Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 25 Artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

8.107

0

8.107

387.610

395.717

390.686

375.337

360.260

344.073

380.116

            
 

Uitgaven

7.800

0

7.800

382.715

390.515

390.686

375.337

360.260

344.073

380.116

            

99.1

Nog Onverdeeld

7.800

0

7.800

382.715

390.515

390.686

375.337

360.260

344.073

380.116

 

Nog te verdelen

7.800

0

7.800

382.715

390.515

390.686

375.337

360.260

344.073

380.116

 

Nog te verdelen

7.800

0

7.800

382.715

390.515

390.686

375.337

360.260

344.073

380.116

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2024 met € 387,6 miljoen opgehoogd en cumulatief met € 1.850,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029. Dit komt met name door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Nominaal en onvoorzien

Het uitgavenbudget wordt in 2024 met € 382,7 miljoen opgehoogd en cumulatief met € 1.850,5 miljoen in de periode 2025 t/m 2029.

2024 t/m 2029:

  • Dit komt met name door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 van de fondsen voor € 380,5 miljoen in 2024 en € 1871,1 miljoen in de periode 2025 t/m 2029 . De toegevoegde loon- en prijsbijstelling wordt bij de ontwerpbegroting 2025 toebedeeld aan de diverse artikelen binnen het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

  • Tevens is de loon- en prijsbijstelling en eindejaarsmarge toegevoegd aan de hoofdstuk XII begroting, maar dit is gelijk vanuit artikel 99 verdeeld over de diverse beleidsartikelen.

2025:

  • Tot slot is er € 4,4 miljoen overgeboekt vanuit het ministerie van BZ voor de kosten die door IenW worden gemaakt voor de organisatie van de NAVO top in 2025. De middelen worden bij de ontwerpbegroting 2025 overgeboekt naar de juiste artikelen.

Ontvangsten

Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.

Licence