Base description which applies to whole site

4.2 Nog onverdeeld

Tabel 30 Budgettaire gevolgen van Nog omverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 157.815

116.955

‒ 105.883

‒ 81.810

‒ 72.995

‒ 79.554

236.900

            
 

Uitgaven

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

            

99.0

Nog onverdeeld

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

 

Nog te verdelen

291.557

‒ 16.787

274.770

‒ 183.152

91.618

‒ 97.100

‒ 72.193

‒ 66.058

‒ 79.554

236.900

 

waarvan apparaat

49.776

0

49.776

5.223

54.999

26.767

38.119

34.354

35.542

47.614

 

waarvan programma

241.781

‒ 16.787

224.994

‒ 188.375

36.619

‒ 123.867

‒ 110.312

‒ 100.412

‒ 115.096

189.286

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 183,2 miljoen bij de uitgaven en - € 157,8 bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

  • Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikel 99 naar artikel 96 van € 10 miljoen per jaar in 2024 t/m 2027 voor het programma Beter Samenwerken en uitbreiding van het ICT-budget.

  • Er zijn middelen voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) toegevoegd aan de SZW-begroting (in 2024 € 120,0 miljoen). Daarnaast is een deel van de resterende LPO-middelen over 2022 afgeboekt (€ 17,5 miljoen in 2024, aflopend).

  • Er zijn diverse uitdelingen van bestaande reserveringen naar beleidsartikelen:Zo worden de incidentele middelen voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur (in 2025 € 63 miljoen aflopend) naar het beleidsartikel 5 overgeboekt. Er wordt € 20 miljoen toegekend aan het beleidsartikel 11 voor de uitvoeringskosten van UWV. Dit betreffen middelen voor de afwikkeling van de NOW-regelingen in 2024 door het UWV. Ook worden de middelen voor de subsidieregeling financiële educatie uit het bestedingsplan armoede en schulden overgeheveld naar het beleidsartikel 2 (€ 18 miljoen in 2024 aflopend).Daarnaast zijn er meerdere overboekingen vanaf artikel 99 voor de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, waarvoor een reservering getroffen was in het coalitieakkoord.Tot slot worden de uitvoeringskosten voor de Veranderopgave Inburgering toegekend aan het beleidsartikel 13.

  • Er zijn ook diverse nieuwe reserveringen. Zo is er een reservering getroffen voor een mogelijke tegemoetkoming voor een groep arbeidsongeschikte zzp'ers die voor de verhoging van de AOW-leeftijd arbeidsongeschikt is geworden en wiens private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) eindigt als ze 65 jaar worden (€ 24,5 miljoen) en wordt er een reservering getroffen voor het Nationaal Groeifonds (NGF)-voorstel Meer Uren Werkt!. Daarnaast wordt er een reservering getroffen van € 6,5 miljoen in 2025 aflopend tot € 5,5 miljoen in 2029 voor loontransparantie.

  • Daarnaast zijn er diverse overboekingen geweest naar andere departementen. Zo wordt er in 2024 € 64 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds om gemeenten tegemoet tekomen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Daarnaast is er een structurele overboeking van € 40 miljoen per jaar naar het Gemeentefonds voor het programma Aanpak geldzorgen, armoede en schulden en wordt er € 23 miljoen in 2024 oplopend tot € 65 miljoen structureel overgeboekt naar het Gemeentefonds om de begeleidingsmiddelen van beschut werk structureel te verhogen. De middelen voor de vangnetconstructie energietoeslag worden overgemaakt naar het Gemeentefonds (€ 32,5 miljoen in 2024). Er wordt vanaf 2025 € 60 miljoen structureel overgeboekt naar BZK voor de doorwerking van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 op de huurtoeslag. Verder is er vanaf 2025 tot en met 2029 een overboeking van € 5,1 miljoen naar OCW voor het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk. Tot slot, wordt er in 2024 € 5 miljoen overgeboekt naar J&V voor de opvolging van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

  • Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven hebben er een aantal kasschuiven plaatsgevonden. Er wordt € 8 miljoen voor het wetsvoorstel Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag doorgeschoven van 2024 naar 2027. Daarnaast worden de middelen die van de Aanvullende Post overgeheveld zijn voor de banenafspraak doorgeschoven van 2024, 2025 en 2026 naar 2027 en 2028. Tot slot, is er een kasschuif voor de uitvoeringskosten van de afwikkeling van de NOW van 2024 naar 2025 (van € 8,8 miljoen).

  • Ook zijn er een aantal overhevelingen vanaf de Aanvullende Post naar de SZW-begroting. Hier stonden nog coalitieakkoord middelen gereserveerd voor onder andere de envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden. Deze middelen worden onder meer ingezet voor:Het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong ter vervanging van loondispensatie (€ 33 miljoen in 2026 aflopend).Een reservering voor een infrastructurele opslag voor gemeenten (€ 19 miljoen in 2025 oplopend) voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.Daarnaast worden middelen van de aanvullende post overgeheveld om gemeenten te compenseren voor de kosten bij sociaal ontwikkelbedrijven als gevolg van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 (€ 8 miljoen in 2025 aflopend).Er worden middelen overgeheveld om sociaal ontwikkelbedrijven te compenseren voor het afschaffen van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) (€ 7 miljoen in 2025 aflopend).Ook wordt er € 6 miljoen vanaf 2026 overgeheveld voor een bijdrage aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

  • Tot slot, er heeft een kadercorrectie plaatsgevonden om de middelen voor de doorwerking van de bijzondere minimumloonsverhoging per 1 juli 2024 op de zorgtoeslag af te boeken van het uitgavenplafond. Deze middelen zijn aan de inkomstenkant toegevoegd aan de zorgtoeslag.

Licence