Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Belastingen

Tabel 69 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.197.340

3.035.541

2.941.520

2.885.767

2.872.898

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

39.696

247.086

187.602

220.409

230.572

 
       

Nieuwe mutaties

      

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

 

‒ 12.191

‒ 12.743

‒ 13.037

‒ 13.070

 

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

 

30

‒ 4.251

3.318

8.711

 

Loon- en prijsbijstelling

195.275

192.190

185.123

181.671

180.986

 

Apparaatsuitgaven Belastingdienst

‒ 94.000

     

ICT opdrachten

‒ 20.000

     

Compensatie- en uitvoeringskosten FSV/MSNP

28.000

     

Uitvoering wet DBA

3.339

3.339

10.000

10.000

10.000

 

Belasting- en invorderingsrente

2.000

7.000

8.000

8.000

9.000

 

Overig & extrapolatie

6.733

2.113

1.817

1.815

1.580

3.274.723

       

Stand ontwerpbegroting 2024

3.358.383

3.475.108

3.317.068

3.297.943

3.300.677

3.274.723

Tabel 70 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

196.089.253

228.738.909

232.847.040

244.009.199

255.792.660

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

11.580.275

9.393.730

‒ 2.826.997

‒ 1.786.869

‒ 2.490.211

 
       

Nieuwe mutaties

      

Belastingontvangsten

5.525.178

‒ 8.757.493

8.305.424

4.753.469

4.675.687

 

Belastingontvangsten: ontvlechting naar artikel 9

 

‒ 19.551.114

‒ 20.054.569

‒ 20.547.195

‒ 20.838.573

 

Niet-belastingontvangsten: ontvlechting naar artikel 9

 

‒ 10.100

‒ 10.100

‒ 10.100

‒ 10.100

 

Belasting- en invorderingsrente

161.750

50.400

42.300

48.500

101.400

 

Doorbelasten kosten vervolging

15.000

     

Kasschuif herstelproject invorderingsrente

13.000

‒ 13.000

    

Overig & extrapolatie

5.150

    

247.152.932

       

Stand ontwerpbegroting 2024

213.389.606

209.851.332

218.303.098

226.467.004

237.230.863

247.152.932

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane en artikel Toeslagen

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane en Dienst Toeslagen doet, wordt inzicht gegeven in de integrale uitgaven die voor de Douane en Dienst Toeslagen worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de BelastingTelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft een actualisatie van de toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 9 Douane en een toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 13 Toeslagen. De toerekening vindt plaats voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van de Douane- en/of Toeslagenprocessen.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Financiën (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Apparaatsuitgaven Belastingdienst

De apparaatsuitgaven van de Belastingdienst vallen lager uit dan verwacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een meevallende loonontwikkeling.

ICT opdrachten

De uitgaven aan ICT opdrachten van de Belastingdienst vallen lager uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onderbesteding op investeringen.

Compensatie- en uitvoeringskosten Fraude Signalering Voorziening (FSV)/ Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP)

Vanwege vertraging in de wetgeving zijn middelen in 2022 (zowel voor uitvoering als voor compensatie) niet tot besteding gekomen en vallen de kosten in 2023 hoger uit. Het gaat hier om uitvoering- en compensatiekosten voor het tegemoetkomingsbeleid voor personen die nadelige gevolgen hebben ondervonden aan de FSV of onterecht zijn afgewezen voor het traject MSNP.

Uitvoering wet DBA

Voor de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarbij de ambitie is uitgesproken het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 op te heffen, worden middelen beschikbaar gesteld.

