Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Inzet

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Die opdracht is een afgeleide van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Grondwet. Deze leidt tot drie hoofdtaken:

 • 1. Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 • 2. Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

 • 3. Ondersteuning (onder alle omstandigheden) van de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de beheersing van crises, zowel nationaal als internationaal.

Alle drie de hoofdtaken vergen meer inzet vanwege de toegenomen instabiliteit in de wereld. Om deze taken te kunnen uitvoeren stelt Defensie militaire eenheden gereed die daarvoor kunnen worden ingezet.

De Minister is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en daadwer-kelijk inzetten van eenheden om de veiligheid van het eigen en bondge-nootschappelijk grondgebied te handhaven. Verder is de Minister in samenwerking met bondgenoten verantwoordelijk voor de uitvoering van bijdragen aan missies voor conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, wereldwijd. Het Koninkrijk der Nederlanden draagt daarmee bij aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. De eenheden kunnen ook worden ingezet voor nationale taken en het verlenen van (internationale) noodhulp.

Onder Beleidsartikel 1 Inzet wordt een overzicht geboden van de inzet van de krijgsmacht. Dit betreft de bijdragen van Defensie aan crisisbeheersingsoperaties, contributies aan common funded NAVO- en EU-operaties, inzet voor nationale en koninkrijkstaken en overige inzet. Het artikel is daartoe uitgebreid met een niet-financieel overzicht voor de structurele inzet voor nationale en koninkrijkstaken, bijvoorbeeld door de KMar en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). In Beleidsartikel 1 is ook de begroting opgenomen van de additionele uitgaven voor inzet onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. In de beleidsartikelen 2 tot en met 5 wordt de taakuitvoering begroot voor marine, landmacht, luchtmacht, de marechaussee en de aan hen gemandateerde inzet, voor zover deze niet valt onder artikel 1.

Besloten is tot deelname aan dan wel verlenging, uitbreiding of beëindiging van de Nederlandse militaire bijdragen aan de volgende missies en operaties:

 • Enhanced Forward Presence (Litouwen): verlenging tot en met 31 december 2024;

 • Brede veiligheidsinzet in Irak: verlenging tot en met 31 juli 2025;

 • United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA): de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 december 2022;

 • EUTM Mali: de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 december 2022;

 • TAKUBA: de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 december 2022;

 • EULPC: de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 juli 2025;

 • USSC: de lopende bijdrage wordt verlengd tot en met 31 juli 2025;

 • EUNAVFOR (Atalanta): de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 juli 2023;

 • EMASOH: de lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 juli 2023;

 • Partnership for Actions in Western Africa (PAWA): de deelname met twee stafofficieren is gepauzeerd;

 • EUNAVFOR MED (Irini): de bijdrage wordt beëindigd. De datum wordt in overleg met de EU vastgesteld;

 • EUBAM (Rafah) (stand-by): de bijdrage is beëindigd;

 • EULPC (Libië). De lopende bijdrage is verlengd tot en met 31 juli 2025.

NAVO-bondgenoten besloten in de periode voor en na de illegale Russische invasie van Oekraïne tot aanvullende maatregelen om het NAVO-verdragsgebied te beschermen, Rusland af te schrikken en bondgenoten bij te staan. Als onderdeel van dit pakket aan maatregelen zijn extra eenheden aan de oostflank van het verdragsgebied ontplooid. Nederland heeft hier als NAVO-bondgenoot een actieve bijdrage aan geleverd:

Battle Group Roemenië: Nederland levert voor in beginsel een jaar een bijdrage aan de door Frankrijk geleidde Battle Group in Roemenië. Dit betreft een gevechtscompagnie van de 11 Luchtmobiele Brigade van circa 100 personen, aangevuld met ondersteunende eenheden. Hierdoor bestaat elke rotatie in totaal uit ongeveer 150 personen. De eerste rotatie van de gevechtscompagnie is in augustus 2022 naar Roemenië vertrokken. Nederland levert tevens van 23 juni tot en met oktober 2022 een genietaakteam van maximaal 85 personen aan de Frans geleide genietaakgroep.

Multinational Air Missile Defence Task Force (Slowakije): Nederland levert in de periode april – oktober 2022 een bijdrage aan de door Duitsland geleidde Multinational Air Missile Defence Task Force (MAMDTF) in Slowakije. Nederland brengt één van de drie Patrioteenheden in en Duitsland de overige twee. Ontplooiing van de Nederlandse Patriot-eenheden vergt de inzet van ongeveer 150 Nederlandse militairen. De inzet vindt plaats in de omgeving van de luchtmachbasis in Sliac, in Centraal-Slowakije, onder aansturing van de NAVO.

F-35’s in Bulgarije: Nederland heeft in de periode april-mei 2022 met vier F-35’s bijgedragen aan de bescherming van het NAVO-luchtruim vanuit Bulgarije. De F-35’s hebben Quick Reaction Alert-taken uitgevoerd om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen.

Forensisch- en Opsporingsteam (Oekraïne): in mei 2022 heeft de Koninklijke Marechaussee een Forensisch- en Opsporingsteam (FO) ingezet in Oekraïne onder de vlag van het International Strafhof (ICC). De taak van het team was om bewijs te verzamelen dat bruikbaar is voor onderzoek naar oorlogsmisdrijven en in strafrechtelijke procedures. Het kabinet verkent de mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven.

De inzet van Defensie in 2023 zal gezien de veranderende veiligheidssituatie in de wereld afhankelijk zijn van eerder in de beleidsagenda vermelde geopolitieke ontwikkelingen.

In VN-verband zal Nederland daarnaast bijdragen blijven leveren aan VN-missies in het Midden-Oosten. De mandaten voor UNTSO en UNIFIL zijn verlengd tot en met 31 juli 2025. De bijdrage aan UNDOF wordt beëindigd. Een datum hiervoor wordt in overleg met de VN vastgesteld.

Defensie blijft ten slotte Vessel Protection Detachments (VPD's) inzetten ter bescherming van de koopvaardij. Dit wordt begroot en verantwoord onder overige inzet.

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

137.128

271.442

205.446

211.859

416.108

436.553

219.662

        

Uitgaven

165.232

299.191

232.925

239.338

443.587

474.032

219.662

% Juridisch verplicht

  

16%

    

% Bestuurlijk gebonden

       

% Beleidsmatig gereserveerd

  

84%

    

% Bog niet ingevuld / vrij te besteden

       
        

Opdrachten

165.232

299.191

232.925

239.338

443.587

474.032

219.662

- Internationale Inzet (BIV)

149.442

287.832

214.973

221.385

425.634

456.079

201.710

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

5.376

7.137

3.511

3.512

3.512

3.512

3.511

- Overige inzet

10.414

4.222

14.441

14.441

14.441

14.441

14.441

        

Programma ontvangsten

6.739

2.907

2.907

2.907

2.907

52.907

2.907

- Internationale Inzet (BIV)

5.476

1.407

1.407

1.407

1.407

51.407

1.407

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

363

      

- Overige inzet

900

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de uitgaven voor levering van goederen en/of diensten van de lopende missies. Voor 2023 is 17% juridisch verplicht. De voorziening voor de verwachte verlenging van de huidige missies of voor nieuwe missies is juridisch gezien nog niet verplicht.

In beleidsartikel 1 Inzet wordt de inzet van de krijgsmacht begroot. Het financiële instrument «opdrachten» omvat de uitgavencategorieën:

 • 1. Internationale inzet (BIV), zoals crisisbeheersingsoperaties;

 • 2. Financiering nationale inzet krijgsmacht (FNIK);

 • 3. Overige inzet.

Overzicht Missies

Figuur 6 Missiebijdragen

Toelichting uitgaven per missie
Tabel 11 Overzicht Internationale inzet (BIV) (bedragen x € 1000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

     

Veiligheidsinzet in Irak

10.000

    

Enhanced Forward Presence Litiuwen (EFP LTU)

36.000

    

Enhanced Forward Presence Roemenië (EFP ROU)

19.000

    

Missies Algemeen

17.300

4.500

4.500

4.500

 

Personeelszorg

3.100

3.100

10.400

10.400

 

Contributies

42.000

45.000

46.400

46.700

 

Kleinschalige bijdragen aan missies (< € 2,5 miljoen per jaar)

