Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.447.496

0

4.447.496

365.203

4.812.699

170.303

7.176

‒ 52.003

‒ 67.961

          

Uitgaven

4.466.326

0

4.466.326

168.318

4.634.644

201.367

41.359

‒ 31.588

‒ 60.460

          

Bekostiging

4.412.912

0

4.412.912

74.233

4.487.145

67.446

‒ 46.199

‒ 46.985

‒ 64.719

Bekostiging onderwijsdeel

3.717.139

0

3.717.139

216.020

3.933.159

79.733

‒ 40.533

‒ 82.677

‒ 98.716

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

142.854

0

142.854

8.526

151.380

8.526

8.526

8.526

8.526

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

342.879

0

342.879

19.520

362.399

22.087

23.815

25.173

23.478

Studievoorschotvouchers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

3.040

0

3.040

174

3.214

107

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

35.000

0

35.000

1.993

36.993

1.993

1.993

1.993

1.993

NGF Katalysator

127.000

0

127.000

‒ 127.000

0

0

0

0

0

NGF Digitale impuls

45.000

0

45.000

‒ 45.000

0

‒ 45.000

‒ 40.000

0

0

Subsidies (regelingen)

6.361

0

6.361

87.894

94.255

126.328

80.758

8.903

‒ 2.202

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

2.638

0

2.638

‒ 1.901

737

152

152

‒ 2.486

‒ 2.486

Zelftesten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige subsidies

3.723

0

3.723

1.183

4.906

1.176

606

289

284

NGF Katalysator

0

0

0

35.000

35.000

80.000

40.000

11.100

0

NGF Digitale impuls

0

0

0

53.612

53.612

45.000

40.000

0

0

Bijdrage aan agentschappen

14.839

0

14.839

1.925

16.764

1.999

1.009

1.059

1.056

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.839

0

14.839

1.925

16.764

1.999

1.009

1.059

1.056

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

32.214

0

32.214

4.266

36.480

5.594

5.791

5.435

5.405

NWO: Praktijkgericht onderzoek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.705

0

10.705

641

11.346

641

641

641

641

NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs

16.500

0

16.500

3.325

19.825

4.651

4.852

4.494

4.494

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

5.009

0

5.009

300

5.309

302

298

300

270

Ontvangsten

1.213

0

1.213

‒ 1.196

17

‒ 1.196

‒ 1.196

0

0

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.447.496

0

4.447.496

365.203

4.812.699

170.303

7.176

‒ 52.003

‒ 67.961

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

64.898

64.898

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

4.447.496

0

4.447.496

300.305

4.747.801

170.303

7.176

‒ 52.003

‒ 67.961

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 365,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 196,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

 • bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 voor zowel 2023 als 2024 in het jaar 2023 verplicht worden;

 • bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2023 voor 2024 in het jaar 2023 verplicht wordt;

 • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2023 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 64,9 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 74,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

 • de doorverdeling (€ 250,6 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 (zie het algemeen deel);

 • een verlaging van het budget met € 172,0 miljoen omdat de middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de projecten Nationale Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-katalysator en Digitaliseringsimpuls onderwijs NL, die in eerste instantie ondergebracht waren bij het instrument bekostiging zijn overgeheveld naar het instrument subsidies;

 • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 4,4 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 87,9 miljoen verhoogd. Het betreft:

 • een verlaging (€ 2,0 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd; vanaf het jaar 2026 wordt deze subsidieregeling afgeschaald ten behoeve van de rijksbrede dekkingsopgave (zie het algemeen deel);

 • de middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de projecten Nationale Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-katalysator (€ 35,0 miljoen) en Digitaliseringsimpuls onderwijs NL (€ 53,6 miljoen), die in eerste instantie ondergebracht waren bij het instrument bekostiging zijn overgeheveld naar het instrument subsidies (zie ook het algemeen deel);

 • diverse overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 1,3 miljoen.

ZBO’s en agentschappen.

Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd in 2023. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • de doorverdeling (€ 1,9 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 (zie het algemeen deel);

 • de verhoging (€ 2,4 miljoen) van het NWO-budget op de NRO-programma’s Hoger Onderwijs ten behoeve van het onderdeel Comeniuscompleet.

Licence