Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 8: NGF-bijlage

De NGF-bijlage bevat het project Skills waarvan de bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds is overgeboekt naar SZW.

Tabel 210 Nationaal Groeifonds (NGF) projecten SZW (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal uitgaven NGF-Projecten

0

2.920

5.840

5.840

1.620

0

0

        

Subtotaal uitgaven project Skills

       

uitgaven beleidsartikel 11

0

2.920

5.840

5.840

1.620

0

0

Toelichting

Project Skills

Het kabinet heeft in juli 2022 de voorwaardelijke toekenning voor het Nationaal Groeifonds investeringsvoorstel Leeroverzicht en Skills (voorheen NPLO en Skills) omgezet in een definitieve toekenning.

Dit voorstel bestaat uit twee programma's. OCW is trekker van het programma Leeroverzicht. SZW is trekker van het Skills deel, met het programma Vaardig met Vaardigheden van OCW, SZW, UWV, SBB, CBS en TNO.

Resultaat is de ontwikkeling en het open beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke skillstaal met de naam CompetentNL. CompetentNL kan door publieke en private afnemers worden gebruikt om fijnmaziger te beschrijven wat iemand al kan, wat iemand nodig heeft bij het uitvoeren van een baan en wat iemand met een bepaalde scholingsinterventie (te beginnen met het middelbaar beroepsonderwijs, mbo) kan leren.

Voor Vaardig met Vaardigheden (Skills) is een budget van in totaal € 25 miljoen beschikbaar uit het NGF. Hiervan is € 16,2 miljoen toegekend aan SZW en het resterende deel aan OCW.

SZW zorgt voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen aan UWV, CBS en TNO. Financiering van SBB verloopt via het Ministerie van OCW.

Licence