Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht coronamaatregelen

Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de corona gerelateerde maatregelen op de begroting van SZW. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

In augustus 2022 heeft de minister het Maatschappelijk Impact Team (MIT) ingesteld. Het MIT zal adviseren over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van het coronabeleid en eventueel ander beleid ter bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel.

Tabel 10 Coronamaatregelen op de SZW-begroting (bedragen x € 1 miljoen)

Art

Omschrijving maatregel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vindplaats

1

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)1

9.669

1.208

405

    

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. V

         

Kamerstuk 35 420, nr. 217

         

Kamerstuk 35 420, nr. AW

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)1

1.133

294

     

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 217

         

Kamerstuk 35 420, nr. AW

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

276

72

1

    

Kamerstuk 35 420, nr. 22

         

Kamerstuk 31322, nr. 425

         

Kamerstuk 31 322, nr. 432

         

Kamerstuk 35 420, nr. 462

         

Kamerstuk 35 420, nr. 466

11, 98

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

0,7

0,7

     

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 478

1

NL leert door

95

34

38

    

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

5, 11, 96, 99

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)2

40

145

29

5

   

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35420, nr. BE

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

2,99

Waarborgfonds

6

6

6

6

6

  

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

2

Versnellen brede schuldenaanpak

5

3

2

1

0,1

0,1

 

Kamerstuk 35 420, nr. M

         

Kamerstuk 35 420, nr. 134

         

Kamerstuk 35 420, nr. 228

         

Kamerstuk 35 420, nr. 365

         

Kamerstuk 35 420, nr. 458

 

Totaal

11.225

1.763

481

12

6

0,1

  
1

Betreft enkel de verwachte uitgaven, niet de ontvangsten.

2

Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.

Toelichting op de coronamaatregelen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is ingezet om werkgevers die door de coronacrisis met omzetverlies te maken hadden te compenseren. Met de tegemoetkoming NOW werden werkgevers ondersteund in de loonkosten, waardoor banen behouden konden blijven. Werkgevers die te maken hadden met minstens 20% omzetverlies kwamen in aanmerking voor de regeling. Om werkgevers snel van dienst te kunnen zijn, hebben zij een voorschot ontvangen op basis van het verwachte omzetverlies. In totaal zijn er 8 NOW-tranches ingezet, waarvan de laatste afliep op 1 april 2022. Achteraf vindt de subsidievaststelling plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt gekeken of werkgevers de loonkosten daadwerkelijk hebben doorbetaald. De subsidievaststellingen voor de meeste NOW-tranches vinden nog plaats.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft als doel ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Ondersteuning kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Vanwege de kabinetsmaatregelen rondom COVID-19 is de kinderopvang­sector gedurende enkele periodes gesloten geweest. Ouders met kinderopvangtoeslag, ouders met gemeentelijke subsidiëring en personen zonder overheidsvergoeding die de factuur hebben doorbetaald tijdens de periode(s) dat de kinderopvang gesloten was, konden voor een tegemoetkoming van de eigen bijdrage in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ouders die in de eerste sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/21) te weinig TTKO hadden ontvangen op basis van de op dat moment bekende kinderopvanggegevens, een additionele tegemoetkoming op basis van de kinderopvanggegevens zoals die op 1 mei 2022 bekend waren.

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

Betreft extra inzet op arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland. Dit om te voorkomen dat als gevolg van de coronacrisis werkloos geworden lokale arbeidskrachten onnodig (lang) aan de kant blijven staan en een (steeds) grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt krijgen.

NL leert door

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van online scholing en ontwikkel‐adviezen en een ondersteunende campagne om de kansen van scholing onder de aandacht te brengen. Dit helpt mensen die door de crisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen zich te (her)oriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing te volgen.

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

Een deel van de mensen die hun baan verliezen of met werkloosheid worden bedreigd, is gebaat bij extra ondersteuning om snel en gericht de weg te vinden naar ander werk. Specifiek voor deze mensen is een nieuwe aanpak van aanvullende (crisis)dienstverlening ontwikkeld, waarin werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samenwerken in regionale mobiliteitsteams om mensen naar werk te begeleiden. De regeling loopt tot eind 2022. Daarnaast is een tijdelijke impuls beschikbaar om mensen uit de doelgroep banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt en hun vaardigheden en competenties te behouden. En er is een regeling om praktijkleren in het MBO te stimuleren. De bedragen uit de tabel betreffen alleen de middelen die op de begroting SZW staan. Er zijn ook middelen overgeboekt naar andere departementen.

Waarborgfonds

De motie Segers c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 35 570, nr. 24) verzoekt het kabinet om te komen tot een Waarborgfonds dat garant staat voor saneringskredieten. Het kabinet heeft hiervoor € 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor een periode van vijf jaar wordt er via een subsidie een bodemstorting van maximaal € 6 miljoen per jaar gedaan aan de Stichting Toegang Bemiddeling Beheer Gelden van de NVVK. Deze stichting beheert het Waarborgfonds. De eerste bodemstorting heeft reeds plaats gevonden. Eind 2021 is het Waarborgfonds van start gegaan. Er zijn reeds verscheidene kredietbanken aangesloten op het Waarborgfonds. Naar verwachting sluiten zich komend jaar meer kredietbanken aan.

Versnellen brede schuldenaanpak

Met de middelen voor de versnelling en intensivering worden initiatieven uitgevoerd die voortvloeien uit diverse rondetafelgesprekken die zijn gevoerd in het kader van de armoede- en schuldenaanpak. De reeks in de tabel betreft het kasritme, alle verplichtingen zijn inmiddels aangegaan.

Licence