2.960

2.960

2.960

2.960

 

Reservering MIVD (BT11)

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

Reservering Dutchbatt III veteranen (BT09)

300

300

300

300

300

Totaal

135.660

60.860

69.560

69.860

50.300

Toelichting per missie

Litouwen (eFP)

De NAVO besloot na de illegale annexatie van de Krim door Rusland in 2014 tot de versterking van de afschrikking- en verdedigingsfunctie van de oostflank. Onderdeel hiervan is de vooruitgeschoven aanwezigheid in de Baltische staten en Polen: enhanced Forward Presence (eFP). eFP bestaat op dit moment uit circa 4.600 militairen, verdeeld over een viertal multinationale Battle Groups. Nederland neemt sinds 2017 met 270 militairen deel aan de multinationale Battle Group in Litouwen en heeft sinds 2022 het mandaat verhoogd naar 350 militairen. De rotaties in 2023 bestaan uit een pantserinfanterie/gemechaniseerde compagnie van de 43e Gemechaniseerde Brigade. Het gepantserde rupsvoertuig CV90 en de gepantserde wielvoertuigen Boxer en Fennek gaan met de rotatie mee naar Litouwen. Aan deze rotatie is ook de benodigde specialistische capaciteit toegevoegd. Concreet betreft dit onder meer specialisten op het gebied van materieel, munitie, voertuigonderhoud en CBRN- en stafcapaciteit. Deze aanvullende functies helpen de rotaties met het vervullen van de complexer wordende taakuitvoering.

Na de illegale aanval van Rusland op Oekraïne blijft deze eFP-inzet onverminderd van kracht. Het kabinet benadrukt dat eFP in lijn is met de afspraken uit de NATO Russia Founding Act uit 1997. In deze akte uit 1997 hebben NAVO-bondgenoten eenzijdig de intentie kenbaar gemaakt om, binnen de op dat moment geldende veiligheidscontext, geen grote gevechtseenheden permanent te stationeren op het grondgebied van de voormalige Warschaupactlanden. eFP brengt tot uitdrukking dat een schending van het verdragsgebied leidt tot de onmiddellijke betrokkenheid van het bondgenootschap. In het geval van een aanval stuit de tegenstander namelijk niet alleen op de lokale strijdkrachten, maar tevens op een multinationale NAVO-eenheid.

Battlegroup Forward Presence (Roemenië)

Nederland levert van 2 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023 een eenheid van compagniesgrootte aan de Frans geleide multinationale bataljonstaakgroep in Roemenië, de zogenaamde Battlegroup Forward Presence (BGFP). De bijdrage wordt geleverd door 11 Luchtmobiele Brigade en bestaat uit drie gevechtscompagnieën van 100 personen, aangevuld met ondersteunende eenheden. Hierdoor bestaat elke rotatie in totaal uit ongeveer 150 personen. Er is gekozen voor een schema van vier maanden per rotatie om aan te sluiten bij de Franse contributie die eenzelfde rotatieritme aanhoudt. De Nederlandse rotaties doorlopen, samen met Franse militairen, een gezamenlijk opwerk- en trainingsprogramma. De Nederlandse rotatie is onder meer uitgerust met Mercedes Benz CDI-terreinwagens, SPIKE-antitankwapens en (in ieder geval de eerste rotatie) 81mm mortieren.

Contributies

Nederland draagt met contributies bij aan de gemeenschappelijke uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties van de NAVO en de EU. Deze contributies staan los van een eventuele Nederlandse deelname aan een specifieke missie van de NAVO of de EU. Ook de jaarlijkse bijdrage aan de Strategic Airlift Capability (SAC) C-17, gehuisvest op Papa Air Base te Hongarije, is onderdeel van de contributies. Dit is een internationaal samenwerkingsverband van twaalf landen, waaronder tien NAVO-lidstaten, en voorziet in een deel van de Nederlandse behoefte aan strategic airlift.

Kleine bijdragen

In onderstaand overzicht staan de kleinschalige Nederlandse bijdragen met een financiële omvang van minder dan € 2,5 miljoen per jaar. De personele omvang van de bijdragen varieert in tijd gedurende de missie van nul tot de maximale omvang. Over de eventuele verlenging, uitbreiding of beëindiging van diverse kleinschalige bijdragen wordt in het najaar van 2022 een besluit genomen.

