Base description which applies to whole site

2.5 Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) is een rijksbreed instrument dat beoogt betere en meer bruikbare inzichten te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De SEA biedt een overzicht van de belangrijkste beleidsthema’s van het ministerie, een korte inzichtbehoefte per thema en een bijpassende agendering van evaluatieonderzoeken binnen dit thema.

Beleidsthema's

In de SEA zijn zeven beleidsthema's geformuleerd binnen de twee hoofddoelen (Gezonde en duurzame economie in een internationale omgeving en (Fiscaal) beleid en uitvoering) uit de beleidsagenda. Binnen deze beleidsthema's zullen waar zinvol en haalbaar periodieke rapportages plaatsvinden. De zeven beleidsthema's zijn:

  • 1. Financieel gezond en brede welvaart

  • 2. Verduurzaming

  • 3. Internationaal

  • 4. Fiscaal beleid

  • 5. Belastingdienst

  • 6. Toeslagen

  • 7. Douane

De indeling van de beleidsagenda, naar hoofddoelen, (overkoepelende) beleidsthema’s vormt de basis voor de SEA voor ons ministerie.

  • Binnen de beleidsthema’s zijn periodieke rapportages en evaluatieonderzoeken opgenomen. Dit is onderverdeeld naar subthema’s. Deze subthema’s dragen bij aan een beeld ten behoeve van de strategische inzichtbehoefte van de zeven beleidsthema’s. Tabel 6 en 7 geven enkel de periodieke rapportages per beleidsthema weer, een volledige uitwerking van de subthema’s is te vinden in bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda.

  • De inzichtbehoefte verschilt per subthema. Het vervullen van de inzichtbehoefte kan zowel door middel van ex-ante, ex-durante (of monitoring) als ex-post evaluaties. De verschillende typen evaluaties zijn er op gericht om het inzicht te vergroten en leveren zo input voor het verbeteren van beleid. Per evaluatie is de inzichtbehoefte opgenomen.

  • De twee overkoepelende thema's van de beleidsagenda, diversiteit en inclusiviteit en wendbare en toekomstbestendige uitvoeringsorganisaties, zullen waar relevant en waar mogelijk meegenomen worden als aandachtspunten in de onderzoeken.

Tabel 6 Planning Strategische Evaluatie Agenda 1: Een gezonde en duurzame economie in een internationale omgeving

Beleidsthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Art.

Financieel gezond en brede welvaart

Periodieke rapportage

2024

Lopend

Stabiele, integere en betrouwbare financiële markten: Er wordt onder andere gekeken naar de regisserende rol van het ministerie van Financiën bij de bevordering van het goede functioneren van het financiële stelsel.

2

Periodieke rapportage

2027

Te starten

Het borgen van publieke belangen via het aandeelhouderschap op een zo efficiënt mogelijke wijze: Er wordt gekeken naar de invulling door de Staat van het aandeelhouderschap van de verschillende deelnemingen, waarbij er steviger wordt steviger ingezet op de rol van deelnemingen bij de borging van publieke belangen en op de een verdere professionalisering van het actief aandeelhouderschap, waarbij aandacht uitgaat naar belangrijke ontwikkelingen (zoals verduurzaming, langetermijnwaardecreatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen).

3

Periodieke rapportage

2029

Te starten

Effectief en efficiënt begrotingsbeleid en begrotingsbeheer: periodieke rapportage gebaseerd op evaluatieonderzoeken naar comptabele regelgeving als basis voor een financieel gezond Nederland met ruimte voor brede welvaart.

n.v.t.

Periodieke rapportage

2025

Te starten

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke kosten onder acceptabel risico: er wordt een beleidsdoorlichting uitgevoerd om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid omtrent de financiering van de nationale schuld te evalueren.

11

Periodieke rapportage

2024

Lopend

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van gelieerde instellingen: er wordt een beleidsdoorlichting uitgevoerd om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid omtrent het schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk te evalueren.

12

Verduurzaming

Periodieke rapportage

2030

Te starten

Verduurzaming: periodieke rapportage waarin gekeken wordt naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het klimaatbeleid dat onder begrotingsartikelen 2, 3 en 5 valt.

2,3,5

Periodieke rapportage

2030

Te starten

Verduurzaming belastingstelsel: de verduurzaming van het belastingstelsel wordt in kaart gebracht aan de hand van de uitgevoerde evaluaties.

1

Internationaal

Periodieke rapportage

2025

Lopend

Een financieel gezond en welvarend Europa en evenwichtige financieel-economische ontwikkeling: periodieke rapportage van het beleid dat onder dit beleidsthema valt.

4

Periodieke rapportage

n.t.b.

Te starten

Exportkredietverzekering: periodieke rapportage van het beleid dat onder dit beleidsthema valt.

5

Tabel 7 Planning Strategische Evaluatie Agenda 2: (Fiscaal) beleid en de uitvoering

Beleidsthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Art.

Fiscaal beleid

Periodieke rapportage

2030

Te starten

Fiscale regelingen: De doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen worden integraal in kaart gebracht.

1

Belastingdienst

Periodieke rapportage

2029

Te starten

Uitvoering en handhaving Belastingdienst: De periodieke rapportage schetst op basis van eerder (evaluatie)onderzoek een beeld van de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van onderdelen van het werk van de Belastingdienst.

1

Toeslagen

Periodieke rapportage

2028

Te starten

Recht doen aan het verleden: De doeltreffendheid en doelmatigheid van het financieel herstel van gedupeerden van de toeslagenaffaire wordt inzichtelijk gemaakt, waarbij volledigheid, zorgvuldigheid en informatiedeling naar gedupeerden voorop staan.

13

Periodieke rapportage

2026

Te starten

Presteren in het heden: De doeltreffendheid en doelmatigheid van de inspanningen op het gebied van dienstverlening en uitvoering wordt inzichtelijk gemaakt, gebaseerd op evaluatieonderzoek uit de afgelopen jaren.

13

Periodieke rapportage

2027

Te starten

Anticiperen op de toekomst: Dienst Toeslagen draagt bij aan politieke besluitvorming over duidelijkheid van de toekomst van het toeslagenstelsel en de organisatie van Dienst Toeslagen, gezien de ontwikkelingen op dit vraagstuk beziet Toeslagen de komende periode welke onderzoeksvraag passend is.

13

Douane

Periodieke rapportage

2026

Te starten

Effectgericht sturen: Het vergroten van inzicht in de mate waarin douane-inzet verondersteld wordt bij te dragen aan het bereiken van de door opdrachtgevende departementen beoogde maatschappelijke effecten, en in de wijze waarop dit zichtbaar kan worden gemaakt.

9

Voor verdere criteria voor de SEA wordt er verwezen naar Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2022. Een nadere uitwerking van en een toelichting op de SEA is te vinden in bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda. Het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen is de vinden onder Ingepland en uitgevoerd onderzoek. Zie www.rijksfinancien.nl voor meer informatie over de Strategische Evaluatie Agenda en de tabel van afgeronde evaluatie onderzoeken zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2022.

Licence