Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Introductie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bij­dragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Per 1 januari 2016 is de Wet taken meteorologie en seismologie (wtms) in werking getreden. De hieruit afgeleide regeling taken meteorologie en seismologie (rtms) is recent vernieuwd. Per 1 oktober 2021 is deze in werking getreden.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

KNMI bewaakt en waarschuwt, maar geeft ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekt KNMI actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risicoreductie te komen. Dit doen ze samen met hun omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. KNMI innoveert permanent hun dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl ze bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt EUTMETSAT/Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

Tabel 110 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

95.564

104.556

100.793

91.182

80.045

82.072

81.957

waarvanomzet moederdepartement

63.582

71.920

67.792

58.324

47.187

49.214

49.099

waarvanomzet overige departementen

3.327

3.243

3.610

3.610

3.610

3.610

3.610

waarvanomzet derden

28.655

29.393

29.391

29.248

29.248

29.248

29.248

Rentebaten

4

      

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

95.568

104.556

100.793

91.182

80.045

82.072

81.957

        

Lasten

       

Apparaatskosten

72.509

80.901

75.049

74.735

69.450

69.465

68.531

- Personele kosten

43.405

47.523

45.882

43.101

40.990

41.009

40.383

waarvan eigen personeel

37.678

42.225

42.417

39.799

38.066

38.066

38.187

waarvan externe inhuur

5.673

5.244

3.411

3.248

2.870

2.889

2.142

waarvan overige personele kosten

54

54

54

54

54

54

54

- Materiële kosten

29.104

33.378

29.167

31.634

28.460

28.456

28.148

waarvan apparaat ICT

4.661

12.220

12.220

12.220

12.220

12.220

12.220

waarvan bijdrage aan SSO's

4.769

5.472

5.472

4.687

4.687

4.687

4.687

waarvan overige materiële kosten

19.675

15.686

11.475

14.727

11.553

11.549

11.241

Afschrijvingskosten

2.609

2.734

2.361

2.392

2.492

2.492

2.370

- Materieel

2.364

2.518

2.145

2.176

2.276

2.276

2.154

waarvan ICT

904

704

156

156

156

156

156

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.460

1.814

1.989

2.020

2.120

2.120

1.998

- Immaterieel

245

216

216

216

216

216

216

Dotaties voorzieningen

       

Overige kosten

20.683

20.896

21.888

14.030

8.078

10.090

11.031

- Aardobservatie

20.683

20.896

21.888

14.030

8.078

10.090

11.031

Bijzondere lasten

59

0

1.470

0

0

0

0

Rentelasten

15

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

95.875

104.531

100.768

91.157

80.020

82.047

81.932

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 307

25

25

25

25

25

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

25

25

25

25

25

25

        

Saldo van baten en lasten

‒ 332

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor wettelijke taken als de vergoeding van RWS, ANVS en beleids-DG’s voor maatwerk. De fluctuatie in de opbrengsten moederdepartement wordt vooral veroorzaakt door fluctuatie in de bijdrage in het kader van EUMETSAT (aardobservatie).

Daarnaast is sprake van een stijging door de toekenning van extra middelen in het kader van het ontwikkelen naar een Early Warning Centre (EWC). Medio 2025 is de ontwikkeling afgerond en neemt de omzet weer af.

Hieronder volgt een nadere specificatie van de omzet moederdepartement en van de omzet per productgroep.

Tabel 111 Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Specificatie omzet moederdepartement

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Hoofdstuk XII

       

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

1.626

609

394

394

394

394

394

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

14

47

47

47

47

47

47

Artikel 17 Luchtvaart

47

14

14

14

0

0

0

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

10

10

10

10

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

57.533

64.126

61.580

53.087

41.950

43.977

43.862

Bijdrage RWS

2.450

2.210

2.210

2.210

2.210

2.210

2.210

ANVS

223

223

223

223

223

223

223

Overige omzet IenW

1.679

4.681

3.314

2.339

2.363

2.363

2.363

* waarvan nog uit te voeren werkzaamheden

1.044

3.584

2.217

1.242

1.266

1.266

1.266

* waarvan gefactureerde omzet

635

1.097

1.097

1.097

1.097

1.097

1.097

Totaal

63.582

71.920

67.792

58.324

47.187

49.214

49.099

Van totale omzet IenW

       

* apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

42.900

51.024

45.904

44.294

39.109

39.124

38.068

* programma

20.683

20.896

21.888

14.030

8.078

10.090

11.031

Tabel 112 Specificatie omzet moederdepartement per product (bedragen x € 1.000)

Specificatie omzet moederdepartement per product

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Meteorologie

41.406

49.740

44.879

43.269

38.084

38.099

37.043

Seismologie

1.493

1.284

1.025

1.025

1.025

1.025

1.025

Aardobservatie

20.683

20.896

21.888

14.030

8.078

10.090

11.031

Totaal

63.582

71.920

67.792

58.324

47.187

49.214

49.099

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het door hen verzochte maatwerk.

De specificatie van de omzet overige departementen is als volgt:

Tabel 113 Specificatie omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Specificatie omzet overige departementen

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

87

72

72

72

72

72

72

Ministerie van Defensie

1.307

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1.853

1.783

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

Ministerie van Buitenlandse Zaken

2

29

29

29

29

29

29

Overig

78

      

Totaal

3.327

3.243

3.610

3.610

3.610

3.610

3.610

  • Het KNMI ontvangt een vergoeding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de levering van luchtkwaliteitsverwachtingen.

  • De bijdrage van het Ministerie van Defensie is vooral voor onderhoud en beheer van de meetinfrastructuur.

  • De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreft dienstverlening op seismologisch en klimatologisch gebied. Vanaf 2023 komt daar dienstverlening op het gebied van Space Weather (€ 0,4 miljoen) bij.

Omzet derden

De specificatie van de omzet derden is als volgt:

Tabel 114 Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)

Specificatie omzet derden

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Opbrengsten luchtvaart

13.571

15.018

15.018

15.018

15.018

15.018

15.018

Projecten extern gefinancierd

13.354

11.578

11.578

11.578

11.578

11.578

11.578

Dataverstrekkingen en licenties

432

550

550

550

550

550

550

Overige opbrengsten

1.298

2.247

2.245

2.102

2.102

2.102

2.102

Totaal

28.655

29.393

29.390

29.247

29.247

29.247

29.247

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Tabel 115 Specificatie personele kosten (bedragen x € 1.000)

Specificatie personele kosten

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Gem. aantal fte's

402

439

440

416

395

395

395

Eigen personeelskosten

37.678

42.225

42.417

39.799

38.066

38.066

38.187

Inhuur

5.673

5.244

3.411

3.248

2.870

2.889

2.142

overige personele kosten

54

54

54

54

54

54

54

Zowel de stijging van het aantal fte’s als de stijging van de inhuur wordt veroorzaakt door extra kosten in het kader van het verder uitvoeren van de projecten I-strategie, EWC, MWI en extra taken voor de luchtvaart voortvloeiend uit het nieuwe contract per 1 januari 2020. Na afloop van het EWC project (2024/2025) nemen de kosten en het aantal fte’s weer af.

Materiële kosten

Apparaat ICT

De kosten apparaat ICT hebben vooral betrekking op uitbestede ICT dienstverlening, onderhoud en exploitatie software en datacommunicatie. De stijging van de kosten ten opzichte van 2021 wordt enerzijds vooral veroorzaakt door een technische wijziging. Alle kosten voor beheer van de ICT en datacommunicatie worden nu als apparaat ICT gezien. Daardoor stijgen de kosten met € 4,6 miljoen. De overige materiele kosten dalen daarmee. En anderzijds stijgen apparaat ICT kosten met € 3,0 miljoen als gevolg van de ontvangen claims ten behoeve van ICT kosten Hybride werken, informatie huishouding (IHH) en wet open overheid (WAU/POK).

Bijdrage aan SSO’s

Voor het KNMI gaat het om kosten voor de huur RVB en inhuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijk.

Voor Masterplan zijn verlaging van de huurkosten opgenomen conform businesscase van vorig jaar, aangezien er nog geen update beschikbaar is. De werkelijke huurkosten kunnen in komende jaren daarvan afwijken. Er is daarnaast geen rekening gehouden met een eventuele stelselwijziging.

