Base description which applies to whole site

5.2 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

5.2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van registers, data en informatie. Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Lerarenregister en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

5.2.2 Begroting 2023

Tabel 38 Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

97.195

85.251

107.776

77.270

80.447

77.844

78.447

waarvan omzet moederdepartement

46.968

41.339

66.634

38.660

38.060

40.060

40.960

waarvan omzet overige departementen

6.479

4.915

3.080

2.736

2.303

2.303

2.303

waarvan omzet derden

43.748

38.997

38.062

35.874

40.084

35.481

35.184

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

16.959

14.669

21.569

19.098

15.927

19.491

19.788

Totaal baten

114.154

99.920

129.345

96.368

96.374

97.335

98.235

        

Lasten

       

Apparaatskosten

105.298

96.449

126.072

91.366

89.372

88.333

88.233

- Personele kosten

43.730

37.066

41.169

39.815

39.215

39.215

39.115

waarvan eigen personeel

24.469

30.580

32.564

33.169

32.569

32.569

32.469

waarvan inhuur externen

17.769

5.168

7.098

5.139

5.139

5.139

5.139

waarvan overige personele kosten

1.492

1.318

1.507

1.507

1.507

1.507

1.507

- Materiële kosten

61.568

59.383

84.903

51.551

50.157

49.118

49.118

waarvan apparaat ICT

6.794

9.321

8.547

10.547

8.547

8.547

8.547

waarvan bijdrage aan SSO's

12.648

8.017

7.930

7.930

7.930

7.930

7.930

waarvan overige materiële kosten

42.126

42.045

68.426

33.074

33.680

32.641

32.641

Rentelasten

1

1

2

2

2

2

2

Afschrijvingskosten

3.322

3.470

3.271

5.000

7.000

9.000

10.000

- Materieel

waarvan apparaat ICT

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

- Immaterieel

3.322

3.470

3.271

5.000

7.000

9.000

10.000

Overige lasten

308

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

308

Totaal lasten

108.929

99.920

129.345

96.368

96.374

97.335

98.235

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

5.225

Agentschapsdeel Vpb-lasten

886

Saldo van baten en lasten

4.339

Toelichting staat van baten en lasten

De totale omvang van de begroting stijgt met bijna € 30 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.

Deze toename wordt met name veroorzaakt door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Tabel 39 Overzicht baten (bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2023

GMT

39.463

PZO

9.162

Informatiebeleid CIO

5.420

Dienst Testen

3.353

PG

2.401

IGJ

2.289

DJ

1.751

MEVA

1.702

DMO

624

LZ

451

COVID-19

18

Subtotaal omzet VWS

66.634

  

LNV

1.903

OCW

1.177

Subtotaal omzet overige departementen

3.080

  

BMC

20.500

UZI-register

7.232

BIG-(her)registratie

6.590

Vergunningen&Ontheffingen

1.752

Opiaten

1.005

Vakbekwaamheid

365

Medische hulpmiddelen

328

Toetreding Zorgaanbieders

290

Subtotaal Derden

38.062

  

MEVA

13.057

Informatiebeleid CIO

6.881

GMT

1.476

VGP

155

Subtotaal bijzondere baten

21.569

  

Totaal

129.345

Toelichting meerjarenraming 2024–2027

De meerjarenraming laat een daling zien ten opzichte van de begroting 2023 van ruim € 30 miljoen. Reden is dat wordt aangenomen dat het CIBG na 2023 geen activiteiten meer uitvoert voor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Bij omzet derden en bijzondere baten is sprake van jaarlijkse schommelingen vanwege wisselende productievolumes voor met name BIG en UZI. Uitgangspunt is dat jaarlijks € 10 miljoen aan investeringen op het gebied van ICT nodig zijn, waardoor de afschrijvingskosten een stijgende lijn laten zien en op langere termijn jaarlijks € 10 miljoen zullen bedragen. Vanuit het programma Werk aan Uitvoering heeft het CIBG middelen ter beschikking gekregen van in totaal € 16,3 miljoen. Voor de jaren 2024 t/m 2027 gaat het om € 10,9 miljoen voor ‘Open op Orde’ en het Programma Doorontwikkeling Informatieveiligheid. De additionele kosten en aanvullende financiering zijn verwerkt in de meerjarenraming. Vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid is geen loon-en prijsindexatie toegepast.

5.2.3 Kasstroomoverzicht

Tabel 40 Kasstroomoverzicht CIBG over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

46.261

18.256

18.264

17.775

17.014

18.014

19.014

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

108.382

99.920

129.345

96.368

96.374

97.335

98.235

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

95.483

96.450

126.074

91.368

89.374

88.335

88.235

2.

