Base description which applies to whole site

4.2 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement

Tabel 33 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

395.426

0

395.426

40.743

436.169

28.713

31.174

32.029

22.157

407.694

           

Uitgaven

395.426

0

395.426

40.743

436.169

28.713

31.174

32.029

22.157

407.694

           

Personele uitgaven

329.287

0

329.287

40.558

369.845

27.750

30.211

31.066

21.444

330.340

waarvan eigen personeel

316.914

0

316.914

33.967

350.881

25.070

28.136

27.521

21.444

318.283

waarvan externe inhuur

7.710

0

7.710

6.591

14.301

2.680

2.075

3.545

0

7.489

waarvan overige personele uitgaven

4.663

0

4.663

0

4.663

0

0

0

0

4.568

           

Materiële uitgaven

66.139

0

66.139

185

66.324

963

963

963

713

77.354

waarvan ICT

7.275

0

7.275

491

7.766

0

0

0

0

8.109

waarvan bijdrage aan SSO's

24.490

0

24.490

62

24.552

293

293

293

293

24.773

waarvan overige materiële uitgaven

34.374

0

34.374

‒ 368

34.006

670

670

670

420

44.472

           

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

567

0

567

0

567

0

0

0

0

567

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 40,7 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 40,7 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 40,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2024: € 21,1 miljoen (zie het algemeen deel);

  • diverse kasschuiven (per saldo € 2,9 miljoen in 2024) om budget door te schuiven naar de jaren waarin de uitgaven plaatsvinden;

  • diverse interdepartementale overboekingen: € 6,7 miljoen. Hiervan komt het grootste deel van BZK, € 5,0 miljoen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag);

  • diverse interne overboekingen (per saldo € 12,6 miljoen): Het betreft hier voornamelijk uitvoeringskosten voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarvoor het budget nog niet aan het apparaatsbudget was toegevoegd (€ 7,3 miljoen);

  • overige mutaties: toevoeging middelen eindejaarsmarge, middelen Nationaal Groeifonds en extensiveringen op artikel 95 (per saldo € 3,0 miljoen).

Materiële uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.

Licence