Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds het jaarverslag IX 2022, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds het jaarverslag IX 2022 zijn afgehandeld.

Tabel 93 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2018/2019

Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-XIII, nr. 27

Deze motie is afgedaan met het wetsvoorstel om dubbele heffing van energiebelasting bij batterijopslag bij grootverbruikers weg te nemen, onderdeel van het het Belastingplan 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36202 nr. 156.

2019/2020

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 44

Samen met het Belastingplan 2023 is een onderzoek naar het gebruik van de onbelaste reiskostenvergoeding naar de Kamer gestuurd. Dit geeft een kwantitatief inzicht in de wijze waarop mensen (willen) reizen en het gebruik en aanbod van de onbelaste reiskostenvergoeding. Als vervolg op dat onderzoek is een evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding gestart waarin ook onderzocht wordt welke mogelijkheden voor modernisering er zijn. Het definitieve rapport naar aanleiding van dit onderzoek is op 5 juli 2023 naar de Kamer gestuurd.Deze motie is afgedaan met de brief van 5 juli 2023, Kamerstukken II, 36202-155

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 23

Deze motie is afgedaan in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2023 in het kader van de verhoging van de vliegbelasting.Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 3.Memorie van toelichting Belastingplan 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 50

Deze motie is afgedaan in de Memorie van Toelichting "Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)" van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 3, pagina 47.

2020/2021

Motie van de leden Van Weyenberg en Bruins over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 59

De voorbereidingen om de gerichte vrijstelling voor scholingskosten aan te laten sluiten op het STAP-register in aanloop naar 1 januari 2022 hebben destijds plaatsgevonden. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord echter geen middelen voor deze maatregel vrijgemaakt. (Coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst» | Publicatie | Rijksoverheid.nl)

2020/2021

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn (overgenomen van EZK)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 663, nr. 14

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad.De motie is afgedaan in de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE.

2020/2021

Motie van de leden Inge van Dijk en Kat over onderzoek naar een orgaan dat directe fiscale bijstand kan leveren

Kamerstukken II 2020-2021, 35510, nr. 74

De motie is afgedaan in Kamerbrief Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

Motie van de leden Maatoug en Nijboer over een aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 69

De motie is afgedaan in (1) Kamerbrief over EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2 (minimumniveau belastingheffing) van 16 december 2022. Kamerstukken II 2022/2023, 25 087 nr. 302 en (2) aanbieding wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (pijler 2) van 6 juni 2023. Kamerstukken II, 36369, nr. 2.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over jaarlijks een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst aan het Belastingplanpakket toevoegen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 67

De motie is afgedaan via de bijlage «Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane, Toeslagen» bij de indiening van het pakket Belastingplan 2023 (Kamerstukken II, 36202, nr. 6).

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg over de Kamer informeren over noodzakelijke wetsaanpassingen naar aanleiding van een internationaal winstbelastingakkoord

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 65

Deze motie is afgedaan in het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 van 31 mei 2023, Kamerstukken II, 2022-2023, 36 369, nr. 3.

2021/2022

Motie van de leden Hammelburg en Grinwis over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 64

Deze motie is afgedaan in de brief «Opsplitsen vanwege het lage Vpb-tarief en CbCR-statistieken» van 27 september 2022, kenmerk 2022Z17836.Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 294). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. In de Kamerbrief is aangegeven dat op dit moment het fiscaal opsplitsen van activiteiten over zelfstandig belastingplichtige lichamen geanalyseerd wordt en dat het resultaat van dit onderzoek naar verwachting vóór Prinsjesdag aan de Kamer zal worden aangeboden.

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 63

De motie is afgedaan in de brief «Kabinetsreactie IBO Vermogensverdeling» van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200 IX, nr. 4.

2021/2022

Motie van het lid Stoffer c.s. over onderzoek naar fiscale knelpunten bij bedrijfsbeëindiging in de veehouderij

Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 87

Afgedaan in Kamerbrief Evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, verstuurd op 04-07-2023. Kamerstukken II, 2022-2023, 28973, nr. 253.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met de sector in gesprek gaan over de gevolgen van de wijziging van de grondslag voor alcoholaccijns op bier

Kamerstukken II 2021-2022, 3591 8, , nr.

01-11-2022, de sector is per brief door directeur VDI geinformeerd over omrekenfactor en alcoholvrij bier. Daarmee is de motie afgedaan.

2021/2022

de motie-Azarkan over monitoren van de fiscale schuldenberg van ondernemers

Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 117

De motie is afgedaan met de brief "Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun" van 21 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 35 420, nr. 513.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Idsinga over voorstellen om beleggingsvermogen aangehouden in box 2 beter in kaart te brengen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

De Tweede Kamer is met de brief van 29 juni 2023 Kamerstukken II 2022/23 32637, nr. 570  geïnformeerd over de verdeling tussen beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen in box 2. De motie is hiermee afgedaan.

2021/2022

de motie-Romke de Jong over belastingontwijkingsconstructies betrekken bij het onderzoek naar de BOR of bij het ibo vermogensongelijkheid

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

De motie wordt betrokken bij de inzet van het kabinet om opmerkelijkebelastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen aan te pakken (taakstelling  structureel € 550 mln.). Zie kabinetsreactie IBO vermogensverdeling.Kamerstukken II 2022/23, 36200-IX, nr. 4.

2018/2019

verzoekt de regering, om zich in Europees en OESO-verband constructief op te stellen bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen

Kamerstukken II 2018-2019, 25 0 87,, nr.

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad over het richtlijnvoorstel Pijler 2.Zie ook de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE over de huidige stand van zaken.

2020/2021

verzoekt het kabinet, in Europa en de wereld het voortouw te nemen om belastingontwijking aan te pakken en een stevig minimumtarief voor de winstbelasting zo spoedig mogelijk te realiseren

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Op 15 december 2022 is een akkoord bereikt in de Raad over het richtlijnvoorstel Pijler 2.Zie ook de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE over de huidige stand van zaken.

2020/2021

verzoekt de regering, in de OESO en in de EU een voortrekkersrol te nemen teneinde een internationaal minimumwinstbelastingtarief af te spreken in de OESO of de EU

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Op 15 december is een akkoord bereikt in de Raad, waarmee een internationaal minimumwinstbelastingtarief is afgesproken in de EU.De motie is afgedaan in de brief «EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2» van 16 december 2022, Kamerstuk 21501-07, nr. FE

2021/2022

de motie-Van Weyenberg/Segers over het onderzoeken van een verzilverbare heffingskorting

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

Deze motie is afgedaan in de "Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel" van 30 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31066 nr. 1272.

2022/2023

de motie-Idsinga c.s. over bij toekomstige fiscale beleidswijzigingen de effecten daarvan op het vestigingsklimaat beschrijven

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

De motie is afgedaan in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van 8 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 54.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over een onderzoek naar fiscale belemmeringen bij stoppersregelingen voor agrariërs

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

De motie is afgedaan in de Kamerbrief aanpak fiscale aandachtspunten beëindigings-regelingen in de agrarische sector van 30 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 169.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk/Stoffer over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

De motie is afgedaan in Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van 8 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 54.