Totaal operationele kasstroom

12.899

3.470

3.271

5.000

7.000

9.000

10.000

 

-/- totaal investeringen

2.623

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

308

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.315

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 10.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

2.250

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

2.037

3.462

3.760

5.761

6.000

8.000

10.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 4.287

6.538

6.240

4.239

4.000

2.000

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

52.558

18.264

17.775

17.014

18.014

19.014

19.014

Toelichting kasstroomoverzicht

Eind 2021 was het saldo op de rekening-courant € 52,6 miljoen. Hiermee dient een groot bedrag aan kortlopende schulden te worden terugbetaald, waardoor de verwachting is dat het saldo liquide middelen in 2022 flink zal dalen. Structureel wordt uitgegaan van een saldo van circa € 18 miljoen. Uitgangspunt is dat jaarlijks € 10 miljoen aan investeringen nodig zijn. Deze hebben geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van vijf jaar (conform de afschrijvingstermijn).

5.2.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 41 Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2023
 

Stand Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Generiek

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

- Beschikking BIG-register

190

174

240

221

200

174

174

- Vakbekwaamheidverklaring

5.035

5.519

5.811

5.811

5.811

5.811

5.811

- Vergunning Farmatec

2.183

1.306

1.438

1.438

1.438

1.438

1.438

- UZI-pas/certificaat

326

383

397

423

439

433

433

- Wilsbeschikking donorregister

10

13

10

10

10

10

10

2. Omzet per productgroep (x € 1.000)

       

- BIG en herregistratie

11.317

11.904

14.782

12.123

12.123

12.123

12.123

- Vakbekwaamheid

4.204

4.691

5.230

5.230

5.230

5.230

5.230

- Farmatec

2.524

2.390

2.685

2.685

2.685

2.685

2.685

- UZI-pas/certificaat

12.727

13.713

14.113

14.163

15.202

14.163

14.163

- Donorregister

4.438

5.396

3.650

3.650

3.650

3.650

3.650

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

306

350

376

366

362

362

361

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Specifiek

       

1. Productievolume

       

- Beschikking BIG-register

18.506

51.160

118.760

68.760

53.760

69.000

54.000

- Vakbekwaamheidverklaringen

835

850

900

900

900

900

900

- Verleende vergunningen Farmatec

1.016

1.830

1.867

1.867

1.867

1.867

1.867

- UZI-passen en certificaten

30.873

44.500

26.600

28.000

44.500

28.000

28.000

- Wilsbeschikkingen donorregister

400.000

400.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

       

- Vakbekwaamheidverklaringen

1

10

10

10

10

10

10

- Wilsbeschikkingen donorregister

4

15

15

15

15

15

15

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

Bij BIG en UZI zijn de kostprijzen berekend op basis van voortschrijdende gemiddeldes van respectievelijk vijf en drie jaar (de termijn van een BIG-(her)registratie is vijf jaar en een UZI pas is drie jaar geldig). Dit leidt tot een betere vergelijkbaarheid van deze kostprijzen over de jaren heen. 

Bij BIG is sprake van stabiele kostprijzen die schommelen rond een bedrag van € 200. De kostprijzen bij vakbekwaamheidsverklaringen stijgen licht als gevolg van een paar kleine taakuitbreidingen. Vergunningen Farmatec laat een toename zien vanwege het complexer worden van de aanvragen, waardoor extra personele capaciteit nodig is. De toename bij UZI wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten vanwege de nieuwbouw van het onderliggende informatiesysteem. Bij Donor is sprake van een daling vanwege lagere kosten voor Basisregistratie Personen.

Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen en verbeteren, heeft bij de I-afdelingen een verschuiving plaatsgevonden van 11 fte van flexibele schil naar vaste formatie. In het verleden werden deze fte’s niet begroot, omdat er geen geaccordeerd projectcontract onder lag. Nu zijn deze toegerekend aan projecten die gebruik zullen maken van deze personele capaciteit. De huidige beheerportfolio en benodigde nieuwbouw van het applicatielandschap laten namelijk zien dat deze capaciteit structureel nodig is. Voor opdrachtgevers is het een verschuiving zonder financiële consequenties. Daarnaast heeft 8 fte betrekking op een stijging bij BIG, waar tijdelijke medewerkers nodig zijn vanwege de piek van herregistraties in 2023. Ook is er een stijging van 4 fte bij Farmatec vanwege een toename van het aantal aanvragen en het complexer worden van de aanvragen. Bij vakbekwaamheidsverklaringen neemt de personele capaciteit van eigen medewerkers toe met 2 fte vanwege een paar kleine taakuitbreidingen.

De komende jaren daalt het fte naar verwachting met 10 tot 15 fte. Dit is het saldo van afnames bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en BIG en een toename van personele capaciteit vanuit het programma Werk aan Uitvoering.

Productievolume

Het wisselend volume van de BIG-(her-)registraties wordt veroorzaakt door de herregistraties die om de vijf jaar plaatsvinden. De uitgifte van passen en certificaten bij UZI vindt elke drie jaar plaats en dan is sprake van een piek in de productiecijfers. De productievolumes van de overige producten zijn naar verwachting stabiel.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Er wordt aangenomen dat het aantal klachten voor zowel vakbekwaamheidsverklaringen als wilsbeschikkingen doorregister de komende jaren stabiel zal zijn.

Licence