Base description which applies to whole site

2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.477.899

200.000

1.677.899

12.795

1.690.694

‒ 557.758

17.197

‒ 37.390

‒ 142.061

101.684

            
 

Uitgaven

1.889.353

200.000

2.089.353

‒ 123.959

1.965.394

‒ 141.789

‒ 10.036

‒ 90.096

‒ 130.036

‒ 48.120

            

1.11

Verwerving

1.101.158

200.000

1.301.158

43.093

1.344.251

‒ 368.711

200.739

91.254

‒ 10.656

116.352

 

Opdrachten

1.101.158

200.000

1.301.158

43.093

1.344.251

‒ 368.711

200.739

91.254

‒ 10.656

116.352

 

Verwerving: voorbereidingsfase

226.844

200.000

426.844

‒ 299.726

127.118

‒ 168.272

‒ 187.807

‒ 169.773

‒ 167.304

42.896

 

Verwerving: realisatie

874.314

0

874.314

342.819

1.217.133

‒ 200.439

388.546

261.027

156.648

73.456

1.12

Instandhouding

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

 

Opdrachten

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

 

Instandhouding Materieel

517.237

0

517.237

38.453

555.690

7.729

7.349

5.832

7.832

8.381

1.13

Kennis en Innovatie

152.123

0

152.123

60.446

212.569

‒ 12.054

‒ 30.863

‒ 12.873

‒ 14.671

‒ 12.873

 

Bekostiging

152.123

0

152.123

60.446

212.569

‒ 12.054

‒ 30.863

‒ 12.873

‒ 14.671

‒ 12.873

 

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

94.687

0

94.687

‒ 47.923

46.764

‒ 83.438

‒ 84.936

‒ 84.773

‒ 77.571

‒ 75.773

 

Technologieontwikkeling

46.508

0

46.508

34.165

80.673

9.311

9.000

9.000

0

0

 

Kennisgebruik

3.744

0

3.744

450

4.194

0

0

0

0

0

 

Kort Cyclische Innovatie

7.184

0

7.184

73.754

80.938

62.073

45.073

62.900

62.900

62.900

1.16

Over-/ onderprogrammering

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

 

Fonds

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

 

Fonds

118.835

0

118.835

‒ 265.951

‒ 147.116

231.247

‒ 187.261

‒ 174.309

‒ 112.541

‒ 159.980

            
 

Ontvangsten

73.827

0

73.827

6.000

79.827

12.000

‒ 6.000

‒ 6.000

0

0

            

In totaal is voor 2024 71 % juridisch verplicht en 29 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 12,8 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Bij Kennis en Innovatie heeft dat onder andere te maken met het uitvoeren van kort cyclische activiteiten. Bij verwerving heeft dit te maken met projecten die overgaan naar een andere fase, zoals de Vervanging Medium Utility Helicopter, en doordat projectbudgetten in de juiste jaren zijn gezet in lijn met actuele verwachte realisatiemomenten. Tot slot betreft het de overheveling van verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 299,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 342,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 459,0 miljoen), voor onder andere Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie (BKI) en het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 104,8 miljoen), waaronder de projecten Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet(-/- € 168,0 miljoen), zoals het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, het project BKI conventionele munitie en de herschikking van het wissellaadsysteem oplegcombinatie.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 38,5 miljoen gestegen. Dit is grotendeels een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 33,9 miljoen). Het betreft uitgaven van het Munitiebedrijf voor de PATRIOT (Phased Array Tracking radar to Intercept On Target) raketten. Daar is het PATRIOT Advanced Capability (PAC)-3 missile recertificeringsprogramma van € 27,5 mln van 2023 naar 2024 geschoven. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Kennis en Innovatie

Het budget voor Kennis en Innovatie is met € 60,4 miljoen gestegen. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het versterken en formaliseren van de diverse innovatiecentra binnen Defensie met € 55,0 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

5.402.527

0

5.402.527

‒ 464.199

4.938.328

555.194

955.824

42.643

397.712

‒ 232.887

            
 

Uitgaven

1.482.684

0

1.482.684

‒ 232.573

1.250.111

‒ 212.955

224.763

146.826

126.408

‒ 24.781

            

2.11

Verwerving

1.216.079

0

1.216.079

966

1.217.045

235.866

368.175

‒ 101.664

176.426

‒ 361.143

 

Opdrachten

1.216.079

0

1.216.079

966

1.217.045

235.866

368.175

‒ 101.664

176.426

‒ 361.143

 

Verwerving: voorbereidingsfase

157.033

0

157.033

‒ 153.509

3.524

‒ 175.558

109.770

‒ 472.935

‒ 381.457

‒ 622.096

 