Belasting- en invorderingsrente

Mede als gevolg van de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank, waar de belasting- en invorderingsrente aan is gekoppeld, is in het voorjaar 2023 besloten om de bestaande wettelijke systematiek aan te passen naar een beter uitlegbaar belasting- en invorderingsrente systeem. De precieze budgettaire gevolgen van de aangepaste berekeningssystematiek en de stijging van de rente werden ten tijde van de 1e suppletoire begroting 2023 nog doorgerekend. Uit deze berekening is naar voren gekomen dat zowel de ontvangsten als de uitgaven naar verwachting per saldo hoger zullen uitvallen.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Belastingontvangsten en niet-belastingontvangsten: ontvlechting naar artikel 9

Vanaf 2024 worden op artikel 9 Douane de belastingontvangsten begroot die geheven en geïnd worden via de Douanesystemen. Het gaat om invoerrechten, accijnzen, verbruiksbelasting en een deel van de omzetbelasting. Ook worden de hieraan gerelateerde niet-belatingontvangsten (rente, boetes/schikkingen) begroot. Deze posten werden hiervoor op artikel 1 belastingen begroot.

Belasting- en invorderingsrente

In 2023 wordt meer belasting- en invorderingsrente verwacht. Dit komt vooral doordat de belastinginkomsten, met name de vennootschapsbelasting, waarmee de rente samenhangt, hoger uitvalt dan verwacht ( € 145 mln. in 2023). Daarnaast wordt er meerjarig meer invorderingsrente over de coronaschuld verwacht omdat er minder afstel van betaling wordt verwacht dan waar eerder mee rekening is gehouden (cumulatief € 140 mln.). Ook leiden de voorgenomen aanpassing van de wettelijke systematiek in 2024 en de stijgende Europese Centrale Bank-rente tot meer invorderingsrente over deze coronaschuld (cumulatief € 40 mln.).

Doorbelasten kosten vervolging

De ontvangsten uit het doorbelasten van vervolgingskosten worden € 15 mln. hoger geraamd aangezien de realisatiecijfers in 2023 boven de raming liggen.

Kasschuif herstelproject invorderingsrente

Als gevolg van een later aanvangsmoment van het herstelproject invorderingsrente dan eerder voorzien, schuift een deel van het project en de herstelkosten door van 2023 naar 2024. Het later aanvangen is het gevolg van het afwachten van de uitspraak in een lopende cassatiezaak over het herstel, die in augustus verwacht wordt.

Artikel 2 Financiële markten

Tabel 71 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.031.101

26.288

25.681

24.273

24.273

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

129

159

159

159

159

 
       

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif SNS schadeloosstelling

‒ 18.000

6.750

450

450

10.350

 

Loon- en prijsbijstelling

1.481

1.247

1.229

1.148

1.148

 

Inzet eindejaarsmarge, DNB toezicht BES

1.100

     

Overig & extrapolatie

‒ 290

‒ 409

‒ 409

  

25.580

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.015.521

34.035

27.110

26.030

35.930

25.580

Tabel 72 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

8.459

10.209

9.905

8.450

8.450

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

69

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

     

8.450

       

Stand ontwerpbegroting 2024

8.528

10.209

9.905

8.450

8.450

8.450

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Kasschuif SNS Schadeloosstelling

In het arrest van 21 april 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vaststelling van de omvang van de schadeloosstelling, voortvloeiend uit de onteigening van SNS REAAL op 1 februari 2013. Met deze uitspraak is de uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 definitief geworden en is het proces van uitbetaling van de vastgestelde schadeloosstelling gestart49. Het proces van aanvragen, beoordelen en uitbetalen zal enkele maanden in beslag nemen. In het geval van afwijzing kan mogelijk bezwaar en beroep volgen, waardoor nog uitbetaling in latere jaren mogelijk is. Daarom is via een kasschuif budget uit 2023 doorgeschoven naar latere jaren.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Financiën (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Inzet eindejaarsmarge De Nederlandsche Bank (DNB), toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

Een factuur voor het DNB-toezicht op de BES-eilanden kon in 2022 niet meer betaald worden vanwege onjuiste budgetcodering. Deze bijdrage van € 1,1 mln. is in 2023 betaald, daarom vallen de kosten voor het DNB-toezicht in 2023 hoger uit. Een deel van de eindejaarsmarge is hiervoor ingezet.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Tabel 73 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.411.862

