Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 24 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

621.447

0

621.447

254.303

875.750

89.553

77.094

71.016

66.702

619.294

            
 

Uitgaven

622.121

0

622.121

254.303

876.424

89.553

77.094

71.016

66.702

619.294

            

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

622.121

0

622.121

254.303

876.424

89.553

77.094

71.016

66.702

619.294

 

Personele uitgaven

325.782

0

325.782

156.422

482.204

70.413

58.787

49.643

45.890

304.403

 

Eigen personeel

292.158

0

292.158

90.516

382.674

70.028

58.589

49.240

45.476

283.450

 

Inhuur externen

28.038

0

28.038

64.306

92.344

354

167

382

388

16.043

 

Overige personele uitgaven

5.586

0

5.586

1.600

7.186

31

31

21

26

4.910

 

Materiële uitgaven

296.137

0

296.137

97.471

393.608

19.128

18.295

21.361

20.800

314.678

 

Bijdrage SSO's

282.231

0

282.231

71.113

353.344

15.801

15.188

17.445

17.370

295.817

 

ICT

1.381

0

1.381

16.920

18.301

32

29

26

26

1.407

 

Overige materiële uitgaven

12.525

0

12.525

9.438

21.963

3.295

3.078

3.890

3.404

17.454

 

Bijdrage aan agentschappen

202

0

202

410

612

12

12

12

12

213

 

Diverse bijdragen

202

0

202

410

612

12

12

12

12

213

            
 

Ontvangsten

21.120

0

21.120

150.752

171.872

0

0

0

0

21.120

            

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:

De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt naar een rijksorganisatie voor de Informatiehuishouding.

In het programma Beter Samen Werken (BSW) werken FIN, SZW, VWS en BZK samen om te komen tot een voor Rijkambtenaren duidelijkere en betere ondersteuning van het werkproces van de infor­matiehuishouding en informatievoorziening, voornamelijk met betrekking tot de Wet Open Overheid. Voor 2024 wordt er € 16,2 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Via een kasschuif wordt € 12,4 mln. van 2024 naar de jaren 2025 (€ 6,2 mln.) en 2026 (€ 6,2 mln.) geschoven om zo de middelen in het juiste kasritme te zetten.

Via een kasschuif worden middelen voor de extra interne capaciteit om aan de versnellingstafels bij te dragen in het juiste ritme te zetten.

Er vindt een reallocatie plaats van artikel 6.2 opdrachten overheidsdienstverlening ten behoeve van het realiseren van beleidsambities met het oog op ontwikkelingen in relatie tot generatieve AI.

De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 27,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,7 mln. in 2029.

Inhuur externen

Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:

De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.

Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 5 naar externe inhuur vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Hiermee worden bevoegd gezag ondersteund in hun implementatieopgave door onder andere de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).

Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 3 naar externe inhuur om de uitgaven voor het opzetten, ondersteunen en aanjagen van een nieuwe werkwijze rondom capaciteit en uitvoeringskracht woningbouw op het juiste instrument te verantwoorden.

De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 isverwerkt. Het gaat om € 7,3 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,9 mln. in 2029.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:

De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.

De raming van de kosten van de dienstverlening van baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) wordt bijsteld.

De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 13,5 mln. voor 2024 oplopend naar € 14,3 mln. in 2029.

ICT

De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt.

Overige materiële uitgaven

De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.

De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 2,1 mln. voor 2024 oplopend naar € 2,8 mln. in 2029.

Ontvangsten

Dit betreft voornamelijk tariefgefinancierde dienstverlening van OBF, RIS en Doc-Direkt. De stand van de ontvangstenbudgetten wordt voor het tariefgefinancierde deel van deze organisaties op het juiste niveau gebracht.

Daarnaast zijn er meerontvangsten van de dienstverlening van de baten-lasten agentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Middels een desaldering worden de geraamde kosten verhoogd. Zie ook de toelichting bij het instrument bijdrage SSO's.

Licence