Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 32 Budgettaire gevolgen artikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

643.630

763.012

621.447

580.842

577.284

565.511

558.139

         
 

Uitgaven

624.469

763.686

622.121

581.516

577.958

565.511

558.139

         

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

624.469

763.686

622.121

581.516

577.958

565.511

558.139

 

Personele uitgaven

300.588

420.291

325.782

288.338

283.541

271.574

264.130

 

Eigen personeel

258.180

327.654

292.158

263.382

259.075

248.810

243.360

 

Inhuur externen

39.476

87.665

28.038

20.319

19.866

18.381

15.655

 

Overige personele uitgaven

2.932

4.972

5.586

4.637

4.600

4.383

5.115

 

Materiële uitgaven

323.801

342.466

296.137

292.975

294.215

293.736

293.808

 

Bijdrage SSO's

291.984

310.928

282.231

277.219

278.412

278.388

278.395

 

ICT

22.630

10.986

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

 

Overige materiële uitgaven

9.187

20.552

12.525

14.375

14.422

13.967

14.032

 

Bijdrage aan agentschappen

80

929

202

203

202

201

201

 

Diverse bijdragen

80

929

202

203

202

201

201

         
 

Ontvangsten

94.106

151.733

21.120

21.120

21.120

21.120

21.120

         

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de negen baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 33 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

968.909

1.190.472

1.060.079

1.028.780

1.021.612

1.029.733

1.012.361

Kerndepartement

624.469

763.686

622.121

581.516

577.958

565.511

558.139

Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst

344.440

426.786

437.958

447.264

443.654

464.222

454.222

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 34 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.621.912

1.770.309

2.053.188

2.080.649

2.102.700

2.106.365

2.108.710

RvIG

142.730

138.149

185.261

197.180

203.243

197.972

190.888

Logius

243.636

348.626

345.770

345.770

345.770

345.770

345.770

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

104.183

112.939

311.946

311.946

311.946

311.946

311.946

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI)

354.949

324.476

101.708

104.149

106.649

106.649

106.649

FMH

143.064

157.816

175.010

175.010

174.929

174.969

175.010

SSC-ICT

273.377

292.440

324.425

338.809

353.850

362.691

371.779

RVB

339.027

377.733

425.510

430.365

431.704

429.964

429.964

DHC

20.946

18.130

34.928

26.781

21.939

21.711

22.011

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

148.630

150.639

152.670

154.693

154.693

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

219.686

233.511

245.531

242.286

243.335

244.272

245.237

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.386

1.511

1.531

1.286

1.335

1.272

1.237

Kadaster

218.300

232.000

244.000

241.000

242.000

243.000

244.000

Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het ministerie van BZK.

Tabel 35 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2024

Algemene Bestuursdienst (DGABD)

45.765

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR)

3.500

Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR)

4.804

Volkshuisvesting en Bouwen (DGVB)

4.664

Koninkrijksrelaties (DGKR)

1.032

Ruimtelijke Ordening (DGRO)

5.287

Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDO)

271.931

Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

13.097

Cluster Mensen en Middelen (MenM)

262.740

Cluster Bestuurondersteuning (BO)

3.799

Huis voor Klokkenluiders (HvK)

5.502

Totaal apparaat

622.121

Licence