Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Afgehandelde moties

Tabel 174 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014-2015

ID1

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

754

Motie-Vermey/Van Ojik over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp’ers

Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000 XV, nr. 25

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31 066, nr. 871)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 175 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2016-2017

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1026

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

Kamerstukken II, 2016-2017, 24 515, nr. 393

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

Tabel 176 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1143

Motie-Wiersma c.s. over het monitoren van het gebruik van geboorteverlof met aandacht voor inkomensgroepen, lastendruk en belemmeringen

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 967, nr. 17

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 967, nr. 20)

1188

Motie-Van Weyenberg/Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 60

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1083)

1269

Gewijzigde motie-Slootweg over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 996, nr. 7

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

Tabel 177 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1304

Motie-Palland over terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 584

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-08-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 652)

1305

Motie-Wiersma over verbetervoorstellen voor het aan het licht brengen van ten onrechte verstrekte uitkeringen

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 585

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-08-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 652)

1307

Motie-Van Meenen/De Pater-Postma over een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 400

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 400)

1312

Motie-Omtzigt/Bruins inzake dat de regering ook voornemens is nabetalingen in het buitenland te verrichten

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 010, nr. 21

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 010, nr. 26)

1359

Gewijzigde-motie Peters/ Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 52

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 610)

1429

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering

Kamerstukken I, 2019-2020, 35 213, nr. K

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 10-12-2021 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 213, nr. W)

1437

Motie-Van Weyenberg en Gijs van Dijk over de Europese wet- en regelgeving over tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van buiten de EU

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 12

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 75)

1444

Motie-Van Brenk over beleid gericht op het begeleiden van werk naar werk en verkrijgen van werk

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 54

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 26 448, nr. 652)

1448

Motie-Özütok inzake verzoek regering te faciliteren dat het in Nederland toegepaste flankerend beleid op het tegengaan van armoede ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt toegepast

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 59

Zoals eerder gemeld, wordt de motie telkens betrokken bij nieuw beleid. Dit gebeurt mede langs de lijn van de inzet van de middelen voor CN die op grond van het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld, conform kabinetsbesluitvorming d.d. 20 mei 2022. Hiermee is de motie afgedaan

1457

Motie-Van Meenen/Becker over betere controle op de kwaliteit van inburgeringscursussen

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 45

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 349)

1458

Motie-Van Meenen/Paternotte over inzetten van het ELIP-budget voor inburgeraars in de "ondertussen"-groep

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 46

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 351)

1461

Motie-Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 534

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1472

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over afspraken over sectorale minimumtarieven voor zzp'ers

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 224

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1071)

1479

Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de aanbeveling over een pensioenkompas onderdeel maken van het periodiek bestuurlijk overleg

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 533

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

1481

Motie-Van Weyenberg over de uitgebreide wettelijke partnerdefinitie zo snel mogelijk wettelijk verankeren

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 537

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

1488

Motie-Gijs van Dijk over onderzoek naar de mate waarin sancties in verhouding staan tot de verwijtbaarheid

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 374, nr. 15

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 17 050, nr. 601)

Tabel 178 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1493

Motie-lid Segers (CU) c.s. over een waarborgfonds dat garant staat voor saneringskredieten

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570, nr. 24

Afgedaan met bijeenkomst d.d. 8 december 2021. Op 8 december 2021 was de startbijeenkomst van het Waarborgfonds, in aanwezigheid van de NVVK, Schuldhulpmaatje, het Jongeren Perspectief Fonds, een aantal kredietbanken en onze staatssecretaris. Met het Waarborgfonds wordt het financieel risico dat gemeenten lopen bij het verstrekken van saneringskredieten gedekt. Op die manier wordt de inzet van saneringskredieten gestimuleerd.

1498

Gewijzigde motie-Van Brenk over voorkomen van coronabesmettingen in de werksituatie

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 114

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 419)

1502

Gewijzigde motie-Bruins/ Palland over monitoren of de gereserveerde middelen voor sw-bedrijven zich verhouden tot de instroom

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 124

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 14)

1505

Motie-Palland/Tielen over voorbereiden van deeltijd-WW of een variant hiervan

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 130

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 422)

1506

Motie-Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 132

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.14-12-2021(Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 462)

1508

Motie-Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen die nogmaals nagaat of er een juridische grondslag gevonden kan worden

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 389, nr. 103

Op 1 juli 2021 is het rapport van de adviescommissie verstuurd naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2020–2021, 20 361, nr. 197). Op 29 oktober 2021 is de voorlichting van de Raad van State over de oplossingen in het rapport naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstukken II, 2021–2022, 20 361, nr. 201)

1509

Motie-Kuzu c.s. over een actieve rol in het informeren van alle ouderen over de AOW en AIO-rechten

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 389, nr. 104

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-12-2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 26 448, nr. 641)

1510

Motie-Van Gerven/Van Kent over het laten bestaan van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW-uitkering

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 389, nr. 106

Afgedaan tijdens coalitieakkoord d.d. 15-12-2021

1516

Motie Smeulders/Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 555, nr. 12

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

1517

Motie Gijs van Dijk/Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 555, nr. 13

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1072)

1518

Motie-Gijs van Dijk/Smeulders over de mogelijkheid voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 555, nr. 14

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 555, nr. 21)

1519

Motie-Nijkerken-de Haan over goede ondersteuning voor ouders bij wie sprake is van een tijdelijke Wlz-indicatie

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 598, nr. 14

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31 322, nr. 434)

1528

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over financiering van loonkostensubsidie op basis van realisatie

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 32

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 545, nr. 197)

1530

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over inzicht in knelpunten bij de inhuur van zzp'ers

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 34

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240)

1534

Motie-Renkema over de inzet van ervaringswerkers als het gaat om armoede

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 38

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 574)

1535

Motie-Palland/Peters over de eerste effecten van de coronacrisis voor jongeren in kaart brengen

Kamerstukken II, 2020-2021, 46 570 XV, nr. 40

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 883, nr. 1)

1537

Motie-Palland over de definitie van «zelfstandige» actualiseren en verduidelijken

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 42

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240)

1538

Motie-Palland/Peters over de toereikendheid van het sociaal minimum onderzoeken

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 43

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2021 (Kamerstukken II, 2020–2021, 32 140 nr. 86)

1542

Motie-Peters/Jasper van Dijk over het monitoren van de financiële situatie van sw-bedrijven

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570, nr. 47

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 14)

1544

Motie-Van Weyenberg/Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 55

Motie was al deels afgedaan met Kamerbrief van 25-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 25 883, nr. 416). Op 20 september 2021 is ook de handreiking Long Covid in de brief van VWS (mede namens de Staatssecretaris SZW) afgedaan. De motie wordt daarmee als afgedaan beschouwd. (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1453)

1547

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 58

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-05-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 612)

1548

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een handreiking voor gemeenten over beschikbare instrumenten voor het bestrijden van kinderarmoede

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 59

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1551

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk c.s. over het starten van de werkgarantie per 1 december

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 79

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 363)

1552

Motie-Gijs van Dijk/Bruins over uitbreiding van de noodstopprocedure voor boetes

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 63

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1553

Motie-Bruins/Peters over uitbreiding van de no-riskpolis naar mensen met een langdurige bijstandsuitkering

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 65

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1069)

1556

Motie-Stoffer/Smeulders over een landelijk expertisecentrum voor rouwverwerking

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 68

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 434)

1557

Motie-Kuzu c.s. over het informeren van mensen over inkomensondersteunende regelingen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 70

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1574

Motie-Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 644, nr. 5

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 5)

1575

Motie-Slootweg/Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 644, nr. 6

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr 14)

1576

Motie-Bruins over opties uitwerken voor een begeleidingsbonus

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 664, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 12)

1578

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Palland over steun voor grensondernemers

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 669, nr. 7

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420 nr. 462

1581

Motie-Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 669, nr. 13

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 254)

1588

Motie-Palland over onderzoek naar de toepassing van werkerscoöperaties

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 240, nr. 8

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240)

1602

Motie-Tielen over een routekaart met tijdplanning naar de Kamer sturen

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 65

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 77)

1603

Motie-Tielen over bezien hoe verloning onderdeel kan zijn van certificeringscriteria

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 66

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 92)

1605

Motie-Jasper van Dijk c.s. over een landelijke vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 580

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 54)

1607

Motie-Jasper van Dijk over het aanvullen van de jongerenuitkering tot een volwaardige uitkering

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 583

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 54)

1610

Motie-Renkema over een hervorming van de Participatiewet waarbij vertrouwen de basis is

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 588

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 54)

1611

Motie-Van Brenk/Peters over in gesprek gaan met de werkgroep bestaanszekerheid van KBO Brabant

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 589

Gesprek tussen KBO-Brabant en ambtelijke delegatie BZK, SZW en VWS heeft plaatsgevonden op 8-6-2021. Er wordt verder geen actie ondernomen

1612

Motie-Peters/Bruins over het aanpassen van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 590

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 605)

1614

Motie-Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 594

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 615)

1616

Motie-Wörsdörfer over mogelijkheden en belemmeringen in kaart brengen voor werkgevers van mensen met schulden

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 596

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1617

Motie-Wörsdörfer over scenario’s voor kleine ondernemers die schuldeiser zijn

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 597

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 615)

1620

Gewijzigde motie-lid Asscher c.s. over bezien of nieuwe en gerichte steunmaatregelen nodig zijn SZW

Kamerstukken II, 2020-2021, 25 295, nr. 592

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-10-2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 25 295, nr. 596)

1622

Motie-Azarkan c.s. over onderzoek naar oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 295, nr. 367

Motie is overdragen naar VWS

1626

Motie-Segers over waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen voor maatwerk en de menselijke maat

Kamerstukken II, 2020-2021, 28 362, nr. 52

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 362, nr. 308)

1628

Motie-Van Baarle/Den Haan over geen verlaging van de capaciteitsinzet van het team arbeidsdiscriminatie bij de Inspectie SZW

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1048

Afgehandeld met de beantwoording van Kamervragen d.d. 01-06-2021 die door BZK naar de Tweede Kamer zijn gestuurd (Aanhangsel Handelingen 2020-2021, nr. 2987)

1629

Motie-Van Baarle/Den Haan over zwaardere straffen en hogere boetes bij het bestrijden van discriminatie en racisme

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1050

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 14-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022,30 950, nr. 282)

1630

Motie-Van Baarle/Den Haan over hulpmiddelen voor een inclusieve werving en selectie door werkgevers

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1051

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

1633

Motie-Tielen over onderzoek naar de ervaringen met regionale mobiliteitsteams

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1056

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 363)

1634

Motie-Den Haan c.s. over arbeidsmarktbeleid op kwetsbare groepen richten

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1058

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2021 (Kamerstukken II, 29 544, nr. 1070)

1636

Motie-Van Kent over het opvoeren van het aantal inspecties bij maaltijdbezorgers

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1060

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-05-2022 (Kamerstukken II, 25 883 en 29 544, nr. 431)

1638

Motie-Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 281

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 413)

1639

Motie-Amhaouch/Palland over maatwerk voor zelfstandige ondernemers in de grensstreek

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 295

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 462)

1640

Motie-Amhaouch/Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 296

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420 nr. 344)

1641

Motie-Van Baarle/Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 300

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1081)

1642

Gewijzigde motie-Maatoug c.s. over gebruik maken van uitzonderingsmogelijkheden om de kostendelersnorm niet van toepassing te laten zijn in knellende gevallen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 297

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-09-2021(Kamerstukken II, 2021-2022, 2021Z16541)

1646

Motie-Wiersma over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 17

Motie is overgedragen aan J&V

1647

Motie-Palland over een tussenstap naar een deeltijd-WW-regeling

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 830 XV, nr. 9

Conform de motie is de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling SZW 2022 geïnformeerd over de verschillende varianten voor een structureel crisisinstrument. Daarmee is deze motie uitgevoerd

1649

Motie-Wuite c.s. over voorbereidingen om het minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland te verhogen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 330

Ten behoeve van politieke besluitvorming zijn relevante stakeholders in Caribisch Nederland geconsulteerd over de mogelijkheid en wenselijkheid om het wettelijk minimumloon (en daarmee impliciet de uitkeringen) per 1 januari 2022 te verhogen. Het ministerie heeft daarnaast ramingen opgesteld voor verschillende scenario’s. Deze motie is met de uitvoering van motie 1689 afgedaan

1651

Motie-Grinwis/Leijten over een telefoonnummer van een ter zake kundige medewerker op alle relevante brieven van overheidsinstanties

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 73

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 362, nr. 308)

1652

De gewijzigde motie-Van Baarle over een effectievere en zichtbaardere naming-and-shaming van onherroepelijk veroordeelde bedrijven

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1049

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 14-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 950, nr. 282)

1653

Motie-Stoffer/Eerdmans over onderzoek naar een migratiequotum

Kamerstukken II, 2020-2021, 32 824, nr. 330

Motie is overgedragen aan BZ

1654

Motie-Pieter Heerma over lokale initiatieven voor maatschappelijke diensttijd

Kamerstukken II, 2020-2021, 32 824, nr. 331

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 52)

1655

Motie-Belhaj over jongvolwassenen in het praktijkonderwijs hun leertraject laten afronden

Kamerstukken II, 2020-2021, 32 824, nr. 336

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 351)

1657

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen (t.v.v. 35667-28)

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 667, nr. 42

Bij de beantwoording van Kamervragen van de leden De Kort en Van den Hil (Kamerstukken II, 2020-2021, 2021D27161) heeft de minister aangegeven dat met de inwerkingtreding van het amendement Kwint (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 667, nr. 37) waardoor personen bij gedwongen opname net als personen bij vrijwillige opname recht op algemene bijstand behouden, de problematiek zoals geschetst in de motie Van den Hil c.s. is verholpen. De wijziging van de Participatiewet is per 1 januari 2022 in werking getreden. Daarmee is het onderliggende probleem welke ten grondslag ligt aan de motie verholpen.

Tabel 179 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1659

Motie-Marijnissen/Segers over in Europees verband in gesprek gaan over regulering van arbeidsmigratie

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 21

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 75)

1662

Motie Dassen c.s. over plannen voor de 5,8 miljard euro uit het coronaherstelfonds voorbereiden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 41

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 21501-07, nr. 1790)

1663

Motie-Den Haan c.s. over een methode ontwikkelen om periodiek inzicht te kunnen geven in demografische ontwikkelingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 55

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-01-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 142)

1664

Motie-Van der Staaij/Eerdmans over een analyse naar de gevolgen van de voorstellen van de Europese Commissie voor huishoudens, MKB-bedrijven en overheidsuitgaven

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 49

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer door EZK d.d. 26 oktober 2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 813, nr. 905)

1665

Motie-Tielen/Ceder over het organiseren van een jaarlijkse Dag van de Uitvoering

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 657

Eerste editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening heeft plaatsgevonden op 23 juni 2022. Deze wordt geëvalueerd waarna voorbereidingen worden gestart voor de organisatie van de dag in 2023. Motie is daarmee afgedaan

1669

Motie-Den Haan over seniorenorganisaties nauwer betrekken bij de uitwerking van het pensioenakkoord

Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 564

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

1670

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Maatoug over het toegankelijker maken van de regeling om eerder te stoppen met werken

Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 565

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 433)

1671

Motie-Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 71

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 77)

1673

Motie-Simons/Maatoug over het verbreden van de juridische definitie van «arbeidsuitbuiting»

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 73

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van J&V d.d. 17-11-2021 Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (Kamerstukken II, 2021-2022,28 638, nr. 205)

1674

Motie-Maatoug (GL)/Grinwis (CU) over opties uitwerken voor een verbeterd vangnet voor zzp’ers

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 378

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 242)

1675

Motie-Grinwis (CU), de Jong (D66), Palland (CDA), Maatoug (GL), Aartsen (VVD), van Dijk (PvdA), van Kent (SP), Azarkan (DENK), van der Plas (BBB), Eerdmans (Ja21) over het gericht benaderen van kleine ondernemers over de eindafrekening van de loonsteun

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 392

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 417)

1676

Motie-Van Aartsen c.s. over een actieplan probleemschulden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 382

Afgehandeld met brief van Financiën aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 412)

1682

Motie-Van Gurp (GroenLinks) inzake hoger doorbetalingspercentage bij verlof

Kamerstukken I, 2021-2022, 35 613, nr. G

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 08-03-2022 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 613, nr. H)

1683

Motie-Kuzu dat bedrijven vaccinatieplicht niet kunnen opleggen als voorwaarde voor hun werknemers

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1441

Dit punt wordt betrokken bij de verdere behandeling van het CTB wetsvoorstel in een op dat moment daarvoor geschikte Kamerbrief. Uitgangspunt daarbij is dat vaccinatie altijd een vrijwillige persoonlijke keuze is. Deze motie hoeft verder niet behandeld te worden. Afgehandeld

1685

Motie-Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 13

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 161)

1688

Motie-Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 1687

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1689

Motie-van het lid J. Wuite c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 12

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 26

Deze motie is gestand gedaan met publicatie in de Staatscourant d.d. 13-12-2021 (Stcrt. 2021, nr. 47536) van Ministeriële Regeling van 16-11-2021, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES

1690

Motie-Gijs van Dijk c.s. over het indexeren van pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105%

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 987, nr. 27

Afgehandeld met publicatie van AMvB in het Staatsblad (Stb. 2022, 211). Inwerkingtreding AMvB is per 1 juli 2022

1692

Gewijzigde motie-Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 19

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 12 (ondersteuning inburgeraars Wi2013)

1694

Motie-Gijs van Dijk over verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 18

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365)

1696

Motie-Kuiken c.s. over risicogericht toezicht op informeel onderwijs

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 24

Motie is overgedragen aan OCW

1697

Motie-Van Toorenburg over signalen van kindermishandeling in het informele onderwijs oppakken

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 28

Motie is overgedragen aan OCW

1699

Motie-Tielen/Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 42

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1111)

1705

Motie-Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 50

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1706

Motie-Kat c.s. over de inzet van het adviesrecht door gemeentes bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 51

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1713

Motie-Ceder/Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 925 XV, nr. 63

De motie is conform het dictum uitgevoerd. De motie is afgedaan met brief (SZW) d.d. 03-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 15)

1714

Motie-Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 64

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1715

Motie-Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 65

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 143)

1717

Motie-Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 66

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 673, nr. 8)

1719

Motie-Den Haan c.s. over belemmeringen voor mensen met een WW-uitkering wegnemen zodat zij vrijwilligerswerk in de zorg kunnen doen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 70

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 765, 25 295, nr. 637)

1721

Motie-Marijnissen over maatregelen uitwerken die de vermogensongelijkheid verkleinen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 122

