Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

1.940.005

1.513.121

1.407.352

1.439.501

1.343.796

1.298.294

Belangrijkste mutaties

       

Kasschuif landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

‒ 96.000

‒ 34.000

130.000

0

0

0

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

21

‒ 247.475

184.861

61.764

175

475

200

7e Actieprogramma Nitraat (handhaving) inclusief kasschuif

21

9100

22.300

10.500

10.400

0

0

Corona: dierentuinen

21

15.000

     

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdieren

21

25.294

     

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

21

36.340

22.000

    

Land. beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

100.000

138.000

230.000

51.000

2.500

 

Ophoging budget Maatregel Gerichte Aankoop

21

133.300

     

Stikstofmiddelen (omschakelfonds): uitv.kosten GLB

21

106.400

46.400

    

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV)

21

 

8.300

18.500

23.500

17.800

7.500

Kasschuif uitvoeringskosten GLB (reserve stikstof)

21

‒ 102.176

‒ 25.753

27.892

31.484

32.416

36.137

        

Van AP: compensatie Glastuinbouw warmteprojecten

21

0

15.400

4400

2200

  

Van AP: maatwerksubsidie CO2 glastuinbouw

21

0

9.200

9.200

4600

  

BAR visserij

22

45.000

155.000

0

0

0

0

Versterking Noordzee-ecosysteem

22

 

10.200

15.200

18.200

21.700

19.700

Verduurzamen en aanpassen van de visserijsector

22

 

24.900

24.900

24.900

24.900

24.900

Programmakosten DG Stikstof

22

 

14.543

14.543

14.543

12.000

12.000

Caribisch Nederland

22

8.000

11.000

16.000

   

Saldo provinciale uitvraag stikstof

22

 

504.168

    

Kasschuif provinciale uitvraag stikstof

22

229.242

‒ 229.242

    

Legalisatie pasmelders

22

30.000

207.000

0

13.000

  

kaschuif Legalisatie pasmelders

22

‒ 30.000

43.000

0

‒ 13.000

  

WaU bestedingenvoorstel NVWA

24

1.400

12.600

8.400

4.200

2800

 

Bijdrage voor de NVWA

24

21.000

29.400

29.400

29.400

29.400

29.400

Transitiefonds: uitvoeringskosten inclusief kasschuif

50

6.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

        
        

Loon en Prijsbijstellingstranche 2022

alle

73.919

57.276

52.922

54.532

49.724

47.813

Overige mutaties

 

1.390

28.296

37.925

17.422

14.027

9.048

Stand ontwerpbegroting 2023

 

2.305.739

2.775.970

2.106.898

1.734.057

1.559.538

1.492.992

Toelichting

Kasschuif Land beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Vanuit de Aanvullende Post zijn middelen naar de LNV-begroting overgeheveld ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Middels deze kasschuif worden de middelen vanuit 2022 en 2023 doorgeschoven naar 2024.

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

Met deze kasschuif wordt 184,8 mln. doorgeschoven naar 2023 t.b.v. de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop (MGA-2). Deze regeling richt zich op het vrijwillig beëindigen van piekbelasters nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden via het (gedeeltelijk) aankopen van veehouderijlocaties.

7e Actieprogramma Nitraat (handhaving)

De middelen zijn al 1e suppletoire begroting (TK 36120 XIV) in 2022 aan de LNV begroting toegevoegd. Op grond van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland in december 2021 het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie ingediend (Kamerstuk 33037, nr. 431). Op de Aanvullende Post was hiervoor in totaal € 119 mln. gereserveerd. Middels deze mutatie is de eerste tranche met een meerjarig totaal van € 52,3 mln. naar de LNV begroting overgeheveld. De uitwerking en overheveling van de tweede tranche vindt op een later moment plaats.

Corona: dierentuinen

De € 15 mln. aan middelen voor de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022 zijn overgeheveld naar de LNV-begroting.

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdieren

Bij Najaarsnota 2021 is € 25,3 miljoen euro afgeboekt. In 2022 zijn deze middelen weer toegevoegd aan de LNV begroting ten behoeve van de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij.

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

Voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Als gevolg hiervan is in 2022 het budget opgehoogd met € 16,3 mln.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Er wordt cumulatief € 521,5 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Middels deze mutatie worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

Ophoging budget Maatregel Gerichte Aankoop 1

Het betreft hier onderuitputting uit 2021 voor de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor 2022 op de LNV begroting.

Stikstofmiddelen (omschakelfonds): uitvoeringskosten GLB

Voor de uitvoeringskosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt cumulatief € 159 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post (reserve stikstof) naar de LNV-begroting.

Stalmaatregelen (Sbv)

Het betref de overheveling van de middelen die op de Aanvullende Post gereserveerd zijn voor stalmaatregelen. Van de in totaal € 280 mln. wordt er nu € 75,6 mln. toegevoegd aan de LNV-begroting.

Kasschuif uitvoeringskosten GLB (reserve stikstof)

Met de kasschuif worden de middelen voor de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk landbouwbeleid in het juiste kasritme geplaatst.

Van AP: ODE compensatie tbv glastuinbouw warmteprojecten

De middelen van de ODE-compensatiemiddelen (kamerstuk 30196, nr. 755) van € 11 mln. worden bij Ontwerpbegroting 2023 aan de begroting toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor warmteprojecten in de glastuinbouw. De middelen zijn bedoeld om de aanleg van warmte-infrastructuur te stimuleren.