Verwerving: onderzoeksfase

332.866

0

332.866

‒ 331.728

1.138

‒ 305.554

‒ 441.738

‒ 562.758

‒ 500.313

‒ 568.970

 

Verwerving: realisatie

726.180

0

726.180

486.203

1.212.383

716.978

700.143

934.029

1.058.196

829.923

2.12

Instandhouding

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

 

Opdrachten

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

 

Instandhouding Materieel

228.896

0

228.896

46.095

274.991

16.037

‒ 28.016

14.223

6.421

‒ 9.718

2.16

Over-/ onderprogrammering

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

 

Fonds

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

 

Fonds

37.709

0

37.709

‒ 279.634

‒ 241.925

‒ 464.858

‒ 115.396

234.267

‒ 56.439

346.080

            
 

Ontvangsten

9.684

0

9.684

9.670

19.354

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 42 % juridisch verplicht en 58 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor maritiem materieel zijn per saldo met € 464,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving opgenomen toelichtingen en kleinere overige mutaties. Het verplichtingenbudget voor de Multipurpose fregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is van de onderzoeksfase overgeheveld naar de realisatiefase.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 153,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dat geldt bijvoorbeeld voor het langer doorvaren van de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF-fregatten), het langer instandhouden van de Walrusklasse onderzeeboten en de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)-capaciteit Noordzee.

Ook wordt er projectbudget in de juiste jaren gezet om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de projecten in de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting met € 331,7 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget voor de Multipurposefregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is overgeheveld naar de realisatiefase.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Maritiem materieel is met € 486,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 244,4 miljoen) zoals bij de projecten ESSM Block 2 en Vervanging MK46 Lightweight Torpedo, het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 667,0 miljoen) voor onder andere de Vervanging M-Fregatten en de Vervanging Onderzeeboten. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan, waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet (-/- € 413,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV), het project vervanging Hulpvaartuigen en ESSM Block 2. Het restant betreft diverse overige mutaties (-/- € 14,0 miljoen).

Instandhouding

Voor de Instandhoudingsopgaven is het budget per saldo met € 46,1 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van het toevoegen van budget (€ 20,0 miljoen) uit de Defensiebegroting artikel 2 omdat onderhoudswerkzaamheden vanwege personele ondervulling worden uitbesteed. Het restant betreft een overboeking uit de verwervingsvoorbereidingsfase en diverse kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.508.189

0

1.508.189

1.299.991

2.808.180

‒ 986.743

37.802

150.142

‒ 7.690

510.358

            
 

Uitgaven

1.969.225

0

1.969.225

‒ 251.766

1.717.459

‒ 267.676

498.092

27.371

91.712

‒ 58.797

            

3.11

Verwerving

1.602.776

0

1.602.776

‒ 297.420

1.305.356

‒ 764.185

597.091

434.343

258.749

‒ 14.644

 

Opdrachten

1.602.776

0

1.602.776

‒ 297.420

1.305.356

‒ 764.185

597.091

434.343

258.749

‒ 14.644

 

Verwerving: voorbereidingsfase

453.910

0

453.910

‒ 406.674

47.236

‒ 570.834

221.633

‒ 30.258

4.103

40.000

 

Verwerving: onderzoeksfase

7.439

0

7.439

‒ 7.439

0

‒ 27.241

‒ 176.585

‒ 149.864

‒ 121.775

0

 

Verwerving: realisatie

1.141.427

0

1.141.427

116.693

1.258.120

‒ 166.110

552.043

614.465

376.421

‒ 54.644

3.12

Instandhouding

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

 

Opdrachten

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

 

Instandhouding Materieel

364.417

0

364.417

9.287

373.704

3.903

5.572

5.900

25.586

5.591

3.16

Over-/ onderprogrammering

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

 

Fonds

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

 

Fonds

2.032

0

2.032

36.367

38.399

492.606

‒ 104.571

‒ 412.872

‒ 192.623

‒ 49.744

            
 

Ontvangsten

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 62 % juridisch verplicht en 38 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor land materieel zijn per saldo met € 1,3 miljard naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan. Daarnaast zijn de verplichtingen in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten en heeft het versnellen van de aankoop van munitie een opwaartse bijstelling teweeggebracht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 406,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt, doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Versterken vuursteun en het opheffen van het Single Service Management (SSM) vuursteuncapaciteit en de mortiercapaciteit.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van verwerving landmaterieel is met € 116,7 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals de projecten Verlenging levensduur Patriot en de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL. Anderzijds is het een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 83,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie Land (BKI) en het project Verwerving Grootpantserwielvoertuig Boxer. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 9,3 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit € 6,8 miljoen aan middelen die niet tot uitgaven zijn gekomen in 2023. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.357.939

