Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf 

Een goede informatievoorziening met een ordentelijke informatiehuishouding is noodzakelijk en van groot belang in een democratische rechtsstaat. Belanghebbenden, het parlement, journalisten en de wetenschap dienen toegang te hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie. Een open overheid voorziet hierin door tijdens en na afloop van het maken van beleid en wetgeving transparant te zijn in de gemaakte keuzes.

Binnen het Ministerie van VWS zijn meerdere ontwikkelingen in het kader van transparantie. Naast het programma Implementatie Wet open overheid (Woo) loopt ook het vijf jaar durende programma VWS Open op Orde (2021-2026). Dit programma richt zich op twee speerpunten, namelijk: actieve openbaarmaking en verbetering van de informatiehuishouding.

Actieve openbaarmaking

Sinds 1 juli 2021 worden beslisnota’s bij Kamerstukken over beleidsvorming en wetgeving meegestuurd naar de Kamer. Medio september 2022 wordt dit uitgebreid naar Kamerstukken over voortgang, kennisdeling, begroting en internationale en Europese onderhandelingen. Het programma VWS Open op Orde ondersteunt (beleidsdirecties) in de voorbereidingen op het openbaar maken van de beslisnota’s zodat dit op een eenduidige manier gebeurd.

VWS Open op Orde verzorgt ook workshops voor kleine groepen medewerkers, zodat aan de slag kan worden gegaan met een eigen casus. Als laatste worden een aantal medewerkers per directie opgeleid m.b.t. actieve openbaarmaking.

Passieve openbaarmaking

Vanuit het programma Implementatie Woo wordt gewerkt aan de verbetering van de passieve openbaarmaking. Het doel van deze verbetering ligt nadrukkelijk op het inkorten van de huidige afhandeltermijnen.

Verbetering van de informatiehuishouding

Om te kunnen verantwoorden en de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen is het belangrijk om overheidsinformatie goed op te slaan. Als we onze informatie op orde hebben, kunnen we als Ministerie van VWS goed samenwerken, open, transparant en betrouwbaar zijn. Dit vindt plaats aan de hand van vier actielijnen.

Vanuit de actielijn Informatieprofessionals is in samenwerking en afstemming met de concernonderdelen van VWS is een project voor de implementatie gestart. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de generiek aangeboden implementatiehulp: een overzicht van de voor informatiehuishouding relevante KWIV-profielen (waarbij KWIV staat voor Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening), een overzicht van de soft skills informatieprofessionals, de inzet van organisatieadviseurs die organisaties kunnen ondersteunen bij de implementatie van het KWIV, verdere ondersteuning bij de implementatie in de vorm van kennissessies, het beschikbaar stellen van relevante documenten en delen van best practices.

Vanuit de actielijn Informatiesystemen geldt het Uitgangspunt voor de duurzame toegankelijkheid 'archiving by design': systemen van de rijksoverheid dienen aan de voorkant zo ingericht te worden dat informatie duurzaam toegankelijk is gedurende de hele levenscyclus. VWS zal starten met een analyse van de huidige architectuur afspraken. Op basis daarvan zal inzichtelijk worden gemaakt op welke punten aanpassing nodig is van de architectuur. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke systemen al voldoen aan de eisen van duurzame toegankelijkheid en welke niet. Op grond van deze analyse wordt bezien in hoeverre dit problematisch is, en welke aanpassingen mogelijk zijn binnen de systemen als er aanpassingen nodig zijn.

Vanuit de actielijn Informatievolume is het uitgangspunt duurzaam informatiebeheer vanuit de DUTO normen (waarbij DUTO staat voor duurzame toegankelijke overheidsinformatie). Met behulp van dit kader kan bezien worden op welke punten het informatiebeheer verbeterd moet worden. Door de coronacrisis zijn binnen VWS en in elk geval het RIVM in heel korte tijd, veel documenten gemaakt. Dit vraagt veel extra tijd van de archiefteams van VWS en andere concernonderdelen. Verder wordt gekeken of en in welke mate deze werkwijzen meer structureel kunnen bijdragen aan de versterking van het informatiebeheer binnen VWS.

Vanuit de laatste actielijn Bestuur/naleving wordt voorzien in monitoring van de gezette stappen in de verbetering van de informatiehuishouding van VWS binnen VWS.

Licence