Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

60.379

0

60.379

‒ 33.811

26.568

‒ 26.610

‒ 13.941

‒ 2.141

‒ 550

59.296

           

Uitgaven

60.379

0

60.379

‒ 33.811

26.568

‒ 26.610

‒ 13.941

‒ 2.141

‒ 550

59.296

           

Inkomensoverdrachten

          

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

6.242

0

6.242

405

6.647

313

313

313

313

6.555

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

5.107

0

5.107

2.310

7.417

972

992

980

972

5.738

OPS- fonds

192

0

192

‒ 95

97

‒ 64

‒ 13

0

0

0

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

48.838

0

48.838

‒ 36.431

12.407

‒ 27.831

‒ 15.233

‒ 3.434

‒ 1.835

47.003

           

Ontvangsten

0

0

0

27.300

27.300

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Restituties

0

0

0

27.300

27.300

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 33,8 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 27,3 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

  • De TSB-uitkeringslasten worden neerwaarts bijgesteld. Dit is het gevolg van een lagere volumeverwachting. Dit is allereerst het gevolg van gefaseerde invoering. Om de uitvoerbaarheid van de regeling te waarborgen wordt de TSB gefaseerd ingevoerd en worden niet alle beoogde ziektes in de eerste jaren in de regeling opgenomen. Hierdoor zal het volume in 2024 en 2025 lager zijn dan eerder verwacht. Dit zorgt voor een neerwaartse bijstelling van €25 miljoen en €13 miljoen, respectievelijk. Daarnaast was gebruik van de TSB in het eerste jaar lager dan verwacht. Op basis hiervan stellen we het aantal toekenningen vanaf 2024 meerjarig neerwaarts bij. Wel wordt verwacht dat het gebruik van de TSB gedurende jaren zal groeien, waardoor de grootte van de bijstelling over de jaren afneemt.

  • De Ziekteverzekering uitkeringslasten zijn op basis van de realisatie van de uitkeringslasten 2023, de bijstelling van de CBS-bevolkingsprognose en een nieuwe wisselkoersvoorspelling meerjarig bijgesteld met € 2,3 miljoen in 2024 en € 0,9 miljoen in 2025 t/m 2029. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller in 2024 vanwege de verdragsrechtelijke verplichting om een compensatieregeling voor het gebrek aan een verlofregeling te treffen voor personen die in de periode 2010 tot 2024 zelfstandig ondernemer waren en zwanger waren.

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

5.022.500

14.971

5.037.471

‒ 181.484

4.855.987

‒ 296.883

‒ 373.244

‒ 387.624

‒ 381.748

6.199.330

           

Uitgaven

5.022.500

14.971

5.037.471

‒ 181.484

4.855.987

‒ 296.883

‒ 373.244

‒ 387.624

‒ 381.748

6.199.330

           

Inkomensoverdrachten

          

ZW

2.104.761

7.153

2.111.914

‒ 10.993

2.100.921

7.186

12.714

16.169

19.088

2.156.066

ZW nominaal

119.971

408

120.379

5.676

126.055

‒ 12.808

‒ 31.268

‒ 36.071

‒ 36.238

613.670

WAZO nominaal

97.843

240

98.083

‒ 1.571

96.512

‒ 27.252

‒ 52.902

‒ 65.544

‒ 72.642

488.391

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

14.412

56

14.468

‒ 364

14.104

‒ 4.337

‒ 8.413

‒ 10.438

‒ 11.659

71.947

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) nominaal

39.741

114

39.855

‒ 706

39.149

‒ 11.444

‒ 21.979

‒ 27.204

‒ 30.176

199.938

WAZO

1.695.724

4.000

1.699.724

‒ 108.029

1.591.695

‒ 156.523

‒ 170.997

‒ 166.406

‒ 157.106

1.714.032

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

252.831

1.000

253.831

‒ 18.759

235.072

‒ 25.730

‒ 28.845

‒ 28.235

‒ 26.910

252.786

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO)

697.217

2.000

699.217

‒ 46.738

652.479

‒ 65.975

‒ 71.554

‒ 69.895

‒ 66.105

702.500

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 181,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten

  • De Ziektewet-uitgaven zijn in 2024 neerwaarts bijgesteld en vanaf 2025 meerjarig opwaarts bijgesteld. De neerwaarste bijstelling in 2024 komt voornamelijk door een nieuwe CAO in de uitzendbranche, waardoor het contract van uitzendkrachten niet meer wordt ontbonden bij ziekte. Hierdoor krijgen zieke uitzendkrachten loon doorbetaald tijdens de duur van hun contract en stromen ze de ZW niet in. De meerjarige opwaartse bijstelling wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de nieuwe CPB-cijfers, waaruit blijkt dat de werkzame beroepsbevolking toeneemt en we meer beroep op ZW verwachten. Tegelijkertijd zijn er meer eigenrisicodragers per juli 2023, wat zorgt voor een neerwaartse plafondcorrectie die meerjarig doorwerkt.

  • De WAZO-raming wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. Enerzijds is sprake van een lager volume door het lagere aantal geboortes en anderzijds een opwaartse bijstelling door een hogere gemiddelde uitkering. Per saldo is sprake van een neerwaartse bijstelling.

  • De raming voor de WAZO aanvullend geboorteverlof partners wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. De bijstelling wordt vooral verklaard door een lager volume als gevolg van het lagere aantal geboortes. Er is daarnaast een relatief beperkte opwaartse bijstelling door een hogere gemiddelde uitkering. Per saldo is sprake van een neerwaartse bijstelling.

  • De raming voor de Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) wordt meerjarig naar beneden bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie en de nieuwe CBS-geboorteprognose. Het volume wordt neerwaarts bijgesteld vanwege het lagere aantal geboortes. Daarnaast valt ook de gemiddelde uitkering lager uit.

Nominaal

  • Dit betreft de nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP).

Licence