Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

4.628.664

251.000

4.879.664

‒ 143.272

4.736.392

‒ 87.582

‒ 88.244

‒ 305.288

‒ 427.081

6.799.317

           

Uitgaven

4.631.946

251.000

4.882.946

‒ 143.272

4.739.674

‒ 87.582

‒ 88.244

‒ 305.288

‒ 427.081

6.799.317

           

Inkomensoverdrachten

          

Kinderopvangtoeslag

4.548.571

250.000

4.798.571

‒ 119.516

4.679.055

‒ 108.752

‒ 111.861

‒ 328.443

‒ 440.961

6.752.744

Subsidies (regelingen)

          

Kinderopvang

2.050

0

2.050

0

2.050

2.000

2.000

2.000

0

2.050

Subsidies Caribisch Nederland

13.641

1.000

14.641

124

14.765

3.228

4.233

5.715

6.833

24.812

Opdrachten

          

Overige Opdrachten

2.973

0

2.973

0

2.973

2.300

6.035

4.600

4.100

7.602

Opdrachten Caribisch Nederland

1.692

0

1.692

0

1.692

0

0

0

0

1.692

Opdrachten Stelselherziening KO

18.312

0

18.312

‒ 15.200

3.112

2.200

6.500

6.500

0

0

Bekostiging

          

Projectbureau PGV

1.687

0

1.687

900

2.587

1.165

0

0

0

1.687

Bijdrage aan agentschappen

          

Agentschap DUO

9.391

0

9.391

0

9.391

0

0

0

0

8.230

Bijdrage aan medeoverheden

          

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

11.283

0

11.283

2.170

13.453

960

960

960

960

500

SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang

22.346

0

22.346

‒ 11.750

10.596

9.317

3.889

3.380

1.987

0

           

Ontvangsten

1.826.825

0

1.826.825

‒ 19.579

1.807.246

‒ 5.037

‒ 20.118

‒ 6.853

‒ 614

1.696.757

           

Ontvangsten

          

Algemeen

480

0

480

0

480

0

0

0

0

480

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

251.672

0

251.672

‒ 19.579

232.093

‒ 5.037

‒ 20.118

‒ 6.853

‒ 614

105.952

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.574.673

0

1.574.673

0

1.574.673

0

0

0

0

1.590.325

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 143,3 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is - € 19,6 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,78%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

  • De uitgaven Kinderopvangtoeslag zijn meerjarig naar beneden bijgesteld met € 119 miljoen in 2024, € 106 miljoen in 2025 en vervolgens oplopend tot € 474 miljoen in 2029. De bijstelling wordt grotendeels verklaard doordat het CBS de prognose van het aantal geboorten sterk naar beneden heeft bijgesteld. Daardoor neemt het gebruik van kinderopvang af, met name in latere jaren. De afname wordt enigszins gedempt in verband met inloop van de, momenteel lange, wachtlijsten in de kinderopvang. Daarnaast is er een opwaarts effect doordat de werkloosheid op basis van het CEP 2024 meerjarig naar beneden is bijgesteld. Per saldo blijft het gebruik van kinderopvang in 2024 en 2025 vrij stabiel en is sprake van een toenemende daling in latere jaren. De relatief sterke inkomensontwikkeling waar Dienst Toeslagen vanuit gaat (voor de bevoorschotting) leidt in 2024 tot lagere uitgaven en werkt ook nog door in 2025. Daarnaast zijn er in 2024 minder nabetalingen.

  • De maximum uurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden in 2025 met 4 cent minder geïndexeerd. Dit leidt tot lagere uitgaven van € 0,9 miljoen in 2024, € 11,0 miljoen in 2025, verder oplopend tot € 24,8 miljoen in 2029. De besparing wordt ingezet voor het verhogen van het budget voor de SMI-middelen (structureel € 10,0 miljoen), uitbreiding van toezicht en handhaving (structureel € 4,1 miljoen), recht op kinderopvangtoeslag voor alle vormen van promovendi (structureel € 4,4 miljoen) en kinderopvang in Caribisch Nederland (structureel € 8,2 miljoen, deels gedekt uit de genoemde besparing).

Opdrachten

  • Gegeven de val van het kabinet Rutte IV en de verwachte formatieduur van het nieuwe kabinet is het niet realistisch dat in 2024 grote uitgaven gedaan zullen worden ten behoeve van de stelselherziening. Het huidige budget (€ 18,3 miljoen in 2024) zal naar verwachting leiden tot onderuitputting, terwijl – indien het nieuwe kabinet doorgaat met de stelselherziening – deze middelen nodig zullen zijn in volgende jaren. Daarom wordt € 15,2 miljoen kasgeschoven van 2024 naar de periode 2025-2027.

Ontvangsten

  • In de meeste jaren zijn de ontvangsten naar beneden bijgesteld. Dit houdt grotendeels verband met een lager percentage terugvorderingen dan waar eerder rekening mee was gehouden. Ouders hoeven dus naar verwachting minder terug te betalen. Daardoor komen de ontvangsten ook lager uit.

Licence