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 met verzending van het IBO Vermogensverdeling door Financiën aan de Kamer (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 IX, nr. 38)

1722

Motie-Marijnissen over voorstellen om koopkrachtvooruitgang voor gepensioneerden te realiseren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 124

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1109)

1723

Motie-Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 128

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1116)

1724

Motie-Pieter Heerma c.s. over voorstellen om de koopkracht voor groepen die erop achteruit dreigen te gaan te verbeteren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 133

Is afgedaan in de Voorjaarsnota die door Financiën naar de Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 120, nr. 1)

1726

Motie-Den Haan c.s. over een inventarisatie hoe wordt gezorgd dat ook gepensioneerden er in koopkracht niet op achteruit gaan

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 150

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1109)

1728

Motie-Tielen c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1719

Afgehandeld met de VWS/SZW-brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1827)

1729

Motie-Bikker c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1728

Afgehandeld met de VWS/SZW-brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1827)

1731

Motie-Faber-Van de Klakhorst c.s. de AOW-uitkering niet te ontkoppelen van het minimumloon, zodat bij de verhoging van het minimumloon óók de AOW uitkering in gelijke mate verhoogd wordt

Kamerstukken I, 2021-2022, 35 788, nr. D

Is afgedaan in de Voorjaarsnota die door Financiën naar de Kamer is verstuurd (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 120, nr. 1)

1732

Motie-Van Rooijen c.s. constaterende dat de koppeling tussen het minimumloon en de AOW in het coalitieakkoord wordt losgelaten; verzoekt de regering om de AOW te blijven koppelen aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon

Kamerstukken I, 2021-2022, 35 788, nr. E

Antwoord is meegenomen in de Voorjaarsnota die verzonden is door Financiën (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 120, nr. 1)

1733

Motie-Van der Linden c.s. verzoekt de regering de AOW evenveel te laten meestijgen met het minimumloon en de bijstand

Kamerstukken I, 2021-2022, 35 788, nr. G

Is meegenomen in de Voorjaarsnota die is verstuurd door Financiën (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 120, nr. 1)

1734

Motie-Schalk c.s. verzoekt de regering het wetsvoorstel 35845 over het Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deel over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd, in te trekken

Kamerstukken I, 2021-2022, 35 788, nr. P

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. F)

1737

Motie-Nijboer/Maatoug over de energiecompensatie voor 1 april uitkeren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 95

Het wetsvoorstel dat de uitkering mogelijk maakt is 15 maart ingediend bij de Tweede Kamer. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen staat gemeenten toe al uit te keren. Afgehandeld met brief (SZW) d.d. 15-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 057, nr. 5)

1738

Motie-Nijboer over een nationaal actieplan om mensen aan duurzaam en fatsoenlijk betaald werk te helpen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 96

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1116)

1740

Nader gewijzigde motie-Den Haan over burgers en deelnemers laagdrempelige informatie verstrekken over de nieuwe Pensioenwet

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 99

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

1742

Motie-Van Beukering-Huijbregts over voor 1 juli duidelijkheid over de mogelijkheid om voltijdsbonussen in cao's op te nemen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 1105

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1116)

1750

Nader gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over met plannen komen om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 237

De Tweede Kamer is op 07-07-2022 geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met BZK en OCW (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 255)

1751

Motie-Podt/Maatoug over het betrekken van lessen van de lopende pilots bij de verkenning van de Participatiewet

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 238

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 54)

1757

Motie-Tony van Dijck over nieuw overleg met de VNG om te voorkomen dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag in het gedrang komt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 1223

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, 36 057, nr. 8)

1758

Motie-Grinwis/Van Weyenberg over overleg met gemeenten om knelpunten te inventariseren bij de uitkering van de eenmalige tegemoetkoming

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 123

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 151)

1759

Motie-Van Weyenberg/Grinwis over het op korte termijn verruimen van de subsidievoorwaarden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 124

Motie is overgedragen aan BZK

1761

Motie-Azarkan over de ACM laten monitoren of energie- en benzineprijzen in de toekomst weer dalen naar het eerdere niveau

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 126

Motie is overgedragen aan EZK

1762

Motie-Azarkan over monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich ontwikkelt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 127

Motie is overgedragen aan Financiën

1763

Motie-Inge van Dijk/Grinwis over zo snel mogelijk via diverse landelijke mediakanalen communiceren van een overzicht van de bestaande ondersteunende regelingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 131

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1764

Gewijzigde motie-Heinen/Inge van Dijk over bij het belastingplan 2023 bezien of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 133

Motie is overgedragen aan Financiën

1765

Gewijzigde motie-Van Raan c.s. over een gesprek met energieleveranciers over hoe kan worden omgegaan met energieschulden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 135

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1766

Motie-Den Haan c.s. over zo veel mogelijk huishoudens die aanvullende maatregelen nodig hebben proactief benaderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 137

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1772

Gewijzigde motie-Léon de Jong over geen negatieve financiële gevolgen door het ontvangen van energietoeslag

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 623

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-05-2022 (Kamerstukken II, 24 515, 36 057, nr. 8)

1773

Motie-Kathmann over gemeenten oproepen om het Kwaliteitskader schuldhulpverlening voortvarend en breed toe te passen

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 625

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1774

Motie-Kat/Ceder over het faciliteren en stimuleren dat alle gemeenten zich aansluiten bij de nationale schuldhulproute en werken met saneringskredieten

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 628

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1775

Motie-Kat/Ceder over jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheid

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 629

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1776

Motie-Palland c.s. over onderzoek naar landelijke invoering van de schuldpauzeknop

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 631

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1777

Motie-Ceder/Kat over een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid bij schuldenproblematiek

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 637

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

1779

Motie-Den Haan over pensioenfondsen vragen te indexeren waar dat kan

Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 578

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 586)

1791

Motie-Palland over zorgen dat ouderparticipatiecrèches in het nieuwe stelsel kunnen voortbestaan

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 453

Opc's zullen in het nieuwe stelsel mogelijk blijven. Daarvoor is geen aparte wijziging in wet- of regelgeving nodig. Hierop hoeft dus geen verdere actie te worden ondernomen

1798

Motie-Van Esch over gezondheidsbescherming en -bevordering opnemen in de adviezen van het MIT

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1912

Motie is afgedaan met mail aan Jolande Sap (kwartiermaker Maatschappelijk Impact Team) op 8 juli 2022

Lopende moties

Tabel 180 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014-2015

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

771

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Kamerstukken II, 2014-2015, 33 981, nr. 40

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking is in voorbereiding. Door de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen is deze motie naar alle waarschijnlijkheid niet opportuun. Als de uitwerking van het nieuwe systeem in wetgeving is opgenomen, wordt de afhandeling van deze motie nader overwogen. Planning: 4e kwartaal 2024

785

Motie-Elzinga (SP) c.s. inzake evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffing

Kamerstukken I, 2014-2015, 33 981, nr. F

De quotumregeling is vanaf 1 januari 2018 voor de overheidswerkgevers geactiveerd. 2018 is een overgangsjaar, omdat het kabinet heeft besloten om over de eventuele quotumtekorten over 2018 geen heffing op te leggen aan de werkgevers die niet de afgesproken aantallen hebben gehaald. Vanwege de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen, is op 1 januari 2020 de wetswijziging voor deactivering en uitstel quotumheffing in werking getreden. De quotumheffing wordt daarin opgeschort tot 1 januari 2022. Als de uitwerking van het nieuwe systeem duidelijk is en in wetgeving is opgenomen, de afhandeling van de motie nader overwegen. Planning: 4e kwartaal 2024

Tabel 181 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015-2016

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

869

Motie-Nijkerken-de Haan/ Kerstens om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/korting voor de werkgever

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 194, nr. 17

Bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 2020 (Stb. 2020, 377) is de einddatum van 1 januari 2021 geschrapt waardoor het LKV banenafspraak na die datum blijft doorlopen. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 2 juli 2020 over de resultaten wet banenafspraak 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 196). In het wetsvoorstel Breed Offensief wordt de grondslag van de horizonbepaling geschrapt. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Zie ook toezegging 3413. De planning van het schrappen van de horizonbepaling is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief in de Eerste Kamer in de tweede helft van 2022

Tabel 182 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2017-2018

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1040

Motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijslagen

Kamerstukken II, 2017-2018, 21 501-31, nr. 469

De EPSCO Raad van 21 juni 2018 is een algemene oriëntatie over de herziening van Verordening 883/2004 overeengekomen. Indexatie van gezinsbijslagen of alternatieven daarvoor vormden geen onderdeel van deze algemene oriëntatie vanwege grote bezwaren hiertegen van de huidige Europese Commissie en een meerderheid van de lidstaten. Nederland heeft tegen de algemene oriëntatie gestemd. Nederland heeft samen met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Ierland een brief over het belang van indexatie van gezinsbijslagen gezonden aan het voorzitterschap, de Europese Commissie en aan alle lidstaten. Op dit moment (30-06-2021) is de herziening van Verordening 883/2004 in de triloogfase. Indexatie van gezinsbijslagen vormt geen onderdeel van de besprekingen

1063

Motie-Strik overwegende, dat het kabinet zegt in te zetten op een inclusieve samenleving en dat onder meer vertaalt in maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers

Kamerstukken I, 2017-2018, 34 775, nr. G

De motie vraagt om een evaluatie (te houden binnen maximaal drie jaar) naar de inkomenseffecten en arbeidsparticipatie van vier maatregelen uit het regeerakkoord van 2017. De eerste twee maatregelen zijn geschrapt (Kamerstukken I, 2018-2019, 34 775, AK; Kamerstukken II, 2018-2019, 32 716, nr. 37). De vierde maatregel ging 2018 inwerking en de derde op 1 januari 2020. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de laatste maatregel betekent in dit geval dat we de evaluatie in 2022 houden. SZW is met UWV in gesprek over het evalueren van maatregel 3 en maatregel 4 en over de mogelijkheden van onderzoeken. De verwachting is de Kamer hier eind 2022 of begin 2023 over te informeren

Tabel 183 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1148

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 126

Op 1 januari 2020 is de wetswijziging voor deactivering en uitstel quotumheffing in werking getreden. De quotumheffing wordt daarin opgeschort tot 1 januari 2022. In de Kamerbrief van juli 2022 is opgenomen dat de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen met betrokkenen in gesprek is gegaan over de toekomst banenafspraak. In deze brief is ook opgenomen dat er een besluit zal worden genomen over het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak wanneer de uitvoeringstoetsen geactualiseerd zijn. Het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid is onderdeel van dit wetsvoorstel. Planning: eind 2022

1159

Motie-Ziengs/Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 675, nr. 19

Stand van zaken is aan de Kamer meegedeeld in brief van I&W van 1 februari 2021; wanneer de wijzigingen van de Arboregelgeving zijn gepubliceerd, zal worden vastgesteld in hoeverre een toegespitst certificaat kan bijdragen aan de asbestdakenopgave. Motie is daarmee nog niet afgedaan omdat regelgeving op dit vlak nog moet worden aangepast; dit vindt naar verwachting eerst in de loop van 2023 plaats

1217

Motie-Kuzu over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 48

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1220

Motie-Bruins/Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 52

In het coalitieakkoord is een deeltijd-WW regeling opgenomen. Deze regeling kent naar verwachting samenloop met de calamiteitenregeling qua doelstelling en doelgroep. We bezien wat dit betekent voor de implementatie van de calamiteitenregeling

1233

Motie–Gijs van Dijk over omlaag krijgen van het aantal afwijkende medische oordelen

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 889

Het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV is begin oktober 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 februari 2021 controversieel verklaard

1245

Gewijzigde motie-Renkema/Van Weyenberg over een externe evaluatie

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 159

De minister heeft in het Commissiedebat van 24 juni 2021 aangegeven de externe evaluatie van het asbeststelsel een half jaar na ingang van de regelgeving, naar verwachting in 2023, te willen uitvoeren

1262

Motie-Wiersma/Heerema over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 905

In de Kamerbrief van 9 april 2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 26 448, nr. 645) is aangegeven dat de NVVG het voortouw neemt in de ontwikkeling van een ‘Handreiking Taakdelegatie in het publieke domein’. Waar nodig zal UWV het eigen professioneel en juridisch kader voor het werken met taakdelegatie hierna herzien, verduidelijken en uitbreiden, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie. In de WIA-brief inzake Sociaal medische beoordelen/hardheden die in de zomer 2022 wordt verstuurd, wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang. Planning brief Tweede Kamer: 3e kwartaal 2022 vóór Prinsjesdag

1288

Motie-Van Hul inzake een doelstelling voor een leven lang ontwikkelen voor mensen met flexcontracten

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 114

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

Tabel 184 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1349

Motie-Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 300 XV, nr. 48

Op 20-09-2021 is er voortgang gemeld over deze motie in de Zevende Voortgangsbrief werken als zelfstandige (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240). De motie is daarmee gedeeltelijk afgedaan. Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

1350

Motie-Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 39

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1371

Motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 69

Een onderzoek naar de rol van jobcoaching bij dreigende baanbeëindiging is nagenoeg afgerond. In de eerste helft van 2022 heeft UWV het onderzoek naar bijdrage van jobcoaching bij dreigende baanbeëindiging afgerond. UWV ontwikkelt op basis van de opgedane inzichten een structurele en integrale verbeteraanpak voor externe jobcoaching. De Tweede Kamer is bij de Stand van de uitvoering (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 682) hierover geïnformeerd

1386

Motie-Palland/Smeulders over de toepassing van de WAS uitbreiden naar de sector personenvervoer

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 971

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

1387

Motie-Smeulders/Palland over verbetering van de mogelijkheden voor werknemersorganisaties in het kader van de WAS

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 972

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

1392

Motie-Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 986

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

1406

Motie-Van Beukering-Huijbrechts c.s. over borging van privacy betrekken bij de evaluatie

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 12

De wijziging van de wet gemeentelijke schuld hulpverlening in verband met vroeg signalering wordt na 4 jaar geëvalueerd. De borging van de privacy wordt daarbij betrokken. De Tweede Kamer wordt voor eind 2025 geïnformeerd. Planning: eind december 2025

1423

Motie-Palland over de wet monitoren, er jaarlijks over rapporteren en na drie jaar evalueren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 16

Planning: Eerste rapportage naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1432

Motie-Gijs van Dijk/Smeulders over het aan banden leggen van premieshoppen in Europees verband

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 14

Motie wordt gezien als ondersteuning voor bestaand beleid. In de Kamerbrief d.d. 07-06-2020 met het onderwerp: «Update brief betreffende premieshoppen en A1-verklaringen» is aangegeven hoe dit beleid eruitziet. Planning: eind 2024

1449

Motie-Özütok en Diertens inzake verzoek de regering samen met de autoriteiten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt en de Kamer hierover te informeren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 60

Stand van zaken wordt betrokken bij voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid die na het zomerreces 2022 wordt verzonden

1450

Motie-Özütok inzake verzoek regering om Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen de kosten voor dag- en buitenschoolse kinderopvang in voorkomen gevallen te compenseren

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 61

In februari heeft de Raad van State zijn advies opgeleverd op het wetsvoorstel KO BES. Dit advies wordt momenteel verwerkt in het Nader Rapport. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over de doorvertaling van de inkomensonafhankelijke kinderopvangvergoeding uit het coalitieakkoord voor CN. De verwachting is dat het wetsvoorstel na de zomer naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. De Tweede Kamer is op 18 november 2021 geïnformeerd over de voortgang van het programma BES(t) 4 kids daarin staat dat het wetsvoorstel KO BES in de loop van 2022 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden

1459

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over het aantal beschikbaar gestelde stage- en werkervaringsplekken vanaf 2021

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 47

De Kamer zal naar verwachting voor het kerstreces 2022 worden geïnformeerd

1467

Motie-Peters/Van Brenk over tegengaan van het niet-gebruik van de AIO

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 545

UWV en SZW werken uit hoe gegevensuitwisseling op een proportionele manier toegepast kan worden teneinde een gerichte benadering van de doelgroep met potentieel recht op AIO gericht te benaderen. Hiervoor bereidt SZW regelgeving voor op grond waarvan dit in een pilot wordt uitgetest. In de stand van de uitvoering Sociale Zekerheid is op 22 juni 2022 verslag gedaan over de voortgang (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 682)

1475

Motie-Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 231

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1480

Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de Stichting van de Arbeid vragen de witte vlek te blijven monitoren

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 534

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2024

1489

Motie-Jasper van Dijk/ Tielen over intensivering van de controle op uitbetaling van uitkeringen in het buitenland

Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 635

In de brief Stand van de Uitvoering van juli 2021 is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze motie. In het kader van de doorlichting van de socialezekerheidswetten op misbruikrisico’s en het opstellen van een afwegingskader voor de WW, ZW, WIA, worden de misbruikrisico’s geïnventariseerd en geprioriteerd. In de gesprekken over beheersmaatregelen op basis van dat afwegingskader zal deze motie worden meegenomen. Planning: naar verwachting is dit voor beide wetten in de tweede helft van 2022 afgerond

Tabel 185 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

1504

Motie-Bruins/Rog over onderzoeken of de maatschappelijke diensttijd bijdraagt aan vermindering van de jeugdwerkloosheid

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 126

Motie is overgedragen naar VWS

1527

Motie-Nijkerken-de Haan/Tielen over startbanen voor jonge mensen die aan hun loopbaan willen beginnen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 31

De motie wordt afgedaan met de brief aan de Tweede Kamer in het najaar met een toelichting op de plannen om de overgang van school naar werk te verbeteren

1529

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over gebruik van de subsidieregeling voor het MIP voor vernieuwende opleidingsinitiatieven

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 33

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1540

Motie-Peters c.s. over het onderzoeken van de effecten van de zoektermijn voor ex-gedetineerden

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 45

Divosa heeft met subsidie van SZW een handreiking Maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen gemaakt. Deze staat sinds december 2021 online. Meenemen in eerstvolgende voortgangsbrief Armoede- en schulden. Planning: in najaar 2022

1541

Motie-Peters c.s. over een inkomen en een woning voor voormalige ggz-patiënten

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 46

Divosa heeft met subsidie van SZW een handreiking Maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen gemaakt. Deze staat sinds december 2021 online. Meenemen in eerstvolgende voortgangsbrief Armoede- en schulden. Planning: in najaar 2022

1543

Motie-Van Weyenberg/Smeulders over aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570 XV, nr. 54

