Base description which applies to whole site

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Btw-compensatiefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

3.762.082

252.952

4.015.034

    

Uitgaven

3.762.082

252.952

4.015.034

    

Bijdrage aan medeoverheden

3.762.082

252.952

4.015.034

Bijdragen aan gemeenten

3.356.808

240.725

3.597.533

Bijdragen aan provincies

405.274

12.227

417.501

    

Ontvangsten

3.762.082

252.952

4.015.034

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdrage aan medeoverheden

Als gevolg van overhevelingen van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag in het gemeente- of provinciefonds gestort. Het geraamde btw-deel wordt in het btw-compensatiefonds (BCF) gestort. Gemeentes en provincies kunnen de betaalde btw daarna weer declareren bij het BCF (circa € 253 mln.). Per saldo is de mutatie neutraal.

Licence