Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 7 nog onverdeeld suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

25.467

‒ 25.135

332

     
 

Uitgaven

25.467

‒ 25.135

332

     

7.0

Nog onverdeeld

25.467

‒ 25.135

332

 

Nog te verdelen

25.467

‒ 25.135

332

 

Onvoorzien

9.909

‒ 9.880

29

 

Wisselkoersreserve

15.558

‒ 15.255

303

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Onvoorzien

Er zijn diverse reallocaties naar andere artikelen, waarbij de grootste overboeking de verdeling van de LPO 2023 naar de diverse artikelen is. Verder zijn er overboekingen naar het BES-fonds voor het versterken van de uitvoeringskracht op de BES-eilanden en voor het aanstellen van een EU-gezant voor meer focus en toegang tot de EU-fondsen om de economische betrekkingen op de BES-eilanden te verbeteren.

Wisselkoersreserve

Begin 2023 is er een inschatting gemaakt van de impact van de wisselkoersfluctuaties en de gevolgen daarvan voor de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Dit heeft geleid tot een toedeling van middelen naar diverse artikelen om de nadelige wisselkoerseffecten op te vangen. Daarom wordt het budget van de wisselkoersreserve op dit artikel uit de begroting gehaald.

Licence