In de brieven van 21 december 2021 en 21 maart 2022 over thuiswerken/hybride werken is de Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van de besteding van deze middelen. In de brief van 20 juni 2022 over hybride werken is opgenomen dat er een subsidieregeling is opengesteld, met onder andere middelen die vanuit deze motie zijn vrijgemaakt. In najaar 2022 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken/afhandeling van deze motie

1560

Motie-Stoffer over uitspreken dat de EU geen richtlijnen dient uit te vaardigen op terreinen waar de EU niet bevoegd is

Kamerstukken II, 2020-2021, 21 501-31, nr. 588

Het kabinet bewaakt bij ieder EU-richtlijnvoorstel dat het richtlijnvoorstel niet ziet op terreinen waar de EU niet bevoegd is. Het kabinet staat hierbij stil in het BNC-fiche waarin de kabinetsappreciatie over het voorstel uiteen wordt gezet

1568

Motie-Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 13

Onderzoek is in de afrondende fase. In de zomer van 2022 ontvangt de Kamer het eindrapport

1569

Motie-Ploumen/Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 24

Inventarisatie naar hardvochtige effecten in SZW-wetgeving loopt. BZK heeft in februari een loket geopend waar burgers hun voorbeelden van hardvochtige effecten kunnen aandragen. De Tweede Kamer wordt in de zomer van 2022 geïnformeerd over voortgang

1571

Motie-Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 37

Deze loopt mee in inventarisatie naar hardvochtige effecten, zie 1569

1577

Motie-Gijs van Dijk over alle kwetsbare jongeren in de bijstand een leer-werkaanbod aanbieden

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 669, nr. 5

Is als afspraak opgenomen in de Werkagenda Aanpak Jeugdwerkloosheid, ondertekend op 6 juli 2021 door onder andere sociale partners, VNG, onderwijskoepels, Divosa, SBB OCW en SZW. Er is ook gekeken met WBJA of het juridisch haalbaar is om banen specifiek open te stellen voor starters. Dit is geen reële optie in verband met leeftijdsdiscriminatie

1586

Motie-Renkema over het stimuleren van inhoudelijke affiniteit en ervaring binnen de raad van toezicht

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 240, nr. 5

Planning: brief naar de Kamer voor het eind van het jaar 2022

1587

Motie-Palland c.s. over het delen van aanvullende vormen van medezeggenschap

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 240, nr. 7

Planning: brief naar de Kamer voor het eind van het jaar 2022

1590

Motie-Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 475, nr. 6

De Kamer is op 9 mei 2022 per brief geïnformeerd over de voortgang van deze motie. Enkele vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering volgen na de zomer. De verwachting is dat de Kamer hierover in Q1 2023 wordt geïnformeerd

1597

Motie-Gijs van Dijk over het maximumaantal opvolgende uitzendcontracten in de wet beperken

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 60

Planning: begin 2025 indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

1598

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over een landelijke pilot van de Bouwplaats-ID mogelijk maken

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 861, nr. 61

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind september 2022

1604

Motie-Becker over reflecteren op de uitvoeringsketen inburgering

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 69

In het commissiedebat van 30 mei jl. heeft de minister toegezegd om de Kamer na de zomer te informeren. De bedoeling is om de Kamer in september 2022 te informeren

1618

Motie-Wörsdörfer/Kuzu over consumentenbescherming bij telemarketing op basis van algoritmen

Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 598

Motie wordt opgepakt samen met EZK en Financiën. Planning: 4e kwartaal 2022

1623

Motie-Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 613, nr. 17

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1624

Motie Palland/Van Weyenberg over het monitoren van effecten van het wetsvoorstel

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 613, nr. 18

Wordt afgedaan met de Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, planning april 2024 naar de Tweede Kamer

1627

Motie-Oomen-Ruijten c.s. uitvoering van het keuzerecht op een eenmalige uitkering tot verschillende complexe situaties kan leiden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de samenloop met fiscale regelingen en huur- en zorgtoeslagen

Kamerstukken I, 2020-2021, 35 555, nr. H

Stand van zaken is gemeld in een brief aan de Eerste Kamer d.d. 12-10-2021 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 555, nr. 20). Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is op 30-06-2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Bericht aan de Eerste Kamer volgt na het zomerreces 2022

1635

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het gebruik van open hiring uitbreiden

Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1059

In de brief over het actieplan Dichterbij dan je denkt is aangegeven hoe we het gebruik van open hiring willen uitbreiden, zie Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1094. Bij de uitwerking van het actieplan zullen we specifiek aandacht besteden voor de rol van de overheid als werkgever. Kamer wordt met de evaluatie van het actieplan geïnformeerd over de uitvoering van de motie. Planning: 1e kwartaal 2023

1637

Motie-Azarkan over moslimhaat of moslimdiscriminatie erkennen als specifieke vorm van discriminatie en racisme

Kamerstukken II, 2020-2021, 30 950, nr. 242

De uitvoering van deze motie ligt bij BZK. Beoogd wordt de Kamer na de zomer 2022, in Q4 te informeren

1643

Motie-Van Weyenberg/ Maatoug over een brede adviescommissie om vast te stellen in welke sectoren en beroepen arbeidsmigranten nodig zijn

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 10

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

1644

Gewijzigde motie-Van Baarle over een evaluatie van de wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 16

Planning: evaluatie begin 2025 naar de Tweede Kamer

1645

Motie-Van Baarle over een specificering dan wel aanscherping van de huisvestingsvoorwaarde in de Wav

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 680, nr. 13

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

1648

Motie-Gijs van Dijk/Ceder over een oplossing voor de nadelige gevolgen van een loonloze periode

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 830 XV, nr. 10

In het najaar 2022 volgt een Kamerbrief over daglonen waarin deze motie ook wordt betrokken

1650

Motie-Van den Berg c.s. over een werkloosheidsvoorziening in Caribisch Nederland

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 334

Minister APP heeft tijdens werkbezoek CN toegezegd dat er deze kabinetsperiode een werkloosheidsvoorziening zal worden ingevoerd. Minister APP is akkoord met de contourennotitie WW-voorziening CN. In de tweede helft van 2022 zal een inhoudelijk voorstel voor consultatie aan betrokken partijen in CN worden voorgelegd.

1656

Motie-Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk

Kamerstukken II, 2020-2021, 32 824, nr. 341

De Kamer zal naar verwachting na de zomer van 2022, in Q4 worden geïnformeerd

Tabel 186 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

1658

Motie-Azarkan Constaterende dat discriminatie jegens Aziatische Nederlanders enorm is toegenomen

Kamerstukken II, 2021-2022, 30 950, nr. 236

Motie is in uitvoering, het onderzoek is gestart in januari 2022 en wordt december 2022 afgerond. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd

1661

Motie-Eerdmans over een wettelijke regeling voor zelfstandig ondernemerschap die de rechtspositie van zzp'ers in alle relevante aspecten vastlegt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 47

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1666

Motie-Gijs van Dijk/Maatoug over het principe «niet terugvorderen, tenzij»

Kamerstukken II, 2021-2021, 26 448, nr. 658

Wordt betrokken bij de herziening van het handhavingsbeleid zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 23 november 2021. Planning: derde kwartaal 2023

1667

Motie-Van Kent/Palland over verlaging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel naar 15%

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 659

Deze motie wordt betrokken in de uitwerking van het coalitieakkoord (hardheden in de WIA wegnemen). Het plan van aanpak wordt opgenomen in de brief over Sociaal medisch beoordelen/hardheden WIA die in de zomer van 2022 zal worden verstuurd. In die brief wordt ook ingegaan op het vraagstuk rond verlaging van de drempel en de manier waarop dat wordt meegenomen. Planning brief Tweede Kamer: 3e kwartaal 2022 vóór Prinsjesdag.

1668

Motie-Van Kent over democratische controle uitoefenen op het Inlichtingenbureau

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 660

De motie loopt mee in het onderzoek naar de herijking van de governance IB/BKWI die op dit moment plaatsvindt. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2022 verwacht en aangeboden aan de Kamer

1677

Gewijzigde motie Van der Staaij/Omtzigt over uitspreken dat een volgend kabinet concrete maatregelen moet nemen om de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 48 (79)

Wordt meegenomen in Begroting 2023

1678

Motie-Leijten/Peters over meer gedupeerden van verhoging van de AOW-leeftijd in kaart brengen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 666, nr. 4

Bij aanvang van de regeling zijn de mogelijke doelgroepen onderzocht. Ook liggen er reeds een aantal onderzoeken die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd met betrekking tot de OBR en het AOW-hiaat. De SVB heeft in 2016 een onderzoek aan de Kamer gepresenteerd over het niet-gebruik. En specifiek over ZZP’ers met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt er een onderzoek van SEO van eind 2019. Er zijn geen nieuwe groepen naar voren gekomen noch bij de start, noch bij de evaluatiemomenten

1679

Motie-Peters/Leijten over een compensatieregeling voor zelfstandigen die al ziek waren voor de verhoging van de AOW-leeftijd en geen toegang hebben tot de overbruggingsregeling

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 666, nr. 5

Het is de bedoeling op korte termijn, nog in het najaar, hierover een brief aan de TK te zenden

1681

Motie-Maatoug/Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, inzet webmodule in nabije toekomst

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1078

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

1684

Motie-Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 12

Wordt meegenomen in de herijking van het handhavingsinstrumentarium. Planning: derde kwartaal 2023

1686

Motie-Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 845, nr. 15

Planning: september 2022

1691

Motie-Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 20

Op 29 juni jl. is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de onderwijsroute (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 364). In deze brief is aangegeven dat de besluitvorming over de inrichting en toekomst van de onderwijsroute uiterlijk in Q2 van 2023 moet zijn afgerond. Voor de periode t/m 2025 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten

1693

Motie-Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 17

De Kamer wordt naar verwachting in Q1 2023 hierover geïnformeerd

1695

Motie-Becker over een heldere juridische definitie van «problematisch gedrag»

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 8

De Kamer zal in Q4 geïnformeerd worden over deze motie. Het advies van de LA dat door OCW is aangevraagd wordt hierbij betrokken

1698

Motie van het lid Bisschop over de bevoegdheden uitbreiden van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 228, nr. 25

Inzet is om de Kamer hier, conform de toezegging in de planningsbrief SZW, na de zomer van 2022 over te informeren

1700

Motie-Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 43

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1701

Motie-Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 44

Voorstel is eind mei ingediend bij NGF-commissie na akkoord van M SZW, M APP, M OCW, M PVO. Informeren van de Tweede Kamer over opvolging via de Kamerbrief Actieplan LLO. Planning: medio september 2022 brief naar Tweede Kamer, waarmee de motie wordt afgedaan

1702

Motie-Tielen over een brede publiekscampagne die bijdraagt aan een gelijkwaardiger positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 45

Planning: brief naar de Tweede Kamer november 2022

1703

Gewijzigde motie-De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV nr. 46

Er wordt bezien de motie af te kunnen doen met een brief over Dichterbij dan je denkt, waar praktijkleren een van de vier routes is om mensen aan de slag te helpen, dan wel in reactie op de motie De Kort hoe mensen te helpen die langdurig in de bijstand zitten (als praktijkleren een initiatief is die uit het onderzoek naar voren komt), dan wel meenemen in de verdere uitwerking van de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur waar praktijkleren ook onderdeel van is. Planning: 4de kwartaal 2022

1704

Motie-De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV nr 47

De werking van de arbeidsmarkt wordt verbeterd door de matching tussen werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Om hier invulling aan te geven zijn VNG, UWV en SZW het Programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) gestart. Transparantie in de kaartenbakken van werkzoekenden wordt gerealiseerd door landelijke standaardisatie van 1) matchingsgegevens (onder andere werkzoekendenprofielen) en 2) gegevensuitwisseling. Naast uitwisseling tussen UWV en gemeenten onderling wordt ook uitwisseling met private partijen voorzien. Het programma heeft inmiddels geresulteerd in eerste versies de standaarden en is gestart met de pilotfase. Het wetgevingsproces is in voorbereiding

1707

Motie-Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV nr. 52

SZW heeft conform de aangenomen motie Kat c.s. de subsidie aan Ieder(in) met een jaar verlengd, teneinde het informatiepunt Wajong in 2022 voort te zetten

1708

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV nr. 54

Ondersteunen wervingscampagne: subsidie voor deze campagne is inmiddels toegekend door SZW. Verminderen regeldruk: de evaluatie van de Wet IKK waarin onbedoelde effecten van de kwaliteitseisen van IKK, zoals regeldruk, worden meegenomen, is onlangs afgerond. Het eindrapport wordt uiterlijk eind 2022 naar beide Kamers verzonden. Daarnaast geldt voor de kwaliteitseisen dat toezichtspartijen rekening kunnen houden met verzachtende omstandigheden vanwege personeelstekort

1709

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 56

Tussenstand uitvoering motie in brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1089). Planning vervolg uitvoering motie medio oktober 2022 naar de Kamer

1710

Motie-Palland/Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 59

In intern overleg. De Kamer zal naar verwachting na het zomerreces 2022 worden geïnformeerd

1711

Motie-Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 61

De uitbreiding van de doelgroep van de RMT’s treedt 1 juni in werking. De Kamer wordt hier bij de eerste gelegenheid over geïnformeerd. Planning: september 2022

1712

Motie-Maatoug/Simons over een bevoegdheid voor de Inspectie SZW tot bestuursrechtelijke stillegging bij een vermoeden van ernstige benadeling

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 62

De inzet is om de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van de motie in oktober 2022

1716

Motie-Van Baarle/Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening: met jongeren

Kamerstukken II, 2021-2011, 35 925 XV, nr. 77

Maatwerkmogelijkheden zijn reeds besproken met gemeenten, VNG en Divosa bij Bestuurlijk Overleg VNG SZW in November 2021. In Coalitieakkoord is voorts afgesproken dat de kostendelersnorm wordt gewijzigd zodat jongvolwassenen tot 27 jaar niet meetellen als kostendelers voor hun huisgenoten. Planning: begin 2023

1718

Motie-Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 69

Kan worden geïnterpreteerd als staand beleid. In de intentieverklaring over de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) zijn afspraken gemaakt over aanvullende dienstverlening om de arbeidsparticipatie van een aantal doelgroepen te bevorderen, waaronder de doelgroep oudere werknemers en werkzoekenden. De Kamer wordt bij de evaluatie geïnformeerd over de inzet van de RMT’s voor de doelgroep 45-plussers

1720

Motie-Grinwis/Maatoug over verlenging van de verruimde regels voor de Bbz

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 447

Op 12 november 2021 is een brief aan de Kamer gestuurd met een eerste inventarisatie van de lessen uit de invoering van de Tozo en de tijdelijke Bbz voor een verbeterd vangnet voor zzp’ers. Daarin is tevens aangekondigd dat in 2022 samen met gemeenten en ondernemers verder invulling gegeven zal worden aan deze motie. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt, met als streven de Kamer voor eind 2022 te informeren

1725

Motie-Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 136

De adviescommissie ‘versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’ is op 15-7 jl. ingesteld inclusief voorzitter. De Kamer is hierover op 15-7 geïnformeerd via een Kamerbrief. De overige leden worden na de zomer benoemd. De Kamer zal naar verwachting in maart 2023 geïnformeerd worden over de voortgang

1727

Motie-Den Haan en Hermans over bij uitvoeringstoetsen ook duidelijk het burgerperspectief voor ogen houden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 151

Vanuit het programma Werk aan Uitvoering is met de departementen besproken dat op basis van de eerder aangenomen motie Den Haan/Hermans er een goed werkende doenvermogentoets wordt uitgewerkt op basis van de toets en begrippenkader van de WRR. Alle departementen gaan nu afzonderlijk hiervoor zorgdragen bij hun uitvoeringstoetsen, en het programma Werk aan Uitvoering zal dit gaan monitoren. Daarnaast is de doenvermogentoets onderdeel van het Integraal Afwegingskader (IAK) en moet dus ‘verplicht’ worden langsgelopen

1730

Motie-Azarkan inzake een plan te ontwikkelen om moslimhaat te bestrijden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 788, nr. 92

De Kamer wordt hier na de zomer 2022, in Q4 over geïnformeerd. Deze motie zal worden meegenomen in het Nationaal Programma van de NCDR

1735

Motie-Van Kent over een voorstel waardoor uitkeringsgerechtigden alleen de netto-uitkering terugbetalen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 91

Werkgroep van SZW/UWV en FIN/BD onderzoekt mogelijke oplossingsrichtingen. Geen voorstel voor de zomer (gevraagd in motie), maar een update van de voortgang in de stand van de uitvoering juni 2022. Nog geen verdere planning bekend.

