Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

30.163.078

28.179.929

30.397.052

31.546.536

33.241.122

0

Belangrijkste mutaties

       

Maatregelen Rutte IV coalitieakkoord

       

Pandemische paraatheid

1,2,3,5 en 10

58.250

208.295

168.113

116.700

70.400

50.500

Preventieakkoord

1, 6 en 10

42.600

71.240

63.330

62.830

0

0

Dak- en thuislozen

3 en 10

3.100

65.000

0

0

0

0

Eén tegen eenzaamheid

3 en 10

10.000

6.000

13.000

11.000

0

0

Kansrijke start

1

10.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Sportstimulering

6

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Suïcide preventie

2

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Verbeteren palliatieve zorg

3 en 10

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen

3 en 10

37.500

75.000

87.500

100.000

0

0

Respijtzorg

3

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Passende zorg als norm in Zvw

2

5.106

23.293

16.775

17.614

13.644

5.632

Integraal zorgakkoord

2

200

22.200

23.000

24.500

25.000

0

Scheiden wonen en zorg

3

300

98.850

104.350

101.600

104.000

0

Versterking organisatiegraad basiszorg

2

350

22.350

42.100

42.100

43.100

0

NVWA

1

9.000

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Reductie narcosegassen

4

1.000

0

0

0

0

0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

4 en 10

7.957

32.761

1.480

656

157

0

Werk aan uitvoering

2, 3, 4 en 10

12.000

31.600

37.650

37.350

35.750

30.200

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Maatschappelijke diensttijd wordt overgeheveld naar OCW

4

‒ 94.677

‒ 95.102

‒ 95.409

‒ 95.412

‒ 95.413

‒ 95.413

Huisartsen meer tijd

11

0

2.000

2.000

2.000

0

0

Valpreventie

1, 3, 10 en 11

0

63.000

55.000

55.000

56.333

58.334

Volksziekten

1, 2, 3, 6 en 10

0

90.000

87.500

86.380

0

0

Rijksbijdrage 18-

2

0

15.700

2.200

‒ 300

‒ 26.000

‒ 44.100

Rijksbijdrage WLZ

3

200.000

300.000

50.000

‒ 400.000

‒ 450.000

350.000

        

Corona maatregelen

       

Middelen voor GGD meerkosten voor testen, traceren en vaccineren.

1

710.322

948.250

0

0

0

0

Analyse van NAAT testen.

1

594.750

381.425

0

0

0

0

Kosten voor de aanschaf van zelftesten en antigeencontractering.

1

188.500

354.250

0

0

0

0

LCCB

1

‒ 73.258

305.000

0

0

0

0

Corona Toegangs Bewijs.

1

‒ 103.378

161.070

0

0

0

0

Middelen voor opdrachten en vaccinimplementatie.

1

‒ 29.150

88.375

0

0

0

0

Middelen voor het RIVM vaccinatieprogramma.

1

15.750

57.250

0

0

0

0

Aanpassing van de raming voor de aanschaf van vaccins.

1

0

‒ 22.500

0

0

0

0

Voor diverse activiteiten binnen het RIVM Programma-19 worden middelen beschikbaar gesteld.

1

0

29.100

0

0

0

0

Kosten voor onderzoeken gerelateerd aan covid. Dit is voor zowel testen als vaccineren-onderzoeken.

1

8.867

13.310

0

0

0

0

Veiligheidsregio's worden gecompenseerd voor extra inzet in de coronacrisis.

1

0

12.000

0

0

0

0

Instandhouding van informatie en data voor corona

1

3.000

9.600

0

0

0

0

Middelen voor uitvoering en handhaving bij eventuele inzet van de quarantaineplicht

1

4.000

8.000

0

0

0

0

Betreft ondersteuning Covid-zorg CAS-BES.

4

19.297

12.713

0

0

0

0

Digitale ondersteuningsmiddelen Covid-19.

10

7.549

34.403

0

0

0

0

        

Overige maatregelen

       

De verwachting is dat in 2023 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht.

1

26.883

28.521

30.165

31.803

26.745

26.745

Betreft de benodigde aanvulling op het budget voor de HPV inhaalcampagne van 18-26 jaar.