2022/2023

de motie-Idsinga over inzichtelijk maken wat relevante landen nog meer doen ten aanzien van start- en scale-ups

Kamerstukken II 2022-2023, 35 9 29,, nr.

Een vergelijkend landenonderzoek opgesteld door EY is twee jaar geleden gedeeld met de Tweede Kamer. In dit 35 pagina's tellende document worden 10 landen vergeleken op het terrein van fiscale regelingen voor startups en scale-ups.In de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 mei 2023 worden verschillende beleidsopties ten aanzien van startups en scale-ups beschreven; Kamerstukken II 2022-2023, 32 637 en 33 009, nr. 567Startups en scale-ups als motor voor transities en groei (3).pdfDe motie is hiermee afgedaan.

2022/2023

de gewijzigde motie-Eppink over tijdens de overbruggingsperiode een fijnmaziger rendement hanteren op overige beleggingen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 27

Deze motie is afgedaan in de brief «Herziening Belastingstelsel» van 26 april 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32140 nr. 153.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Nijboer over onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. IX, nr. 30

Deze motie is afgedaan in de brief «Moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting» van 21 april 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 36202 nr. 141.

2021/2022

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen

Kamerstukken I 2021-2022, 35 927, nr. K

Het verzoek is meegenomen in het ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II, 2022-23, 32140 nr. 167

Tabel 94 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 45

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2017/2018

Motie van het lid Snels over monitoren van onvoorziene gevolgen

Kamerstukken II 2017-2018, 34 819, nr. 15

In behandeling. Wordt tevens meegenomen bij de volgende evaluatie van de eigenwoningregeling die vooralsnog gepland staat voor 2027.

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over breder wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheden in het integriteitsbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 41

De Tweede Kamer is in de brief «Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane» van 12 februari 2021 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 47).  In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar risico's van ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. De focus ligt hierbij op criminaliteit in de Rotterdamse haven en op de luchthaven Schiphol. Afronding van het onderzoek is voorzien voor het najaar van 2023.

2020/2021

Motie van de leden Omtzigt en Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-20, nr. 1599

In behandeling.

2020/2021

Motie van het lid Snels over grote bedrijven verplichten om commerciële winst in Nederland te rapporteren

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 10

In de Nota n.a.v. het Verslag Belastingplan 2021 (Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 105) wordt toegezegd, conform aangenomen motie, onderzoek te doen hoe tot meer transparantie over winsten en belastingafdrachten van bedrijven gekomen kan worden. Het onderzoek naar het effectieve tarief op basis van commerciële winst wil het kabinet najaar 2023 aan uw Kamer aanbieden.

2020/2021

Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 71

In behandeling. Wordt meegenomen bij de volgende evaluatie van de eigenwoningregeling die vooralsnog gepland staat voor 2027.

2020/2021

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over precedentwerking nooit als argument gebruiken om gedupeerden compensatie te onthouden

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 48

In behandeling. Gezien het brede bereik van de motie en de oproep daarin om continue aandacht te hebben voor niet-gebruik van het argument van mogelijke precedentwerking bij compensatie van door de overheid gedupeerde burgers, wordt bekeken op welke wijze deze structureel kan worden ingebed.

2021/2022

Motie van den leden Boucke, Erkens en Bontebal over bescherming van de inkomenspositie van lage en middeninkomens

Kamerstukken II 2021-2022, 32 813, nr. 888

Het kabinet heeft de inkomenspositie van lage en middeninkomensgroepen nadrukkelijk meegewogen in de voorjaarsbesluitvorming over een aanvullend klimaatpakket.

2021/2022

Motie van het lid Van Raan c.s. over de MBW en de KEV integreren in de besluitvorming rond het Belastingplan

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 72

Monitor brede Welvaart.Monitoring van  brede Welvaart maakt deel uit van het integraal afwegingskader en is op deze wijze dus al van toepassing op het belastingplan.Wat betreft eventuele verdere stappen zal worden aangesloten in de bij de stapsgewijze benadering van het integreren van brede welvaart in de begrotingscyclus zoals verwoord in de brief van de minister van Financiën van 22 mei jl. ( Kamerstukken II 2021-2022, 35788, nr. 135.) Daarbij zal moeten worden bezien wat mogelijk en haalbaar is in de context van het belastingplan.KEV integreren in Belastingplan.De KEV is inmiddels beter geïntegreerd in besluitvorming belastingplan doordat het PBL voortaan bij augustusbrief een set kerncijfers inzake de emissies publiceert zodat het kabinet daarop haar besluitvorming kan baseren.

    

2021/2022

de motie-Grinwis c.s. over het onderzoeken van gevolgen van de wetswijziging en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

De De Kamer heeft op 19 april 2023 een brief ontvangen inzake de stand van zaken van motie Grinwis (Kamerstukken II 2022-2023 31066-1216). Uiterlijk op Prinsjesdag wordt de Kamer nader geïnformeerd.

2021/2022

de gewijzigde motie-Alkaya over onderzoek doen naar effecten voordat er een wet rekeningrijden wordt ingediend

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In het najaar van 2022 zijn de onderzoekresultaten van de beleidseffecten van betalen naar gebruik beschikbaar gekomen en naar de Kamer gestuurd. Begin 2023 is gestart met verdiepend effectenonderzoek en de resultaten daarvan zijn 26 juni naar de Kamer gestuurd. (Kamerstukken II 2022-2023, 31305-409)

2021/2022

de gewijzigde motie-Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‒ 1 januari 2023 - zal bij de monitoring en evaluatie rekening gehouden worden met de motie. De evaluatie vindt vanaf 3 jaar na inwerkingtreding plaats.

2022/2023

Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over de fiscale behandeling van de inkoop van eigen aandelen kritisch tegen het licht houden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 86

De Kamer zal naar verwachting na het zomerreces een brief ontvangen waarin wordt ingegaan op het onderzoek naar de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting.

2022/2023

Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over de Kamer in de eerste helft van 2023 informeren over stappen om het belasting- en toeslagenstelsel te vereenvoudigen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 100

Op 7 juli 2023 is een Kamerbrief en het ambtelijk adviesrapport Aanpak fiscale regelingen aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022-2023, 32140-167. In deze brief is een kabinetsreactie aangekondigd.