1736

Motie-Van Baarle over interdepartementale samenhang in de aanpak om tot kansengelijkheid te komen

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 94

Het Ministerie van BZK organiseert de interdepartementale samenhang om tot kansengelijkheid te komen bij het Rijk. Hiervoor worden onder andere cursussen, trainingen en kennissessies georganiseerd. Daarnaast heeft elk ministerie een ambassadeursnetwerk Diversiteit en Inclusie (D&I). De ambassadeurs zetten zich meer specifiek in voor hun ministerie en/of departement. Ook hierbij staat het delen van kennis en kunde centraal om tot kansengelijkheid te komen bij het Rijk

1739

Motie-Den Haan over acties om bewustwording van de waarde van oudere werknemers aan de werkgeverskant te stimuleren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 98

De minister van SZW heeft in het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 13 april 2022 toegezegd, onder andere naar aanleiding van deze motie, dat in de uitvoering van het actieplan «Dichterbij dan je denkt» ook aandacht zal zijn voor het aan het werk helpen van oudere werkzoekenden in de praktijk. Dat gebeurt op twee manieren: via de communicatiestrategie en via het stimuleren van de arbeidsmarktregio’s om in hun regionale invulling van het actieplan ook aandacht te hebben voor seniore werkzoekenden. In de seniorenkansenvisie die na de zomer naar de Kamer wordt gestuurd zal ook aandacht zijn voor acties die bewustwording aan de kant van de werkgevers stimuleren van de waarde van seniore werknemers. Planning brief aan Tweede Kamer: 3e kwartaal 2022 na Prinsjesdag

1741

Motie-Stoffer c.s. over het verkleinen van de kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 103

Wordt meegenomen in de SZW-begroting 2023

1743

Motie-Van Baarle over standaard een doenvermogentoets bij wetsvoorstellen en beleidsvoornemens die uitvoeringsorganisaties of dienstverlening raken

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 8

Vanuit het programma Werk aan Uitvoering is met de departementen besproken dat er een goed werkende doenvermogentoets wordt uitgewerkt op basis van de toets en begrippenkader van de WRR. Alle departementen gaan nu afzonderlijk hiervoor zorgdragen bij hun uitvoeringstoetsen, en het programma Werk aan Uitvoering zal dit gaan monitoren. Daarnaast is de doenvermogentoets onderdeel van het Integraal Afwegingskader (IAK) en moet dus ‘verplicht’ worden langsgelopen

1744

Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over een doenvermogentoets bij voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 10

Vanuit het programma Werk aan Uitvoering is met de departementen besproken dat er een goed werkende doenvermogentoets wordt uitgewerkt op basis van de toets en begrippenkader van de WRR. Alle departementen gaan nu afzonderlijk hiervoor zorgdragen bij hun uitvoeringstoetsen, en het programma Werk aan Uitvoering zal dit gaan monitoren. Daarnaast is de doenvermogentoets onderdeel van het Integraal Afwegingskader (IAK) en moet dus ‘verplicht’ worden langsgelopen

1745

Motie-Inge van Dijk c.s. over ten minste drie pilots bij uitvoeringsorganisaties om de ruimte voor professionals in de uitvoering te vergroten

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 11

Bij de uitvoering van de motie van Dijk zullen initiatieven worden betrokken die op verschillende elementen zijn gericht: ontwikkeling van de kennis van de mogelijkheden die de Awb biedt, meer praktische initiatieven die gericht zijn op het maatwerk toepassen in de praktijk, en tot slot het cultuurelement: welke omstandigheden zijn nodig om de ruimte voor de professional maximaal te maken

1746

Motie-Inge van Dijk/Van der Graaf over bij uitvoeringsorganisaties aandringen op het in het jaarverslag opnemen van een top drie van gesignaleerde problemen in de uitvoering en de aanpak daarvan

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 12

Via individuele standen van de uitvoering of brieven/ rapportage met knelpunten wordt per uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of domein inzicht gegeven in de relevante ontwikkelingen - wat goed gaat, wat extra aandacht behoeft en waar burgers en ondernemers in de knel komen door knellende wet- en regelgeving of de dienstverlening. Met inachtneming van de aangenomen motie Van Dijk/ Van der Graaf kan worden gekozen voor een aparte rapportage of worden aangesloten bij de bestaande producten zoals het jaarverslag

1747

Gewijzigde motie-Strolenberg/Van der Graaf over een jaarlijkse stand-van-zakenbrief omtrent de aanbevelingen van de commissie-Bosman

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 387, nr. 13

Er is toegezegd de Kamer jaarlijks per brief op de hoogte houden over de voortgang van het programma WaU en de Werkagenda van de publieke dienstverlening. De TCU is hier onderdeel van en zal daarbinnen worden meegenomen

1748

Nader-gewijzigde motie-Van Kent/Palland over het optrekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 234

BZK voorziet na de zomer de nieuwe regeling kwijtschelding lokale belastingen te publiceren. Hierin is gevolg gegeven aan de motie en zal de mogelijkheid tot verhoging van de vermogensgrenzen (binnen grenzen) worden geïntroduceerd

1749

Motie-Kathmann c.s. over de onderbesteding van de nader gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over met plannen komen om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren RMT's ook inzetten voor de doelgroep uit het breed offensief

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 235

Kan worden geïnterpreteerd als voorgenomen beleid in relatie tot het verbreden van de doelgroep (motie 1711). Kamer zal bij gelegenheid worden geïnformeerd. Planning: september 2022

1752

Motie-Podt over het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses in het sociaal domein

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 239

Op dit moment lopen meerdere onderzoeken naar potentiële brede baten bij activering. Zo kijkt het CPB op basis van de experimenten Participatiewet naar mogelijke brede baten op het terrein van onder andere gezondheid en schulden. Naar verwachting verschijnen dit najaar de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast start in 2022, in opdracht van meerdere departementen, ook een onderzoek naar financieringsconstructies in het sociaal domein

1753

Motie-Léon de Jong over bestaande sociale werkvoorzieningen inzetten voor het realiseren van (beschut) werk

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 241

Motie wordt uitgevoerd (doorlopende activiteit). Bij een eerstvolgende Kamerbrief over beschut werk volgt een terugkoppeling

1754

Gewijzigde motie-De Kort over in gesprek gaan met partijen in de arbeidsmarktregio’s om langdurig bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 244

Aan extern bureau is opdracht gegeven voor een quick scan onder de arbeidsmarktregio’s naar initiatieven om langdurig bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. In september 2022 volgt oplevering rapport op basis waarvan regio-gesprekken zullen plaatsvinden al dan niet in samenwerking met VNG/Divosa. Daarnaast vinden separaat gesprekken plaats met kraptesectoren over sectorale initiatieven. Eind derde kwartaal wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over stand van zaken

1755

Motie-Palland/Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 243

Aan het College van deskundigen Uniforme loonwaardebepaling is gevraagd te adviseren over verdere vereenvoudiging loonwaardebepaling. Advies volgt najaar 2022. Voor de begrotingsbehandeling 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

1756

Motie-Ceder over onderzoeken welke maatregelen nodig zijn voor toekomstbestendige sociale ontwikkelbedrijven

Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 245

Motie wordt uitgevoerd. In Kamerstuk 34 352, nr. 255 is aan de Kamer toegelicht hoe dit gebeurt. Ook is met de Kamer gecommuniceerd dat het gevraagde onderzoek naar inschatting in het voorjaar van 2023 afgerond zal zijn. Aan de Kamer is toegezegd in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar de Kamer te informeren over de handelingsperspectieven die de Minister voorstaat en welke randvoorwaarden daarbij horen. Planning: 01-10-2023

1760

Motie-Van Weyenberg c.s. over met bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers bespreken of termijnbedragen tijdelijk aangepast kunnen worden

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 125

Reactie op motie wordt meegenomen in Kamerbrief over de aanpak energiearmoede. Planning: september 2022

1767

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over onderzoeken of en hoe een onafhankelijk medische oordeel (financieel) toegankelijker kan worden voor zieke werknemers

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 670

Er wordt nagedacht over de invulling/plan van aanpak

1768

Motie-Van Baarle over het aankaarten van situaties waarin uitkeringsgerechtigden er vanwege TARGET2 financieel op achteruit zijn gegaan

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 671

UWV is in voorbereiding om de klant via drie kanalen van extra voorlichting te voorzien. Implementatie van de wijzigingen staat gepland voor eind juli. Voor het afronden van de motie moet dit nog gemeld worden aan de Kamer. Planning is om dit mee te geven in Stand van de Uitvoering van december.

1769

Motie-Van Kent over een protocol waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes door het UWV bij keuringen worden erkend en serieus genomen

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 674

Gesprekken over een mogelijk protocol worden op dit moment gevoerd met onder andere UWV en NVVG. Naar verwachting kunnen we na de zomer de Kamer informeren over het plan van aanpak

1770

Motie-Omtzigt over het verlies van de sterk gestegen arbeidskorting voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering meenemen in studies

Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 676

Wordt meegenomen in de SZW-begroting 2023

1771

Motie-Maatoug/Kathmann over de informatievoorziening over de loonheffingskorting bij twee banen verbeteren

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 962, nr. 12

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2022

1778

Motie-Den Haan over vroegtijdig inzetten op duurzame inzetbaarheid, leven lang leren en scholing voor ouderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 042, nr. 577

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1780

Gewijzigde motie-Nijboer/Maatoug over met pensioenfondsen in gesprek gaan vanwege het uitkeren van torenhoge bonussen

Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 582

Een stand van zaken is gemeld in brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022. Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

1781

Motie-Smals c.s. over de positie van zelfstandigen breder in de polder versterken

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1096

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2023

1782

Motie-Kathmann over een minimumsalaris van €14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1097

Via de VNG is middelgrote gemeente Venray bereid gevonden te bezien wat de effecten zijn. Begin september is er een eerste bijeenkomst gepland om te starten en te bespreken hoe dit aan te pakken. Op dat moment is meer duidelijk over het verdere tijdspad, dat is namelijk afhankelijk van de capaciteit bij de gemeente Venray

1783

Motie-Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1102

In de augustusbesluitvorming wordt invulling gegeven aan deze motie

1784

Motie-Van Baarle over de mogelijkheid voor opdrachtgevers om overeenkomsten te ontbinden wanneer opdrachtnemers zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1103

Wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Planning: voor de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer

1785

Motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over een betere bescherming voor werknemers met slechts gedeeltelijk onvoorspelbare werktijden

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1104

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

1786

Nader gewijzigde motie-Ceder/Kat over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft

Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 635

Het voortouw voor de uitvoering van deze motie ligt bij VWS. De minister van VWS zal de Tweede Kamer in oktober informeren over de uitkomsten

1787

Gewijzigde motie-Kathmann/Nijboer over een overleg met Schiphol en KLM over een loonsverhoging voor medewerkers

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1098

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

1788

Motie-Van Kent over onderzoeken welke begrippen togevoegd, gewijzigd of verhelderd moeten worden voor helderheid

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 335, nr. 19

Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2023

1789

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over rechten voor ouders bij een fusie of overname van een kinderopvangorganisatie

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 451

De vraag of en hoe ouders betere rechten kunnen krijgen bij een fusie of overname in de kinderopvang zal betrokken worden bij een breder onderzoek naar financieringswijzen in de kinderopvang dat deze zomer wordt gestart

1790

Motie-Van den Hil/Ceder over het betrekken van alle veldpartijen bij de hervorming van de kinderopvangsector

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 452

Er worden gesprekken gevoerd met de veldpartijen over de hervorming van de kinderopvangsector

1792

Gewijzigde motie-Sahla/Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 454

We gaan binnenkort in gesprek met OCW om een planning en opzet voor de verzochte lijst met knelpunten en oplossingen vast te stellen

1793

Motie-Léon de Jong over zorgen dat personeelstekorten binnen de kinderopvang niet resulteren in het afwijken van geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen

Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 455

Nu de evaluatie van de kwaliteitseisen van de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is afgerond, start in de zomer een vervolgtraject om te onderzoeken of er en zo ja, welke aanpassingen in de kwaliteitseisen mogelijk zijn. In het najaar van 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang en kaders van het vervolgtraject

1794

Motie-Kathmann/Maatoug over een verbod op flitsbezorging door jongeren onder de 16 jaar

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 437

Bij de eerder toegezegde kabinetsreactie op het onderzoek naar modernisering van de kinderarbeid die de Tweede Kamer na de zomer ontvangt, betrekt Minister SZW ook een verbod op de flitsbezorging door jongeren onder de 16 jaar

1795

Gewijzigde motie-Van Kent/Kathmann over een onderzoek naar de bouwplaats-ID

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 441

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

1796

Gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over punten om te betrekken in het actieplan verhoging dekkingsgraad cao's

Kamerstukken II, 2021-2022, 21 501-31, nr. 673

Het actieplan vindt zijn grondslag in de Europese Richtlijn toereikende minimumlonen. De Richtlijn moet formeel worden aangenomen. Daarna nog 2 jaar om te implementeren. Pas daarna komt het actieplan aan bod. Planning: oktober 2025 naar de Tweede Kamer

1797

Motie-Van den Hil/Tielen over de aard en omvang in beeld brengen van de groep die niet meer van werk naar werk begeleid kan worden

Kamerstukken II, 2021-2022, 25 295, nr. 1889

Wordt uitgewerkt en het loopt mee in de uitwerking van het brede post-COVID vraagstuk. Er is daarbij ook overleg met VWS en er komt na de zomer (medio september) een gezamenlijke Kamerbrief en de bedoeling is dat daarin de uitwerking van de motie komt

1799

Motie-El Yassini c.s. over niet meewerken aan het plan van de Europese Commissie om arbeidsmigratie uit Marokko, Tunesië en Egypte te bevorderen

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 82

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2023

1800

Motie-Piri c.s. over het aanpakken van malafide uitzendbureaus hoog op de agenda zetten in de EU

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 85

Tijdens een hoogambtelijk bezoek van de ELA op 7 juli jl. heeft Nederland de aanpak van malafide uitzendbureaus aangedragen om in Europees verband tussen de lidstaten op te pakken en de onderlinge samenwerking op dit thema te bevorderen. De ELA heeft gezegd terug te komen met de mogelijkheden om het thema in ELA-verband te bespreken, bijvoorbeeld tijdens één van de bestaande werkgroepen of een themabijeenkomst

1801

Motie-Maatoug c.s. over voldoende publieke waarborgen in het toezicht op de certificerende instelling

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 86

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering voorjaar 2023

1802

Motie-Maatoug c.s. over in kaart brengen in hoeverre in cao's afspraken worden gemaakt over toegang tot de werkvloer voor vakbonden

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 87

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van SZW eind november 2022

1803

Motie-Palland/Ceder over criteria ontwikkelen om de bredewelvaartsbenadering te concretiseren in het arbeidsmigratiebeleid

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 89

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

1804

Gewijzigde motie-Ceder/El-Yassini over het herhaaldelijk starten van een uitzendbureau na grove overtredingen niet zonder meer mogelijk doen zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 90

Planning: indiening wetgeving verplichte certificering voorjaar 2023

1805

Motie-Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de gemeentelijke eisen aan de energietoelage

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 6

Het gevraagde overzicht zal worden meegezonden met de brief over de voortgang van de energietoeslag in het derde kwartaal van 2022, die de minister op 30 juni jl. aan de TK heeft toegezegd.

1806

Motie-Stoffer/Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 8

Het CBS zal naar verwachting in november de monitor energiearmoede uitbrengen. De minister van EZK heeft toegezegd, dat deze met appreciatie van het kabinet aan de Kamer aangeboden zal worden. In september start TNO een kennis- en ondersteuningsprogramma energiearmoede in opdracht van EZK, BZK, SZW en een aantal provincies. De Tweede Kamer wordt hier in het 4de kwartaal over geïnformeerd

1807

Motie-Eerdmans/Omtzigt over een breed onderzoek naar de financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 9

In afstemming met ASEA aan ASEA overgedragen

1808

Nader gewijzigde motie-Podt over voorkomen dat studenten altijd maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand

Kamerstukken II, 2021-2022, 36 064, nr. 10

De minister zal ambtelijk worden geadviseerd om de motie niet uit te voeren, omdat deze oproept tot een contra-legem wetsuitvoering. De Tweede Kamer zal hiervan na het zomerreces in kennis moeten worden gesteld

1809

Motie-Maatoug/Kathmann over onderzoeken in hoeverre het geheel van de sociale zekerheid en de instrumenten tegen een volgende crisis opgewassen zijn

Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925, nr. 55

Aanvang beantwoording start in september 2022. Doel aparte brief met als planning verzending in 1e kwartaal 2023

Afgehandelde toezeggingen

Tabel 187 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2012-2013

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

2831

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv’s en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

17-4-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

Afgehandeld met de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen, inwerkingtreding 01-01-2022 (Stb. 2021, nr. 505)

Tabel 188 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2015-2016

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3413

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

28-9-2015 Stemmingen naar aanleiding van ingediende amendementen, moties en wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

Bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 2020 (Stb. 2020, 377) is de einddatum van 1 januari 2021 geschrapt waardoor het LKV (Loonkostenvoordeel) banenafspraak na die datum blijft doorlopen. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 2 juli 2020 over de resultaten wet banenafspraak 2019. In het wetsvoorstel Breed Offensief wordt de grondslag van de horizonbepaling geschrapt. De wetsbehandeling van Breed Offensief heeft op 27 juni 2022 plaatsgevonden, waarna het wetsvoorstel is aangenomen. Daarmee is deze toezegging afgedaan

Tabel 189 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2016-2017

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3525

De SER zal de eerdere adviesaanvraag over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid uitbreiden naar een breder advies over de arbeidsmarkt

21-9-2016 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

Deze toezegging is afgedaan met de oplevering van het rapport van de Commissie van Regulering van Werk en de kabinetsreactie daarop

Tabel 190 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2017-2018

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3765

Ik ben voornemens om de gesprekken met GGD GHOR Nederland en de VNG over de aangescherpte eisen toezicht en handhaving voort te zetten en ga hier actief mee aan de slag. Begin 2019 informeer ik uw Kamer over de resultaten hiervan

Uitgaande brief 13-07-2018 – Stand van zaken maatregelen aanbevelingen Commissie Gunning

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 443)

Tabel 191 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3781

Rechtshandelingen door tussenpersonen. In het kader van de registratie van tussenpersonen zal worden gekeken naar het al dan niet kunnen doen van rechtshandelingen door tussenpersonen op grond van een machtiging

11-10-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat naar aanleiding van bericht fraude bij arbeidsmigranten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 448, nr. 682)

3858

Minister gaat in overleg met collega’s van het kabinet over de balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency en hoe hierop gereflecteerd kan worden. Daarbij wordt ook de relatie met beleid, sturing, politieke verantwoordelijkheid en toezicht gelegd

Brief stand van de uitvoering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d 05-03-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 362, nr. 290).

3864

De Staatssecretaris zegt toe dat er aandacht zal worden gegeven aan de Harrie Helpt – training. Ook bij de praktijkdagen wordt dit onder de aandacht gebracht

10-4-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De wetsbehandeling van Breed Offensief heeft op 27 juni 2022 plaatsgevonden, waarna het wetsvoorstel is aangenomen. Door de verwijzing in de memorie van toelichting naar de Harrie-Helpt trainingen is deze toezegging afgedaan.

