Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Uitgaven

Tabel 19 Uitgaven beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

76.166

60.268

66.738

84.662

82.662

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

‒ 55.156

19.451

3.249

‒ 13.646

4.735

4.735

Extrapolatie

     

82.662

       

Nieuwe mutaties

‒ 1.608

330

‒ 2.045

‒ 3.075

0

0

Waarvan:

      

1) Overboeking LPO tranche 2023: RST

‒ 1.517

‒ 2.104

‒ 2.045

‒ 3.075

0

0

2) Wisselkoerseffecten

‒ 390

1.882

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

19.402

80.049

67.942

67.941

87.397

87.397

Toelichting

1) Overboeking LPO tranche 2023: Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Dit betreft een overboeking van LPO-middelen van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het RST. Deze overboeking vindt plaats op grond van het Convenant Financieringssytematiek.

2) Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) ter dekking van de nadelige koerseffecten.

Ontvangsten

Tabel 20 Ontvangsten beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Waarvan:

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Uitgaven

Tabel 21 Uitgaven beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

62.106

55.887

48.687

48.687

48.438

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

‒ 13.320

24.538

3.594

3.594

3.580

875

Extrapolatie

15.538

       

Nieuwe mutaties

‒ 2.418

3.494

‒ 2.334

‒ 2.334

‒ 2.334

‒ 3.334

Waarvan:

      

1) Herdenking slavernijverleden

1.762

0

0

0

0

0

2) Kasschuif TWO - bijdrage landen

‒ 4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

3) Wisselkoerseffecten

2.765

4.301

0

0

0

0

4) Eilandelijke taken

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

5) Uitvoeringskracht

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

6) Kasschuif noodmaatregelen klif St. Eustatius

‒ 1.600

1.600

0

0

0

0

7) RVB

2.089

0

0

0

0

0

8) Koopkracht en armoede bestrijding CN

0

900

1.000

1.000

1.000

1.000

       

Stand ontwerpbegroting 2024

46.368

83.919

49.947

49.947

49.684

13.079

Toelichting

1) Herdenking slavernijverleden

Dit betreft een overboeking van de begroting van BZK (VII) naar de begroting van KR (IV). Deze middelen worden geboekt op het instrument Subsidies ten behoeve van activiteiten in het kader van de Herdenking slavernijverleden.

2) Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)- bijdrage landen

Dit betreft een kasschuif als gevolg van een herziening van de uitgaven van de TWO. In 2023 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering door de Landen. Voor de TWO worden de middelen daarom in het juiste ritme gezet.

3) Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) ter dekking van de nadelige koerseffecten.

4) Eilandelijke taken

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de eilandelijke taken die worden uitgevoerd door Bonaire, St. Eustatius en Saba.

5) Uitvoeringskracht

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de uitvoeringskracht van Bonaire en St. Eustatius.

6) Kasschuif noodmaatregelen klif St. Eustatius

Er wordt in 2023 gestart met het stabiliseren van de klif op St. Eustatius. Een deel van de middelen zijn later nodig en schuiven daarom door naar 2024.

7) Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Er worden middelen overgeheveld vanaf artikel 7 naar artikel 4 om bijdrage aan St. Eustatius te kunnen doen voor het financieel beheer. Ook worden er middelen toegevoegd aan dit artikel voor het onderhoud van diverse panden door het RVB op St. Eustatius.

8) Koopkracht en armoede bestrijding CN

Om de koopkracht op Caribisch Nederland te verbeteren en de armoede te verminderen, neemt het kabinet in afwachting van het binnenkort te verschijnen rapport van de commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland een breder pakket aan maatregelen. Concreet worden de uitkeringen (onderstand, AOV en AWW) naar het Europees Nederlandse bijstandsniveau getrokken en de kinderbijslag met USD 90 per kind per maand verhoogd. Verder worden er in 2024 verschillende incidentele maatregelen genomen om de kosten van levensonderhoud te verminderen, zoals het verlagen van de kosten van nutsvoorzieningen. Voor deze maatregelen is in 2024 is er € 30 mln. beschikbaar en vanaf 2025 betreft dit € 32 mln. aan structurele middelen. Deze middelen worden op de desbetreffende departementale begrotingen geboekt. Voor de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) betreft dit allereerst structurele middelen (€ 0,7 mln.) vanaf 2024 voor de openbare lichamen ten behoeve van openbaar vervoer, zodat de vervoerskosten voor inwoners op de eilanden kunnen worden verlaagd. Daarnaast betreft dit middelen vanaf 2024 voor de voedselbanken (€ 0,3 mln.).