0

2.357.939

778.462

3.136.401

‒ 22.862

283.303

‒ 492.646

‒ 82.167

70.666

            
 

Uitgaven

2.568.092

0

2.568.092

‒ 594.617

1.973.475

‒ 59.095

274.861

119.649

73.213

50.870

            

4.11

Verwerving

2.130.721

0

2.130.721

‒ 303.260

1.827.461

81.988

421.351

‒ 175.427

192.772

191.247

 

Opdrachten

2.130.721

0

2.130.721

‒ 303.260

1.827.461

81.988

421.351

‒ 175.427

192.772

191.247

 

Verwerving: voorbereidingsfase

315.740

0

315.740

‒ 235.532

80.208

‒ 54.350

203.744

‒ 372.430

‒ 99.344

‒ 140.037

 

Verwerving: realisatie

1.814.981

0

1.814.981

‒ 67.728

1.747.253

136.338

217.607

197.003

292.116

331.284

4.12

Instandhouding

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

 

Opdrachten

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

 

Instandhouding Materieel

437.371

0

437.371

11.816

449.187

10.711

12.489

‒ 4.646

‒ 8.015

16.135

4.16

Over-/ onderprogrammering

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

 

Fonds

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

 

Fonds

0

0

0

‒ 303.173

‒ 303.173

‒ 151.794

‒ 158.979

299.722

‒ 111.544

‒ 156.512

            
 

Ontvangsten

400

0

400

3.769

4.169

1.027

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 100 % juridisch verplicht en 0 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget. Het huidige percentage juridisch verplicht wordt nog nader bezien in samenhang met veranderende leverschema's en indien nodig bij het eerstvolgende begrotingsmoment aangepast.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor lucht materieel zijn per saldo met € 778,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 235,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door het herschikken van projectbudget naar latere jaren om deze in lijn te brengen met actuele inzichten over realisatiemomenten. Ook heeft er overheveling van projectbudget naar de realisatiefase plaatsgevonden, bijvoorbeeld voor het project Helix.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de verwerving realisatiefase is met € 67,7 miljoen verlaagd. Het betreft een optelsom van neerwaartse en opwaartse bijstellingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, waaronder het project Verwerving F-35. Daarnaast is er budget toegevoegd dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 285,0 miljoen), zoals projecten Apache Remanufacture en Chinook Vervanging en Modernisering. Het restant betreft een deel dat van de voorbereidingsfase is overgeheveld naar de realisatiefase en diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget lucht materieel is per saldo met € 11,8 miljoen gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van de toevoeging van het Multi Role Tanker Transport (MRTT-) budget van € 30,9 miljoen. Dit budget is vanuit de investeringen (delta-exploitatiereeks) naar het CLSK-deel van lucht materieel overgeheveld. Daartegenover staat dat het budget met € 13,9 miljoen naar beneden is bijgesteld omdat de bijbehorende uitgaven al in 2023 hebben plaatsgevonden en heeft een negatieve bijstelling op het budget plaatsgevonden van € 5,2 miljoen vanwege de gewijzigde wisselkoers van de Amerikaanse dollar en de Zweedse Kroon (CEP wisselkoerscorrectie).

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

911.097

0

911.097

53.001

964.098

123.059

449.727

186.959

553.415

647.376

            
 

Uitgaven

982.991

0

982.991

77.691

1.060.682

‒ 195.946

163.993

‒ 8.993

‒ 4.956

250.352

            

5.11

Verwerving

700.815

0

700.815

46.227

747.042

75.483

410.823

156.749

519.727

582.490

 

Opdrachten

700.815

0

700.815

46.227

747.042

75.483

410.823

156.749

519.727

582.490

 

Verwerving: voorbereidingsfase

119.443

0

119.443

‒ 103.274

16.169

81.161

237.823

‒ 71.888

398.589

548.222

 

Verwerving: realisatie

581.372

0

581.372

149.501

730.873

‒ 5.678

173.000

228.637

121.138

34.268

5.12

Instandhouding

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

 

Opdrachten

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

 

Instandhouding Infrastructuur

456.046

0

456.046

40.083

496.129

41.642

39.492

41.070

42.024

46.186

5.15

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

 

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

 

Fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.700

5.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

 

Fonds

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

 

Fonds

‒ 173.870

0

‒ 173.870

‒ 8.619

‒ 182.489

‒ 313.071

‒ 286.322

‒ 206.812

‒ 566.707

‒ 397.024

            
 

Ontvangsten

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 83 % juridisch verplicht en 17% beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor infrastructuur en vastgoed zijn per saldo met € 53,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is onder andere het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen en verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 103,3 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Verbeteren legering Defensiebreed fase 2 en Revitalisering Johannes Postkazerne te Havelte. Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 149,5 miljoen verhoogd. Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 234,2 miljoen). Daarnaast is budget van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase verschoven (€ 58,9 miljoen).

