Base description which applies to whole site

4. Dienst Publiek en Communicatie

4.1 Begroting van baten en lasten

Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt met de uitvoering ervan. De uitvoering van de communicatiediscipline is belegd bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Het batenlastenagentschap DPC is belast met:

  • ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals;

  • ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie en

  • rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie.

Tabel 4 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

143.208

134.836

145.474

144.129

144.126

143.542

143.542

waarvan omzet moederdepartement

28.733

29.270

30.933

30.353

30.353

30.353

30.353

waarvan omzet overige departementen

97.243

68.318

74.269

73.504

73.501

72.917

72.917

waarvan omzet derden

17.232

37.248

40.273

40.273

40.273

40.273

40.273

Rentebaten

84

0

Vrijval voorzieningen

0

0

Bijzondere baten

166

0

Totaal baten

143.459

134.836

145.474

144.129

144.126

143.542

143.542

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

21.467

22.179

25.082

24.870

25.217

24.884

24.692

waarvan eigen personeel

19.324

21.179

24.082

23.870

24.217

23.884

23.692

waarvan inhuur externen

1.673

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

waarvan overige personele kosten

470

0

- Materiële kosten

120.308

113.265

120.392

119.260

118.909

118.659

118.851

waarvan apparaat ICT

5.573

10.425

6.858

6.755

6.755

6.755

6.755

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

waarvan overige materiële kosten

114.735

102.840

113.534

112.504

112.153

111.903

112.095

Rentelasten

0

0

     

Afschrijvingskosten

0

0

- Materieel

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

     

- Immaterieel

0

0

Overige lasten

73

0

waarvan dotaties voorzieningen

8

0

     

waarvan bijzondere lasten

65

0

Totaal lasten

141.848

135.444

145.474

144.129

144.126

143.542

143.542

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.611

‒ 608

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

1.611

‒ 608

0

0

0

0

0

Totaaloverzicht Baten/Lasten

De totale omzet van DPC stijgt in 2024 naar verwachting met circa 10 miljoen ten opzichte van 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door opdrachten in het kader van rijksbrede programma’s oftewel projecten zoals Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Werk aan Uitvoering (WAU). De omzet van DPC wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de media-inkoop van de overige departementen en derden zoals ZBO’s en RWT’s.

Baten

Omzet moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van gemeenschappelijke taken voor de (in de VoRa) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de zogenaamde taakbijdrage voor de gemeenschappelijke communicatiediensten.

Tabel 5 Taakbijdrage per product (bedragen x €1.000)

Product

2024

Realisatie 2022

Programma's

1.703

1.701

Professionalisering

1.368

1.288

Beeldadvies

1.870

1.288

Campagnes

2.489

1.958

Communicatiecapaciteit

1.011

686

Communicatieonderzoek

2.543

2.159

Inkoopadvies

1.548

1.668

Media-inkoop

0

0

Online advies

10.941

11.490

Redactie Rijksoverheid.nl

6.887

3.832

Rijksportaal

573

663

Vraagbeantwoording

0

3.197

Totaal

30.933

29.930

Omzet overige departementen

De omzet bevat tevens de media-inkoop van de overige departementen, die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van

€ 74,4 miljoen in 2024. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.

Omzet derden

Naast de departementen en de daaronder ressorterende organisaties kunnen ook zbo’, rwt’s, staatsdeelnemingen en medeoverheden gebruik maken van de complete mediadienstverlening. Het aandeel in de totale mediaomzet van deze derden bedraagt ongeveer de helft van het totale volume van circa € 80 miljoen.

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De formatie van DPC zal naar verwachting in 2024 238 fte bedragen.

Materiële kosten

Het grootste deel van de materiële kosten worden bepaald door de inkoop van mediaruimte. De dienst is grotendeels gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten.

Saldo van baten en lasten

De verwachting is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.

4.2 Kasstroomoverzicht

Tabel 6 Kasstroomoverzicht over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

2022 Stand slotwet

2023 Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

38.790

26.664

26.056

26.056

26.056

26.056

26.056

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

151.299

134.836

145.474

144.129

144.126

143.542

143.542

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

150.504

135.444

145.474

144.129

144.126

143.542

143.542

2.