1.189.167

2.047.272

433.374

113.537

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

607.900

‒ 550.000

‒ 1.458.000

17.000

‒ 4.000

 
       

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif Invest-NL

‒ 80.000

  

3.000

77.000

 

Kasschuif Invest International

 

19.837

‒ 6.000

‒ 13.837

  

Kapitaalinjectie TenneT

‒ 220.000

     

Overig & extrapolatie

524

142

148

564

564

110.101

       

Stand ontwerpbegroting 2024

2.720.286

659.146

583.420

440.101

187.101

110.101

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.124.850

1.253.200

1.248.200

1.943.910

1.193.500

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

228.458

1.617.300

‒ 42.700

‒ 778.410

‒ 72.000

 
       

Nieuwe mutaties

      

Verkoop vermogenstitels

666.201

     

Dividenden staatsdeelnemingen

 

‒ 105.000

‒ 75.000

‒ 75.000

  

Overig & extrapolatie

     

1.126.500

       

Stand ontwerpbegroting 2024

2.019.509

2.765.500

1.130.500

1.090.500

1.121.500

1.126.500

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Kasschuif Invest-NL

Om het kasritme aan te laten sluiten op de meerjarenraming van Invest-NL, wordt budget doorgeschoven naar latere jaren. Via deze kasschuif wordt € 80 mln. uit 2023 toegevoegd aan het budget in 2026 en 2027 (jaren waarin naar verwachting meer kapitaal nodig is). Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, er vindt alleen een verschuiving plaats.

Kasschuif Invest International

Om het budget aan te laten sluiten op de kapitaalbehoefte van Invest International, vindt een kasschuif plaats. Via deze kasschuif wordt € 19,8 mln. naar voren gehaald en toegevoegd aan het budget in 2024. Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, er vindt alleen een verschuiving plaats.

Kapitaalinjectie TenneT

Na validatie door een extern adviseur is de kapitaalstorting voor TenneT in 2023 met € 220 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de toekenning van financieringsvoordelen van TenneT Holding aan TenneT Nederland. Daarmee is de kapitaalbehoefte voor de Nederlandse activiteiten in 2023 lager dan eerder geraamd.

Ontvangsten

Verkoop vermogenstitels

De ontvangsten nemen in 2023 met ten minste € 666,2 mln. toe. Dit komt door de verkoop van aandelen ABN AMRO door de Staat via de beurs en de inkoop van aandelen door ABN AMRO. De ontvangsten betreffen de verkoopopbrengst tot en met mei 2023.

Dividenden staatsdeelnemingen

Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft een negatieve bijstelling voor de jaren 2024 t/m 2026. De raming wordt bijgesteld op basis van de meest recente informatie over het verwachte dividend, als gevolg van de huidige marktomstandigheden.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

570.227

354.065

370.540

371.266

282.722

 

Mutatie NvW ontwerpbegroting 2023

25.000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 185.001

116.434

217.434

41.434

41.434

 
       

Nieuwe mutaties

      

Wereldbank

6.845

‒ 37.852

‒ 38.000

‒ 30.000

250.000

 

EIB

52.000

     

Overig & extrapolatie

1.223

2.223

2.223

223

223

283.372

       

Stand ontwerpbegroting 2024

470.294

434.870

552.197

382.923

574.379

283.372

Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

16.534

183.813

185.780

184.396

216.271

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

78.750

65.139

45.708

40.840

42.633

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

     

256.799

       

Stand ontwerpbegroting 2024

95.284

248.952

231.488

225.236

258.904

256.799

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Wereldbank

De bijstelling van de uitgaven aan de Wereldbank wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van het kasritme van de International Development Association-bijdragen aan de Wereldbank. Dit vanwege tekorten in de Official Development Assistance budgetten en het inpassen van een taakstelling. De Net Present Value (stemgewicht) wordt hierbij hetzelfde gehouden.

