locaties. In 2022 vindt de aanbesteding voor het nieuwe contract ten behoeve van levensmiddelen en ingrediënten plaats. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Het nieuwe contract start in 2023.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de initiële aanschaf van kleding voor medewerkers, de aanschaf van soepuitgiftepunten, de verwachte aanschaf van digitale borden en vervanging van klein materieel.

Kasstroomoverzicht

Tabel 34 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

12.775

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

67.773

75.915

80.804

80.659

80.944

80.996

80.996

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 66.618

‒ 75.915

‒ 80.804

‒ 80.659

‒ 80.944

‒ 80.996

‒ 80.996

Totaal operationele kasstroom

1.155

-/- totaal investeringen

‒ 106

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

Totaal investeringskasstroom

‒ 106

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 1.131

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

-/- aflossingen op leningen

+/+ beroep op leenfaciliteit

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.130

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.694

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

6.813

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het overzicht van de kasstromen staat de meerjarige verwachting van de omvang centraal, alsmede de besteding van de beschikbare investeringsruimte en de liquiditeitsverwachting.

Niet zichtbaar in het overzicht is de in 2022 gedane eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 2,5 miljoen in het kader van de verplichte afroming van het Eigen Vermogen boven de gestelde limiet. Deze afroming heeft inmiddels plaatsgevonden, maar had nog niet plaatsgevonden ten tijde van het opleveren van de vastgestelde begroting 2022. Voor 2021 is de vergelijkbare transactie (€1,13 miljoen) wel opgenomen daar het hier de stand Slotwet t-2 betreft.

Doelmatigheidsparagraaf

Onderstaande tabel is onderverdeeld in een generiek deel en een specifiek deel. Deze indeling vloeit voort uit de aard van de ondersteuning door Paresto en de sturing op de bruto marge van de locaties. De hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd. Ondergenoemde indicatoren worden beschouwd naar aanleiding van de gewijzigde governance.

Tabel 35 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Omschrijving Generiek Deel

       

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

34.122

43.523

43.799

43.838

43.975

44.027

44.027

Vte'n totaal

742

833

830

833

835

835

835

- waarvan in eigen dienst

710

753

756

763

770

775

780

- waarvan inhuur

32

80

74

70

65

60

55

Saldo van baten en lasten (%)

4,6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Aantal locaties

76

77

76

76

76

76

76

Productiviteit per medewerker (omzet per Vte)

45.987

52.218

52.833

52.690

52.665

52.663

52.727

% Ziekteverzuim

7,8%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

% Bruto marge locaties

43,0%

41,0%

41,9%

41,8%

41,5%

41,3%

41,0%

Toelichting

Het overgrote deel van de kosten van Paresto bestaat uit personele en ingrediëntkosten. De doelmatigheid van Paresto komt onder andere tot uitdrukking in een zo doelmatig mogelijke inzet van deze middelen. Twee belangrijke graadmeters daarvoor zijn de productiviteit per vte (omzet exclusief aanneemsom / aantal vte) en het percentage bruto marge (totale omzet exclusief aanneemsom verminderd met inkoopkosten ten opzichte van de totale omzet exclusief aanneemsom). Vanwege een toename van het gebruik van PAS (als gevolg van een steeds ouder wordende organisatie) en de groei van defensie neemt het volume aan eigen personeel iets toe ten opzichte van begroting 2022. Daarnaast is de verwachting dat er meer eigen personeel wordt aangetrokken, waardoor minder inhuur nodig is.

Licence