Totaal operationele kasstroom

795

‒ 608

0

0

0

0

0

 

-/- totaal investeringen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 1185

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.185

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

38.400

26.056

26.056

26.056

26.056

26.056

26.056

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven- en ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen). De ontvangsten operationele kasstroom en de uitgaven operationele kasstroom hangen grotendeels samen met de media-inkopen en media-verkopen van de departementen en derden die via DPC lopen. Hoewel DPC hierop niet direct kan sturen, vormen zij een belangrijk onderdeel van de totale omzet van DPC alsmede van de operationele kasstroom, die om die reden gelijk wordt verondersteld aan de omzet. Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media-omzet in het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

4.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2022 Stand slotwet

2023 Vastgestelde begroting

2024

Omschrijving Generiek Deel

   

Saldo van baten en lasten (%)

1,12%

‒ 0,5%

0,0%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

187,1

233,4

238

Ziekteverzuimpercentage

5,90%

2,6%

2,6%

Omschrijving Specifiek Deel

   

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

158.184

190.000

130.500

Service niveau telefonie

74,10%

80% binnen 40 sec.

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,4

4,0

4,0

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

60.012

80.000

42.500

Service niveau e-mail

88,50%

95% binnen 2 werkdagen

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,4

3,0

3,0

Media-index RTV

31,60%

25,0%

25,0%

Media-index Interactieve Media

7,60%

10,0%

10,0%

Media-index Print

15,30%

17,5%

17,5%

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

94%

75%

75%

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

100%

99,90%

99,90%

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

223.887.106

78.000.000

78.000.000

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

6,5

7,0

7,0

Toegankelijkheid content Rijksoverheid.nl

90%

75%

75%

Aantal bezoeken platformwebsites

132.329.495

109.000.000

109.000.000

Toelichting

Naast de generieke indicatoren geven de specifieke indicatoren inzicht in de dienstverlening van DPC met het grootste deel van de totale omzet.

Saldo van baten en lastenHet saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten. DPC streeft ernaar kostendekkend te zijn.

Fte-totaal (exclusief externe inhuur)

Deze indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van DPC zich in fulltime equivalenten (fte) ontwikkelt en geeft het maximum aantal in te zetten fte weer. Naast inzet van ambtelijke fte’s is tevens sprake van externe inhuur.

Ziekteverzuimpercentage

DPC streeft ernaar om onder de Verbaannorm te blijven.

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Serviceniveau telefonie

Deze indicator geeft aan welk percentage van de telefonisch gesprekken binnen 40 seconden is opgenomen.

Burgertevredenheid telefonie

Resultaat van het burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau e-mail

Deze indicator geeft aan welk percentage van de via e-mail gestelde vragen binnen twee werkdagen correct afgehandeld dient te worden.

Burgertevredenheid e-mail

Resultaat van het burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld.

Media-index RTV

Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. De tarieven voor individuele opdrachtgevers worden bepaald op basis van een benchmark, waarover het rijksmediabureau beschikt.

Media-index Interactieve Media

De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling, omdat het tarief in dit geval door vraag en aanbod wordt bepaald.

Media-index Print

Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer, dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en op out-of-home elementen (o.a. muppie, billboard, abri) ten opzichte van de situatie waarbij op individueel niveau media zou zijn ingekocht. Beide mediumtypen hanteren nog steeds een (bruto-)tariefkaart als uitgangspunt voor de tarief bepaling, waardoor het rijksmediabureau het behaalde voordeel kan bepalen.

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid

DPC laat het Platform Rijksoverheid Online jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid inspecteren door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden omgaand verholpen. Een 100% score is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina kan getest worden.

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator staat voor de beschikbaarheid van het Platform Rijksoverheid Online en daarmee de toegang tot informatie voor de bezoekers op het Platform. Hierop staan Rijksoverheid.nl en vele websites van de ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties.

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl, de gemeenschappelijke website van de ministeries met uitleg over beleid en wet- en regelgeving. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

Resultaat van een onafhankelijke meting via het online Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit het perspectief van de bezoeker beoordeeld.

Toegankelijkheid content Rijksoverheid.nl

DPC laat Rijksoverheid.nl jaarlijks, of bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid inspecteren door een kundige- en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden omgaand verholpen. Een 100% score is in de praktijk niet mogelijk en niet iedere webpagina kan getest worden.

Aantal bezoeken platformwebsites

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan het Platform Rijksoverheid Online exclusief de bezoeken aan de website Rijksoverheid. nl. Op het Platform staat een groot aantal specifieke websites van ministeries inclusief uitvoeringsorganisaties. Het Platform biedt de verschillende websites veiligheid, voldoende toegankelijkheid en efficiency. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting.

Licence