2022/2023

de motie-Maatoug c.s. over het toevoegen van een evaluatie- en een horizonbepaling aan fiscale regelingen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Uit de Rijksbegrotingsvoorschriften en de begrotingsregels van het kabinet volgt dat bij nieuwe fiscale regelingen en regelingen die geëvalueerd worden het toetsingskader fiscale regelingen wordt toegepast. Dit vereist ook tenminste de afweging om al dan niet een evaluatie- en horizonbepaling op te nemen. De komende tijd wordt bezien of en hoe er, aanvullend op voorgaande, geleidelijk evaluatie- en horizonbepalingen kunnen worden toegevoegd aan bestaande regelingen. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd in bijlage 9 en 10 van de komende Miljoenennota.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over de afschaffing van de buitenlandse partiële belastingplicht meenemen in de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

De partiële buitenlandse belastingplicht maakt deel uit van de trajecten «belastingconstructies» en 'fiscale regelingen'. Op of rondom Prinsjesdag 2023 worden de resultaten van deze trajecten gecommuniceerd.

2022/2023

de motie-Van Raan/Romke de Jong over een bespiegeling toevoegen over de bijdrage van het pakket Belastingplan aan de brede welvaart

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

In het Pakket Belastingplan 2024 wordt nader ingegaan op de invulling van de motie.

2022/2023

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-N, nr.

Het ministerie van Financiën onderzoekt de aanbevelingen van Ex'Tax en is hierover met Ex'Tax in gesprek. De Eerste Kamer zal hier na de zomer van 2023 over worden geïnformeerd.

2022/2023

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de uitvoering van de eerder aangenomen motie inzake de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-S, nr.

Besluitvorming over de afschaffing van de IACK loopt mee in de augustusbesluitvorming mede naar aanleiding van het uitstel van de hervorming van de kinderopvangtoeslag tot 1 januari 2027.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Grinwis over breder onderzoeken of betere alternatieven voor het boxenstelsel mogelijk zijn

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. IX, nr. 29

Het kabinet zou in het derde kwartaal 2023 met een Kamerbrief voor een nieuwe Bouwstenen-traject komen waarin dit onderzoek ook zou kunnen meelopen. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

de motie-Grinwis/Inge van Dijk over een eenduidige definitie van de term «fiscale regeling» en op basis hiervan de lijst bij de Miljoenennota compleet maken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. IX, nr. 33

Op dit moment wordt gekeken naar de definitie van fiscale regelingen en de mogelijke uitbreiding van de lijst met fiscale regelingen. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd in bijlage 9 en 10 van de aankomende Miljoenennota.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over inventariseren voor welke fiscale regelingen gezamenlijke afschaffing of inperking in Europees verband opportuun is

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. IX, nr. 34

Het kabinet is, conform motie Grinwis/van Dijk/de Jong, aan het inventariseren voor welke fiscale regelingen gezamenlijk afschaffing of inperking in Europees verband opportuun is. Het kabinet is voornemens de Tweede Kamer na de zomer hierover te informeren.

2022/2023

de motie-Romke de Jong over verkennen of internationale afspraken kunnen worden gemaakt over de aanpak van belastingontwijking door hyperrijken

Kamerstukken II 2022-2023, 25 087, nr. 307

Momenteel worden de volgende overzichten opgesteld:1. Een overzicht met fiscale regelingen die andere landen hanteren voor emigrerende inwoners.2. Een overzicht met landen met aan relatief laag nominaal tarief voor de inkomstenbelasting, waar mogelijk aangevuld met ruime fiscale regelingen.Beide overzichten zullen mogelijk relevante inzichten bieden. Naar verwachting zullen deze overzichten voor het herfstreces aan de Kamer kunnen worden gestuurd. Daarnaast wordt ambtelijk verkend hoe de belastingheffing op zogenoemde «high net worth individuals» binnen OESO- of EU-verband opgebracht kan worden.

2022/2023

de motie-Bushoff over het aanscherpen en objectiveren van de criteria van de zwarte lijst teneinde meer laagbelastende geldstromen aan te pakken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 73,, nr.

Het kabinet zal deze motie, waar opportuun, in de Gedragscodegroep opbrengen.

2022/2023

de motie-Dassen over de ontwikkelingen in de Europese en internationale wet- en regelgeving toevoegen aan de monitor «effecten aanpak belastingontwijking»

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 73,, nr.

In de jaarlijkse monitoringsbrief over belastingontwijking zullen voortaan ook Europese en internationale fiscale ontwikkelingen meegenomen worden. De eerstvolgende editie van de brief komt in oktober 2023.

2022/2023

de motie-Idsinga over bij de verkorting van de termijnen in de BOR aansluiting zoeken bij kortere termijnen in buurlanden

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr.

Onderzoek naar de vormgeving van de verkorting van de termijn loopt mee met het onderzoek naar (andere) versoepelingen in de bezits- en voortzettingseis. De versoepelingen worden opgenomen in het Belastingplan 2025.

2022/2023

de motie-Idsinga c.s. over onderzoek naar coulantere betalingsregelingen betrekken bij de vormgeving van de nieuwe BOR

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr.

De uitkomsten van het onderzoek worden uiterlijk op Prinsjesdag 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over duidelijk maken in welke situaties vastgoed kwalificeert als beleggingsvermogen en daarmee buiten de BOR valt

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr.

De verduidelijking wordt opgenomen in de memorie van toelichting op het Belastingplan 2024.

2022/2023

de motie-Hammelburg c.s. over het scherp in beeld brengen van de te maken keuzes om tot een beter globaal evenwicht te komen

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr.

Deze motie wordt afgedaan in het Belastingplan 2024 bij het overzicht van de ontwikkeling van de marginale toptarieven van werkenden en van de belastingdruk op inkomen uit vermogen en de toelichting daarop.

2022/2023

de motie-Stoffer/Inge van Dijk over onderzoek naar of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr.

De uitkomsten van het onderzoek worden uiterlijk op Prinsjesdag 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

2022/2023

de gewijzigde motie-Stoffer c.s. over ook voor particuliere gevers de effecten van de beperking van de giftenaftrek blijven monitoren

Kamerstukken II 2022-2023, 32 1 40,, nr. 165)

Zal worden meegenomen in de kabinetsreactie op de evaluatie giftenaftrek (naar verwachting eerste helft 2024)

2022/2023

de motie-Omtzigt over de artikelen over belastingheffing van grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen uit het OESO-verdrag aanpassen aan de regels inzake socialepremieheffing

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Nederland is momenteel met België en Duitsland in gesprek over bilaterale regelingen om thuiswerken door grenswerkers te faciliteren. Daarnaast onderzoekt Nederland hoe het, samen met de buurlanden, het dossier thuiswerkende grensarbeiders kan agenderen in EU- en OESO-verband. Daarbij zal Nederland ook aandacht blijven vragen voor de samenloop tussen sociale zekerheid en fiscaliteit. De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd over de stand van zaken.