Voor een aantal projecten is het budget verhoogd. Dit betreft Verbeteren legering Defensiebreed voor € 62,9 miljoen, startbudget PFAS voor € 22,4 miljoen en verdeling budget Programma Concentreren, Vernieuwen, Verduurzamen (CVV) voor € 25,0 miljoen. Dit budget komt gedeeltelijk uit 2023 waar het niet tot realisatie is gekomen. Specifiek voor het project Verbeteren legering Defensiebreed komt het budget uit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase.

De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 260,6 miljoen). Dit bedrag wordt opgemaakt uit onder andere de projecten Aanpassing Vastgoed en Equipmentcomplex.

Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 6,7 miljoen.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 40,1 miljoen gestegen.

Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 143,4 miljoen). Dit betreft het budget voor instandhouding van vastgoed (€ 78,4 miljoen) en CVV-budget (€ 65 miljoen). De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 128,4 miljoen). Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 25 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.737.187

0

1.737.187

‒ 751.480

985.707

‒ 234.349

318.167

5.093

278.032

338.454

            
 

Uitgaven

1.816.435

0

1.816.435

‒ 440.985

1.375.450

‒ 107.356

108.599

191.817

159.528

85.276

            

6.11

Verwerving

1.410.078

0

1.410.078

‒ 548.682

861.396

‒ 188.634

272.419

‒ 6.743

263.745

268.365

 

Opdrachten

1.410.078

0

1.410.078

‒ 548.682

861.396

‒ 188.634

272.419

‒ 6.743

263.745

268.365

 

Verwerving: voorbereidingsfase

619.107

0

619.107

‒ 573.193

45.914

‒ 539.876

‒ 81.679

‒ 264.625

97.361

201.802

 

Verwerving: realisatie

790.971

0

790.971

24.511

815.482

351.242

354.098

257.882

166.384

66.563

6.12

Instandhouding

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

 

Opdrachten

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

 

Instandhouding IT

555.159

0

555.159

‒ 33.666

521.493

53.161

48.752

50.805

47.283

46.731

6.16

Over-/ onderprogrammering

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

 

Fonds

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

 

Fonds

‒ 148.802

0

‒ 148.802

141.363

‒ 7.439

28.117

‒ 212.572

147.755

‒ 151.500

‒ 229.820

            
 

Ontvangsten

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

0

            

In totaal is voor 2024 76 % juridisch verplicht en 24 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn per saldo met € 751,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen, zoals de overgang van projecten naar een andere fase, maar ook van verplichtingen uit 2023 die niet in dat jaar zijn aangegaan. Tevens zijn de verplichtingenstanden van diverse projecten in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 573,2 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn het project Bouwen fundering data gedreven werken en Data Science (DS) & Artificial Intelligence (AI), Joint Targeting Support Cell, Command and Control (C2) systemen van de luchtmacht en Verduurzamen IT gezondheidszorg.

Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door beperkte capaciteiten in de ‘voorzien in’-keten en door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten. In de Defensieorganisatie wordt met het voorzien-in van materieel het proces bedoeld dat loopt van de behoeftestelling tot en met levering van goederen en/of diensten inclusief de nazorg aan de gebruikers. Binnen het voorzien-in proces worden als dat nodig is goederen en/of diensten ingekocht of aanbesteed voor de hele Defensieorganisatie.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de projecten in de realisatiefase van IT materieel is met € 24,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 18,5 miljoen) voor onder andere Maritiem Operationeel Centrum Kustwacht en ERP M&F S/4HANA (Roger) en het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 152,6 miljoen). Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals het programma Grensverleggende IT (GrIT).

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 33,7 miljoen gedaald. Dit betreft enerzijds de correctie van de delta exploitatie van Datacenter naar het project Grensverleggende IT (GrIT). Anderzijds is er € 32,0 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege de extra kosten van het Microsoft contract en extra kosten aan dataverbruik buiten de Europese Unie. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
            
 

Ontvangsten

10.592.237

200.000

10.792.237

‒ 1.827.116

8.965.121

‒ 668.923

1.592.335

700.775

1.120.842

551.703

            

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

14.877

0

14.877

454.062

468.939

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            
 

Uitgaven

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            

8.18

Nader te wijzen uitgaven

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

 

Fonds

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

 

Fonds

14.877

0

14.877

453.145

468.022

328.921

326.063

308.201

804.973

296.903

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting op de uitgaven

Het kabinet stelt in 2028 incidenteel 500 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor het aanvullen van munitie voor de eigen krijgsmacht.

Licence