3876

De Minister heeft op verzoek van de Commissie toegezegd samen met de Pensioenfederatie, het Verbond en DNB informatie na te zenden over de verdeling van regelingen met kapitaalopbouw en regelingen op risicobasis

27-5-2019 Notaoverleg naar aanleiding van Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen 13 juli 2018 (34 996)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 9)

3890

Bij de uitwerking van het nieuwe contract komt bijzondere aandacht voor de wijze waarop het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen kan worden overgedragen

19-6-2019 Debat Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

3917

De minister heeft toegezegd het CPB en SCP te vragen het werkgelegenheidseffect van een verhoging van het WML te onderzoeken (in Kansrijk Arbeidsmarktbeleid) en de Kamer hierover later te informeren

1-7-2019 Notaoverleg inzake het Initiatiefwetsvoorstel van Jasper van Dijk (SP) Eerlijker loon

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2020 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1036)

Tabel 192 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3923

De staatssecretaris voert overleg met de GGD GHOR en de VNG over de informatie-uitwisseling tussen de GGD regio’s en de gemeenten. Er wordt bekeken of dit goed gaat, of er meer nodig is, en zo ja wat er dan nodig is

4-9-2019 VAO Kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 31 322, nr. 434)

3924

De staatssecretaris gaat met de toezichtpartijen en de brancheorganisaties in gesprek over een meer flexibele inzet van de toezichthouder, en houdt de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen

Uitgaande brief 03-09-2019 - Toezicht kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2021 verzamelbrief kinderopvang (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 322, nr. 439)

3954

Verkenning naar de verrijking van meldingen van vermoedens van niet-naleving cao met extra informatie

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Afgehandeld met publicatie van de AMvB in het Staatsblad (Stb. 2021, 258)

3959

Informeren Kamer vormgeving adviesgesprekken

11-11-2019 Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 142)

3969

De minister zegt toe om in gesprek te gaan met de voorzitter van VNO NCW over het gebruik van zorgverlof (D66)

28-11-2019 Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

Het gesprek tussen de toenmalige minister SZW en de toenmalige voorzitter VNONCW heeft geen doorgang kunnen vinden. In maart 2020 kregen we te maken met COVID, waardoor er geen aandacht en tijd was voor een gesprek over arbeid en zorg. Zo’n gesprek zou dan ook overschaduwd worden door de specifieke corona-situatie en niet gericht kunnen worden op het gebruik van zorgverlof in ‘normale omstandigheden

3970

De minister zegt toe om te onderzoeken wat de omvang is van het probleem ten aanzien van het concurrentiebeding en of er meer voorwaarden kunnen worden gesteld aan gebruik van het concurrentiebeding (D66, PvdA en VVD)

28-11-2019 Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1064)

3992

De minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitwerking van de scenario’s voor de crisis en de toepassing van deeltijd-WW of werktijdverkorting

15-1-2020 AO Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 422).

4012

De staatssecretaris zegt toe dat bij de uitvoering van experimenten (uitbreiding van het aantal signalen voor vroegsignalering) de Kamer wordt geïnformeerd. Daarbij zal altijd een toets van de Autoriteit Persoonsgegevens plaatsvinden

5-3-2020 TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

Afgedaan. De Kamer is op 18 mei 2021 geïnformeerd over de experimenten (Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 601). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 22 juli 2021 advies gegeven. De Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden is op 9 november 2021 gepubliceerd (Stcrt. 2022, 45719). Twee experimenten vroegsignalering schulden zijn gestart op 1 januari 2022. De Kamer is geïnformeerd bij de begrotingsbehandeling 2022 d.d. 26-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XV, nr. 24)

4020

De minister heeft toegezegd aan het eind van het jaar de Kamer verder te informeren over de verkenning van bestuursrechtelijke bestuursverboden in de uitzendbranche

25-5-2020 TK de Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie, de brief Aanpak misstanden arbeidsmigranten en de brief Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 77)

4021

De staatssecretaris zegt toe diverse regelingen op het gebied van werk, zoals de korting op sociale verzekeringen en de no-riskregeling, meer bekendheid te geven bij werkgevers en bij mensen met een beperking

19-12-2019 TK Plenair debat over voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Breed Offensief is ingegaan op de diverse regelingen op het gebied van werk. Behandeling van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden op 27 juni 2022, waarna het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarmee is deze toezegging afgedaan

4187

De staatssecretaris van SZW zegt, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Kox (SP, mede namens CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SGP en OSF), bereid te zijn een kwantitatief streefcijfer in het kader van de reductie van kinderarmoede vast te stellen en zegt toe de tweejaarlijkse rapportages hierover naar de Kamer te sturen. (T02973)

26-5-2020 Plenaire behandeling motie Kox ‘Reductie Kinderarmoede’

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2021 (Kamerstuk I, 2020-2021, 35 570 XV / 35 570 IV, nr. I)

4026

De staatssecretaris zegt toe met staatssecretaris Blokhuis (VWS) contact op te nemen om in gesprek te gaan met de gemeenten over signalen dat sekswerkers geen toegang hebben tot regelingen, zoals de Participatiewet

18-6-2020 AO Armoede en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 715, nr. 5)

4035

De minister zegt toe bereid te zijn om een verkenning te laten uitvoeren naar de rol die een overheidsinspectie kan spelen bij het toezicht in het nieuwe stelsel. Deze wordt voor de inwerkingtreding van de wet naar de Kamer gestuurd

29-6-2020 WGO Inburgering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 349)

4044

De staatssecretaris zegt toe de door mw. Van der Graaf (ChristenUnie) aangedragen problematiek rondom sekswerkers en benodigde (financiële) hulp te bespreken met de staatssecretaris van VWS (Blokhuis)

24-6-2020 Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 715, nr. 5)

4046

De staatssecretaris zegt toe om bij de minister van BZK onder de aandacht te brengen dat vanuit de Tweede Kamer is gevraagd om een eerdere reactie op de motie over kwijtschelding gemeentelijke lasten en de vermogensnorm dan pas in het najaar

24-6-2020 Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer (BZK) d.d. 21-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 605)

4047

De staatssecretaris zegt toe na te vragen of kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor mensen op bijstandsniveau niet mogelijk is als je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

24-6-2020 Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer (BZK) d.d. 21-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 24 515, nr. 605)

4061

Wetstraject uitwerking pensioenakkoord wordt opgestart. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022

6-7-2020 Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4062

Over de witte vlek, ik neem de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid over om de uitzonderingsbepaling voor het uitzendwezen in de Pensioenwet op te heffen en in lijn te brengen met hetgeen wettelijk is bepaald voor de andere sectoren, en zal de Pensioenwet in die richting aanpassen

6-7-2020 Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4063

De vier situaties genoemd in de brief van 6 juli 2020 zullen wettelijk worden vastgelegd als zijnde partnerrelaties in de Pensioenwet (uniformering partnerbegrip)

6-7-2020 Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4064

Ik kan mij vinden in het advies van de Stichting over het nabestaandenpensioen en ben dan ook voornemens om het advies over te nemen. De wijzigingen van wet- en regelgeving die hierna worden benoemd, worden meegenomen in het wetstraject ter verbetering van het twee pijlerpensioenstelsel

6-7-2020 Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4065

Bij indiening van het wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel zal in gesprek met relevante partijen een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden vastgelegd

6-7-2020 Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4073

Minister bevestigt dat voor pensioenfondsen in het nieuwe stelsel het ook mogelijk blijft om in WVP-regelingen een vaste uitkering aan te bieden

14-7-2020 Plenair debat inzake pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4075

De minister zegt toe om ten behoeve van het wetgevingstraject extra onderzoek te doen naar de arbeidsmarkteffecten en eventuele schrijnende gevallen van het plan om huidige werknemers in bestaande DC-staffels te laten vallen

14-7-2020 Plenair debat inzake pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4079

Minister zegt toe om twee elementen mee te nemen in de uitwerking van het nabestaandenpensioen (mensen die ZZP’er worden en zieke uittreders)

14-7-2020 Plenair debat inzake pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4080

Minister zegt toe om de partnerdefinitie te bespreken met de pensioensector om ongewenste effecten van de partnerdefinitie (waarbij samenwonende onterecht als partner worden gezien) te voorkomen

14-7-2020 Plenair debat inzake pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

Tabel 193 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4094

De staatssecretaris zegt de Kamer toe een brief te sturen over fraude in de sociale zekerheid

3-9-2020 TK Plenaire behandeling Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-11-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 17 050, nr. 596)

4093

De minister zegt toe te bezien of het opportuun is om de termijn voor een betalingsregeling te verlengen

Uitgaande brief 29-09-2020 Kamervragen van het lid Tielen (VVD) over terugvordering door UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 17 050, nr. 601)

4097

Minister zegt toe specifieke aandacht te besteden aan de kleine werkgevers in de uitwerking van het aanvalsplan witte vlek

Uitgaande brief 12-11-2020 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2020-2021, 32 043, nr. 550)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 573)

4101

De staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer per brief wordt geïnformeerd over de clustering Rijksincasso en de deelname daaraan door de Belastingdienst.

10-12-2020 AO Armoede en Schuldenbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 24 515, nr. 643)

4120

Opstarten breed maatschappelijk gesprek en de Kamer informeren over de uitkomsten

Uitgaande brief 16-11-2020 Zesde voortgangsbrief werken als zelfstandige (Kamerstukken II, 2020-2021, 31 311, nr. 236)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240)

4122

Toezegging om de uitkomsten van de pilot webmodule te bespreken met de Tweede Kamer alvorens de evaluatiecriteria eventueel worden aangepast

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 311, nr. 240)

4126

De minister zal in gesprek gaan met online vacatureplatforms

Uitgaande brief 21-01-2021 Verkennend Onderzoek discriminatiemogelijkheden online platforms

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

4130

De minister heeft toegezegd om de stukken die in het kader van het Besluit op een Wob-verzoek over de totstandkoming van de NOW-regeling van de NOS zijn overlegd, aan de Tweede Kamer te verzenden, evenals een verwijzing naar de regeling Tweede tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-11-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 190).

4131

De minister heeft toegezegd om binnen de crisisdienstverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande opleidingstrajecten in sectoren zoals de techniek en bouw

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 363)

4132

De minister heeft toegezegd om de Tweede Kamer in de komende weken te informeren over de kickstart van de crisisdienstverlening middels een brief

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 231)

4145

(EK) Eerste Kamer ontvangt te zijner tijd ter kennisname de taakopdracht voor het technische advies over de scenariosets voor het nieuwe stelsel

9-3-2021 EK mondeling overleg over toekomst Pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 16-02-2022 (Kamerstukken I, 2021-2022, 32 043, nr. AZ)

4146

(EK) Delen van informatie over internationale benchmark beleggingskosten

9-3-2021 EK mondeling overleg over toekomst Pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 14-07-2021 (Kamerstukken I, 2020-2021, 32 043, nr. AR)

4147

(EK) In de nadere uitwerking meenemen wat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor pensioenopbouw van DGA’s

9-3-2021 EK mondeling overleg over toekomst Pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken I, 2021-2022, 32 043, nr. BB)

4150

De minister heeft toegezegd schriftelijk antwoord te geven op de vraag van DENK en CDA hoe vaak bedrijven onherroepelijk veroordeeld zijn voor discriminatie en hoe dit zichtbaar wordt gemaakt

20-5-2021 VAO Arbeidsmarktbeleid (naar aanleiding van AO 7/12)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-06-2021 (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1062)

4153

De Kamer wordt geïnformeerd over de manier waarop na corona de verruimingen om recht te doen aan de nieuwe praktijk van thuiswerken in de fiscale afspraken met buurlanden wordt vormgegeven (bijvoorbeeld worden bepaalde verruimingen permanent gemaakt)

9-6-2021 Commissiedebat Raad WSB (Raad 14/6)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 26 834, nr. 54)

4155

De minister stuurt op verzoek van de VVD de Kamer na het reces een overzicht van al het sociaal beleid dat in zijn ambtstermijn is gemaakt op EU-niveau

9-6-2021 Commissiedebat Raad WSB (Raad 14/6)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 21 501-31, nr. 627)

4156

Ik informeer uw Kamer later dit voorjaar over de stand van zaken en het vervolg van het verbetertraject

Uitgaande brief 08-04-2021 Verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties en eerder signaleren

Deze toezegging is afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2021 voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 871)

4158

Ook zie ik na de implementatie van bovengenoemde verbetermaatregelen nog verdere potentie voor verbeteringen in de dienstverlening richting ouders en in het reduceren van het aantal (hoge) terugvorderingen binnen de kinderopvangtoeslag. Daarom zal ik, samen met de staatssecretaris van Toeslagen en Douane, in 2021 vervolg geven aan het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Ik ben voornemens uw Kamer hier in het voorjaar van 2021 nader over te informeren

Uitgaande brief 18-12-2020 Verzamelbrief Kinderopvang december 2020

Deze toezegging is afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d 08-07-2021 voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag (Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 871)

4162

De minister heeft toegezegd de Kamer te informeren over gesprekken met het UWV over mogelijke oplossingen in het kader van de dagloonsystematiek

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

Afgehandeld met brief (SZW) aan de Tweede Kamer d.d. 10-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 351, nr. 34)

4165

Toezegging om beleidsopties tot hervorming van het concurrentiebeding te gaan uitwerken, en dat deze uiterlijk eind 2021 naar de Kamer worden verzonden

25-6-2021 Uitgaande brief Concurrentiebeding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1089)

4166

De landsadvocaat gaat onderzoeken of de beperking van het aantal weken dat een asielzoekers in procedure mag werken in Nederland (24 weken per jaar) in strijd is met de Opvangrichtlijn

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 680, nr. 21)

4168

De Tweede Kamer zal in het najaar in een brief worden geïnformeerd over wat er in Europa gebeurt ten aanzien van doordetachering van derdelanders

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 75)

4170

Naar aanleiding van het eerste gesprek met AcICT brengt UWV nu in kaart welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn een beperkt deel van de voor STAP beschikbare middelen te reserveren voor groepen die minder makkelijk zelf de weg naar het STAP-budget weten te vinden. Hier zal ook het definitieve advies van AcICT bij betrokken worden en uw Kamer wordt hier nader over geïnformeerd

29-6-2021 Uitgaande brief Schriftelijk overleg voortgang subsidieregeling STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 141)

4171

Het definitieve advies van AcICT zal, voorzien van een uitgebreide reactie, naar verwachting na het zomerreces aan uw Kamer gestuurd kunnen worden. In de reactie zal ook ingegaan worden op de maatregelen die naar aanleiding van het advies van AcICT verder nog worden genomen worden en het tijdpad dat daarbij hoort

Uitgaande brief 29-06-2021 Schriftelijk overleg voortgang subsidieregeling STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-10-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 141)

4174

Om te beginnen zal ik uw Kamer dit najaar per brief informeren over de uitkomst van het eerste aanvraagtijdvak dat van 1 juni 2021 tot en met 30 juli 2021 is opengesteld voor activiteitenplannen voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Ook zal ik in die brief aangeven wanneer komende jaren de voortgangsrapportages aan uw Kamer verstuurd zullen worden

Uitgaande brief 01-07-2021 Beantwoording vragen schriftelijk overleg inzake brief over de stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 422)

4176

De Minister heeft toegezegd om samen met zijn collega van JenV te bekijken hoe het gat tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van arbeidsuitbuiting verkleind kan worden

7-7-2021 Commissiedebat Arbeidsmigratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van J&V d.d. 17-11-2021 Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (Kamerstukken II, 2021-2022, 28 638, nr. 205)

4178

De minister zegt de Eerste Kamer toe in een brief nader in te gaan op de vraag of het mogelijk is dat pensioenfondsen een RVU-uitkering uitvoeren

12-1-2022 Plenaire behandeling wetsvoorstel 35555 (Wet bedrag ineens RVU sparen)

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d 14-07-2021 (Kamerstukken I, 2020-2021, 35 555, nr. K)

4179

Bij indiening van het wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel zullen ook nadere adviezen en onderzoeken, zo die nog mochten worden uitgevoerd, worden meegestuurd. Dit geldt ook voor eventuele algemeen juridische beleidsadviezen van de Landsadvocaat. Daarnaast zullen in lijn met de nieuwe afspraken bij indiening van het wetsvoorstel ook de beslisnota’s die zijn gebruikt ten behoeve van de besluitvorming openbaar worden gemaakt

1-7-2021 Uitgaande brief Beantwoording schriftelijk overleg inzake brief over de stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-03-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 36 067, nr. 5)

4182

(EK T3185) Toezegging Kamer te informeren over uitkomsten snelle inventarisatie Cao-afspraken over de mogelijkheid tot RVU

12-1-2021 Plenaire behandeling wetsvoorstel 35555 (Wet bedrag ineens RVU sparen)

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 14-07-2021 (Kamerstukken I, 2020-2021, 35 555, nr. K)

4186

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe de Kamer rond het Kerstreces te informeren welke partij de leerbaarheidstoets zal gaan afnemen. (35.483) (T03100)

2-12-2020 Plenaire behandeling wet 35484 Wet Inburgering

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 4834, nr. J)

4188

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verzoeken het servicedocument, met hernieuwde afspraken voor extra mogelijkheden voor het vinden van stageplaatsen of het op een andere wijze invulling geven aan de beroepspraktijkvorming, ook naar de Eerste Kamer te zenden (T03067)

10-11-2020 Plenaire behandeling 4e suppletoire Begroting

Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer (OCW) d.d. 19-10-2021 (Kamerstukken I, 2021-2022, 35 542, nr. L)

Tabel 194 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4191

Onderzoek van Kantar over het nabestaandenpensioen en keuzes in het uitkeringsritme aan de Kamer zenden

15-9-2021 Tweeminutendebat Pensioenen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-09-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 571)

4196

In november ontvangt u van mij een brief met de bevindingen van het eerste aanvraagtijdvak MDIEU

15-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording inbreng Schriftelijk overleg onderzoek naar CAO-afspraken RVU (29 544 nr. 1072)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 422)

4198

Herhalen cao-onderzoek naar RVU-afspraken, zodat kan worden gerapporteerd over de resultaten na een jaar RVU-vrijstelling.

15-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording inbreng Schriftelijk overleg onderzoek naar CAO-afspraken RVU (29 544 nr. 1072)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 433)

4199

Naar aanleiding van de motie Gijs van Dijk en Maatoug zal ik laten onderzoeken bij enkele sectoren die RVU al toepassen, wat de beweegredenen zijn voor werknemers die wel aanspraak kunnen doen op een RVU-regeling, maar ervoor kiezen om dit niet te doen. In dit onderzoek zal ik de genoemde knelpunten laten meenemen

17-11-2021 Uitgaande brief Voortgang Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 433)

4203

SZW, EZK en FIN sturen de monitoringsrapportages gelijktijdig naar de Kamer in het eerste kwartaal van 2022

9-12-2021 Corona-debat

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-03-2022 (Kamerstukken II, 2020-2021, 35 420, nr. 474)

4204

De staatssecretaris heeft toegezegd te zorgen dat alles voorbereid wordt in de uitvoering bij gemeenten om meer steun te bieden (TOZO/TONK) als dit nodig blijkt.