EIB

De European Investment Bank (EIB) heeft alle aandeelhouders verzocht om deel te nemen aan het EU For Ukraine Trust Fund (EU4U), zodat de steun aan Oekraïne kan blijven doorlopen. Met het EU4U initiatief wordt beoogd om in 2023 en 2024 projecten te ondersteunen ten behoeve van de wederopbouw van de kritieke infrastructuur (onder andere energiesystemen, (spoor)wegen, watervoorziening en digitale infrastructuur) en huisvesting (o.a. scholen, ziekenhuizen en huisvesting van ontheemden) in Oekraïne. De geselecteerde projecten sluiten aan op de meest urgente behoeften van Oekraïne zoals geïdentificeerd in de Rapid Damage and Needs Assessment 2 van de Wereldbank. Nederland zal € 52 mln. aan dit EIB-initiatief bijdragen. Voor dit bedrag is geld gereserveerd op de Aanvullende Post van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Tabel 77 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

176.366

166.366

151.366

151.366

151.366

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

12.000

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif herverzekering leverancierskredieten

‒ 2.000

2.000

    

Overig & extrapolatie

   

396

1.027

152.393

       

Stand ontwerpbegroting 2024

186.366

168.366

151.366

151.762

152.393

152.393

Tabel 78 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

109.182

108.206

106.207

106.224

104.607

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

38.000

25.000

25.000

18.000

18.000

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

     

119.607

       

Stand ontwerpbegroting 2024

147.182

133.206

131.207

124.224

122.607

119.607

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Kasschuif herverzekering leverancierskredieten

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. De tijdelijke regeling is per 1 juli 2021 beëindigd, echter lopen de uitgaven en ontvangsten nog langer door. Hierdoor wordt een deel van het uitgavenbudget van 2023 doorgeschoven naar 2024 (€ 1 mln. voor schade-uitkeringen en € 1 mln. voor uitvoeringskosten).

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Tabel 79 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.760.838

3.760.838

3.760.838

3.856.838

3.760.838

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

1.244

13

13

13

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling BCF

237.156

251.658

251.738

157.213

253.593

 

Overig & extrapolatie

15.796

2.525

2.445

970

603

4.015.034

       

Stand ontwerpbegroting 2024

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

3.760.838

3.760.838

3.760.838

3.856.838

3.760.838

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

1.244

13

13

13

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling BCF

237.156

251.658

251.738

157.213

253.593

 

Overig & extrapolatie

15.796

2.525

2.445

970

603

4.015.034

       

Stand ontwerpbegroting 2024

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

4.015.034

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Bijstelling Btw-compensatiefonds (BCF)

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het BCF op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, betalingen van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 8 Apparaat

Tabel 81 Uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

374.166

362.508

356.294

342.950

341.877

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

13.280

22.009

19.381

6.783

4.173

 
       

Nieuwe mutaties

      

Loon- en prijsbijstelling

25.055

23.103

21.416

30.373

32.056

 

Overig & extrapolatie

‒ 1.361

‒ 269

‒ 310

485

365

377.911

       

Stand ontwerpbegroting 2024

411.140

407.351

396.781

380.591

378.471

377.911

Tabel 82 Ontvangsten artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

54.572

54.869

56.319

55.519

55.399

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

3.575

2.134

1.601

1.601

1.601

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

     

56.426

       

Stand ontwerpbegroting 2024

58.147

57.003

57.920

57.120

57.000

56.426

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Artikel 9 Douane

Tabel 83 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

736.312

744.536

733.029

730.261

717.423

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

21.277

13.489

13.000

5.006

5.588

 
       

Nieuwe mutaties

      

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

 

12.191

12.743

13.037

13.070

 

Loon- en prijsbijstelling

30.333

30.827

30.195

30.060

29.336

 

Sancties

  

5.300

5.300

  

Kasschuif DWU

‒ 7.000

  

3.500

3.500

 

Kasschuif scan en detectie

‒ 5.000

  

