Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, examens, informatievoorziening, alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering, waarbij de burger en instellingen centraal worden gesteld. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden. Onderdeel van DUO is de Shared Service Organisatie Noord waarbinnen het Inkoop Uitvoeringscentrum en het Overheidsdatacenter zijn ondergebracht, welke dienstverlening verricht onder meer voor het concern OCW en haar diensten en andere overheidsorganen.

Tabel 34 Exploitatieoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2024) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

445.212

42.872

488.084

waarvan omzet moederdepartement

354.673

42.872

397.545

waarvan omzet overige departementen

84.128

84.128

waarvan omzet derden

6.411

6.411

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

445.212

42.872

488.084

    

Lasten

   

Apparaatskosten

406.812

42.872

449.684

- Personele kosten

295.950

28.935

324.885

waarvan eigen personeel

248.475

24.443

272.918

waarvan inhuur externen

39.537

3.853

43.390

waarvan overige personele kosten

7.938

639

8.577

- Materiële kosten

110.862

13.937

124.799

waarvan apparaat ICT

30.261

3.614

33.875

waarvan bijdrage aan SSO's

27.219

3.451

30.670

waarvan overige materiële kosten

53.382

6.872

60.254

Rentelasten

1.100

0

1.100

Afschrijvingskosten

35.700

0

35.700

- Materieel

13.000

0

13.000

waarvan apparaat ICT

12.500

0

12.500

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

500

- Immaterieel

22.700

0

22.700

Overige lasten

1.500

0

1.500

waarvan dotaties voorzieningen

1500

0

1500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

445.112

42.872

487.984

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapsdeel Vpb-lasten

100

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De baten in de 1e suppletoire begroting stijgen met € 42,9 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024 (€ 445,2 miljoen). De lasten stijgen eveneens met € 42,9 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024 (€ 445,2 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement in de 1e suppletoire begroting is € 42,9 miljoen hoger ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 16,7 miljoen), additionele werkzaamheden op het gebied van informatie- en systeembeveiliging teneinde aan de meest actuele compliancy vereisten te voldoen (€ 12,6 miljoen) en toegekende middelen ter dekking van gestegen huisvestingslasten (€ 1,7 miljoen) respectievelijk de vernieuwde IKB-regeling die effectief is per 1 januari 2023 (€ 5,0 miljoen). Daarnaast is sprake van meerkosten op het vlak van ICT (€ 1,9 miljoen), additionele dienstverlening op het gebied van examens (€ 4,1 miljoen) en het naar voren halen van de werkzaamheden van de subsidieregeling STAP-budget (€ 0,9 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten in de 1e suppletoire begroting zijn € 42,9 miljoen hoger ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024. De personele kosten stijgen met € 28,9 miljoen en de materiële kosten stijgen met € 14,0 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 16,7 miljoen), werkzaamheden op het gebied van informatie- en systeembeveiliging (€ 12,6 miljoen) en de gestegen kosten voor huisvesting (€ 1,7 miljoen) respectievelijk IKB (€ 5,0 miljoen) opgenomen. Daarnaast komt de stijging voort uit meerkosten op het vlak van ICT (€ 1,9 miljoen), additionele dienstverlening op het gebied van examens (€ 4,1 miljoen) en het naar voren halen van de werkzaamheden van de subsidieregeling STAP-budget (€ 0,9 miljoen).

Kasstroomoverzicht

Tabel 35 Kasstroomoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2024)(bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

20.231

0

20.231

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

445.212

42.872

488.084

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 409.512

‒ 42.872

‒ 452.384

2.

Totaal operationele kasstroom

35.700

0

35.700

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 73.600

‒ 20.700

‒ 94.300

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 73.600

‒ 20.700

‒ 94.300

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 35.700

10.061

‒ 25.639

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

73.600

20.700

94.300

4.

Totaal financieringskasstroom

37.900

30.761

68.661

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

20.231

10.061

30.292

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024 met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt evenals de daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op reeds afgesloten leningen aangepast.

Licence