Base description which applies to whole site

Artikel 1 Gemeentefonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

40.860.720

379.955

41.240.675

    

Uitgaven

41.517.210

379.891

41.897.101

    

Financiering gemeenten

   

Bijdrage aan medeoverheden

   

Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen

35.836.720

361.364

36.198.084

Decentralisatie-uitkeringen

2.067.217

‒ 7.676

2.059.541

Integratie-uitkering Voogdij 18+

62.023

‒ 381

61.642

Integratie-uitkering Beschermd wonen

1.641.470

0

1.641.470

Integratie-uitkering Participatie

1.907.385

26.584

1.933.969

Integratie-uitkeringen Overig

2

0

2

    

Kosten Financiële verhoudingswet

   

Opdrachten

   

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.361

0

1.361

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

   

Onderzoeken verdeelsystematiek

1.032

0

1.032

    

Ontvangsten

41.517.210

379.891

41.897.101

Toelichting

Algemeen

De voorliggende suppletoire begroting 2023 voor het gemeentefonds bevat de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2023 ten opzichte van de stand van de eerste suppletoire begroting 2023.

Algemene uitkering

De mutatie op de algemene uitkering heeft met name betrekking op het toedelen van het aandeel van gemeenten in de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) voor 2023 (€ 359,4 mln.).

Integratie-uitkering Participatie

De mutatie op de integratie-uitkering Participatie heeft betrekking op de verhoging van het wettelijk minimumloon. Deze verhoging werkt door in de Wet sociale werkvoorziening (wsw), omdat veel van de mensen die werken bij een sociale werkvoorziening het wettelijk minimumloon verdienen. Het budget van de wsw wordt hierop aangepast (€ 26,6 mln.).

Licence