1

31.692

14.938

0

0

0

0

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

2

0

105.800

208.800

224.900

311.600

455.400

De uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen.

2

21.400

20.800

20.600

20.900

21.200

0

Dit betreft de benodigde middelen voor de structurele bekostiging patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en). Het budget is overgeheveld naar de premiegefinancierde middelen.

2

‒ 4.000

‒ 9.800

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 11.500

Middelen voor het project PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds.

2

0

17.400

29.500

3.400

12.700

12.500

Dit betreft aanvullende leningen voor de projectkosten Pallas 2023.

2

0

129.000

0

0

0

0

Op basis van de realisatiecijfers van het CAK wordt de raming verhoogd voor de vergoeding van zorg aan onverzekerde personen.

2

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Transportkosten medische evacuees Oekraïne

2

0

8.000

0

0

0

0

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

3

49.400

599.400

743.900

758.500

803.500

780.400

Bijstelling uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

3

‒ 350.000

200.000

150.000

100.000

300.000

800.000

Het kabinet compenseert gemeenten voor extra kosten die zij maken in het sociaal domein voor Oekraïense ontheemden. Er zijn extra middelen gereserveerd voor de verhoogde raming van 75.000 ontheemden in Q3 en Q4 van 2022 en Q1 en Q2 van 2023.

3

5.000

15.000

0

0

0

0

Betreft een bijstelling op basis van subsidieaanvragen op grond van de Regeling aardbevingsbestendige zorg in Groningen en de actualisatie van het projectbureau.

3

0

14.500

14.500

11.000

0

0

Het financiële kader van CIZ wordt herijkt om de verwachte volumeontwikkeling op te vangen.

3

0

13.870

8.395

8.933

10.288

11.847

Dit betreft de financiële middelen voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg, die de Tweede Kamer op 26 mei 2021 heeft ontvangen.1

3

0

13.500

13.500

13.500

9.000

0

Betreft bredere inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning op basis van succesvol afgeronde pilots.

3

0

9.000

18.000

27.000

29.000

10.000

Betreft financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

4

0

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

‒ 24.781

Er is door meer mensen een beroep gedaan op de tegemoetkomingsregeling naar aanleiding van het rapport van cie. de Winter, hierdoor moet de raming naar boven worden bijgesteld.

5

17.700

8.000

0

0

0

0

Betreft de bijdrage vanuit OCW aan de buurtsportcoach regeling.

6

0

12.661

12.661

12.661

12.661

0

Bijstelling eigen risico zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen CPB.

8

183.952

112.868

334.151

322.374

313.177

66.900

Voor de uitvoering van de motie Hijing en Bikker worden extra financiële middelen vrijgemaakt voor de verhoging van de zorgsalarissen.

8

70.948

72.732

74.249

75.426

76.623

0

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming wordt de zorgtoeslag in 2023 incidenteel met ruim € 400 per huishouden verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven aan zorgtoeslag met 2,1 miljard in 2023.

8

0

2.117.000

0

0

0

0

Verhoging apparaatskosten eigen personeel in verband met corona.

10

13.273

17.673

0

0

0

0

Om de toenemende hoeveelheid corona gerelateerde Wob-verzoeken af te kunnen handelen is versterking van de huidige Wob-capaciteit noodzakelijk.

10

5.764

12.582

0

0

0

0

        

Totaal

 

31.943.025

35.217.626

32.792.381

33.407.270

35.042.906

2.567.264

Overige mutaties

 

1.237.762

243.065

387.221

379.976

348.006

33.810.097

Stand ontwerpbegroting 2023

 

33.180.787

35.460.691

33.179.602

33.787.246

35.390.912

36.377.361

1

Kamerstukken II 2020/21, 24170, nr. 245

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand begroting 2022 (inclusief NvW)

 

209.862

147.522

145.122

145.122

154.522

0

Belangrijkste mutaties

       

Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.

1

29.640

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie.

6

37.000

23.000

12.000

0

0

0

        

Overige mutaties

 

21.384

‒ 12.400

‒ 8.000

‒ 7.000

‒ 7.816

147.022

Stand ontwerpbegroting 2023

 

297.886

168.122

159.122

148.122

156.706

157.022

Licence