8-12-2021 Vervolgdebat over nieuwe steunpakketten Corona

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer (EZK) d.d. 21-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 466)

4205

De staatssecretaris heeft toegezegd om gemeenten te wijzen op de mogelijkheid om coulant te zijn in het bieden van betalingsregelingen en na te gaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt

8-12-2021 Vervolgdebat over nieuwe steunpakketten Corona

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer (EZK) d.d. 21-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 420, nr. 466)

4206

De staatssecretaris heeft toegezegd om aan de brief over krapte (verzending gepland januari 2022) toe te voegen wat de Rijksoverheid en het kabinet zelf kunnen doen

8-12-2021 Vervolgdebat over nieuwe steunpakketten Corona

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1086)

4207

Bij EZK nagaan wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van de ACM naar mogelijke prijsafspraken tussen Supermarkten ten aanzien van het loon (en de Kamer daarover informeren). Bevindingen bespreken met sociale partners en de Tweede Kamer daarover informeren

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1113)

4209

Waar we dat kunnen moedigen we diversiteit in (pensioen)besturen aan. Thema komt op veel plekken terecht, waar wij dit kunnen aanmoedigen doen wij dat. Ik zeg toe om te kijken of dit punt voldoende in de monitor zit

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4213

De staatssecretaris zegt brief toe voor de stemmingen over zijn opvatting motie Van Baarle om het wetsvoorstel dat voorziet in een meldplicht van discriminerende verzoeken voor uitzendbureaus zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-12-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1089)

4219

De minister zegt toe aan Léon de Jong (PVV) dat zij met gemeenten, sociale partners en Sw-bedrijven in gesprek gaat over de sw-infrastructuur. Zij informeert de Kamer hierover vóór de zomer

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 15)

4223

De minister betrekt de jongerenuitkeringen en de vierweken zoektermijn voor jongeren bij de uitwerking van de hardheden van de Participatiewet. De Minister vult aan dat zij de uitbreiding van de experimenteerruimte betrekt bij het beleidsplan ‘Hardheden van de Participatiewet’

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Afgehandeld met brief naar de Tweede Kamer d.d. 21-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 352, nr. 54)

4225

De minister zegt toe toe om een visiebrief op het begrip integratie, samen met betrokken ministers, vóór het commissiedebat integratie d.d. 30 maart 2022, aan de Tweede Kamer te sturen

17-2-2022 Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegeneheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-04-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 357)

4228

Ik verwacht een nieuw Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie voor het zomerreces aan u aan te kunnen bieden

1-3-2022 Uitgaande brief Behandeling wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en onderzoek en anoniem + bijlage (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 673, nr. 8 )

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

4229

Toezegging om de Kamer op een later moment te informeren over de proportionaliteit van de maatregel verplichte gegevensdeling kinderopvangorganisaties. Dit gebeurt op een later moment omdat de maatregel pas op een later moment wordt ingevoerd, in verband met het regelen van een wettelijke grondslag, zoals door de Kamer is verzocht. Daarnaast moet het proces momenteel nader uitgewerkt en neergezet worden. Ook zal gekeken moeten worden of het proces na de inwerkingtreding mogelijk ook nog aanpassingen behoeft in de praktijk

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 574, nr. 10

Afgehandeld met memorie van toelichting Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). Kamerstuknummer 35 928, nr. 3. (pagina 8-16)

4231

De minister heeft toegezegd om in de brief over de toekomst van de arbeidsmarkt ook terug te komen op het waarborgen van werknemersrechten en de verplichte AOV voor zelfstandigen

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861 nr. 92)

4238

De Minister zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over de verdere uitwerking van de toezicht op de inburgering

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 17 (Uitkomsten van de verkenning naar publiek toezicht)

4239

De minister zegt toe in de zomer te rapporteren over de arbeidsvoorwaarden van NT2 docenten bij de voortgangsbrief Uitvoering en Inburgering. Dit naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Kathmann

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 365) in paragraaf 2 (arbeidsvoorwaarden docenten Nt2)

4240

De minister zegt toe na de zomer terug te komen op de juridische houdbaarheid van de oplossingsrichting bij de uitvoeringskwestie Wet Inburgering 2021. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824 nr. 363)

4247

De minister zegt toe dat zij bij de schriftelijke voorbereiding van de Wtp terugkomt op hoe het advies van de Commissie Parameters, waar de scenario’s voor invaren onderdeel van zijn, zich verhoudt tot de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Kamer

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 586)

4248

De minister zegt toe om navraag te doen bij de minister van BZK over de stand van zaken rond de Berichtenbox en DigiD, de Kamer wordt daarover voor de zomer geïnformeerd

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043 nr. 592)

4249

De minister zegt toe dat zij voor het moment van schriftelijke inbreng de Kamer een overzicht stuurt met daarin de pensioenmogelijkheden voor zzp’ers en mogelijke verbeteringen

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 586)

4250

De minister zegt toe om in gesprek te gaan met sociale partners over hoe om te gaan met het hoofdzakelijkheidsbeginsel en informeert de Kamer daarover voor de zomer

31-3-2022 Commissiedebat Pensioenonderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

4262

De minister neemt in de brief over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt het makkelijker switchen tussen banen/sectoren voor werknemers mee

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

In de Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte die 24 juni jl. aan de Kamer is gestuurd wordt onder meer ingegaan op de plannen van het kabinet voor het verbeteren van de match en leven lang ontwikkelen. Met deze twee actielijnen wordt het makkelijker om te wisselen van baan en sector

4265

Naar aanleiding van het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 13 april 2022 heb ik toegezegd uw Kamer blijvend te informeren over de resultaten van de aanvraagtijdvakken STAP-budget

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 146)

4266

Aan SGP en GL is toegezegd dat in het reeds aangekondigde onderzoek naar rouwverlof aandacht zal worden besteed aan het verlof naar aanleiding van een miskraam of doodgeboren kind in Nieuw-Zeeland.

12-4-2022 WGO Wet betaald ouderschapsverlof

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-05-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 434)

4268

Voor de zomer laat de minister aan de Kamer weten wanneer de tegemoetkomingsregeling beroepsziekten in werking kan treden

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 25 883, nr. 442)

4270

Voor de zomer stuurt het kabinet een brief aan de Kamer over de contouren van het actieplan grensoverschrijdend gedrag

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 34 843, nr. 58)

4278

De minister SZW stuurt voor de zomer/voor het tweeminutendebat een overzicht aan de Kamer met mogelijke maatregelen om misstanden tegen te gaan in aanloop naar het certificeringsstelsel per 1 januari 2025

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 81)

4297

In aanvulling daarop ga ik graag in gesprek met de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie, om te bezien of er ook een soortgelijk stappenplan gemaakt kan worden om het aantal jongeren in verantwoordingsorganen en belanghebbendenorganen te vergroten

21-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording Kamervragen van het lid Beukering-Huijbregts (D66) over het stappenplan 'OR zoekt jonge collega's'

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 592)

Lopende toezeggingen

Tabel 195 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996-1997

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Uitgaande brief 29-10-1996 kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996-1997, 25 478, nr. 4

De eerder geformuleerde tekst is nog steeds actueel. Inmiddels is de klacht van de FNV met betrekking tot onder meer ILO-Conventie 81 door de ILO afgehandeld. De ILO heeft geoordeeld dat Nederland voldoet aan het desbetreffende verdrag. In haar rapport heeft de ILO een aantal aanbevelingen gedaan. Reactie van het kabinet op het ILO-rapport is aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 29 427, nr. 103). Er zal dus conform wat eerder is gemeld een kabinetsstandpunt worden voorbereid over goedkeuring van het Protocol nr. 81 bij dit Verdrag Nr. 81

Tabel 196 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010-2011

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

2382

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings-/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

6-10-2010 Plenaire behandeling Wetsvoorstel Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

Tabel 197 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011-2012

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3145

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De evaluatie van het LIV is naar de Tweede Kamer gestuurd met de brief d.d. 22 november 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 505). De evaluatie van de loonkostenvoordelen met de kabinetsreactie zal in de zomer van 2022 naar de Tweede Kamer worden gestuurd

Tabel 198 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013-2014

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

2935

De minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

20-3-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Tweede Kamer wordt in de brief Stand van de Uitvoering van december 2022 geïnformeerd

3249

Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610/33.847)

20-5-2014 Plenaire behandeling Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premie-percentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847) (EK)

Op 24-05-2022 is de jaarlijkse rapportage aan de Eerste Kamer verstuurd (Kamerstukken I, 2021-2022, 33 610, nr. T). Planning: volgende rapportage naar de Eerste Kamer voor de zomer van 2023

Tabel 199 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014-2015

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3295

De staatssecretaris zegt toe haar best te doen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar de prestatieladder sociaal ondernemen meelopen in de evaluatie van de Wet.

24-3-2015 (EK) Plenaire behandeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981)

Gelet op de aard van het evaluatieonderzoek Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten kon deze toezegging niet ingepast worden in het evaluatieonderzoek. SZW neemt dit mee in een ander traject. Planning: 4e kwartaal 2022

3296

De staatssecretaris zegt toe om als dit aan de orde is te kijken of er, mede in het licht van de noodzaak de effectieve inzet van middelen steeds inzichtelijk te maken, mogelijk extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor re-integratie en scholing voor de doelgroep

24-3-2015 (EK) Plenaire behandeling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33 981)

De quotumregeling is vanaf 1 januari 2018 voor de overheidswerkgevers geactiveerd. 2018 is een overgangsjaar, omdat het kabinet heeft besloten om over de eventuele quotumtekorten over 2018 geen heffing op te leggen aan de werkgevers die niet de afgesproken aantallen hebben gehaald. Dat betekent dat eind 2020 twee jaren met quotumheffing zijn verstreken. Maar door de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen, is deze toezegging naar alle waarschijnlijkheid niet meer opportuun. Als de uitwerking van het nieuwe systeem duidelijk is en in wetgeving is opgenomen, zal de afhandeling van de toezegging nader worden overwogen. Dit moet ook worden bezien in relatie tot de envelop voor armoede, schulden en de arbeidsmarkt uit het coalitieakkoord. Planning: eind 2022

Tabel 200 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015-2016

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3404

De staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstak-pensioenfondsen

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

Planning: brief naar de Tweede Kamer in december 2022

Tabel 201 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2016-2017

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3561

Het kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Uitgaande brief 21-12-2016 Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Planning: wordt meegenomen in de evaluatie van het APF (Algemeen Pensioen Fonds), die in september 2022 naar de Kamer wordt gestuurd (voor Prinsjesdag)

Tabel 202 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2017-2018

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3665

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (Groen Links), toe het dictum van de gewijzigde motie Strik c.s. over te nemen en maximaal drie jaar na invoering een evaluatie te houden van de effecten van de maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers op de feitelijke inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van deze groepen

Parlementaire agenda 04-12-2017 Algemene Politieke Beschouwingen EK

De motie vraagt om een evaluatie (te houden binnen maximaal drie jaar) naar de inkomenseffecten en arbeidsparticipatie van vier maatregelen uit het regeerakkoord van 2017. De eerste twee maatregelen zijn geschrapt (Kamerstukken I, 2018-2019, 34 775, nr. AK; Kamerstukken II, 2018-2019, 32 716, nr. 37). De vierde maatregel ging 2018 inwerking en de derde op 1 januari 2020. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de laatste maatregel betekent in dit geval dat we de evaluatie in 2022 houden

3671

Bij de voorziene evaluatie van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt aandacht besteed aan de ervaringen en de zorgen van de deelnemers

7-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

Die evaluatie moet klaar zijn over vier jaar. De Tweede Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd over de evaluatie

3799

De staatssecretaris beziet bij de evaluatie van de Wet IKK welke stappen op basis van de evaluatie moeten worden gezet. Dan ook bezien of en zo ja op welke kwaliteitseisen de Pilots IKK gewenst zijn

Uitgaande brief 08-03-2018 Verzamelbrief Kinderopvang

De evaluatie van de Wet IKK is afgerond. SEO Economisch Onderzoek heeft de evaluatie uitgevoerd. Het komende half jaar wordt gebruikt om de vervolgstappen samen met de sector in beeld te brengen en de Kamers hierover te informeren. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van pilots en voor welke kwaliteitseisen deze wenselijk zouden zijn

Tabel 203 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3737

Experimenten individuele leerrekening

20-12-2018 Begrotingsdebat

De experimenten zijn samen met James vormgegeven. Het onderzoek is aanbesteed en wordt inmiddels uitgevoerd door Ecorys

3753

Het kabinet zal een formeel standpunt innemen over de initiatiefwet Wet gelijke beloning vrouwen en mannen van Ploumen (PvdA), Özütok (Groen Links), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus)

19-9-2018 Algemeen Politieke Beschouwingen woensdag 19 september en vrijdag 21 september 2018

De behandeling van het wetsvoorstel was op 2 februari 2021 (1e termijn). Afhankelijk van de voortzetting van verdere behandeling komt het kabinet (bewindspersoon SZW) aan het woord

3762

De Minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in werking treedt

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)

Over drie jaar wordt de wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn geëvalueerd en wordt de Kamer daarover geïnformeerd

3780

Breed extern onderzoek misbruikrisico’s bij UWV. De minister heeft tijdens het debat aangekondigd dat SZW en UWV samen hebben besloten een breed extern onderzoek te laten doen naar misbruikrisico’s bij het UWV

11-10-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat naar aanleiding van bericht fraude bij arbeidsmigranten

Algemene resultaten van het 1e onderzoek (misbruikrisico’s WW) zijn in de brief Stand van de Uitvoering van 19 december 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 630) met de Kamer gedeeld. In een technische briefing is de Kamer op 5 maart 2020 uitgebreid geïnformeerd over dit onderzoek en het toepassen van het afwegingskader. In 2020 heeft de doorlichting van de Ziektewet en de Wet WIA plaatsgevonden. De Tweede Kamer is in Stand van de Uitvoering juli 2021 geïnformeerd over huidige stand: dit jaar WAO en TW, 2022 WAZO en Wajong, 2023 IOW. In 2021 vinden gesprekken over eventuele aanvullende beheersmaatregelen plaats voor WW, ZW en naar verwachting WIA. Planning: juni 2023

3785

Capaciteit en herprioritering Handhaving UWV. De minister zal de Tweede Kamer informeren als uit het brede externe onderzoek naar misbruikrisico’s blijkt dat er meer capaciteit dan wel een herprioritering van middelen nodig is bij UWV

11-10-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat naar aanleiding van bericht fraude bij arbeidsmigranten

Afronding van de gezamenlijke besluitvorming UWV/SZW over beheersmaatregelen WW bevindt zich in een eindstadium. De voorstellen voor de ZW en WIA worden in de tweede helft van 2022 van UWV verwacht

3817

De staatssecretaris zegt toe om in contact te treden met FNV Vrouw in verband met de jonge moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt ten behoeve van een passend werkbezoek

4-12-2018 Stemmingen naar aanleiding van de Begrotingsbehandeling SZW

Toezegging is gedaan tijdens begrotingsbehandeling november 2018. Initiatief lag bij 50PLUS. Afspraak was aanvankelijk ingepland maar verviel met van kracht worden coronamaatregelen. Er zal contact worden opgenomen met 50PLUS voor inplannen nieuwe afspraak. Planning: vierde kwartaal 2022

3837

De staatssecretaris zegt toe dat op alle mogelijke niveaus en op alle mogelijke manieren er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan wordt gedrongen dat zij hun medewerking hervatten. Zodra daar meer over gezegd kan worden, wordt dit met de Kamer gedeeld

6-2-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat naar aanleiding van bericht «vrij spel voor Turkse fraudeurs’ (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekend-scholen financieren in Nederland»

Na overleg met BZ is besloten dat deze toezegging bij SZW ligt. Dus SZW zal de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland

3875

Toezegging om de effecten van het wetsvoorstel voor seizoensgebonden sectoren, waaronder de agrarische sector, onderdeel te laten zijn van de wetsevaluatie. De effecten van de wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding op de ontslagkosten van werkgevers zullen ook onderdeel uitmaken van de evaluatie van de WAB

20-5-2019 EK Plenaire behandeling Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In de parlementaire WAB-stukken is aangegeven dat de wet 5 jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd, dus in 2025. Deze elementen worden meegenomen bij de evaluatie

4189

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer toe de voortgangsrapportages over de uitvoering van het pakket maatregelen inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland, die aan de Tweede Kamer zijn toegezegd, ook aan de Eerste Kamer toe te zenden, om te beginnen voor de zomer van 2019. (T02659)

16-10-2018 Mondeling overleg EK over bestaansrecht Caribisch Nederland

De voortgangsrapportage ijkpunt 2022 wordt kort na het zomerreces aan beide Kamers verzonden

Tabel 204 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

3949

We streven ernaar uw Kamer in de loop van 2020 te informeren over het tijdstip en de wijze waarop met de openbaarmaking van de inspectieresultaten van Arbo en Atw kan worden gestart

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

3950

Er zal verkend worden in hoeverre het aangewezen is de regelgeving aan te passen zodat een vakbond gegevens kan vorderen over een of meerdere schakels in een keten, zonder dat er sprake is van een machtiging van een werknemers

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

3953

Verkenning naar de mogelijkheid persoonsgegevens te verwerken met het oog op niet-verwijtbaarheid

2-10-2019 Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

3960

Tussenevaluatie en eindevalutie ten behoeve van SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector) worden gedeeld met de Kamer

11-11-2019 Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Planning: er komt een tussenevaluatie in 2023, de eindevaluatie volgt in 2025

3974

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de schuldeiserscoalitie over het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord gedrag van webshops. Deze schuldeiserscoalitie wordt uitgenodigd om de deelnemers aan de brede schuldenaanpak hun aanpak toe te lichten. Daarnaast gaat de staatssecretaris een gesprek organiseren via de aanspreekpunten voor webwinkels over gedragscodes

28-11-2019 Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

Verwachting: najaar 2022

3993

De minister gaat in overleg met sociale partners de opties verkennen of het verlagen van werkgeverslasten mensen zou kunnen helpen aan het werk te komen en informeert de Kamer hierover voor de zomer

15-1-2020 AO Arbeidsmarktbeleid

Wordt meegenomen in de uitwerking van een ‘seniorenkansenbeleidsvisie’, die de minister aan de Tweede Kamer heeft toegezegd in het tweeminutendebat van 22 februari jl. Planning: september 2022

4033

De minister zegt toe dat in de eindevaluatie na vijf jaar per route de arbeidsparticipatie van de deelnemers in kaart zal worden gebracht

29-6-2020 WGO Inburgering

De Kamer wordt hierover naar verwachting in 2026 geïnformeerd

4034

De minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar zal worden gekeken naar het aantal afschalingen of lage inschalingen om te kijken of de prestatiebekostiging een perverse prikkel heeft

29-6-2020 WGO Inburgering

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van de evaluatie naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2024)

4037

De minister zegt toe dat het besluit inburgering en de regeling inburgering, zodra deze gereed zijn, met de Kamer gedeeld worden met de toezegging dat deze gewijzigd kunnen worden als de Kamer dat wil. Als er grote wijzigingen zijn in het stelsel naar aanleiding van de evaluatie na vijf jaar, zal de lagere regelgeving opnieuw aan uw Kamer worden gestuurd