2.500

2.500

 

Overig & extrapolatie

804

3.780

4.271

4.112

4.672

768.873

       

Stand ontwerpbegroting 2024

776.726

804.823

798.538

793.776

776.089

768.873

Tabel 84 Ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

605

605

605

605

605

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Belastingontvangsten: ontvlechting van artikel 1

0

19.551.114

20.054.569

20.547.195

20.838.573

 

Niet-belastingontvangsten: ontvlechting van artikel 1

 

10.100

10.100

10.100

10.100

 

Overig & extrapolatie

     

21.153.566

       

Stand ontwerpbegroting 2024

605

19.561.819

20.065.274

20.557.900

20.849.278

21.153.566

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane doet, wordt inzicht gegeven in de grotendeels integrale uitgaven die voor de Douane worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de BelastingTelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft een actualisatie van de toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 9 Douane. De toerekening vindt plaats voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van de Douaneprocessen.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is bij de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Sancties

De handhaving van de sanctiemaatregelen Rusland vereisten sinds 2014 een specifieke en massieve inzet van de Douane. Daarnaast vormden ook andere ontwikkelingen de aanleiding om in 2018 met een aanvullende claim te komen. Niet enkel ten aanzien van Rusland, maar sanctiemaatregelen breed. De claim was reeds tot 2024 gefinancierd. Nu zijn ook 2025 en 2026 door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) gefinancierd (BZ is het opdrachtgevende departement).

Kasschuif Douanewetboek van de Unie (DWU)

Het programma DWU is een langlopend programma dat is gericht op de implementatie van nieuwe Europese richtlijnen in de systemen en werkwijzen van de Douane. Door de tijdslijnen van de totstandkoming en concretisering van de richtlijnen (besluitvorming in Europese Unie-verband) is het moment van daadwerkelijk kunnen implementeren gewijzigd. Dit resulteert in een bijstelling van de te realiseren uitgaven naar latere jaren.

Kasschuif scan en detectie

Op de begroting van de Douane is een reeks opgenomen voor uitgaven aan scan- en detectiemiddelen. Dit betreft zowel investeringen als uitgaven voor beheer en onderhoud. Op de wereldmarkt is de vraag naar deze middelen hoog en is er ook sprake van problematiek in de aanbodketen (schaarste). Hierdoor vertragen de uitgaven.

Ontvangsten

Belastingontvangsten en niet-belastingontvangsten: ontvlechting van artikel 1

Vanaf 2024 worden op artikel 9 Douane de belastingontvangsten begroot die geheven en geïnd worden via de Douanesystemen. Het gaat om invoerrechten, accijnzen, verbruiksbelasting en een deel van de omzetbelasting. Ook worden de hieraan gerelateerde niet-belatingontvangsten (rente, boetes/schikkingen) begroot. Deze posten werden hiervoor op artikel 1 belastingen begroot.

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 85 Uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

98.154

91.417

92.422

87.644

86.005

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

287.961

262.944

222.228

221.253

212.127

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overheveling AP, uitvoeringskosten Belastingdienst

2.735

5.000

    

Kasschuif uitvoeringskosten Belastingdienst

‒ 2.735

‒ 5.000

 

7.735

  

Kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen

‒ 72.175

72.175

    

Desaldering niet-belastingontvangsten

60.000

     

Loon- en prijsbijstelling

‒ 294.435

‒ 276.517

‒ 244.860

‒ 246.979

‒ 248.145

 

Inzet eindejaarsmarge

‒ 31.250

     

Reservering eenverdienersproblematiek

    

7.500

7.500

Vrijval artikel 10

‒ 31.000

     

Overig & extrapolatie

‒ 1.851

4.729

2.099

2.099

2.099

46.762

       

Stand ontwerpbegroting 2024

15.404

154.748

71.889

71.752

59.586

54.262

Tabel 86 Ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      
       

Stand ontwerpbegroting 2024

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Overheveling Aanvullende Post en kasschuif uitvoeringskosten Belastingdienst

De nog beschikbare middelen op de Aanvullende Post voor de uitvoeringskosten van fiscale wet- en regelgeving in 2023 en een deel van de beschikbare middelen in 2024 worden overgeheveld naar de Financiënbegroting. De middelen worden vervolgens doorgeschoven naar 2026 aangezien voor dat jaar meer uitvoeringskosten worden verwacht.

Kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil ten opzichte van Centraal Economisch Plan 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

Desaldering niet-belastingontvangsten

De raming voor de belasting- en invorderingsrente en ontvangsten uit het doorbelasten van vervolgingskosten wordt naar boven bijgesteld (zie de toelichting bij artikel 1). Middels een desaldering wordt het budget op art. 10 Nog onverdeeld met € 60 mln. opgehoogd.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Financiën (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Inzet eindejaarsmarge

In de eerste suppletoire begroting 2023 is de eindejaarsmarge aan de begroting van Financiën toegevoegd. Een deel van deze middelen (€ 31 mln.) is overgeheveld naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel. Het grootste deel (€ 28 mln.) is overgeheveld naar artikel 1 Belastingen voor de compensatie- en uitvoeringskosten voor gedupeerden van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en onterechte afwijzing van Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). Vanwege vertraging in de wetgeving zijn middelen in 2022 (zowel voor uitvoering als voor compensatie) niet tot besteding gekomen en vallen de kosten voor FSV/MSNP in 2023 hoger uit.

Reservering eenverdienersproblematiek

Er wordt in totaal € 15 mln. gereserveerd in 2027 en 2028 voor de uitvoeringskosten voor een structurele oplossing (via de fiscaliteit) ter compensatie van de eenverdieners die een inkomen hebben onder bijstandsniveau door samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen.

Vrijval artikel 10

Niet alle middelen op artikel 10 Nog onverdeeld zijn in 2023 benodigd. Deze nog onverdeelde middelen vallen daarom vrij.

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Tabel 87 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

36.166

37.157

24.421

31.866

35.909

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

808

1.924

2.597

7.870

5.339

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rente vaste schuld

‒ 8

216

475

787

993

 

Rente vlottende schuld

‒ 202

‒ 4

29

‒ 30

‒ 85

 

Rente derivaten lang

26

1

    

Aflossing vaste schuld

50

‒ 51

  

2.324

 

Mutatie vlottende schuld

9.527

     

Overig & extrapolatie

     

44.587

       

Stand ontwerpbegroting 2024

46.367

39.243

27.522

40.493

44.480

44.587

Tabel 88 Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1 mln.)1
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

58.126

55.582

45.306

49.161

53.329

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

‒ 6.193

‒ 1.775

5.936

24.740

16.461

 
       

Nieuwe mutaties

      

Uitgifte vaste schuld

 

‒ 2.493

1.002

‒ 174

‒ 4.002

 

Mutatie vlottende schuld

‒ 1.902

     

Overig & extrapolatie

     

74.023

       

Stand ontwerpbegroting 2024

50.031

51.314

52.244

73.727

65.788

74.023

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

De ramingen voor rente en uitgifte schuld zijn bijgesteld als gevolg van een veranderde financieringsbehoefte, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages.

De financieringsbehoefte is in 2023 sterk afgenomen door een lager kastekort mede als gevolg van hogere belastinginkomsten. De rentelasten van de vaste schuld zijn vanaf 2024 hoger geraamd als gevolg van de hogere rentepercentages zoals die door het CPB zijn geraamd.

