Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

6.498.888

500

6.499.388

484.037

6.983.425

534.165

320.763

332.376

266.663

5.847.359

           

Uitgaven

5.642.932

500

5.643.432

238.468

5.881.900

314.520

335.834

346.001

314.024

5.887.555

           

Bekostiging

4.976.105

0

4.976.105

246.430

5.222.535

280.728

287.421

308.011

279.952

5.209.871

Bekostiging mbo-instellingen

4.078.966

0

4.078.966

240.382

4.319.348

235.625

241.165

263.229

230.244

4.460.601

Bekostiging Caribisch Nederland

12.200

0

12.200

‒ 201

11.999

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

12.242

Bekostiging vavo

87.079

0

87.079

4.641

91.720

4.641

4.641

4.647

4.647

91.826

Loopbaanoriëntatie

0

0

0

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

704.330

0

704.330

0

704.330

0

0

0

0

540.033

Regionaal Investeringsfonds

47.819

0

47.819

‒ 25.731

22.088

3.662

4.815

3.335

8.261

32.958

Regionaal Programma

35.211

0

35.211

‒ 4.661

30.550

5.000

5.000

5.000

5.000

40.211

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

0

10.500

0

10.500

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

377.663

500

378.163

‒ 22.419

355.744

‒ 20.024

‒ 6.925

‒ 18.188

‒ 22.097

324.298

Praktijkleren

259.046

0

259.046

15.038

274.084

12.265

18.779

11.303

10.772

231.910

NGF Laaggeletterdheid

3.600

0

3.600

784

4.384

683

0

0

0

0

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

14.270

0

14.270

464

14.734

373

623

623

669

13.235

Loopbaanoriëntatie

34.082

0

34.082

‒ 32.000

2.082

‒ 32.000

‒ 32.000

‒ 32.000

‒ 32.000

0

Doorstroom beroepskolom

33.180

0

33.180

‒ 3.360

29.820

0

6.720

3.360

0

50.000

Vakwedstrijden mbo

4.928

0

4.928

262

5.190

262

262

262

262

5.190

Overige subsidies

28.557

500

29.057

‒ 3.607

25.450

‒ 1.607

‒ 1.309

‒ 1.736

‒ 1.800

23.963

Opdrachten

16.471

0

16.471

6.954

23.425

‒ 111

944

1.744

1.744

8.453

Opdrachten

16.471

0

16.471

6.954

23.425

‒ 111

944

1.744

1.744

8.453

Bijdrage aan agentschappen

24.514

0

24.514

4.505

29.019

3.237

2.991

3.473

3.488

28.734

Dienst Uitvoering Onderwijs

21.268

0

21.268

4.351

25.619

3.083

2.837

3.319

3.334

25.334

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.246

0

3.246

154

3.400

154

154

154

154

3.400

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

99.894

0

99.894

‒ 7.398

92.496

4.630

4.897

4.854

4.830

95.306

College voor Toetsen en Examens

11.861

0

11.861

‒ 11.861

0

‒ 468

‒ 468

‒ 468

‒ 468

10.393

Wet SLOA

70

0

70

‒ 70

0

‒ 70

‒ 31

‒ 31

‒ 31

1.903

SBB

82.802

0

82.802

4.371

87.173

4.836

5.064

5.021

4.997

76.456

NWO Comenius

4.240

0

4.240

6

4.246

283

283

283

283

5.584

NCP NLQF

921

0

921

156

1.077

49

49

49

49

970

Bijdrage aan medeoverheden

148.285

0

148.285

10.396

158.681

46.060

46.506

46.107

46.107

220.893

RMC's

40.694

0

40.694

6.274

46.968

‒ 244

‒ 244

‒ 244

‒ 244

66.951

Educatie

85.462

0

85.462

6.551

92.013

5.004

4.950

4.551

4.551

90.013

Regionaal Programma

22.129

0

22.129

‒ 2.929

19.200

31.800

31.800

31.800

31.800

53.929

Masterplan Campus Groningen

0

0

0

500

500

9.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Ontvangsten

4.700

0

4.700

0

4.700

0

0

0

0

4.700

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

6.498.888

500

6.499.388

484.037

6.983.425

534.165

320.763

332.376

266.663

5.847.359

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

14.669

14.669

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

6.498.888

500

6.499.388

469.368

6.968.756

534.165

320.763

332.376

266.663

5.847.359

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden in 2024 met € 484,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 245,6 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 op het instrument bekostiging van circa € 271,0 miljoen. Deze loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2025 wordt in het najaar van 2024 verplicht aan de mbo-instellingen.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 238,5 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt in 2024 per saldo met € 246,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging structureel voor circa € 271,0 miljoen wordt opgehoogd;

