Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 16 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie-Segers/ Bromet over alternatieven voor vervoer per regeringsvliegtuig nadrukkelijker aan de orde laten komen (36 200-III, nr. 9).

Begrotingsbehandeling 2022, 11 oktober 2022

Afgedaan. Brief van 7 juli 2023 Aanpassing gebruik regeringsvliegtuig (Kamerstukken II 2022/2023, 36200-XII, nr. 117)

Tabel 17 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De constitutionele aspecten van een ontslag van een staatssecretaris op voordracht van de minister-president zullen in kaart worden gebracht.

Begrotingsbehandeling 2022, 11 oktober 2022

Afgedaan. Brief Instelling adviescollege inzake artikel 57 Grondwet van 15 mei 2023 (Kamerstukken II 2022/2023, 35896, nr. 26). De minister van BZK heeft een adviescollege ingesteld dat gaat adviseren over o.a. ontslag van staatssecretarissen (adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet).

Licence