Base description which applies to whole site

2.3 Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie agenda (SEA) is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema’s, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema’s te krijgen, en continue verbetering van beleid en uitvoering te stimuleren.

De SEA bevat een overzicht van alle geplande beleidsdoorlichtingen per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex-ante, ex-durante en ex-post onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hieronder vallen ook de evaluaties van subsidies en andere instrumenten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO).

Bijlage 5 Uitwerking strategische evaluatie agenda bevat een nadere toelichting op de SEA. Daarnaast kan hier de volledige onderzoeksprogrammering gevonden worden.

Tabel 6 Strategische Evaluatieagenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

Een Koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid

Ex post

2023

Afgerond

Beleidsdoorlichting Versterken rechtsstaat

1 Versterken rechtsstaat

Ex durante

2023-2024

Lopend

Evaluatie van de bevindingen en aanbevelingen van de Raad van State

4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Ex durante

2024

Te starten

Evaluate Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Ex post

2024

Te starten

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

Ex post

2024

Lopend

Beleidsdoorlichting schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Ex post

2027

Te starten

Evaluatie van de herfinanciering van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Ex post

2023

Afgerond

Beleidsdoorlichting Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Voor een overzicht van afgeronde evaluaties en beleidsdoorlichtingen zieJaarverslag Koninkrijksrelaties 2022, Bijlage 1: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek.

Licence