2022/2023

de motie-Omtzigt over samen met België, Duitsland en Luxemburg het initiatief nemen om de discoördinatieproblematiek op EU-niveau te agenderen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Nederland is momenteel met België en Duitsland in gesprek over bilaterale regelingen om thuiswerken door grenswerkers te faciliteren. Daarnaast onderzoekt Nederland hoe het, samen met de buurlanden, het dossier thuiswerkende grensarbeiders kan agenderen in EU- en OESO-verband. Daarbij zal Nederland ook aandacht blijven vragen voor de samenloop tussen sociale zekerheid en fiscaliteit. De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd over de stand van zaken.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk/Dassen over zich op Europees niveau inzetten om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de sociale zekerheid waaronder 50% thuiswerken wordt gefaciliteerd

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Nederland is momenteel met België en Duitsland in gesprek over bilaterale regelingen om thuiswerken door grenswerkers te faciliteren. Daarnaast onderzoekt Nederland hoe het, samen met de buurlanden, het dossier thuiswerkende grensarbeiders kan agenderen in EU- en OESO-verband. Daarbij zal Nederland ook aandacht blijven vragen voor de samenloop tussen sociale zekerheid en fiscaliteit. De Kamer zal voor het einde van 2023 worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Tabel 95 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2019/2020

Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 12

Deze motie is afgedaan in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat op 21/10 is ingediend bij de TK. Kamerstukken II 2022-2023, 36 228, nr. 3.

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 15

Afgedaan in Kamerbrief evaluatie regeldruk AMLD5 16-2-23. Kamerstuknr. II 2022-2023, 31477-88

2020/2021

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 46

Deze motie is meegenomen in het onderzoek van de commissie Doorstroomvennootschappen. Het rapport van deze commissie is op 22 november 2021 gepubliceerd, tezamen met de kabinetsreactie (Kamerstukken II 2021-2022, 25 087, nr. 286). De Kamer is onder meer op 8 februari 2023 met de Kamerbrief Reactie op de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen geinformeerd over de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de comissie.

2019/2020

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over uitbreiden van de invloed van de regering als aandeelhouder in de holding

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 13

Er is geen kapitaalsteun verleend, maar het kabinet heeft wel deelgenomen aan een aandelenemissie van Air France KLM om invloed te kunnen blijven uitoefenen in de holding. Het kabinet heeft toen niet besloten om het belang te vergroten, maar wel om een aandelenbelang van 9,3% te behouden. Zie voor de overwegingen Kamerstukken II, 2021-2022, 36108, nr. 4.

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Baudet over nooit akkoord gaan met een voorstel waarbij Nederland garant staat voor de staatsschuld van een ander land (t.v.v. 21501-07-1672)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1681

In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op de motie Omtzigt en van Haga over hetzelfde thema (Kamerstukken II, 2021-2022, 35925, nr 170).

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over het waar nodig ondersteunen van DNB en ECB bij experimenten met digitaal centralebankgeld

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 6

Deze motie is afgedaan in de brief «Voortgang digitale euro» van 27 oktober 2020.Kamerstukken II 2020-2021, 27 863, nr. 90.

2019/2020

Motie van het lid Bruins over perspectief op het openen van een rekening bij de centrale bank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 9

Deze motie is afgedaan in de brief «Voortgang digitale euro» van 27 oktober 2020.Kamerstukken II 2020-2021, 27 863, nr. 90.

2019/2020

Nader gewijzigde motie het lid Jasper van Dijk c.s. over stoppen van verdienmodellen die mensen in de schulden brengen (t.v.v. 35316-20)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 316, nr. 21

Maximale kredietvergoeding is permanent verlaagd per 22 juni 2022:Staatsblad 2022, 243 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

2015/2016

Motie van het lid Ronnes over zeer terughoudend zijn bij verdere harmonisatievoorstellen voor hypothecair krediet

Kamerstukken II 2015-2016, 34 292, nr. 7

Richtlijn is op 13-07-2016 geimplementeerd.Staatsblad 2016, 265 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Van Nispen over de samenwerking met financiële dienstverleners intensiveren (33552-71)

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 78

Afgerond. De Kamer is op 8 juli 2022 geïnformeerd over de integrale aanpak van online fraude. Kamerstuknummer II 2022-2023, 29911-372

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over geen taken overdragen aan gemeenten zonder bijbehorende financiën

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 9

De motie is afgedaan in de brief ‘Actieagenda Sterk Bestuur’ van de minister van BZK van 20 januari 2023, Kamerstukken II 2022/23, 33 047, nr. 25

2020/2021

de motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35529, letter Q).

Machtigingswet oprichting Invest International (35.529) letter Q.

Motie afgehandeld. De Eerste Kamer is over de wijze van opvolging geïnformeerd per brief bij aanbieding Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022. Kenmerk 2023-0000148563

2021/2022

Motie van het lid Grinwis c.s. over het onderzoek naar het niet-gebruik van toeslagen actualiseren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 93

Deze motie is afgedaan in de brief Evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijk regelingen (Awir), uitvoering en dienstverlening Toeslagen van 23 december 2023 (31066-1158).

2021/2022

Gewijzigde motie van het lid Ephraim c.s. over voorkomen dat het Recovery Resilience Fund een meer permanent karakter krijgt (t.v.v. 35925-118)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 118

Het kabinet heeft in (o.a.) de brief met kabinetsvisie op de EMU van 2 september 2022 aangegeven geen voorstander te zijn van het permanent maken van de RRF. Kamerstukken II 2022-2023, 21501-20-1825.

2020/2021

de motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Congo (35529, letter M);

Kamerstukken I 2020-2021, 35529-M, nr.

Motie afgehandeld. De Eerste Kamer is over de wijze van opvolging geïnformeerd per brief bij aanbieding Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022. Kenmerk 2023-0000148563

2020/2021

Motie van de leden Heinen en Alkaya over negatieve rentes voor kleine spaarders voorkomen

Kamerstukken II 2020-2021, 3254 5, , nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Kamerbrief Negatieve spaarrente 2021» van 15 oktober 2021. Kamerstukken II 2021-2022, nr. 206441

2020/2021

Motie van leden van Dijk en Grinwis over het definiëren van een grensspaarsaldo voor negatieve spaarrente

Kamerstukken II 2020-2021, 3254 5, , nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Kamerbrief Negatieve spaarrente 2021» van 15 oktober 2021. Kamerstukken II 2021-2022, nr. 206441

2021/2022

de motie-Azarkan over nieuwe lijsten voor versterkte controle toetsen aan de geldende waarborgen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 940

Deze motie is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Kamerstuknummer II 2022-2023, 31066-1100

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan over de tegemoetkomingsregeling FSV zo spoedig mogelijk van start laten gaan

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 942

Deze motie is in behandeling. DeTweede Kamer is met de brief «Vormgeving tegemoetkoming FSV» gëinformeerd over de denkrichting hoe het kabinet tegemoet wil komen aan die gevallen waarin burgers of bedrijven onterechte en/of nadelige gevolgen hebben ondervonden van een FSV registratie. In het najaar wordt de Tweede Kamer hierover nader geinformeerd.

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan over een jaarlijkse audit binnen de Belastingdienst op de bescherming van persoonsgegevens

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 943

Deze motie is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september, Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, 31066, nr. 1100.