29-6-2020 WGO Inburgering

Het eerste deel van deze toezegging is afgehandeld met brief verzonden d.d. 21 december 2020 (concept-besluit en concept-regeling, Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 66), brief d.d. 1 februari 2021 (naar aanleiding van Tweede Kamer schriftelijke vragen), kenmerk Kamerstukken II, 2020-2021, 35 483, nr. 67, d.d. 3 februari 2021 tijdens een mondelinge behandeling (AO). Het tweede deel van de toezegging is een toezegging op de lange termijn (na evaluatie van nieuwe inburgeringsstelsel). Streefdatum afhandeling eind 2026

4040

De minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar ook de vraag wordt meegenomen hoe de financiële verdeling uitpakt voor plattelandsgemeenten

29-6-2020 WGO Inburgering

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van de evaluatie naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2024)

4052

Minister heeft toegezegd met Mariette Hamer in gesprek te gaan over het creëren van een positie voor ZZP’ers bij de SER en representatie ZZP in brede zin

17-6-2020 AO ZZP

Deze toezegging is de uitleg van de motie Tielen (over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen). Gesprekken op ambtelijk niveau in het kader van uitvoering motie lopen, Kamer is daar d.d. 11-11-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 891, nr. 6) over geïnformeerd. Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4068

In de kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’ van de Commissie Vermeij is ten aanzien van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’ aangegeven dat het kabinet deze maatregel en de bijbehorende vraagstukken verder zal uitwerken. Het streven is om uw Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de stand van zaken

1-7-2020 Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

Tijdens het Eerste Kamer debat over het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen (19 april jl.) heeft de minister toegezegd het advies van de Commissie Vermeij weer op te pakken en samen met de staatssecretaris van VWS te kijken naar het vervolg van dit traject. Beide Kamers worden hier vlak na de zomer over geïnformeerd. Tevens heeft de minister toegezegd om samen met de staatssecretaris van VWS te gaan kijken welke rol kinderopvangorganisaties kunnen spelen in de communicatie richting ouders over vaccineren, waarbij specifiek aandacht is voor wijken waar ouders met een lage SES wonen. De minister gaat hierover in gesprek met de brancheorganisaties voor de kinderopvang. Bij het aan de slag gaan met de communicatie wordt ook gekeken naar de mogelijkheid tot het opstellen van een handreiking over de juridische mogelijkheden voor kinderopvangorganisaties om een weigeringsbeleid te voeren

4086

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van der Linden (FVD), toe bij de eindevaluatie van de NOW-regeling mee te nemen hoeveel geld er is uitgekeerd aan bedrijven die reeds failliet waren verklaard en aan bedrijven die na de uitkering failliet zijn verklaard

6-7-2020 EK Plenaire behandeling 3e incidentele suppletoire begroting SZW 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35 473)

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie over de NOW die in 2023 wordt opgeleverd

Tabel 205 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2020-2021

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4088

De staatssecretaris heeft toegezegd om de vraag over wat de stand van zaken is met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland, door te geleiden naar de minister van BZ

3-9-2020 TK Plenaire behandeling Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Na overleg met BZ is besloten dat deze toezegging bij SZW ligt. Dus SZW zal de Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de medewerking van Marokko aan de uitvoering van vermogensonderzoeken in het buitenland

4092

De Kamer informeren of en wanneer het onderdeel «compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de werkgever» in werking kan treden

Uitgaande brief 16-10-2020 Regelingen compensatie transitievergoeding (Kamerstukken II, 2020-2021, 34 699, nr. 9)

Planning: brief naar de Tweede Kamer januari 2023

4113

De staatsecretaris gaat met de minister van Financiën in gesprek over de oplopende betalingsachterstanden bij webwinkels en betrekt daarbij het gebruik van algoritmes

10-12-2020 AO Armoede en Schuldenbeleid

Verwachting: najaar 2022

4115

Om te zien of het bieden van een kosteloos ontwikkeladvies doelmatig en effectief is, wordt een evaluatie opgestart. De verwachting is dat in 2021 de eerste resultaten beschikbaar zijn en het eindrapport in 2022 wordt opgeleverd. De uitkomsten van de evaluatie zullen met uw Kamer gedeeld worden

Uitgaande brief 16-11-2020 Aanbiedingsbrief rapport ontwikkeladvies

Planning: eindrapport gaat in de loop van 2022 naar de Kamer

4117

Streven is het wetsvoorstel verplichte meldcode in mei 2021 in te dienen bij de Tweede Kamer

Uitgaande brief 03-12-2020 Arbeidsmarktdiscriminatie (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1033)

Planning: brief naar de Tweede Kamer oktober 2022 (na Prinsjesdag)

4119

Concreet betekent dit dat de Kamer uiterlijk in 2022 op basis van onderzoek inzicht krijgt in hoeverre het genoemde hoofddoel ‘ontwikkeling kind’ van het kinderopvangbeleid is gerealiseerd, met hoeveel inzet van middelen dit gepaard is gegaan en welke verbeteringen en besparingen mogelijk zijn

Uitgaande brief 14-09-2020 Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang

Een van de deelonderzoeken die van belang is voor de periodieke evaluatie (wetsevaluatie Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) heeft door covid vertraging opgelopen. De Kamer is hierover in augustus 2021 geïnformeerd. Het syntheseonderzoek zal in 2023 gereed zijn

4121

Evaluatie pilot webmodule en besluitvorming over invoering webmodule

Uitgaande brief 16-11-2020 Zesde voortgangsbrief werken als zelfstandige (Kamerstukken II, 2020-2021, 31 311, nr. 236)

De toezegging wordt pas afgedaan bij besluitvorming over de webmodule. Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

4125

De minister zal de Kamer per brief informeren over de evaluatie rondom het onderwerp medezeggenschap. In deze brief zal de minister tevens ingaan op de vraag waar het nog niet goed gaat in de medezeggenschap, waarbij hij het thema veiligheid in brede zin zal meenemen

9-2-2021 TK Stemmingen naar aanleiding van de ingediende moties bij het Nota-overleg Smeulders over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

Planning: brief naar de Kamer na het zomerreces 2022

4129

Met BZK in gesprek over AVG-problematiek bij delen persoonsgegeven werknemers van pensioenfondsen met O&O-fondsen, met het oog op scholing en VWNW en de Kamer hierover schriftelijk te informeren

28-1-2021 TK Plenair debat inzake steunpakketten

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2022 (na Prinsjesdag)

4138

De staatssecretaris heeft toegezegd om de Eerste Kamer te informeren over de aanvullende vragen over de «vrijheid van vestiging» in relatie tot de Europese Commissie en haar oordeel over de TOZO en de coördinatieverordening

17-11-2020 TK Begrotingsbehandeling SZW 1e termijn Kamer 17 november

De toezegging loopt tot nader order zolang er discussie over is in de Tweede Kamer. De Cie heeft daarbij gevraagd op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen. In dit verband is de Eerste Kamer ook geïnformeerd over de Kamervragen over de Uitspraak van de Rb Limburg over de Tozo en grensondernemers en de brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-5-2022 met de antwoorden op deze vragen

4151

Er zal worden bezien welke verdere maatregelen nodig zijn om de misstanden in de Aziatische horecasector aan te pakken en of de regeling in aangescherpte vorm zou kunnen herleven voor nieuwe aanvragen of definitief komt te vervallen

Uitgaande brief 04-06-2021 Aanpassing van de regeling voor de Aziatische horecasector

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2022

4154

De minister doet navraag naar de ontwikkelingen bij Schiphol rondom het aanvragen van het Europees Globaliseringsfonds en de rol van gemeenten daarbij en informeert de Kamer daarover

9-6-2021 Commissiedebat Raad WSB (Raad 14/6)

De gesprekken met Schiphol en gemeente Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden. Planning brief aan Tweede Kamer: eind 3e kwartaal 2022

4159

De minister van Sociale Zaken zegt toe samen met de gemeenten te bezien hoe meer beschutte werkplekken kunnen worden gecreëerd

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

Met gemeenten, VNG, Cedris, Divosa en sociaal ontwikkelbedrijven is gesproken over hoe de huidige ambities voor beschut werk kunnen worden gerealiseerd. Een beter verdeelmodel voor de begeleidingsmiddelen voor beschut werk en een hoger begeleidingsbudget werden als belangrijkste randvoorwaarden genoemd. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven tegemoet te komen wordt een onderzoek gestart naar de financiering van beschut werk. Dit kan helpen om preciezer zicht te krijgen op of vanuit het Rijk extra (financiële) maatregelen nodig zijn om beschut werk verder te stimuleren. Daarnaast heeft Significant APE onderzoek gedaan naar een beter verdeelmodel voor beschut werk. Hierover volgt op korte termijn besluitvorming. Ter uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord is met gemeenten, VNG, Cedris, Divosa en sociaal ontwikkelbedrijven gesproken over welke randvoorwaarden er nodig zijn om in de beoogde uitbreiding te voorzien. Deze gesprekken worden de komende tijd verder gevoerd. Planning vierde kwartaal 2022

4163

De minister heeft toegezegd eind 2021 de tussenrapportage effectmeting WGA-dienstverlening aan de Kamer te sturen

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

De tussenrapportage effectmeting maakt onderdeel uit van de bredere midterm review op de effectiviteit van de WGA-dienstverlening. De midterm review en bijbehorende tussenrapportage wordt na het zomerreces van 2022 aan de Kamer aangeboden.

4164

De minister of zijn opvolger hebben toegezegd overheidsinstellingen die achterblijven bij de banenafspraak te laten onderzoeken en gaat met collega’s in gesprek

17-6-2021 WGO Jaarverslagen

De onderzoeksopzet is met BZK en OCW uitgewerkt. Vervolgens is het onderzoek aanbesteed en is het onderzoek in april 2022 gestart. Planning informeren van Kamer: eind 2022

4167

Toezegging dat Tweede Kamer in een brief of rapport wordt geïnformeerd over hoe het gaat met het stimuleren van taal door werkgevers bij arbeidsmigranten

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Planning: wordt meegenomen in de Jaarrapportage arbeidsmigratie die in december 2022 naar de Tweede Kamer gaat

4169

De minister heeft toegezegd dat de wet na 3 jaar zal worden geëvalueerd, dat hierbij ook zal worden gekeken naar de maximale duur van een twv en dat hierbij een onafhankelijke commissie zal worden ingeschakeld

16-6-2021 Plenaire behandeling Wijziging wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35 680)

Planning: brief naar Tweede Kamer begin 2025

4172

Zodra de doorontwikkelagenda voor de Subsidieregeling STAP-budget en de planning daarvan gereed is, wordt deze met uw Kamer gedeeld

29-6-2021 Uitgaande brief Schriftelijk overleg voortgang subsidieregeling STAP-budget

Stand van zaken is gedaan in brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-02-2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 012, nr. 142). Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4175

Er zal een (beschouwende) brief naar de Kamer worden gestuurd over de relatie tussen arbeidsmigratie en de verschraling van arbeidsvoorwaarden

7-7-2021 Commissiedebat Arbeidsmigratie

Het vraagstuk zal aan sociale partners voor advies worden voorgelegd. Vervolgens zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Planning: brief naar de Kamer in september 2022

4177

Bij de uitwerking van het certificeringsstelsel zal ook worden gekeken naar (de door ABU voorgestelde) ‘uitbestedingsverklaring’, waarbij een inlenende partij een verklaring bij de jaarrekening moet voegen waarin vermeld wordt met welke uitzenders er samengewerkt wordt, en rol voor de medezeggenschap. De Kamer wordt bij de jaarrapportage Arbeidsmigratie eind 2021 geïnformeerd over dit onderwerp

7-7-2021 Commissiedebat Arbeidsmigratie

Wordt meegenomen bij nadere uitwerking verplichte certificering voor uitzendbureaus. Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4180

Ik zal de komende periode in gesprek gaan met de vertrouwensinspecteurs en alle relevante gremia om na te gaan wat nodig is voor een duurzame en goede implementatie van de meld-, overleg- en aangifteplicht. Het doel is om hernieuwd aandacht geven aan de bewustwording en het kennen van de meld-, en overleg- en aangifteplicht en eventuele handelingsverlegenheid die kan optreden om in contact te treden met de vertrouwensinspecteurs, weg te nemen

2-7-2021 Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

De vragen voor de uitvraag zijn vastgesteld door IvhO en worden uitgezet onder de toezichthouders. Zodra de antwoorden verzameld en geanalyseerd zijn, kan een beeld worden gevormd over de kennis van de meld- overleg en aangifteplicht bij houders en medewerkers in de kinderopvang. Dit zal worden gebruikt om kennis te vergroten onder houders en medewerkers

4183

De komende tijd wil ik, samen met VWS en in overleg met OCW, benutten om nader inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de goede voorbeelden op dit gebied

14-9-2020 Uitgaande brief kamervragen leden Westerveld (GL) en Kwint (SP) over «Private equity in de kinderopvang»

De gesprekken met OCW, VWS en het veld (onder andere kinderopvangorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten) hebben tot meer inzichten in de praktijk van plusopvang en mooie voorbeelden opgeleverd. Een vervolgstap is een uitgebreider onderzoek naar plusopvang in Nederland. Het gaat hierbij om kinderdagverblijven, peuteropvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang waar extra zorg en ondersteuning wordt aangeboden aan kinderen bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen. Doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de mate waarin plusopvang in Nederland voorkomt en hoe dit wordt georganiseerd en gefinancierd. De resultaten worden in de zomer van 2022 verwacht en zullen met de Tweede Kamer worden gedeeld

4216

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Van Gurp (GroenLinks), toe de Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over de monitoring van de Wet Inburgering 20.. (T03101)

1-12-2020 EK Plenaire behandeling Wet Inburgering

Het eerste rapport (over 2022) zal eind 2023 worden gepubliceerd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd

Tabel 206 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2021-2022

ID

Omschrijving

Datum/Vindplaats

Stand van zaken

4192

Voor wat betreft het onderwerp meer duidelijkheid over de afbakening tussen arbeidsrelaties, zal op korte termijn nog een onderzoek van SEO aan uw Kamer worden aangeboden waarin meer inzicht wordt gegeven in potentiële criteria (en de samenhang daartussen) voor het beoordelen van de gezagsverhouding tussen werkverschaffer en werkende

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Planning: brief en rapport naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4193

Ten aanzien van (semi-)publieke sectoren zal daarom worden verkend of in deze sectoren op basis van goed opdrachtgeverschap (verdere) afspraken over het werken met en als zelfstandige(n) behulpzaam zijn

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

4194

In het kader van het breed maatschappelijk gesprek afgesproken om verder door te spreken over de mogelijkheid van een webmodule voor tussenkomst omdat een webmodule voor tussenkomst waardevol zou kunnen zijn

20-9-2021 Uitgaande brief Zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

4195

(EK T3288) Het meenemen van diverse onderwerpen in de evaluatie van de Wet Betaald ouderschapsverlof (35.613)

5-10-2021 EK Plenaire behandeling wijziging van de wet arbeid en zorg, de wet flexibel werken en andere wetten in verband met implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Planning: wordt opgepakt bij inwerkingtreding wet op 02-08-2022

4197

In het tweede kwartaal van 2022 wordt de eerste voortgangsrapportage van het evaluatieonderzoek van de MDIEU opgeleverd

15-11-2021 Uitgaande brief Beantwoording inbreng Schriftelijk overleg onderzoek naar CAO-afspraken RVU (29 544, nr. 1072)

De Tweede Kamer wordt na de zomer van 2022 over de voortgangsrapportage geïnformeerd

4200

Ik zal uw Kamer voor de zomer informeren over de stand van zaken van het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen van de MDIEU-regeling

17-11-2021 Uitgaande brief Voortgang Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4201

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de uitvoeringstoets van UWV over de reservering van budget voor het aanvragen van STAP via de Werkpleinen ter ondersteuning van minder digitaal vaardige aanvragers

15-10-2021 Uitgaande brief Kabinetsreactie Advies Adviescollege ICT-toetsing programma STAP-budget

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4202

De Staatssecretaris zegt toe een adviesaanvraag te doen aan de Landsadvocaat waarin hij het vraagstuk voorlegt van de definitie van problematisch gedrag, gekoppeld aan het vraagstuk van toezicht op informele scholing

19-11-2021 Uitgaande brief verzoek afdoening moties

Toezegging wordt overgedragen aan OCW

4208

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan over goed werkgeverschap, en welke instrumenten en/of handvatten daarbij horen. Hierbij worden ook de opvolging van commissie Borstlap en sociale partners betrokken

30-11-2021 Begrotingsbehandeling SZW 30 november t/m 1 december 2021

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van SZW eind november 2022

4210

Toezegging van Van Ark aan de Eerste Kamer om te komen tot een kwantitatief streefcijfer om kinderarmoede te reduceren (SO EK 09-04-2020, 35 300 IV, nr. G)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Voor CN gold tot voor kort dat er niet voldoende harde data waren over het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Die statistieken heeft het CBS thans inzichtelijk gemaakt. Vervolgactie is om met de openbare lichamen in gesprek te gaan over het vaststellen van een indicatieve streefwaarde. Planning: eind 2022

4211

Staatssecretaris Knops heeft namens de staatssecretaris van SZW toegezegd om in de verkenning voor de invoering van de dubbele kinderbijslag intensieve zorg in CN ook de mogelijkheid van indicatiestelling door een lokale kinderarts te bezien (schriftelijke antwoorden op Begrotingsdebat KR d.d. 14-10-2021)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Deze toezegging wordt afgedaan met de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid die kort na het zomerreces 2022 verzonden wordt aan de Eerste en Tweede Kamer

4212

Staatssecretaris Knops heeft namens de staatssecretaris van SZW, de staatssecretaris van EZK en de minister van IenW toegezegd dat de Kamer voor april 2022 een overzicht van het kabinet ontvangt van de verschillende uitkeringen en de huidige financiering van de sociale zekerheid (SZW) en nutsvoorzieningen (EZK en IenW). (schriftelijke antwoorden op Begrotingsdebat KR d.d. 14-10-2021)

13-10-2021 Debat tijdens Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)

Met de voortgangsrapportage ijkpunt ontvangen de Eerste en Tweede Kamer kort na het zomerreces 2022 het gevraagde overzicht

4214

Het bestuursrechtelijk bestuursverbod komt aan bod in het traject van de verplichte certifcering van uitzendbureaus. Het streven is om de uitwerking daarvan medio 2022 gereed te hebben

17-12-2021 Uitgaande brief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4220

De minister zegt toe aan Hilde Palland (CDA) dat zij de commissie, na afstemming met BZK, in het tweede kwartaal informeert over de voorgenomen verdeling van de begeleidingsmiddelen voor de mensen die vallen onder de banenafspraak via het Gemeentefonds. Het CDA had de vraag gesteld of deze middelen niet op basis van realisaties loonkostensubsidie kunnen worden verdeeld