 • de middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van krimp in het mbo op te vangen van € 30,0 miljoen voor 2024 worden doorgeschoven naar 2027 doordat er wordt gewacht op besluitvorming over exacte besteding totdat het interdepartementale beleidsonderzoek MBO was afgerond;

 • de middelen voor de regeling aanvullende bekostiging loopbaanoriëntatie van € 32,0 miljoen worden structureel overgeboekt van het instrument subsidie naar het instrument bekostiging;

 • in 2024 wordt circa € 25,7 miljoen van de beschikbare middelen voor het instrument Regionaal Investeringsfonds (RIF) doorgeschoven naar latere jaren om de uitgaven weer in overeenstemming te brengen met het verwachte betalingsritme;

 • de bekostiging voor mbo-instellingen wordt neerwaarts bijgesteld op basis van de meest actuele referentieraming. Dit heeft te maken met de verwachte krimp in het mbo in de komende jaren, en de trend dat steeds minder jongeren binnen het mbo doorstromen vanwege de aantrekkingskracht van de huidige krappe arbeidsmarkt;

 • een eenmalige intensivering van in totaal € 50,0 miljoen voor het masterplan campus Groningen in de jaren 2024 tot en met 2029. Deze intensivering wordt gedekt via verschillende extensiveringen binnen de OCW-begroting. Voor artikel 4 betekent dit een tijdelijke verlaging van de bekostiging bij mbo-instellingen voor de jaren 2025 tot en met 2029 van circa € 3,0 miljoen per jaar;

 • daarnaast wordt de bekostiging van mbo-instellingen vanaf 2031 structureel met € 5,0 miljoen verlaagd ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector (Kamerstukken II, 33009, nr. 141);

 • voor de zomer van 2024 wordt het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk naar de Tweede Kamer gestuurd. In voorbereiding hierop wordt vanaf 2025 structureel € 5,0 miljoen overgeboekt van de mbo-bekostiging naar het regionaal programma voor scholen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt in 2024 per saldo met circa € 22,4 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemene deel), waardoor subsidies met circa € 14,8 miljoen structureel wordt opgehoogd;

 • een kasschuif op het instrument doorstroom beroepskolom van € 10,1 miljoen in 2024 naar de jaren 2026 en 2027 is noodzakelijk om de kasgevolgen van deze regeling in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme aan de onderwijsinstellingen;

 • de structurele overboeking van € 32,0 miljoen voor de regeling loopbaanoriëntatie van het instrument subsidie naar het instrument bekostiging.

Amendement Soepboer

Met het amendement Soepboer wordt voor de looptijd van het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur (vijf jaren) een jaarlijks bedrag van € 0,5 miljoen ter beschikking gesteld. De dekking hiervan wordt gevonden in artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid, waarvan 2024 gedekt wordt op subsidies, en 2025 tot en met 2028 gedekt wordt op NWO praktijkgericht onderzoek.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt in 2024 per saldo met circa € 10,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

 • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie ook algemeen deel), waardoor de bijdrage aan medeoverheden structureel circa € 7,9 miljoen wordt opgehoogd;

 • een verhoging vanuit het coalitieakkoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het educatiebudget in het kader van taalonderwijs aan anderstalige volwassenen van in totaal circa € 2,9 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen in 2024;

 • een incidentele verhoging van in totaal € 50 miljoen op het budget masterplan campus Groningen, waarvan € 0,5 miljoen in 2024. Deze wordt gedekt via verschillende extensiveringen binnen de OCW-begroting op de artikel 4, artikel 6 (Hoger onderwijs), artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid);

 • voor de zomer van 2024 wordt het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk naar de Tweede Kamer gestuurd. In voorbereiding hierop wordt vanaf 2025 structureel € 31,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het regionaal programma aan gemeenten. Deze structurele ophoging komt door een overboeking vanuit SZW van € 5,1 miljoen, een overboeking vanuit het Gemeentefonds van de decentralisatie-uitkering Jeugd van € 21,7 miljoen en een overheveling vanuit het RMC van € 5,0 miljoen.

Licence