2021/2022

de motie-Romke de Jong c.s. over het budget voor cultuurleningen indien nodig aanvullen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 433

het steunpakket en overige regelingen zijn stopgezet middels de brief die verzonden is op 1 april 2022. Zie de Kamerbrief «Langetermijnvisie coronasteun» van 1 april 2022. Kamerstuknummer II 2021-2022, 35420-485

2021/2022

de motie-Van Haga over een langetermijnperspectief voor ondernemers per situatie in de toekomst

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 438

In behandeling. Zie Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun, Kamerstuknummer II 2022-2023, 35420-485

2021/2022

de motie-Tony van Dijck over het niet verder verruimen van het negatieve rentebeleid

Kamerstukken II 2021-2022, 32 5 45,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «beleidsagenda voor de financiële sector» van 16 maart 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 2023D10611

2021/2022

de motie-Alkaya c.s. over de invloed van krimp in medewerkersaantallen bij NS op de beschikbaarheid van de beoogde dienstverlening

Kamerstukken II 2021-2022, 28 1 65,, nr.

Deze motie is afgedaan in het schriftelijk overleg staatsdeelnemingen van 7 september 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 28 165, nr. 372.

2021/2022

Verzoekt de regering voor alle categorie-A-projecten de status van de aanvraag publiekelijk te vermelden in de ex-ante lijst,

Kamerstukken II 2021-2022, 26 485, nr. 392

Is per 1 januari 2023 door ADSB doorgevoerd.

2021/2022

Motie van het lid Heinen c.s. over de Glasgowverklaring niet strenger interpreteren dan andere landen

Kamerstukken II 2021-2022, 26 485, nr. 387

Motie is afgerond, Kamerstuknummer II 2022-2023, 31793-230

2021/2022

Motie van de leden Heinen en Grinwis over opnemen horizonbepaling klimaat- en stikstoffondsen.

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 148

Afgedaan. Beide wetten zijn medio december 2022 aan de Tweede Kamer gestuurd met een horizonbepaling.Tijdelijke wet Klimaatfonds: Kamerstukken II 2022-2023, 36 274.Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied: Kamerstukken II 2022-2023, 36 277

2021/2022

Motie leden Heinen en Grinwis over objectieve toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven uit het klimaat- en stikstoffonds

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 149

Afgedaan. De borging van doelmatigheid maakt onderdeel uit van de vormgeving van de fondsen. Deze zijn medio december 2022 naar het parlement verstuurd.Tijdelijke wet Klimaatfonds: Kamerstukken II 2022-2023, 36 274.Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied: Kamerstukken II 2022-2023, 36 277.

2021/2022

Motie van de leden Van Weyenberg c.s. over meerjarige duidelijkheid voor gemeenten over de reële stijging van het accres

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 153

Het Rijk heeft zowel gemeenten als provincies het voorstel gedaan de volumecomponent van het accres vast te zetten voor de periode 2022-2025.De gemeenten zijn op dit voorstel ingegaan waarmee zij voor de periode 2022-2025 meerjarige duidelijkheid hebben. De provincies zijn niet op het voorstel ingegaan, de trap-op-trap-af systematiek is voor hen voor de periode 2022-2025 nog van toepassing.

2021/2022

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over de gevolgen van macro-economische beslissingen wegen naar de stabiliteitsdoelstellingen uit de begrotingsregels

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 156

Afgedaan in de besluitvorming vorig jaar augustus, met toelichting in de Miljoennennota 2023 (Kamerstuk nummer II 2022-2023, 36200-1). In de Miljoenennota wordt bijvoorbeeld ingegaan op de koopkrachtondersteuning, terwijl tegelijkertijd de inflatie via overheidsuitgaven ook niet te veel moet worden aangejaagd.Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag ‒ 20 september 2022 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ‒ 36200-1

2021/2022

Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het uitwerken van verschillende scenario's over de schuldhoudbaarheid voor de Nederlandse staatsschuld

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 161

Dit is meegenomen in de Miljoenennota 2023:Kamerstuk:  Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200, nr. 1

2021/2022

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over niet instemmen met eurobonds of andere vormen van schuldmutualisering

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 167

In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op de motie Omtzigt en van Haga over hetzelfde thema (Kamerstukken II 2021-2022, 35925, nr 170).

2021/2022

Motie van het lid Omtzigt over niet akkoord gaan met een gezamenlijke schulduitgifte voor nieuwe Europese fondsen en projecten

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 169

In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op deze motie (Kamerstukken II, 2021-2022, 35925, nr 170).

2021/2022

de motie-Van Weyenberg/Grinwis over het op korte termijn verruimen van de subsidievoorwaarden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 124

De motie is afgedaan met de verzending van het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving op 1 juni 2022 door BZK (Kamerstukken II 2021/22, 32846, nr. 911).

2021/2022

de motie-Van Weyenberg c.s. over met bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers bespreken of termijnbedragen tijdelijk aangepast kunnen worden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 125

Deze motie is afgedaan in de brief «Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting» van 23 november 2022, 24515, nr. 655.Link: Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2021/2022

de motie-Azarkan over monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich ontwikkelt

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 127

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

Motie van de leden Alkaya en Heinen over mogelijk maken van anonieme betalingen met de digitale euro tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501-07, nr. 1829

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2021/2022

Motie van het lid Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 25 , nr.

Afgedaan in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring, Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209.

2021/2022

Exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow (t.v.v. 35925-XVII-27)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 25 , nr.

Afgedaan in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring, Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209.

2021/2022

de motie-Thijssen/Kröger over onderzoeken van de gevolgen van inclusie van de chemische sector in CBAM

Kamerstukken II 2021-2022, 2211 2, , nr.

De motie is afgedaan. Dit op grond van het onderzoek van onderzoeksbureau Trinomics, dat op verzoek van het kabinet is gedaan. Hierbij werd gekeken naar de gevolgen van het verbreden van de reikwijdte van de CBAM. De kabinetsappreciatie van het onderzoek van Trinomics is opgenomen in de periodieke Kamerbrief over de stand van zaken van het Fit for 55-pakket Kamerstuknummer II 2022-2023, 22112 nr. 3566 die op 7 december naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het onderzoek van Trinomics is als bijlage met deze Kamerbrief meegezonden.

2021/2022

de motie-Stoffer over bij financiële transacties per casus bezien of een budgettaire dekking geleverd dient te worden

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

De motie is afgedaan in de Miljoenennota van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 1.

2021/2022

de motie-Alkaya over het niet langer geheel uitbesteden van essentiële diensten op Schiphol

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

Deze motie is afgedaan in de 'Verzamelbrief werkbezoek Schiphol plus moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol' van 12 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 29 665, nr. 452

2021/2022

de motie-Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling.Bij brief is de Tweede Kamer geïnformeerd over de werkwijze en het proces tot de Comptabiliteitswet 2016 is gewijzigd, zie Kamerstukken II 2022/23, 31 865, nr. 215. Eind 2022 heeft de Tweede Kamer een voorstel gedaan tot invulling van de motie. Hierop volgt nog voor het kerstreces een reactie van de minister van Financiën.