Ontvangsten

Tabel 22 Ontvangsten beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

49

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Geraamde ontvangsten

49

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

49

0

0

0

0

0

Toelichting

1) Geraamde ontvangsten

De geraamde ontvangsten van de voedselhulp St. Eustatius van het jaar 2020 worden weer ingezet voor de uitgaven aan voedselhulp in 2023.

Uitgaven

Tabel 23 Uitgaven beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging op eerste suppletoire begroting 2023

33.470

     

Extrapolatie

28.517

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Waarvan:

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

61.987

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Ontvangsten

Tabel 24 Ontvangsten beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.090.372

48.861

178.646

198.318

122.095

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

77.201

1.097

8.253

5.581

5.581

96.726

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

‒ 1.114.308

0

0

0

0

0

Extrapolatie

122.095

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

waarvan

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

53.265

49.958

186.899

203.899

127.676

218.821

Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Uitgaven

Tabel 25 Uitgaven beleidsartikel artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.300

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

380

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

‒ 11

0

0

0

0

0

Waarvan:

      

1) Overboeking stormwaterpompen

‒ 11

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.669

0

0

0

0

0

Toelichting

1) Overboeking stormwaterpompen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage voor een aanvullende opdracht met betrekking tot stormwaterpompen op St. Maarten. Deze uitgaven worden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) overgeboekt vanwege het gecentraliseerd opdrachtgeverschap van RVO.

Ontvangsten

Tabel 26 Ontvangsten beleidsartikel artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Waarvan

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Tabel 27 Uitgaven niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

22.924

20.754

20.754

20.754

20.754

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

7.050

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

Extrapolatie

20.754

       

Nieuwe mutaties

5.313

7.081

2.300

2.300

2.300

2.300

Waarvan:

      

1) Loon- en prijsbijstelling

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2) Overboeking Tijdelijke Werkorganisatie

‒ 2.778

0

0

0

0

0

3) Diverse reallocaties

2.329

191

0

0

0

0

4) Wisselkoerseffecten

2.486

4.703

0

0

0

0

5) Inzet geraamde ontvangsten

990

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

35.287

29.045

24.264

24.264

24.264

24.264

Toelichting

1) Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2023.

2) Overboeking Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de financiële dekking van de capaciteit van TWO.

3) Diverse reallocaties

Er zijn diverse reallocaties van andere artikelen, grootste overboeking is van artikel 4 voor het werknemerschap Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

4) Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) ter dekking van de nadelige koerseffecten.

5) Inzet geraamde ontvangsten

De geraamde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het College Financieel Toezicht worden weer ingezet voor de uitgaven op apparaat.

Ontvangsten

Tabel 28 Ontvangsten niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

     

0

       

Nieuwe mutaties

990

0

0

0

0

0

waarvan

      

1) Geraamde ontvangsten

990

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

990

0

0

0

0

0

Toelichting

1) Geraamde ontvangsten

De geraamde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het College Financieel Toezicht worden weer ingezet voor de uitgaven op apparaat.

Artikel 7. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 29 Uitgaven niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.441

4.281

4.289

4.289

5.232

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

22.026

18.912

‒ 106

‒ 71

‒ 28

‒ 209

Extrapolatie

5.232

       

Nieuwe mutaties

‒ 25.135

‒ 21.520

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

Waarvan:

      

1) Diverse reallocaties

‒ 4.013

‒ 200

0

0

0

0

2) Overboekingen naar BES fonds

‒ 1.446

0

0

0

0

0

3) Verdeling loon- en prijsbijstelling tranche 2023

‒ 3.671

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

‒ 2.300

4) Wisselkoerseffecten

‒ 15.255

‒ 19.020

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2024

332

1.673

1.883

1.918

2.904

2.723

Toelichting

1) Diverse reallocaties

Er zijn diverse reallocaties naar andere artikelen, grootste overboeking is naar artikel 4 voor de bijdrage aan St. Eustatius voor het financieel beheer.

2) Overboekingen naar BES fonds

Er zijn twee overboekingen naar het BES fonds voor het versterken van de uitvoeringskracht op de BES-eilanden en voor het aanstellen van een EU-gezant voor meer focus en toegang tot de EU fondsen om de economische betrekkingen op de BES-eilanden te verbeteren.

3) Verdeling loon- en prijsbijstelling tranche 2023

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 voor de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

4) Wisselkoerseffecten

Begin 2023 is er een inschatting gemaakt van de impact van de wisselkoersfluctaties en de gevolgen daarvan voor de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Dit heeft geleid tot een toedeling van middelen naar diverse artikelen om de nadelige wisselkoerseffecten op te vangen. Daarom wordt het budget van de wisselkoersreserve op dit artikel uit de begroting gehaald.

Ontvangsten

Tabel 30 Ontvangsten niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

       

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

       

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

waarvan

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Licence