Base description which applies to whole site

2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

1

Prijsbijstelling DMF

7, 8

322.136

2

Eindejaarsmarge

7, 8

695.530

3

Kasschuif investeringen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

‒ 2.100.000

4

IT diversen

6, 7

35.000

5

Valuta

1, 7

‒ 33.621

6

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 2, 3, 6, 7

6.136

    
 

Overige mutaties

 

‒ 27.639

    
    
    
    
    
    

Toelichting belangrijkste mutaties

  • 1. PrijsbijstellingIn totaal wordt € 322,1 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

  • 2. EindejaarsmargeDit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van € 695,5 miljoen.

  • 3. Kasschuif investeringenDe middelen voor deze investeringen worden vanuit 2024 naar latere jaren geschoven. Het ministerie van Defensie spant zich tot het uiterste in om de voor 2024 op de Defensiebegroting beschikbare middelen tot besteding te laten komen. Desalniettemin is het, onder meer gezien de huidige grillige mondiale defensiemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, niet mogelijk om alle projecten conform planning uit te voeren. Derhalve worden de uitgaven in een meer realistisch ritme gezet. De investeringsmiddelen die niet in 2024 uitgegeven kunnen worden blijven beschikbaar voor Defensie en zullen zo snel mogelijk alsnog besteed worden.

    Van de kasschuif wordt € 500 miljoen in 2029 toegevoegd. Deze middelen worden na de meerjarenperiode vanaf 2030 structureel in de begroting verwerkt ten behoeve van de aanschaf van munitie en luchtverdediging.

  • 4. IT diversenHet betreft een verhoging van € 35 miljoen en bestaat uit drie verschillende componenten. De eerste bedraagt € 17 miljoen extra kosten voor een nieuw software contract ten behoeve van COMMIT voor onder andere een hoger beveiligingsniveau. De tweede bedraagt € 15 miljoen en bestaat uit extra kosten als gevolg van dataverbruik buiten de Europese Unie. De laatste en derde bedraagt € 3 miljoen en bestaat uit inkoop van extra satellietcapaciteit.

  • 5. ValutaJaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op het DMF.

  • 6. Interdepartementale budgetoverhevelingenEen aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan het DMF. Het betreft onder meer een bijdrage (€ 9,7 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Groeifondsproject POLARIS voor ontwikkeling van radartechnologie. Daarnaast draagt Defensie ook bij aan projecten van andere departementen, zoals een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 6,1 miljoen hoger uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2024.

Licence