Base description which applies to whole site

Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

757.589

19.137

776.726

    

Uitgaven (1) + (2)

757.589

19.137

776.726

    

Apparaatsuitgaven (1)

505.451

22.261

527.712

    

Personele uitgaven

500.013

21.950

521.963

Eigen personeel

484.340

4.234

488.574

Inhuur externen

15.455

16.334

31.789

Overig personeel

218

1.382

1.600

    

Materiële uitgaven

5.438

311

5.749

ICT

1.476

78

1.554

Bijdrage aan SSO's

156

9

165

Overig materieel

3.806

224

4.030

    

Programma-uitgaven (2)

252.138

‒ 3.124

249.014

    

Bekostiging

0

0

0

Overige bekostiging

0

0

0

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.405

83

1.488

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.405

83

1.488

    

Opdrachten

43.786

‒ 3.296

40.490

ICT opdrachten

21.057

370

21.427

Overige opdrachten

22.729

‒ 3.666

19.063

    

Bijdrage aan agentschappen

3.352

86

3.438

Bijdrage overige agentschappen

3.352

86

3.438

    

(Schade)vergoeding

52

3

55

Vergoeding proceskosten

52

3

55

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

203.543

0

203.543

Toegerekende uitgaven van Belastingen

203.543

0

203.543

    

Ontvangsten

605

0

605

Apparaatsontvangsten

605

0

605

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De belangrijkste mutaties ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn:

  • De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is bij de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). Deze loon- en prijsbijstelling is nu naar rato doorgezet naar de begroting van Douane (€ 28 mln.).

  • Er heeft budgetherschikking plaatsgevonden van eigen personeel naar externe inhuur (€ 24 mln.).

  • Het programma douanewetboek van de Unie (DWU) is een langlopend programma dat is gericht op de implementatie van nieuwe Europese richtlijnen in de systemen en werkwijzen van de Douane. Door de tijdslijnen van de totstandkoming en concretisering van de richtlijnen (besluitvorming in EU-verband) is het moment van het daadwerkelijk kunnen implementeren gewijzigd. Dit resulteert in een bijstelling van de te realiseren uitgaven naar latere jaren (- € 7 mln. in 2023).

Licence