Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Beleidsindicatoren

Tabel 84 Beleidsindicatoren voor artikel 1 Volksgezondheid
 

Meest recente cijfer

Doelstelling

% kinderen vroeggeboorte en/of laaggeboortegewicht (BIG2)1

15% (2020)

 

Aantal lokale coalities Kansrijke Start2

272 (2021)

 

Roken (volwassenen)3

20,6% (2021)

<5% (2040)

Roken (jongeren)4

7,7% (2019)

0% (2040)

Roken (zwangere vrouwen)5

7,7% (2021)

0% (2040)

Overmatig drinken (volwassenen)6

7,3% (2021)

5% (2040)

Overgewicht (volwassenen)7

50% (2021)

< 38% (2040)

Overgewicht (jongeren)8

15,9% (2021)

< 9,1% (2040)

Aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties9

3.600 (2020)

 

Voedselvertrouwen10

82% (2021)

 
1

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geboorten-big2-vroeggeboorten-enof-laag-geboortegewicht n

2

https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities

3

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken

4

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-jongeren

5

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-vrouwen-tijdens-zwangerschap

6

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/alcohol-overmatig-drinken

7

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht-volwassenen

8

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht-jongeren

9

https://www.rivm.nl/publicaties/disease-burden-of-food-related-pathogens-in-netherlands-2020

10

Bron:https://www.nvwa.nl/voedselveiligheid/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/publicaties/consumentenmonitor-voedselveiligheid-2021 pagina 9

Tabel 85 Beleidsindicatoren voor artikel 2 Curatieve zorg
 

Actuele stand

Basis ggz: gemiddelde wachttijd in weken (binnen instellingen)1

11,4 (Q4 2021)

Basis ggz: gemiddelde wachttijd in weken (binnen vrijgevestigden)

9,9 (Q4 2021)

Gespecialiseerde ggz: gemiddelde wachttijd in weken (binnen instellingen)2

16 (Q4 2021)

Gespecialiseerde ggz: gemiddelde wachttijd in weken (binnen vrijgevestigden)

13,4 (Q4 2021)

Aantal wachtenden op Wlz-zorg in de ggz3

704 (juni 2022)

% personen dat zich psychisch ongezond voelt4

15,1% (2021)

1

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-generalistische-basis-ggz-overschrijding-treeknorm-en-wachttijd

2

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-gespecialiseerde-ggz-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd

3

https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachtenden-op-wlz-gefinancierde-zorg

4

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/psychisch-ongezonde-personen

Tabel 86 Beleidsindicatoren voor artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

In onderstaande tabel zijn enkele kernindicatoren opgenomen.

 
 

Meest recente cijfer

Cliënttevredenheid verpleeghuiszorg1

8,4 (2020)

Medewerkerstevredenheid verpleeghuiszorg2

67% (2021

% 75-plussers dat zich eenzaam voelt3

56% (2020)

% 75-plussers met een goede kwaliteit van leven4

69% (2021)

1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/10/infographic-thuis-in-het-verpleeghuis

2

De actuele stand is niet goed te vergelijken met de 0-meting door een breuk in de meetmethode. De waarden over 2019 worden desondanks wel gezien als een verbetering, zoals ook gerapporteerd in de voortgangsrapportage: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/12/derde-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis

3

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-eenzaamheid-naar-leeftijd

4

https://www.rivm.nl/monitor-langer-thuis/resultaten-2019/percentage-75-plussers-met-goede-kwaliteit-van-leven

Tabel 87 Beleidsindicatoren voor artikel 4 Zorgbreed beleid

In onderstaande tabel zijn enkele kernindicatoren opgenomen.

 

Meest recente cijfer

uitstroompercentage uit de sector zorg- en welzijn exclusief pensionering1

7,8% (Q4 2021)

Aandeel ZZP'ers werkzaam in zorg en welzijn2

7,2% (2021)

Ziekteverzuim3

6,8% 2021

vacaturegraad3

37%(Q4 2021)

percentage medewerkers binnen zorg en welzijn dat (zeer) tevreden is3

76,8% (Q4 2021)

deeltijdfactor4

0,68

1

Berekening op basis van AZW StatLine https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/

2

berekening op basis van AZW StatLine https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/

3

AZW StatLine https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/

4

https://dashboards.cbs.nl/v3/AZWDashboard/

Tabel 88 Beleidsindicatoren voor artikel 5 Jeugd
 

Meest recente cijfer

Passende jeugdhulp (Traject eenzijdig door cliënt beëindigd)1

3,4% (2020)

% herhaald beroep bij start traject2

23% (2020)

% medewerkers binnen jeugdzorg dat (zeer) tevreden is3

77% (2021)

1

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2021/05/31/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd

2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/17/kamerbrief-over-voortgangsbrief-jeugd'

3

https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/dataset/24126NED/table?ts=1647330122264

Tabel 89 Beleidsindicatoren voor artikel 6 Sport en bewegen
 

meest recente cijfer

doelstelling

Aantal buurtsportcoaches (fte)1

3.532 (2021)

 

Sport wekelijks2

54% (2021)

 

Voldoet aan beweegrichtlijn3

52% (2021)

75% (2040)

tevredenheid met sportfaciliteiten in de buurt4

85% (2020)

 

Vrijwilligers in de sport5

9% (2020)

 
1

Bron: https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10519&m=1637245195&action=file.download

2

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sporters-wekelijks

3

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/beweeggedrag-beweegrichtlijnen

4

Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sport-tevredenheid-sport-en-beweegaanbod

5

Bron:https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/vrijwilligerswerk

Tabel 90 Beleidsindicatoren betaalbaarheid van de zorg

In onderstaande tabel zijn enkele kernindicatoren opgenemen.1

 

2023

Uitgavenplafond Zorg (UPZ) (€ mld.)

90

Netto zorguitgaven (UPZ) (€ mld.)

89,4

Bruto zorguitgaven in VWS-definitie (€ mld.)2

103,3

% BBP besteed aan zorg

 

Zorglasten per volwassene (in euro’s)

6.601

1

Bron: VWS-cijfers

2

Dit betreft de bruto zorguitgaven onder het UPZ (Kader Z) en de zorguitgaven op de VWS-begroting (kader R) samen.

Licence