Tabel 12 Overzicht kleinschalige bijdragen aan missies in personeel

Overzicht kleine missies

Max personele omvang *

European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah)*

(3)

European Union ATALANTA (EU ATALANTA)*

3

European Union Naval Force Mediterranean (EU NAVFOR MED)*

3

European Union Trainings Mission in Mali (EUTM Mali)

5

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

2

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

1

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

12

Combined Maritime Forces (CMF)

2

Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)

2

United States Security Coordinator (USSC)

3

Task Force Takuba

2

EMASOH

4

Air Task Force Middle East (ATF ME)*

8

*personele omvang varieert in tijd gedurende de missie van 0 tot maximale omvang

 
Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit

Programma’s voor regionale vredeshandhavingscapaciteit worden door derden (met name door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) gefinan-cierd en mede door Defensie uitgevoerd.

Global Peace Operations Initiative (GPOI)

Het GPOI-samenwerkingsprogramma draagt bij aan de versterking van de capaciteit van Afrikaanse partnerlanden, zodat zij kunnen deelnemen aan multinationale operaties onder leiding van de VN of de Afrikaanse Unie. Nederland zet enkele tientallen militairen in voor verschillende trainingen.

Toelichting op nationale inzet krijgsmacht

Structurele nationale takenDefensie voert structurele taken uit ten behoeve van civiele overheden. De financiële middelen van deze structurele taken zijn opgenomen in de verschillende begrotingsartikelen van Defensie. Deze structurele taken zijn vastgelegd in wet- of regelgeving, inclusief ministeriële besluiten, maar ook convenanten of arrangementen. Onder de structurele taken vallen de taken van de Koninklijke Marechaussee, de Kustwachten in Nederland en het Caribisch gebied, luchtruimbewaking, de Bijzondere Bijstandseenheden en de Explosievenopruiming.

Militaire bijstand en steunverlening (Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK))

Defensie verleent militaire bijstand voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Deze inzet wordt bekostigd vanuit dit artikel via de afspraken die zijn gemaakt in het convenant FNIK. Deze bijstand wordt zowel door de Koninklijke Marechaussee geleverd als door andere eenheden van Defensie. Daarnaast wordt bijstand verleend in geval van een ramp of crisis of in geval van de vrees voor het ontstaan daarvan.

De tabel indicatieve inzet voor 2023 geeft de geprognosticeerde nationale inzet weer, aangezien bijstandsverzoeken niet (altijd) te voorspellen zijn. De inzet van Defensie bij de beveiliging van rechtbanken is daarvan een voorbeeld.

Tabel 13 Indicatieve nationale inzet

Grondslag/activiteit

Soort

Aantal

Onderdeel

Explosieven opruiming

ruimingen

2200

EODD (FNIK)

Explosieven opruiming Noordzee

ruimingen

55

CZSK

Quick Reaction Alert (onderscheppingen luchtruim)

onderscheppingen

5

CLSK

Strafrechtelijke handhaving rechtsorde (Politiewet)

aanvragen

115

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Handhaving openbare orde en veiligheid (Politiewet)

aanvragen

35

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Wet Veiligheidsregio

aanvragen

25

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Militaire steunverlening in het openbaar belang

aanvragen

40

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

KB 1987 inzet krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten - harde bijstand

aanvragen

25

CZSK/CLAS (FNIK)

KB 1987 inzet krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten - zachte bijstand

aanvragen

8

CZSK/CLAS

Wet BES

aanvragen

5

CZSK/CLAS (FNIK)

* duikassistentie wordt uitgevoerd binnen bovengenoemde grondslagen of activiteiten

   

Het Single National Point of Contact Host Nation Support (SNPOC HNS) voorziet voor 2023 twee grote doorvoeroperaties van buitenlandse eenheden door Nederland.

Toelichting op ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de eventuele vergoedingen van de EU, NAVO, VN en partnerlanden voor de door Nederland geleverde diensten of ingezette personele en materiële middelen. Ook wordt de bijdrage van de reders voor de inzet van VPD’s hier geraamd.

Licence