Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste mutaties

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij provincies. Soms gaat dit gepaard met een toevoeging aan of een uitname uit het provinciefonds. In tabel 1 worden de mutaties groter dan € 10 mln. weergegeven.

Tabel 1 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.996.423

2.982.821

2.857.823

2.755.918

2.640.285

0

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

65.114

22.299

22.299

15.628

114.762

2.754.797

       

Nieuwe mutaties

46.503

335.528

335.528

158.066

136.034

136.021

waarvan

      

1) Accres tranche 2024

 

375.296

375.296

154.177

152.230

152.217

2) Bijstelling accrestranche 2023

‒ 43.657

‒ 43.657

‒ 43.657

   

3) Ruimte onder plafond BCF 2023

83.828

     

4) Financieringssystematiek

    

‒ 20.000

‒ 20.000

5) Overige mutaties

6.332

3.889

3.889

3.889

3.804

3.804

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.108.040

3.340.648

3.215.650

2.929.612

2.891.081

2.890.818

Toelichting

1) Accres tranche 2024

De accres tranche 2024 wordt in deze begroting toegevoegd aan het provinciefonds. De accres tranche 2024 bedraagt € 375 mln. in 2024 en 2025. Voor 2026 en verder bedraagt het LPO-deel ca. € 152 mln.

Vanaf 2027 zal indexatie plaats vinden op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

2) Bijstelling accres tranche 2023

Op basis van de actuele cijfers in de Miljoenennota 2024 vindt een bijstelling plaats van de accres tranche 2023 voor de jaren 2023 tot en met 2025. Dit betreft een bijstelling met € - 43,7 mln.

3) Ruimte onder plafond BCF 2023

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2023 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 83,8 mln.

4) Financieringssystematiek

Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 100 mln. beschikbaar gesteld aan provincies. Conform de bestaande afspraken dient van dit bedrag een deel te worden afgestort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 20 mln. per jaar.

Licence