Van AP: maatwerksubsidie CO2 glastuinbouw

De middelen worden bij Ontwerpbegroting aan de LNV begroting toegevoegd. Concreet gaat het om een subsidie voor de onrendabele top van investeringen voor uitbreiding van bestaande CO2-leidingnetwerken bij tuinbouwclusters en een CO2 vloeistofmaker inclusief minigrid.

BAR visserij

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). In 2023 is € 155 mln. gereserveerd voor de uitbetaling van de saneringsregeling.

Versterking Noordzee-ecosysteem

Het kabinet streeft er naar de klimaatdoelen te verbinden aan de doelen van het Noordzee milieu- en ecosysteem en daarmee de versterking van de draagkracht van het natuurlijke kapitaal van de Noordzee. De maatregelen zijn gericht op de ontwikkeling van maatregelen in natuurversterking en soortenbescherming binnen en buiten windenergieparken. Tot en met 2030 is hier in totaal € 146,1 mln. uit het Klimaatfonds voor gereserveerd.

Verduurzamen en aanpassen van de visserijsector

Onder meer de toename van windenergieparken op zee en de daarmee afnemende ruimte voor overige activiteiten zorgt ervoor dat de visserijsector in aard en omvang moet aanpassen. Zeker nu de sector steeds kleiner wordt, zijn er verdere optimalisaties nodig om de bedrijven en ook de infrastructuur (scholing, visafslagen, gemeenschappen) toekomstperspectief te bieden. Tot en met 2030 is hier in totaal € 198,9 mln. uit het Klimaatfonds voor gereserveerd. Deze middelen bieden de kans om steviger in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe technieken, waar nodig en mogelijk vlootvernieuwing te stimuleren en nieuwe vormen van voedselwinning onder andere in windparken te ondersteunen.

Programmakosten DG Stikstof

De ontwikkeling van de aanpak van stikstof wordt ondersteund met middelen voor beheer, ontwikkeling, advies en actualisatie van het rekeninstrument AERIUS. Ook worden middelen ingezet voor ondersteuning en advies, onder meer via de inzet van RVO op het gebied van ruimtelijke processen en dataverzameling, informatievoorziening en kennisuitwisseling, en worden middelen ingezet voor het Informatiepunt stikstof dat ondersteuning biedt bij vragen van burgers, ondernemers en overheidsinstanties over stikstof en de toepassing van nieuw beleid bij toestemmingverlening. Voor de kosten die samenhangen met het legaliseren van de voormalige PAS-meldingen ontvangen de provincies een eenmalige bijdrage vanuit het Rijk.

Caribisch Nederland

Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling.

Saldo en kasschuif provinciale uitvraag stikstof

De middelen gereserveerd voor de provinciale uitvraag stikstof beslaan voorstellen ingediend om de integrale gebiedsgerichte aanpak versneld van start te laten gaan. De versnellingsvoorstellen lopen vooruit op de gebiedsprogramma’s in de jaren 2022 en 2023 en dragen bij aan de doelen in de integrale gebiedsgerichte aanpak: natuur (inclusief stikstof), water en klimaat. Hiervoor wordt in totaal € 504 mln. geraamd, waarvan € 229 mln. in 2022 en € 275 mln. in 2023.

Legalisatie PAS-melders

Voor 2023 wordt er voor € 250 mln. toegevoegd aan de LNV begroting voor de legalisatieopgave van de PAS-melders. Dit budget wordt verdeeld over de twaalf provincies en ingezet om de legalisatieopgave versneld te laten verlopen (Kamerstuk 2022Z14127). Met deze middelen worden de provincies in staat gesteld om de benodigde maatregelen te treffen om de problematiek van de PAS-melders versneld op te lossen.

Kasschuif Legalisatie PAS-melders

Middels deze kasschuif worden de middelen voor de legalisatieopgave van de PAS-melders in het juiste ritme geplaatst.

WaU bestedingenvoorstel NVWA

Het betreft de bijdrage voor het LNV deel van de WaU (implementatie Werk aan Uitvoering) bestedingenvoorstel NVWA.

Bijdrage voor de NVWA

Er wordt structureel € 29 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de NVWA. Daarnaast wordt er ook structureel € 13 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post naar de VWS-begroting ten behoeve van de NVWA. De NVWA kan hierdoor investeren in haar publieke taken.

Transitiefonds: uitvoeringskosten

Vanuit de Aanvullende Post wordt er voor de eerste tranche voor de uitvoeringskosten van het transitiefonds overgeheveld naar de LNV-begroting. Deze middelen worden ingezet voor het opstarten en uitvoeren van het gebiedsgericht werken in het kader van de integrale stikstofaanpak .

Loon- en prijsbijstelingstranche 2022

De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 is aan de LNV begroting toegevoegd. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.

Overige mutaties

Dit betreffen diverse ontvangstenmutaties op de begroting.

Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

92.314

78.432

73.224

68.820

66.176

64.523

Belangrijkste mutaties

       

Mutatie VVK naar Borgstellingsfaciliteit

21

46.000

RVO Uitvoeringskosten EMFAF

22

2.322

RVO desaldering uitvoering NAGW LIFE IP

22

1.500

Overige mutaties

 

1.720

264

69

Stand ontwerpbegroting 2023

 

143.856

78.696

73.293

68.820

66.176

64.523

Mutatie VVK naar Borgstellingsfaciliteit

Door deze technische mutatie wordt op de LNV begroting het budget voor de risicovoorziening vermogensversterkende kredieten (VVK als onderdeel van de BL-module) integraal zichtbaar gemaakt bij de Borgstellingsfaciliteit en beleidsinstrumenten op artikel 21. Hierdoor nemen de ontvangsten op dit begrotingsartikel toe.

Licence