Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

736.312

0

736.312

21.277

757.589

13.489

13.000

5.006

5.588

          

Uitgaven (1) + (2)

736.312

0

736.312

21.277

757.589

13.489

13.000

5.006

5.588

          

(1) Apparaatsuitgaven

497.677

0

497.677

7.774

505.451

3.065

4.229

4.229

4.229

          

Personele uitgaven

492.239

0

492.239

7.774

500.013

3.065

4.229

4.229

4.229

Eigen personeel

479.802

0

479.802

4.538

484.340

3.065

4.229

4.229

4.229

Inhuur externen

12.219

0

12.219

3.236

15.455

0

0

0

0

Overig personeel

218

0

218

0

218

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

5.438

0

5.438

0

5.438

0

0

0

0

ICT

1.476

0

1.476

0

1.476

0

0

0

0

Bijdrage aan SSO's

156

0

156

0

156

0

0

0

0

Overig materieel

3.806

0

3.806

0

3.806

0

0

0

0

          

(2) Programma-uitgaven

238.635

0

238.635

13.503

252.138

10.424

8.771

777

1.359

          

Bekostiging

52

0

52

‒ 52

0

‒ 52

‒ 52

‒ 52

‒ 52

Overige bekostiging

52

0

52

‒ 52

0

‒ 52

‒ 52

‒ 52

‒ 52

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.405

0

1.405

0

1.405

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.405

0

1.405

0

1.405

0

0

0

0

          

Opdrachten

30.283

0

30.283

13.503

43.786

10.424

8.771

777

1.359

ICT opdrachten

7.653

0

7.653

13.404

21.057

10.926

9.483

1.451

1.451

Overige opdrachten

22.630

0

22.630

99

22.729

‒ 502

‒ 712

‒ 674

‒ 92

          

Bijdrage aan agentschappen

3.352

0

3.352

0

3.352

0

0

0

0

Bijdrage overige agentschappen

3.352

0

3.352

0

3.352

0

0

0

0

          

(Schade)vergoeding

0

0

0

52

52

52

52

52

52

Vergoeding proceskosten

0

0

0

52

52

52

52

52

52

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

203.543

0

203.543

0

203.543

0

0

0

0

Toegerekende uitgaven van Belastingen

203.543

0

203.543

0

203.543

0

0

0

0

          

Ontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Apparaatontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven voor 2023 worden bijgesteld met € 7,8 mln. De belangrijkste mutaties zijn:

  • Een structurele bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de internationale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het betreft € 0,5 mln. in 2023, € 2,5 mln. in 2024 en hierna € 3,7 mln. structureel.

  • Een bijdrage in 2023 van € 3,4 mln. vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor werkzaamheden van de Douane ten behoeve van grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  • De Douane ontvangt vanuit artikel 10 Nog onverdeeld € 1,5 mln. in 2023 ten behoeve van de inzet van tijdelijke capaciteit voor het Excise Movement and Control System (EMCS) registratiesysteem accijnzen. Dit is een noodprocedure, omdat de invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn in Nederland is vertraagd.

  • Een overheveling van € 1,7 mln. in 2023 vanuit artikel 10 Nog onverdeeld naar artikel 9 Douane ten behoeve van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het programma Informatie op Orde (IOO).

Opdrachten

Op artikel 10 Nog onverdeeld stonden er middelen gereserveerd voor het ICT-project Digitale Snelweg Douane. Deze zijn overgeheveld naar artikel 9 Douane (€ 13,5 mln. in 2023 en aflopend naar € 1,4 mln. structureel).

Licence