Base description which applies to whole site

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

Omzet

405.646

454.603

523.650

523.650

537.650

551.650

566.650

- Omzet moederdepartement

193.645

215.602

250.191

250.191

259.991

269.791

280.291

- Omzet overige departementen

110.780

118.852

134.503

134.503

138.703

142.903

147.403

- Omzet derden

101.221

120.149

138.956

138.956

138.956

138.956

138.956

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

226

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

42.515

46.331

19.606

19.606

19.606

19.606

19.606

Totaal baten

448.387

500.934

543.256

543.256

557.256

571.256

586.256

Lasten

       

Apparaatskosten

413.528

489.879

532.201

532.201

546.201

560.201

575.201

- Personele kosten

256.047

298.918

336.629

336.629

349.262

361.895

375.430

- waarvan eigen personeel

228.505

261.272

297.748

297.748

310.381

323.014

336.549

- waarvan externe inhuur

20.209

25.496

25.585

25.585

25.585

25.585

25.585

- waarvan overige personele kosten

7.333

12.150

13.296

13.296

13.296

13.296

13.296

- Materiële kosten

157.481

190.961

195.572

195.572

196.939

198.307

199.771

- waarvan apparaat ICT

1.491

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

- waarvan bijdrage aan SSO's

52.509

56.495

59.403

59.403

59.403

59.403

59.403

- waarvan overige materiële kosten

103.481

132.316

134.019

134.019

135.386

136.754

138.218

Rentelasten

16

100

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

11.737

10.455

10.455

10.455

10.455

10.455

10.455

- Materieel

1.561

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

- waarvan apparaat ICT

115

200

200

200

200

200

200

- Immaterieel

10.176

8.795

8.795

8.795

8.795

8.795

8.795

Overige kosten

9.404

500

500

500

500

500

500

- waarvan dotaties voorzieningen

38

500

500

500

500

500

500

- waarvan bijzondere lasten

9.366

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

434.685

500.934

543.256

543.256

557.256

571.256

586.256

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

13.702

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

13.702

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet

De NVWA streeft naar effectief toezicht binnen de gegeven financiële kaders, met adequate beheersing van budgettaire en bedrijfsmatige risico’s waarbij gestreefd wordt naar een meerjarige stabiele formatieve omvang. De post omzet moederdepartement (€ 250,2 mln.) is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. Bij omzet moederdepartement en omzet overige departementen is rekening gehouden met een bedrag van € 42 mln. regeerakkoordmiddelen en € 6 mln. extra middelen in het kader van WAU (Werk aan Uitvoering). Daarvan is 70% toegewezen aan omzet moederdepartement en 30% aan overige departementen (VWS). De omzet derden bestaat uit opbrengsten retributies NVWA (waarin verdisconteerd kosten werkzaamheden Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS)) en overige baten. De omzet derden neemt toe ten opzichte van 2022 doordat de ministers LNV en VWS het voornemen hebben om per 1 januari 2023 kostendekkende tarieven te hanteren . Hierdoor wordt een groot deel van de vergoeding van de (retribueerbare) kosten door het moederdepartement die voorheen als bijzondere baten werden verantwoord vanaf 2023 aan het bedrijfsleven toegerekend.

Met name door het coalitieakkoord middelen zal de totale omzet 2023 fors hoger uitkomen dan in 2022. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van bijzondere baten naar omzet derden, zoals ook hierboven beschreven.

Omzet moederdepartement

Deze tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. Vanaf 2023 wordt er als gevolg van een nieuw kostprijsmodel bij het moederdepartement nog maar met 1 product gewerkt, namelijk «Toezicht».

De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research in opdracht van de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen.

Omzet moederdepartement
 

Stand Slotwet 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Handhaven

157.192

175.681

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

407

725

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

2.638

1.058

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

22.592

21.157

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

Toezicht (nieuw in 2023)

n.v.t.

n.v.t.

234.170

234.170

243.970

253.770

264.270

Overig

10.816

16.981

16.021

16.021

16.021

16.021

16.021

Totaal

193.645

215.602

250.191

250.191

259.991

269.791

280.291

Omzet overige departementen:

Deze tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. Vanaf 2023 wordt er bij de overige departementen nog maar met 1 product gewerkt, namelijk «Toezicht».

De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM.

Omzet overige departementen
 

Stand Slotwet 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Handhaven

86.137

92.062

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

103

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

914

834

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

897

1.203

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toezicht (nieuw in 2023)

n.v.t.

n.v.t.

111.031

111.031

115.231

119.431

123.931

Overig

22.729

24.753

23.472

23.472

23.472

23.472

23.472

Totaal

110.780

118.852

134.503

134.503

138.703

142.903

147.403

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten begroot. Momenteel zijn er geen gelden op een rentedragende depositorekening gestald. Enerzijds omdat de rentepercentages die door het Ministerie van Financiën dagelijks worden vastgesteld laag zijn (tussen de 0 en 1%). Daarnaast omdat gelden op korte termijn beschikbaar moeten zijn en dus niet voor langere tijd vastgezet kunnen worden.

Vrijval voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor (schade)claims. Er is geen vrijval van de bestaande voorzieningen begroot.

Bijzondere baten

In de brief ‘Kostendekkend maken tarieven NVWA en aanpassing kostprijsmodel’2 staat aangegeven dat LNV en VWS voornemens zijn om per 1 januari 2023 de geretribueerde activiteiten kostendekkend in rekening te brengen voorzover dit kan binnen de vigerende kaders3.Voor sommige kosten is het expliciet niet toegestaan om deze via de tarieven in rekening te brengen bij het bedrijfsleven. Het betreft de initiële opleidingskosten voor NVWA en KDS en ….

