Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Uitgaven Koninkrijksrelaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

196.454

169.707

168.985

186.909

185.603

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

 

‒ 39.020

64.111

7.947

‒ 8.913

9.497

6.611

Mutatie Nota van wijziging op eerste suppletoire begroting 20231

 

33.470

     

Extrapolatie

 

152.703

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Overboeking LPO tranche 2023: RST

1

‒ 669

‒ 2.104

‒ 2.045

‒ 3.075

0

0

2) Kasschuif TWO - bijdrage landen

4

‒ 4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

3) Eilandelijke taken

4

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

4) Uitvoeringskracht

4

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

‒ 1.334

5) Kasschuif noodmaatregelen klif St. Eustatius

4

‒ 1.600

1.600

0

0

0

0

6) Koopkracht en armoede bestrijding CN

4

0

900

1.000

1.000

1.000

1.000

7) Wisselkoerseffecten

7

‒ 15.255

‒ 19.020

0

0

0

0

8) Wisselkoerseffecten

div

4.861

10.886

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2024

 

167.045

223.203

172.553

172.587

192.766

155.980

1

Kamerstukken II, 2022/23, 36350 IV, nr 3.

Toelichting

1. Overboeking LPO tranche 2023: Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Dit betreft een overboeking van LPO-middelen van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het RST. Deze overboeking vindt plaats op grond van het Convenant Financieringssytematiek.

2. Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) - bijdrage landen

Dit betreft een kasschuif als gevolg van een herziening van de uitgaven van de TWO. In 2023 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering door de Landen. Voor de TWO worden de middelen daarom in het juiste ritme gezet.

3. Eilandelijke taken

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de eilandelijke taken die worden uitgevoerd door Bonaire, St. Eustatius en Saba.

4. Uitvoeringskracht

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de uitvoeringskracht van Bonaire en St. Eustatius.

5. Kasschuif noodmaatregelen klif St. Eustatius

Er wordt in 2023 gestart met het stabiliseren van de klif op St. Eustatius. Een deel van de middelen zijn later nodig en schuiven daarom door naar 2024.

6. Koopkracht en armoedebestrijding CN

Om de koopkracht op Caribisch Nederland te verbeteren en de armoede te verminderen, neemt het kabinet in afwachting van het binnenkort te verschijnen rapport van de commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland een breder pakket aan maatregelen. Concreet worden de uitkeringen (onderstand, AOV en AWW) naar het Europees Nederlandse bijstandsniveau getrokken en de kinderbijslag met USD 90 per kind per maand verhoogd. Verder worden er in 2024 verschillende incidentele maatregelen genomen om de kosten van levensonderhoud te verminderen, zoals het verlagen van de kosten van nutsvoorzieningen. Voor deze maatregelen is in 2024 is er € 30 mln. beschikbaar en vanaf 2025 betreft dit € 32 mln. aan structurele middelen. Deze middelen worden op de desbetreffende departementale begrotingen geboekt. Voor de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) betreft dit allereerst structurele middelen (€ 0,7 mln.) vanaf 2024 voor de openbare lichamen ten behoeve van openbaar vervoer, zodat de vervoerskosten voor inwoners op de eilanden kunnen worden verlaagd. Daarnaast betreft dit middelen vanaf 2024 voor de voedselbanken (€ 0,3 mln.).

Ten slotte wordt er structureel circa € 15 mln. gereserveerd op de Aanvullende Post voor aanvullende koopkracht-/armoedemaatregelen, voor de opvolging van het hierboven genoemde nog te verschijnen rapport van de commissie sociaal minimum CN.

7. Wisselkoerseffecten

Begin 2023 is er een inschatting gemaakt van de impact van de wisselkoersfluctaties en de gevolgen daarvan voor de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Dit heeft geleid tot een toedeling van middelen naar diverse artikelen om de nadelige wisselkoerseffecten op te vangen. Daarom wordt het budget van de wisselkoersreserve op dit artikel uit de begroting gehaald.

8. Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan de diverse artikelen van begroting van Koninkrijksrelaties (IV) ter dekking van de nadelige koerseffecten.

Ontvangsten Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

1.090.372

48.861

178.646

198.318

122.095

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

 

77.201

1.097

8.253

5.581

5.581

96.726

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2023

 

‒ 1.114.308

0

0

0

0

0

Extrapolatie

 

122.095

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Geraamde ontvangsten

6

990

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2024

 

54.304

49.958

186.899

203.899

127.676

218.821

Toelichting

1. Geraamde ontvangsten

De geraamde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en het College Financieel Toezicht worden weer ingezet voor de uitgaven op apparaat.

Uitgaven BES-fonds

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

 

5.017

4.510

4.736

4.704

4.655

4.655

Extrapolatie

 

48.445

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Eilandelijke taken

1

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2) Uitvoeringskracht

1

2.735

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

3) Wisselkoerseffecten

1

10.126

15.743

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2024

 

73.057

71.170

58.552

58.102

57.434

57.434

Toelichting

1. Eilandelijke taken

Dit betreft een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de eilandelijke taken die worden uitgevoerd door Bonaire, St. Eustatius en Saba.

2. Uitvoeringskracht

Dit betreft deels een overboeking van structurele middelen vanaf artikel 4 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de uitvoeringskracht van Bonaire en St. Eustatius. Ook betreft dit een overboeking van incidentele middelen vanaf artikel 7 van de begroting van KR (IV) naar het BES-fonds voor een extra versterking van de uitvoeringskracht van alle BES-eilanden.

3. Wisselkoerseffecten

Dit betreft een toevoeging van middelen aan het BES-fonds ter dekking van de nadelige koerseffecten.

Ontvangsten BES-fonds

Tabel 5 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

 

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2023

 

5.017

4.510

4.736

4.704

4.655

4.655

Extrapolatie

 

48.445

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

14.946

20.077

4.334

4.334

4.334

4.334

        

Stand ontwerpbegroting 2024

 

73.057

71.170

58.552

58.102

57.434

57.434

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence