Base description which applies to whole site

Bijlage 5: ProRail

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • 1. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor);

  • 2. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2022–2028;

  • 3. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2022;

  • 4. Balansposten ProRail 2022.

In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.

In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2025 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.

Figuur 9 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor)

Tabel 84 Staat van baten lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Staat van baten en lasten ProRail 2022-2028 (bedragen x € 1 miljoen)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Exploitatiebijdrage moederdepartement

1.027

1.077

1.094

1.103

1.101

1.192

1.087

Gebruiksvergoeding vervoerders

355

440

441

440

438

439

440

Geactiveerde uren en overige opbrengsten

161

138

138

137

137

137

136

Baten

1.543

1.655

1.673

1.680

1.676

1.768

1.663

        

Kosten van uitbesteed werk

916

963

993

1.003

993

1.017

1.000

Personeelskosten en overige kosten

528

592

586

583

589

584

574

Kapitaallasten

99

100

94

94

94

167

89

Lasten

1.543

1.655

1.673

1.680

1.676

1.768

1.663

        

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 85 Kasstroomoverzicht ProRail 2022 (bedragen x € 1 miljoen)

Kasstroomoverzicht ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022)

Operationele activiteiten

Investerings-activiteiten

Totaal

    

Ontvangsten uit Infrastructuurfonds

1.224

1.379

2.603

Ontvangsten van vervoerders

361

0

361

Ontvangsten van derden

114

145

259

Ontvangsten totaal

1.699

1.524

3.223

    

Betalingen aan leveranciers

1.113

1.263

2.376

Betalingen aan werknemers

363

107

470

Betalingen aan banken (rente en aflossing)

5

0

5

Afdracht BTW aan fiscus

109

0

109

Betalingen totaal

1.590

1.370

2.960

    

Mutatie liquide middelen

109

154

263

    

Liquide middelen per 31-12-2022

539

  

Liquide middelen per 31-12-2021

276

  

Afname liquide middelen 2022

263

  
Tabel 86 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Liquide middelen ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022)

EOV

Aanleg

Totaal

    

Vooruit ontvangen bijdragen van derden

200

64

264

Vooruit ontvangen bijdragen van IenW

117

46

163

Vooruit ontvangen bijdragen

317

110

427

    

Nog te egaliseren investeringsbijdragen

21

52

73

Nog te egaliseren exploitatiebijdragen

‒ 58

0

‒ 58

Nog te egaliseren bijdragen

‒ 37

52

15

    

Getroffen voorzieningen en overige reserves

  

76

Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten

  

21

Nog te betalen kosten

  

97

    

Liquide middelen per 31-12-2022

  

539

Licence