Artikel 12 Kasbeheer

Tabel 89 Uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

2.719

1.987

2.092

2.174

2.195

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

2.360

2.893

2.471

2.478

2.637

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rente kasbeheer

347

1.363

1.526

1.480

1.542

 

Mutaties in rekening courant en deposito

200

     

Overig & extrapolatie

     

6.721

       

Stand ontwerpbegroting 2024

5.626

6.243

6.088

6.133

6.374

6.721

Tabel 90 Ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1 mln.)1
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

11.249

8.094

8.745

8.579

6.003

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

12.957

‒ 3.341

‒ 1.583

‒ 455

149

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rente kasbeheer

11

11

21

29

36

 

Ontvangen aflossingen

21

19

19

15

7

 

Mutaties in rekening courant en deposito

2.925

10.596

9.069

6.715

7.884

 

Overig & extrapolatie

     

12.204

       

Stand ontwerpbegroting 2024

27.163

15.379

16.270

14.883

14.079

12.204

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Rentelasten kasbeheer

De mutatie van de rentelasten wordt vooral verklaard door de gewijzigde rentepercentages zoals geraamd door het CPB.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van decentrale overheden.

Ontvangsten

Rentebaten kasbeheer

De raming van de rentebaten is bijgesteld als gevolg van nieuw afgesloten leningen en aangepaste rentepercentages.

Ontvangen aflossingen

De mutaties in de ontvangen aflossingen op leningen zijn voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutaties in rekening-courant en deposito worden vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.

Artikel 13 Toeslagen

Tabel 91 Uitgaven beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

1.798.176

1.094.017

379.802

318.878

318.906

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

250.612

438.442

230.418

25.831

14.085

 

Mutatie NvW 1e suppletoire begroting 2023

‒ 46.779

1.674

66.444

85.817

34.708

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overheveling AP, bijdrage aan medeoverheden

 

30.000

 

4.500

  

Kasschuif hersteloperatie toeslagen

‒ 190.702

77.047

47.519

66.136

  

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

 

‒ 30

4.251

‒ 3.318

‒ 8.711

 

Loon- en prijsbijstelling

40.952

34.112

11.759

8.525

8.526

 

Desaldering

22.088

     

Overig & extrapolatie

2.044

‒ 1.904

‒ 1.904

‒ 1.904

‒ 1.904

330.801

       

Stand ontwerpbegroting 2024

1.876.391

1.673.358

738.289

504.465

365.610

330.801

Tabel 92 Ontvangsten beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2023

0

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      

Desaldering

22.088

     
       

Stand ontwerpbegroting 2024

22.088

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Overheveling Aanvullende Post bijdrage aan medeoverheden

Voor het schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (motie Kat) wordt € 34,5 mln. overgeheveld vanuit de reservering voor de hersteloperatie toeslagen op de Aanvullende Post.

Kasschuif hersteloperatie toeslagen

Er wordt een aantal kasschuiven doorgevoerd om middelen voor de hersteloperatie toeslagen in het gewenste meerjarenritme te plaatsen. Circa € 191 mln. wordt vanuit 2023 naar latere jaren geschoven. Verschillende initieel in 2023 geplande werkzaamheden verschuiven deels naar latere jaren, de belangrijkste zijn:

  • Circa € 72,1 mln. van het budget in 2023 voor de ex-partnerregeling schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.

  • € 45,3 mln. van het budget in 2023 voor de regeling voor benadeelden rondom de huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget (HZK) schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.

In lijn daarmee wordt € 66,9 mln. van het budget voor personele en materiele uitgaven door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) doorgeschoven naar latere jaren.

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van Dienst Toeslagen doet, wordt inzicht gegeven in de grotendeels integrale uitgaven die voor Dienst Toeslagen worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de BelastingTelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft een actualisatie van de toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 13 Toeslagen. De toerekening vindt plaats voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van Toeslagenprocessen.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Uitgaven en ontvangsten

Desaldering

In verband met het ontvangen van een creditnota van Sociale Banken Nederland wordt het ontvangstenbudget incidenteel opgehoogd met circa € 22,1 mln. Ook het uitgavenbudgetten wordt incidenteel middels een desaldering met hetzelfde bedrag opgehoogd.

49

Kamerstukken II 2022-2023, 33 532, nr. 94

Licence