2021/2022

de motie-Sneller c.s. over een rapporteringstolerantiegrens van 1% voor de rijksrekening

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

Afgedaan.Publicatie van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV 2023) in de Staatscourant zal invulling geven aan deze motie. wetten.nl - Regeling - Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2023 - BWBR0047536 (overheid.nl)

2021/2022

de motie-Nijboer c.s. over middelen pas aanwenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

Deze motie is afgedaan in de Memorie van Toelichting van de Tijdelijke wet Klimaatfonds: Kamerstuknummer II 2022-2023, 36274-3

2021/2022

de motie-Van Raan/Sneller over bij alle beleidsvoorstellen toelichten hoe ze bijdragen aan de brede welvaart

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

Deze motie is meegelopen in de evaluatie van de werkwijze 'Beleidskeuzes uitgelegd'. Het evaluatierapport inclusief de reactie van de minister van Financiën is op 18 juli aan de Kamer verzonden, Kamerstukken II 2022-2023, 2023Z13776.

2020/2021

Motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn brengen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

Kamerstukken II 2020-2021, 35 5 70 , nr.

De motie is afgerond, Kamerstuknummer II 2022-2023, 31793-230

2021/2022

de nader gewijzigde motie-Azarkan c.s. over bezien hoe het proces van integrale beoordeling substantieel kan worden versneld

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken op deze motie is opgenomen in paragraaf 2.1  van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over een kader op grond waarvan de Commissie Werkelijke Schade de compensatiebedragen kan vaststellen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in aanbiedingsbrief en paragraaf 2.4.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul c.s. over het ontwikkelen van voorzieningen om initiatieven van ouders en kinderen te ondersteunen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in paragraaf 1.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Alkaya c.s. over bureaucratische belemmeringen wegnemen in het herstel van het toeslagenschandaal

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken op deze motie is opgenomen in paragraaf 2.1  van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Motie VVD, CDA, CU over niet instemmen met het structureel maken van de Recovery and Resilience Facility

Kamerstukken II 2021-2022, 2022 D25, nr.

Het kabinet heeft in (o.a.) de brief met kabinetsvisie op de EMU van 2 september 2022 aangegeven geen voorstander te zijn van het permanent of structureel maken van de RRF. Kamerstukken II 2022-2023, 21501-20-1825.

2021/2022

de motie-Alkaya over bezien welke belemmeringen er bestaan om winstdelingsregelingen breder toegankelijk te maken voor alle werknemers

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief over kabinetsreactie op voorstellen CNV over werknemersparticipatie van 9 december 2022.,Kamerstukken II 2022/23, 35 928, nr. 12.Kamerbrief over kabinetsreactie op voorstellen CNV over werknemersparticipatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2021/2022

de motie-Stoffer over het monitoren van de effecten van de compensatie voor de gestegen energie- en brandstofprijzen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 0 88,, nr.

De motie is afgedaan in Kamerbrief van 14 feb 23  inzake de monitoring van de tijdelijke btw-verlaging op energie. Kamerstuknr. II 2022-2023, nummer:36202-134

2021/2022

de motie-Idsinga over de effecten van de verlaging van de brandstofaccijns in Duitsland in kaart brengen en de afstemming met buurlanden versterken

Kamerstukken II 2021-2022, 36 0 88,, nr.

Er wordt nog bezien hoe dit bij het lopende onderzoek van grenseffecten kan worden betrokken.  Het onderzoek mbt grenseffecten loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128).

2021/2022

de motie-Nijboer/Maatoug over alternatieven om ook het rendement op vastgoed direct mee te nemen bij de start van het nieuwe stelsel

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

Afgedaan middels Kamerbrief zie Kamerstuk II 2022-2023, 32140-139.

2021/2022

de motie-Grinwis over bij de verdere uitwerking van de vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement uitgaan van de werkelijke waarde van vastgoed

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

Afgedaan middels Kamerbrief zie Kamerstuk II 2022-2023, 32140-139.

2021/2022

-de motie-Romke de Jong/Kat over rekening houden met de doelstellingen van schuldhulpverlening

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

De motie is afgedaan met een Kamerbrief: Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 139.

2021/2022

de motie-Omtzigt over in kaart brengen hoe verschillende vormen van vermogen belast worden

Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. ?

Afgedaan middels Kamerbrief zie Kamerstuk II 2022-2023, 32140-139.

2021/2022

de motie-Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Kamerstukken II 2021-2022, 35 4 20,, nr.

De motie is afgedaan. Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 1102

2021/2022

de motie-Van der Graaf c.s. over rekening houden met de administratieve last van de motiveringsplicht

Kamerstukken II 2021-2022, 35 4 20,, nr.

De motie is afgedaan. Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 1102

2021/2022

-de motie-Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In de Kamerbrief «Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3» is ingegaan op de mogelijke liquiditeitsproblemen. In de brief is aangegeven dat onderzoek is gedaan naar de omvang van de belastingplichtigen die te maken kunnen krijgen met betalingsproblemen. Dat onderzoek is bijgevoegd bij de Kamerbrief.Zie: Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr. 139.

2021/2022

de motie-Heinen over in sterke bewoordingen kenbaar maken dat het verdragsrechtelijke mandaat en verbod op monetaire financiering op geen enkele wijze door de ECB geschonden mag worden

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1873

Afgerond. De minister heeft tijdens de Eurogroep van 11 juli 2022 dit mondeling toegelicht.

2021/2022

de motie-Heinen/Alkaya over zich tevens inzetten voor een neutrale, toegankelijke digitale euro die niet programmeerbaar is

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1874

Deze motie is afgedaan met de Kamerbrief Digitale euro: mogelijke vormgeving en planning, 16 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 27863-136.

2021/2022

de motie-Eppink over de middelen voor kernenergie openstellen

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1875

In behandeling.Motie is aan EZK overgedragen.

2021/2022

de motie-Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul/Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr. 10701

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in paragraaf 2.4.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 2 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(31066-1123)

2021/2022

de motie-Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke punt van de herijking van de hersteloperatie

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(31066-1123)

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Van Raan over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.

2021/2022

de motie-Grinwis over de interacties tussen de toeslagen en de aankomende vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement in kaart brengen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3» van 29 september 2022; Kamerstuknummer II 2022-2023, 32140-139

2021/2022

de motie van de leden Inge van Dijk en Werner over bij de invulling van de maatschappelijke diensttijd verkennen of en hoe jongeren ingezet kunnen worden om ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare inwoners

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2021/2022

de motie-Romke de Jong over voortvarend aan de slag gaan met de geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Afgedaan met Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1154.

2021/2022

de motie-Van Weyenberg c.s. over het in kaart brengen van de optie van een verhoging van de mijnbouwheffingen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

Een tijdelijke verhoging van het tarief van de cijns in de Mijnbouwwet is middels de vierde nota van wijziging opgenomen in het pakket Belastingplan 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 28) en per 1 januari 2023 in werking getreden.

