Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2: Specifieke uitkeringen

Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage is voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) aangegeven welke specifieke uitkeringen voor 2022 t/m 2027 uitgekeerd worden en welke voornemens er zijn voor specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt er onder de tabel een toelichting gegeven.

Tabel 138 Overzicht specifieke uitkeringen (SPUK's) (bedragen x € 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G2

Naam

SPUK Participatiewet

6.021,6

6.014,9

6.250,6

6.382,6

6.536,5

6.694,3

Korte duiding

Ter beschikking stellen van middelen aan gemeenten voor de inkomensvoorziening en de loonkostensubsidies vanuit de Participatiewet, waarin begrepen zijn de IOAW, IOAZ en algemene bijstand voor zelfstandigen.

      

Juridische grondslag

Artikel 69 Participatiewet en artikel 48 Bbz

      

Maatschappelijke effecten

Zie toelichting onder artikel 2

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G3

Naam

SPUK Bbz

‒ 3,1

‒ 6,2

‒ 5,1

‒ 4,1

‒ 3,0

‒ 2,3

Korte duiding

Ter beschikking stellen van middelen aan gemeenten voor de kapitaalverstrekkingen aan zelfstandigen op grond van het Besluit bijstand zelfstandigen.

      

Juridische grondslag

Artikel 49 en 50 Bbz

      

Maatschappelijke effecten

Zie toelichting onder artikel 2

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G4

Naam

SPUK Tozo

77,7

‒ 24,0

‒ 47,8

‒ 47,8

‒ 47,8

Korte duiding

Ter beschikking stellen van middelen aan gemeenten voor de algemene bijstand en kapitaalverstrekkingen aan zelfstandigen op grond van de Tozo.

      

Juridische grondslag

Artikel 19 Tozo

      

Maatschappelijke effecten

Zie toelichting onder artikel 2

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G10

Naam

SPUK Wet inburgering 2021

118,9

184,1

194,5

185,1

181,0

180,6

Korte duiding

Ter beschikking stellen van middelen aan gemeenten voor de financiering van inburgeringsvoorzieningen.

      

Juridische grondslag

Wet inburgering artikel 40

      

Maatschappelijke effecten

Zie toelichting onder artikel 13

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G11

Naam

SPUK Onzichtbare Jongeren in Beeld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Korte duiding

Om jongeren in kwetsbare wijken een alternatief te bieden voor criminaliteit en anderzijds jongeren die buiten beeld zijn in beeld te krijgen, is met een specifieke uitkering samen met de gemeente Amsterdam het project ‘Van onzichtbaar naar perspectief. Onzichtbare jongeren in beeld’ opgestart om beide groepen te begeleiden naar werk, opleiding of een combinatie daarvan.

      

Juridische grondslag

Beschikking

      

Maatschappelijke effecten

Het kabinet zet in op het bieden van een alternatief aan jongeren voor criminaliteit met het doel ondermijning tegen te gaan

      

Ontvangende partijen

Gemeente Amsterdam

      

Artikel

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

G12

Naam

SPUK Kwijtschelden schulden

0,0

24,0

14,0

8,5

4,3

0,0

Korte duiding

Compensatie van gemeenten voor het kwijtschelden van publieke schulden in het kader van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag.

      

Juridische grondslag

Artikel 7.3 Wet hersteloperatie toeslagen

      

Maatschappelijke effecten

Het kabinet zet zich in om gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en hun kinderen te helpen en te voorkomen dat zoiets ooit nog kan gebeuren. Om gedupeerden en ex-partners met een schone lei te laten starten, is onder andere besloten tot het kwijtschelden van openstaande gemeentelijke schulden.

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

7 Kinderopvang

      
         

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

V

Naam

SPUK onderwijsroute

15,0

15,0

15,0

14,0

0,0

0,0

Korte duiding

Tijdelijke aanvulling op de SPUK Wet inburgering 2021 waarmee gemeenten t/m 2025 de onderwijsroute kunnen aanbieden.

      

Juridische grondslag

PM (nog niet gepubliceerd)

      

Maatschappelijke effecten

Zie toelichting onder artikel 13

      

Ontvangende partijen

Gemeenten

      

Artikel

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

      
         

Totaal

  

6.230

6.232

6.445

6.538

6.671

6.825

Licence