Overige materiele kosten

Dit betreft alle overige materiele kosten. Deze dalen door de technische wijziging zoals toegelicht bij apparaat ICT. Dit wordt echter gecompenseerd door stijgende kosten voor diverse projecten en activiteiten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen voornamelijk de afschrijvingskosten voor ICT-apparatuur (Rekenserver en Massa-opslagsysteem) en waarneemapparatuur (regenradars, wolkenradars en een veelheid aan sensoren). De afschrijvingskosten in 2023 zijn met € 1,1 miljoen gestegen door investeringen in MWI en de ICT infrastructuur/ werkplekken.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten betreffen de afwaardering van de computerruimte in de Bilt (€ 1,4 miljoen) welke niet meer in gebruik is na ingebruikname van de gezamenlijke rekenfaciliteit (zie ook toelichting afschrijvingskosten).

Het kassstroomoverzicht van het agentschap KNMI is als volgt:

Tabel 116 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

10.539

6.950

4.269

4.618

4.718

5.120

5.418

2a.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.224

2.819

4.464

3.892

4.238

4.129

2.717

2b.

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 5.362

‒ 3.584

‒ 2.217

‒ 1.368

‒ 1.266

‒ 1.266

‒ 1.266

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 2.138

‒ 765

2.247

2.524

2.972

2.863

1.451

3a.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.203

‒ 6.550

‒ 5.300

‒ 1.300

‒ 1.600

‒ 1.300

‒ 1.300

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

58

0

0

0

0

  

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.145

‒ 6.550

‒ 5.300

‒ 1.300

‒ 1.600

‒ 1.300

‒ 1.300

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

650

300

300

    

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.033

‒ 2.216

‒ 2.197

‒ 2.424

‒ 2.570

‒ 2.566

‒ 2.627

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

1.077

6.550

5.300

1.300

1.600

1.300

1.300

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 306

4.634

3.403

‒ 1.124

‒ 970

‒ 1.266

‒ 1.327

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

6.950

4.269

4.618

4.718

5.120

5.418

4.242

 

(maximale roodstand 0,5 miljoen €)

       

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in de voorzieningen en vooruit ontvangen bedragen. De uitgaven operationele kasstroom in 2022 worden vooral veroorzaakt door nog uit te voeren werkzaamheden. Dit betreft nog te maken kosten voor EWC, I-Strategie en Hybride werken. De ontvangsten operationele kasstroom in de periode 2022-2024 betreffen vooral de uitgestelde betalingen luchtvaart als gevolg van de Corona pandemie. Als gevolg van de doorwerking van de Corona pandemie op de luchtvaartbranche is een reductie van 5% op de ontvangsten ingecalculeerd.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar of langer. Voor 2023 en latere jaren betreft het vooral investeringen in waarneemapparatuur. De aflossingen betreffen de reguliere aflossingen op de reeds afgesloten leningen en de aflossingen op nog af te sluiten leningen.

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren is als volgt:

Tabel 117 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

       

- percentage overhead (*)

97

85

80

82

85

85

89

- fte's overhead/indirect (*)

104

127

127

120

108

98

88

Tarieven/uur (*)

111

109

109

109

109

109

109

Omzet per produktgroep

       

- Meteorologie

70.879

80.969

76.436

74.679

69.495

69.572

68.531

- Seismologie

4.002

2.687

2.428

2.428

2.428

2.428

2.428

- Aardobservatie

20.683

20.896

21.888

14.030

8.078

10.090

11.031

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

402

439

440

416

395

395

395

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Toelichting

  • De omzet voor de productgroep Meteorologie stijgt enerzijds door toevoegen van extra middelen voor EWC. Zie ook de toelichting bij de omzet moederdepartement.

  • Ook het aantal fte’s stijgt vanaf 2022 vooral door uitvoeren van de projecten I-strategie, EWC, MWI en door de extra taken voor de luchtvaart. Zie ook de toelichting bij de personeelskosten.

  • De tarieven per uur dalen iets ondanks een stijging van de salariskosten vooral door lagere overheadkosten per uur. Dit is een gevolg van het nieuwe allocatiemodel.

  • Het aantal fte’s overhead/indirect stijgt door extra ICT gerelateerde inzet.

Licence