De niet retribueerbare kosten blijven in 2023 en verder gedekt met bijzondere baten. Het betreft hier in ieder geval:

  • Correctie tarieven WFSR als gevolg van fusie (€ 885k)

  • Merita (€ 450k)

  • KDS initiële opleidingskosten (€ 1.350k)

  • Btw-compensatie KDS en practitioners (€ 7.978k)

Totaal € 10,6 mln.

In het commissiedebat NVWA van 28 juni jl. heeft de minister aangegeven een zorgvuldige consultatie te gaan doorlopen en voordat de tarieven worden vastgesteld (uiterlijk 1 december 2023) de Kamer over de uitkomsten van deze consultatie te informeren.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De stijging van de materiële kosten hangt  samen met de groei van het personeelsbestand. Dit is met name te zien bij de bijdrage aan SSO’s (meer afname van werkplekken en ICT-middelen)…. Doordat de materiële kosten deels vaste kosten betreffen (huisvesting, ICT-kosten DICTU ) stijgen deze kosten minder hard dan het aantal fte.

Materiële kosten

De stijging van de materiële kosten hangt  samen met de groei van het personeelsbestand. Dit is met name te zien bij de bijdrage aan SSO’s (meer afname van werkplekken en ICT-middelen)…. Doordat de materiële kosten deels vaste kosten betreffen (huisvesting, ICT-kosten DICTU ) stijgen deze kosten minder hard dan het aantal fte.

Rentelasten

De rentelasten blijven laag door lage rentepercentages op de leningen bij het Ministerie van Financiën.

Afschrijvingskosten materieel

Deze kosten liggen naar verwachting in lijn met de kosten in 2022. Het betreft met name afschrijvingen op laboratoriumapparatuur, gebouwen, inventaris en ICT-middelen.

Afschrijvingskosten immaterieel

Deze kosten liggen naar verwachting in lijn met de kosten in 2022.

Dotaties aan voorzieningen

Voor (schade)claims wordt, net als in 2022, een bedrag van € 0,5 mln. aan de voorziening gedoteerd.

Bijzondere lasten

Er zijn voor 2023 geen bijzondere lasten begroot.

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Voor het realiseren van de extra omzet als gevolg van de verkregen regeerakkoordmiddelen is extra personeel nodig. Ook wordt in deze begroting rekening gehouden met loon- en prijsbijstellingen. Daardoor zullen met name de personele kosten fors stijgen. De overige kosten zullen ongeveer gelijk blijven of slechts beperkt stijgen. Het saldo van baten en lasten komt daarmee op 0 uit.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2.026

2027

1

Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)

26.660

55.004

58.603

64.167

68.252

70.880

72.618

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

451.144

500.934

543.256

543.256

557.256

571.256

586.256

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 413.873

‒ 489.979

‒ 532.301

‒ 532.301

‒ 546.301

‒ 560.301

‒ 575.301

2

Totaal operationele kasstroom

37.271

10.955

10.955

10.955

10.955

10.955

10.955

 

-/- totaal investeringen

‒ 7.974

‒ 11.050

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

 

+/+totaal boekwaarde desinvesteringen

1.005

0

0

0

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.969

‒ 11.050

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

‒ 9.350

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

5.000

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 12.058

‒ 7.356

‒ 5.391

‒ 6.870

‒ 8.327

‒ 9.217

‒ 9.365

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

5.100

11.050

9.350

9.350

9.350

9.350

9.350

4

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.958

3.694

3.959

2.480

1.023

133

‒ 15

5

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

55.004

58.603

64.167

68.252

70.880

72.618

74.208

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is in 2023 gelijk aan de operationele kasstroom in 2022. De extra kosten (met name personeel) worden gecompenseerd door extra baten.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom is in 2023 € 1,7 mln. hoger dan in 2022, doordat minder wordt geïnvesteerd in inventaris en installaties.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is in 2023 € 0,3 mln. hoger dan in 2022. Enerzijds hoeft er € 2,0 mln. minder te worden afgelost aan leningen. Daar staat tegenover dat het beroep op de leenfaciliteit € 1,7 mln. lager zal zijn, doordat er minder geïnvesteerd zal worden.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt toe met € 5,6 mln. tot € 64,2 mln.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

121,54

121,17

     

Index 2012 = € 94,07 = 100

129,2

128,8

volgt

    

Kostprijs overheid

n.v.t.

n.v.t.

volgt

    

Kostprijs bedrijfsleven

n.v.t.

n.v.t.

volgt

    

Omzet per productgroep ( in € mln.)

       

Toezicht (moeder- en overige departementen)

n.v.t.

n.v.t.

345,2

345,2

359,2

373,2

388,2

Overige producten (derden)

n.v.t.

n.v.t.

109,4

109,4

109,4

109,4

109,4

Handhaven

256,6

284,9

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren certificering op afstand

9,7

13

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren import

19,9

23,5

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

98,8

102,6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

FTE

       

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)

2.667

3.064

3.222

3.222

3.359

3.496

3.642

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

2.056/611

2.362/702

2.484/738

2.484/738

2.590/769

2.696/800

2.809/833

Salariskosten per fte

85.685

85.268

92.394

92.394

92.394

92.394

92.394

Saldo van baten en lasten

       

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

3,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kwaliteit

       

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

84%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2

Kamerstuk 33835-199

3

Dit ziet met name op Verordening (EU) nr. 2017/625 (Officiële Controleverordening en het kabinetsbeleid opgenomen in het rapport Maat houden 2014 (Kamerstuk 24 036, nr. 22).

Licence