2021/2022

de motie-Eerdmans over scenario's om hoger dan begrote btw-inkomsten als lastenverlichtingen te laten terugvloeien naar de middeninkomens

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

Deze motie is afgedaan middels de augustusbesluitvorming en het hierin inbgrepen koopkrachtpakket van 20 september 2022. Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 1.

2021/2022

de motie-Azarkan c.s. over het verhogen van de belastingen op winst en vermogen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

De motie is afgedaan met de maatregelen van het kabinet na de augustusbesluitvorming 2022 is deze motie afgedaan. Zie daarvoor ook de kabinetsreactie op het IBO Vermogensverdeling.Kamerstukken 2022-2023, 36200IX, nr. 4

2021/2022

de motie-Van Haga over een verhoging van de arbeidskorting voor diverse scenario's onderzoeken

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

De motie is afgedaan in aanbiedingsbrief pakket belastingplan 2023, 20 september 2022, Kamerstuknummer II 2022-2023, nummer:36202-6

2021/2022

de motie-Dassen c.s. over het creëren van een grondslag voor een windfall tax

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

Deze motie is afgedaan in de Aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 van 20 september 2022, Kamerstukken II 2023/24, 36202, nr. 6 en de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage van 17 november 2022, Kamerstukken 2022/23, 36235, nr. 11.

2022/2023

de motie-Van Baarle over de doelstelling van inclusie en diversiteit nader concretiseren en afrekenbaar maken binnen het deelnemingenbeleid

Kamerstukken II 2022-2023, 2816 5, , nr.

Deze motie is afgehandeld. Opvolging is toegelicht in de Kamerbrief van 24 mei 2023 over de Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2023 (Briefkenmerk 2023-0000118171)

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over ervoor zorg dragen dat staatsdeelnemingen en hun dochterondernemingen geen reclame maken rond het WK in Qatar

Kamerstukken II 2022-2023, 2816 5, , nr.

Afgedaan met email aan Nederlandse Loterij van 11 oktober 2022. Tevens meerdere malen telefonisch contact gehad met Nederlandse Loterij en ook besproken op het kwartaaloverleg van 17 november 2022.De strekking van onze reactie aan Nederlandse Loterij is steeds: onze aandeelhoudersbevoegdheden bieden niet de mogelijkheid een  ‘reclameverbod’ voor NLO en haar speelmerken af te dwingen. Dit is ook niet wenselijk. Daarom zien wij de motie als een dwingende aanmoediging om jNLO, vanuit onze rol als aandeelhouder, te wijzen op de (strekking van de) motie. We vragen NLO om te handelen in de geest van de motie. Dit past bij de voorbeeldrol die wij van een staatsdeelneming verwachten. Wij doen een moreel beroep op NLO als organisatie om terughoudend en op gepaste wijze om te gaan met reclame rondom het WK in Qatar. Tot nu toe zagen we de gevraagde terughoudendheid nog onvoldoende terug als het gaat om reclame rondom het WK in Qatar. NLO heeft hierop gehandeld in in haar beleving voor alle activiteiten de maximale terughoudendheid en gepastheid toegepast.

2022/2023

de motie-Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden

Kamerstukken II 2022-2023, 3106 6, , nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV» van 16 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1231.

2022/2023

de motie-Azarkan over het opsporen en buiten werking stellen van alle lijsten die niet aan de privacywetgeving voldoen

Kamerstukken II 2022-2023, 3106 6, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Jaarplan Belastingdienst 2023» Kamerstukken II 2022-2023,  31066, nr. 1145.

2022/2023

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1117

De motie is afgedaan in de brief «Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld» van 30 september 2022. Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1117

2022/2023

Motie van het lid Inge van Dijk (CDA) over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 151, nr. 26 (was 17)

Zoals opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2022/23, 31066, nr. PM): Samen met de Stichting Lotgenotencontact en de VNG wordt onderzocht op welke manieren de gemeenten ondersteund kunnen worden. Hierover zal uw Kamer in de volgende Voortgangsrapportage nader geïnformeerd worden.

2022/2023

de motie-Leijten/Heinen over de Kamer informeren over de ervaringen met de behandeling van klachten van het mkb door het Kifid

Kamerstukken II 2022-2023, 35 7 27,, nr.

Afgedaan op 22 december 2022 in de Kamerbrief over rondetafel toegang ondernemers tot Kifid en andere Kifid-onderwerpen. Kamerstuknummer II 2022-2023, nummer:35727-10

2022/2023

-de gewijzigde motie-Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het Kifid sturen op verkorten van de doorlooptijd van klachten

Kamerstukken II 2022-2023, 35 7 27,, nr.

Afgedaan op 22 december 2022 in de Kamerbrief over rondetafel toegang ondernemers tot Kifid en andere Kifid-onderwerpen. Kamerstuknummer II 2022-2023, nummer:35727-10

2022/2023

-de motie-Grinwis c.s. over duidelijke kaders en normen voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit

Kamerstukken II 2022-2023, 32 4 54,, nr.

Motie is afgedaan in voortgangsbrief beleidsagenda aanpak witwassen die op 17 mei 2023 naar de Kamer is verzonden (Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) Kamerstukken II 2022-2023,31477-90

2022/2023

-de motie-Eppink over het NextGenerationEU-fonds als eenmalig beschouwen en geen gemeenschappelijke Europese schulden meer aangaan

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07, nr. 1891

In de Kamerbrief bij het verslag van de ecofinraad en eurogroep van 3 en 4 oktober is aangegeven hoe het kabinet invulling geeft aan deze motie (Kamerstukken II 2021-2022, 21501-07, nr 1901).Deze brief is te vinden onder:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2022/10/20/Kamerbrief-bij-verslag-eurogroep-en-ecofinraad-3-4-oktober-2022

2022/2023

Motie van het lid Alkaya over ingrijpen als compensatiegeld voor energiebedrijven wordt gebruikt voor bonussen, dividenduitkeringen of aankoop van eigen aandelen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 84

De motie is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Tweede Kamerlid Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het monitoren van prijzen, effecten en implicaties van het prijsplafond en het toezicht daarop versterken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 92

De motie is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf afromen van overwinsten van energiebedrijven

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 97

De motie is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 118

De motie is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over de mogelijke vormgeving van een arbeidskorting per gewerkt uur uitwerken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 88

Motie Van Weyenberg en Grinwis is 3 februari 2023 afgedaan in de Kamerbrief met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt van de minster van SZW. (referentie Kamerstukken nog aanvullen, nu lijkt nog niet bekend)

2022/2023

Motie van de leden Van Weyenberg en Inge van Dijk over een uitvoeringsplan voor de nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 89

Deze motie is afgedaan in de Voorjaarsnota 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 36 350, nr. 1

2022/2023

Motie van het lid Eppink over het verlagen van de marginale lastendruk en het vereenvoudigen van het belasting- en toeslagenstelsel

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 107

Motie Eppink is 3 februari 2023 afgedaan in de Kamerbrief met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt van de minster van SZW (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 29 544, nr. 1174).