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Werk in uitvoering. Planning: najaar 2022

4221

De minister zegt toe aan Daan de Kort (VVD) dat zij met de Minister van BZK het gesprek gaat voeren over het achterblijven van de overheid bij het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak, en het belang van ICT hierbij. In een reguliere voortgangsbrief besteedt de Minister aandacht aan de uitkomsten van dit gesprek

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Gesprek met BZK over het uitvoeren van de toezegging loopt. De Tweede Kamer wordt eind 2022, in de brief met de resultaten van de banenafspraak over 2021, hierover geïnformeerd

4224

De minister wil doorspreken met SP en CDA over de toekomst van de Sw-infrastructuur, aan de hand van de initiatiefnota van die twee partijen over deze thematiek (‘Aan de slag met sociale ontwikkelbedrijven’). Er wordt gezocht naar een datum voor dit overleg

23-2-2022 Commissiedebat Participatiewet/Breed offensief

Het initiatief voor het overleg ligt bij de leden Palland en Van Kent. Het vinden van een moment in de agenda van de minister is een aangelegenheid van het secretariaat. Volgens de laatste stand van zaken is er nog geen afspraak gepland. Wel is met het secretariaat contact opgenomen met het verzoek om contact op te nemen met de leden Palland en Van Kent zodat de afspraak tot stand kan komen

4226

Toegezegd aan de Kamer om het CBS te vragen de witte vlek te onderzoeken voor werknemers met een migratieachtergrond (verdieping op huidig onderzoek)

8-2-2022 Uitgaande brief Witte vlek op pensioenbeleid (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043 nr. 573)

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind september 2022 (na Prinsjesdag)

4227

Het kabinet zal uw Kamer op de hoogte houden van de voortgang van de opzet van de pilot ontwikkeladviezen in het kader van het Nationaal Groeifonds

25-2-2022 Uitgaande brief Voortgang STAP en diversen (Kamerstukken II, 2021-2022, 30 212, nr. 142)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4230

Aan PvdA is nog toegezegd dat de ontwikkeling van de jurisprudentie betreffende het belemmeringsverbod nevenarbeid gemonitord wordt en na twee jaar geëvalueerd wordt, waarna de Kamer geïnformeerd wordt

12-4-2022 Plenaire behandeling Implementatie Wet EU-richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35 962)

Planning: brief naar de Kamer mei 2024

4232

De minister van SZW zegt aan lid Den Haan toe dat zij in de aanpak in de praktijk van het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ de kansen voor oudere werknemers meeneemt

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Werk in uitvoering – loopt mee in implementatie actieplan Dichterbij dan je denkt. Planning: eind 2022

4233

De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer na de zomer te informeren of er een toename is in eigen risicodragerschap en welke bedrijven dat doen

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Wij hebben aan UWV gevraagd om een analyse te maken. In de analyse wordt bekeken of er een toename is geweest van het eigenrisicodragerschap in de afgelopen vijf jaar. Daarbij hebben wij aan UWV gevraagd of zij in hun analyse een onderscheid kunnen maken tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven. De analyse zal uiterlijk in augustus 2023 door UWV naar ons worden verstuurd. Wij zullen vervolgens bekijken in welke Kamerbrief deze analyse kan worden meegenomen

4234

Voor de zomer informeert het kabinet uw Kamer over de uitkomsten van de verkenning over de invulling van deze extra middelen (uit het coalitieakkoord)

8-4-2022 Uitgaande brief Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4235

Voor de zomer ontvangt uw Kamer een brief die ingaat op het actieplan leren en ontwikkelen van dit kabinet

8-4-2022 Uitgaande brief Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4236

De Minister SZW zegt toe voor de zomer de Kamer te informeren over het financieel waarborgen van de onderwijsroute

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Tweede Kamer is op 29 juni jl. geïnformeerd over de stand van zaken van de onderwijsroute en de financiering voor de periode t/m 2023 (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 824, nr. 364)

4237

De Minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over het onderzoek naar de uitvoeringsketen. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt de Kamer in september 2022 te informeren

4241

De minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over de herbezinning op de terminologie rondom integratie. Dat is naar aanleiding van een opmerking van meneer van Baarle

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt de Kamer voor 1 oktober 2022 hierover te informeren

4242

De minister zegt toe de Kamer in het najaar 2022 een rapportage te sturen met eerste inzichten van meetbare resultaten van de Werkagenda VIA. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal in Q4 2022 worden geïnformeerd

4243

De minister zegt toe in 2022 met een voorstel aan de Kamer te komen hoe om te gaan met de 24-weken eis inclusief effect op sociale premies en uitkeringen. Het eerste deel is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Podt en het tweede deel van mevrouw Becker

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

4244

De minister zegt toe na de zomer de Kamer te informeren over inburgering na de AOW-leeftijd. Dat is naar aanleiding van een vraag van mevrouw Podt

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt de Kamer uiterlijk 1 oktober 2022 te informeren

4245

Na de zomer komt de minister met een wetsvoorstel verhoging WML. (Groenlinks)

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd

4246

De minister informeert de Tweede Kamer vlak na de zomer over een onderzoek bij één middelgrote gemeente naar of er verschillen zijn in de betaling tussen mensen die worden ingehuurd en eigen werknemers. (PVV)

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2022 geïnformeerd

4251

Minister komt na de zomer met een schriftelijke reactie op misstanden in de pakketbranche

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022 (na Prinsjesdag)

4252

Minister informeert de Kamer voor de zomer over de uitkomst van gesprekken met de VNG over het signaal van FNV dat bijstandsgerechtigden toestemming moeten vragen voor aanspraak op STAP-budget

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van SZW eind november 2022

4253

In de evaluatie van het STAP-budget over twee jaar neemt minister het effect op duurzaam werk mee

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer voorjaar 2024

4254

In de reactie op het ARK-rapport van de Algemene Rekenkamer over handhaving schijnzelfstandigheid gaat minister ook in op de webmodule onder andere in culturele sector

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: wordt meegenomen in de volgende Voortgangsbrief werken als zelfstandige, eind van het jaar 2022 naar de Tweede Kamer

4255

Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar van 2024 over de resultaten van de pilot waarin wordt bijgehouden hoe we in onze aanbestedingen omgaan met overtreders van arbeidswetten, als het gaat om arbeidsmarktdiscriminatie

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer in voorjaar 2024

4256

Binnen enkele weken komt de minister met een reactie op het SER-advies over vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER naar de Kamer

13-4-2022 Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4257

De minister zegt toe (aan D66) om al snel de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel op te halen bij gemeenten

20-4-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Beoogd wordt om in het najaar (om en nabij oktober) een eerste inzicht in te kunnen geven. Een en ander is wat later dan in het WGO voorzien, door de complicatie met de nieuwe wet waardoor pas in april gemeenten daadwerkelijk konden beginnen met het uitvoeren van hun taken

4258

Daarom wil ik de rol van de verschillende financieringsvormen in de kinderopvang gaan onderzoeken. Daarbij wil ik ook onderzoek doen naar de mogelijke effecten en de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een beperking op de financieringsvormen, een winstnormering of regulering van de uurprijs die kinderopvangaanbieders mogen vragen aan ouders. Ik zal dit binnenkort in gang zetten en uw Kamer informeren over de uitkomsten wanneerdeze bekend zijn

19-4-2022 Uitgaande brief Kamervragen over private equiety in de kinderopvang

Het onderzoek wordt momenteel voorbereid en uitgezet

4259

De minister neemt koopkrachtplaatjes mee in de brief over de stelselherziening

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

De Tweede Kamer zal in een volgende brief over stelselherziening geïnformeerd worden

4260

Het onderzoek over de financieringsvormen en –stromen komt naar de Kamer en kan worden besproken in het eerste kwartaal van 2023

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

We zijn bezig met de voorbereidingen om de offerte voor het onderzoek uit te zetten

4261

De minister kijkt bij de monitoring van kwaliteitseisen extra goed naar de gevolgen van de maatregelen die zijn afgekondigd naar aanleiding van de personeelstekorten en de minister brengt deze kwaliteitseisen in kaart

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor (LKK) worden verschillende factoren gemeten en worden voorspellers voor kwaliteit benoemd. In overleg met de onderzoekers zal worden gekeken in hoeverre zij in hun metingen ook de effecten van (maatregelen tegen) personeelstekort kunnen meenemen

4263

De minister gaat de mogelijkheid en wenselijkheid van een screeningstraject voor een VOG in de kinderopvang en het basisonderwijs onderzoeken

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met OCW. Dit zal zo snel mogelijk een gevolg krijgen

4264

De minister gaat samen met de ministers van OCW en VWS in gesprek over de ‘plusopvang’ (kinderen met een beperking) en informeert de Kamer hierover

21-4-2022 Commissiedebat Kinderopvang

Het College voor de Rechten van de Mens wil ook graag met de nieuwe bewindspersonen van VWS, OCW en SZW in gesprek over hun concrete aanbevelingen op hun notitie «Naar een inclusievere kinderopvang». Voordat de bewindspersonen met het College spreken, vindt er een Bewindsliedenoverleg plaats, waarin de resultaten van een verkenning naar plusopvang worden besproken

4267

De minister heeft toegezegd na de zomer een hoofdlijnenvisie gezond en veilig werken aan de Kamer te sturen

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

De Tweede Kamer wordt eind 2022 geïnformeerd

4269

De minister informeert de Kamer deze zomer over de herziening van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

De Tweede Kamer wordt hierover in september 2022 na Prinsjesdag geïnformeerd

4271

Bij de kabinetsreactie op het onderzoek naar modernisering van de regels over kinderarbeid gaat de minister in op flitsbezorging door 16-minners

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

De Tweede Kamer wordt hierover in september 2022 na Prinsjesdag geïnformeerd

4272

Na de zomer informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de motie-Van Kent over long covid

12-5-2022 Commissiedebat Gezond en Veilig werken

Planning: eind december 2022 reactie naar Tweede Kamer

4273

Minister SZW komt in de volgende monitoringsbrief terug op de (wijzigingen in aantallen personen in het bbz (light)

12-5-2022 Commissiedebat Coronasteunpakketten

Zie ook toezegging 4274. Het proces van het schrijven van de brief start half augustus

4274

Minister SZW stuurt een integrale voortgangsrapportage in Q3 samen met Financiën en EZK (impliciet: volgende voortgangsrapportages zijn gebundeld). In het tweede kwartaal sturen Financiën en EZK samen een brief

12-5-2022 Commissiedebat Coronasteunpakketten

Het proces van het schrijven van de brief start half augustus

4275

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over de uitwerking van de motie-Van Weyenberg/Maatoug over een adviescommissie inclusief brede welvaartsbenadering

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

4276

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord als het gaat om circulaire arbeidsmigratie

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

4277

Na de zomer informeert minister SZW de Kamer over A1-constructies: welke fiscale constructies bestaan er om arbeidsmigranten goedkoper in te zetten dan Nederlandse werknemers, wat is het beeld daarvan

1-6-2022 Commissiedebat Arbeidsmigratie (voortzetting)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2022

4279

De minister zegt aan het lid Omtzigt toe dat zij met pensioenuitvoerders in gesprek gaat om aandacht te vragen voor de communicatie rond afkoop en de consequenties daarvan voor deelnemers

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar 2022

4280

De minister zegt aan het lid Maatoug toe om bij de Belastingdienst na te gaan in hoeverre hun dienstverlening voldoende is voorbereid op dit wetsvoorstel

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar 2022

4281

De minister zegt aan het lid Smals en aan het lid Goudzwaard toe om bij de evaluatie van de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ mee te nemen in hoeverre afkoop van pensioen na de pensioeningangsdatum ook mogelijk zou moeten zijn

1-6-2022 Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36 004)

Planning: eerste evaluatie uitvoeren en daarna brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2023

4282

Minister heeft op 12 februari 2021 toegezegd meer bekendheid te zullen geven aan de Wet flexibel werken als de situatie na corona weer is genormaliseerd

10-2-2021 Uitgaande brief aanbiedingsbrief met reactie, evaluatie Wet flexibel werken (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 544, nr. 1041)

Minister Van Gennip heeft deze toezegging herhaald op 28 juni 2022 bij debat over de Wet Werken waar je wilt (WWJW) en de toezegging gekoppeld aan de inwerkingtreding van de WWJW. Planning: brief naar de Tweede Kamer voorjaar 2023

4283

Minister Van Gennip heeft toegezegd bij de evaluatie van de Wet werken waar je wilt (WJW) aandacht te zullen besteden aan de effecten op de verkeersdrukte

28-6-2022 Plenaire behandeling Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35 714)

Planning: wordt meegenomen bij de evaluatie van de wet. Brief naar de Tweede Kamer januari 2026

4284

Er worden aanvullende berekeningen aan DNB gevraagd Commissie Parameters

30-6-2022 Uitgaande brief Commissie Parameters en aanvullende berekeningen (Kamerstukken II, 2021-2022, 32 043, nr. 590)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4285

Daarbij wordt altijd gekeken of een verhoging van boetes daadwerkelijk tot minder overtredingen zou leiden. Na de zomer zal ik u over dit onderwerp nader informeren

30-6-2022 Uitgaande brief Tweeminutendebat arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 861, nr. 81)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4286

Het verbod huisuitzetting bij einde werkcontract voor de gehele uitzendsector doen gelden

5-7-2022 Tweeminutendebat Arbeidsmigratie

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4287

De minister van SZW heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 2023 de Kamer te informeren bij het monitoren van de Onderwijsroute over het gebruik en de aantallen

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Staat voor 1e kwartaal 2023 gepland

4288

De minister heeft toegezegd de mogelijkheden te bekijken voor een onderzoek naar weerbaarheid van jongvolwassen tegen ongewenste beïnvloeding en neemt daarbij het onderwerp visitatielessen op Turkse weekendscholen mee

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De uitwerking van dit onderzoek loopt mee in de agenda Veerkracht en Weerbaarheid. De agenda wordt in Q4 aan de Kamer aangeboden

4289

De minister heeft toegezegd terug te komen op vrijstellingen bij Wi2021 voor ISK en vmbo-basis en -kader bij de voortgangsbrief Inburgering

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Deze brief zal naar verwachting nog voor het WGO in de eerste week van september a.s. aan de Tweede Kamer worden verzonden (zie toezegging 4295)

4290

De minister heeft toegezegd terug te komen bij de voortgangsbrief Inburgering op de positie van vrouwelijke na-reizigers - als het gaat om arbeidsparticipatie

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Er wordt nog bezien of dit een plek gaat krijgen in de volgende uitvoeringsbrief in december 2022 of dat dit in een andere brief (najaar) zal worden meegenomen

4291

De minister zegt toe om na de zomer samen met minister APP de reactie te sturen op het rapport van de Ombudsman over onder andere financieel ontzorgen van statushouders en landelijke afspraken met nutsbedrijven

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Naar verwachting zal dit in Q4, november plaats vinden

4292

De minister heeft toegezegd de Kamer te informeren bij de voortgangsbrief Inburgering over de uitkomst van het overleg met DUO en Blik op Werk over het taalaanbod voor Wi2013

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De reactie is voorzien in eerstvolgende voortgangsbrief Inburgering aan de Tweede Kamer. Het staat nu eind 2022 ingepland

4293

De minister zegt toe dat er een overzicht van best practices uit andere landen gemaakt zal worden, waaronder het Franse voorbeeld omscholing naar techniek, en zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling, middels de Voortgangsbrief VIA, hierover informeren

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

De Kamer zal voor de begrotingsbehandeling, middels de Voortgangsbrief VIA, hierover worden geïnformeerd, naar verwachting in november 2022

4294

De minister zegt toe te zullen onderzoeken in hoeverre de niveaus van statushouders ook doorwerken in het soort werk dat zij vinden

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Deze toezegging zal worden meegenomen bij de monitoring van de wet

4295

De minister zegt toe met een Kort briefje te komen voor de behandeling wetsvoorstel ISK (in de week van 6 september)

6-7-2022 Commissiedebat Inburgering en Integratie

Deze brief zal naar verwachting nog voor het WGO in de eerste week van september a.s. aan de Tweede Kamer worden verzonden (zie toezegging 4289)

4296

Naar aanleiding van de opmerking van Kamerlid Palland over hoe te voorkomen dat we te generiek zijn in de maatregelen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het STAP-budget ook benut wordt voor doelgroepen, gericht op de kraptesectoren, zodat het zo kansrijk mogelijk is, zegt de minister toe te kijken hoe we bij het STAP-budget wat meer kunnen focussen op de groepen die het het meeste nodig hebben/al wat langer aan de kant staan

21-6-2022 Mondelinge vraag van het lid Palland (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

4298

We werken aan een convenant voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie uit, gericht op het maken van afspraken met brancheorganisaties, sectoren, individuele organisaties, maatschappelijke partijen en belangengroepen. Streven is uw Kamer over de voortgang hiervan voor de behandeling van de SZW-begroting te informeren

14-7-2022 Uitgaande brief Actieplan Arbeidsdiscriminatie (Kamerstukken II, 2021-2022, 29 544, nr. 1119)

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van SZW eind november 2022

4299

Eind deze zomer komt er een sectorbrief krapte arbeidsmarkt kinderopvang

29-6-2022 WGO Jaarverantwoording 2021/Jaarverslag en Slotwet

Planning: eind van de zomer brief naar de Tweede Kamer

4300

Toevoegen van mensen met een arbeidsbeperking aan het emancipatiebeleid. Naar aanleiding van de oproep van Kamerlid Palland om samen met de coördinerend minister op emancipatiebeleid van gedachten te wisselen over het toevoegen van mensen met een arbeidsbeperking aan het emancipatiebeleid, zegt de minister toe dat zij samen met minister Schouten dit bespreekt met minister Dijkgraaf en dat het ook in de kansenbrief voor senioren terugkomt

21-6-2022 Mondelinge vraag van het lid Palland (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Jongere razendsnel aan de bak, ’stigma voor wie al meer dan halfjaar zoekt’ (Telegraaf.nl, 17 juni 2022)

Brief aan Tweede Kamer: eind vierde kwartaal 2022

4301

Actieplan Leven Lang Ontwikkelen wordt nu opgezet. Dit wordt na de zomer met de Kamer gedeeld en dan wordt ook ingegaan op de intersectorale inzet

29-6-2022 WGO Jaarverantwoording 2021/Jaarverslag en Slotwet

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2022

Licence