2022/2023

Motie-Grinwis/Maatoug over het jaarlijks actualiseren van de lijst van opmerkelijke belastingconstructies

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 99

De motie is afgedaan in de brief «Internetconsultatie Belastingconstucties» van 29 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 143.In de brief van 29 november 2022 van staatssecretaris Van Rij waarin de TK wordt geïnformeerd over de internetconsultatie Opmerkelijke Belastingconstructies wordt ook deze motie benoemd. Vermeld wordt dat in de kabinetsreactie op het IBO Vermogensverdeling dat op Prinsjesdag 2022 is aangegeven dat het kabinet jaarlijks een lijst met opmerkelijke belastingconstructies die als bijlage bij de Voorjaarsnota naar de TK wordt gestuurd. Voorjaarsnota 2023 wordt vòòr 1 juni naar de TK gestuurd.

2022/2023

Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een plan van aanpak om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben

Kamerstukken II 2022-2023, 3620 0, , nr.

Het plan van aanpak is eind 2022 aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd en een tussenrapportage op 30 juni jl. De eindrapportage wordt - zo is het streven - in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het betreft: Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel, 30 juni 2023, Kamerstuknr. II 2022-2023, 31066-1272.

2022/2023

Nader gewijzigde motie van de leden Dassen en Omtzigt over een afbakening maken van sectoren die van belang zijn voor voedselzekerheid, energiezekerheid en strategische autonomie (t.v.v. 36200-126)

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 129

Deze motie is afgedaan bij brief «Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie» d.d. 16.12.2022 door EZK, Kamerstuk II 2022-2023 29 826-170

2021/2022

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst

Kamerstukken I 2021-2022, 35 788L, nr.

Deze motie is afgedaan met de Aanbiedingsbrief bij het Jaarplan Belastingdienst en de Stand van de uitvoering van 15 december 2022, Kamerstukken I 2022-2023, 31066, nr. AD.

2022/2023

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over compensatie van ouders die slachtoffer zijn van discriminatie of ander onrechtmatig overheidshandelen

Kamerstukken I 2022-2023, 36151, nr. G

Dit betreft een spreek uit motie, geen reactie vanuit kabinet.

2022/2023

Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over verdubbeling van de noodvoorziening

Kamerstukken I 2022-2023, 36151, nr. J

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over voldoende capaciteit bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Kamerstukken I 2022-2023, 36151, nr. K

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over bewijs van aangegane informele leningen

Kamerstukken I 2022-2023, 36151, nr. L

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

Motie-Prast (PvdD) c.s. over expliciteren dat onjuiste of onrechtmatige uitvoering van de wet een grondslag is voor de hersteloperatie

Kamerstukken I 2022-2023, 36151, nr. O

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

Motie van het lis Wilders: verruimen van de werkkostenregeling naar 3 procent

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 9

Deze motie is afgedaan met de 4e nota van wijziging op het (inmiddels aangenomen) wetsvoorstel Belastingplan 2023.In de 4e nota van wijziging wordt voorgesteld om de 1e schijf van de vrije ruimte (d.i. een vrijstelling binnen de werkkostenregeling) in 2023 te verhogen naar 3%.Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 28.

2022/2023

Motie Heerma cs: bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 27

Aan Motie voldaan met het versturen van de Najaarsnota op 21 november 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 36250, nr 1)

2022/2023

Motie van de leden Klaver/Kuiken: een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 30

Aan deze motie is invulling gegeven door de eerder gecommuniceerde tarief- en plafondgrenzen te herzien en verrruimen (Kamerbrief DGKE-DE / 22500317, 4 oktober), Kamerstuknummer II 2022-2023, 36360-IX-1.

2022/2023

Motie lid Eerdmans: oproepen vast te houden aan het traditionele koffertje met de miljoenennota

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 40

Motie uitgevoerd, koffertje blijft.

2022/2023

Motie lid van der Plas: een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 70

Deze is opgepakt door VWS, waarbij de oplossing buiten het prijsplafond zelf ligt. Namelijk (hogere) vergoedingen vanuit zorgverzekeraars.Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022/2023

Motie Koffeman (PvdD) cs over het afschaffen van de BTW op groente en fruit

Kamerstukken I 2022-2023, 36200, nr. N

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 9 december 2022 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2022-2023, 36 200 / 36 202, nr. AP).

2022/2023

Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen

Kamerstukken I 2022-2023, 36151-Q, nr.

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

de motie-Idsinga/Stoffer over de noodzaak evalueren van de verfijning van de categorie «overig»

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Afgedaan met brief van 26-4-2023 "verfijning box 3".KSt II 2022/23, 32140, nr. 153.

2022/2023

de motie-Romke de Jong over een strategisch bestuurlijk kader voor de borging van de invoering van een stelsel over daadwerkelijk rendement

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Schriftelijk overleg en andere toezeggingen toekomstig box 3-stelsel» van 9 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr. 145.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Maatoug over het betrekken van constructies als baby-bv's bij de uitwerking van de evaluatie van de BOR

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr. 101

Deze motie is afgedaan in de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen van 9 december 2022. Kamerstukken II 2022/23 32637, nr. 525.In deze kabinetsreactie is vermeld dat de aanpak van babybv’slos staat van de BOR en de DSR en dat het kabinet mogelijkheden onderzoekt voor nieuw beleid om deze constructie aan te pakken, en deze laat meelopen in de invulling van de taakstellende opdracht opmerkelijke belastingconstructies.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Van Weyenberg over het onderzoeken van het vormgeven van een miljonairsbelasting in het licht van uitvoerbaarheid en fiscaal-juridische houdbaarheid

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02, nr. 102

Deze motie is afgedaan in de brief «Schriftelijk overleg en andere toezeggingen toekomstig box 3-stelsel» van 9 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr. 145.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Van Ginneken over werkgevers beter faciliteren om hun werknemers ov-abonnementen te verstrekken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief van 28 april 2023, Kamerstukken II, 2022-2023, 36350, nr. 1.

2022/2023

de motie-Romke de Jong/Van Raan over een herziening van de Akte van Mannheim, luchtvaartverdragen en andere verdragen die belastingheffing op internationaal transport bemoeilijken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Deze motie is overgenomen door I&W.

2022/2023

de motie-Nijboer/Maatoug over een eenduidig beleid voor dekking van incidentele maatregelen door structurele belastingmaatregelen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

De motie is afgedaan. Kamerstuknummer II 2022-2023, 36360-IX-1

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi's op verenigingen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr. 110

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 april 2023, Kamerstuk II 2022-2023, 36202-137

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over bezien hoe de inkomstenbelasting transparanter kan worden gemaakt

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Motie Grinwis is 3 februari 2023 afgedaan in de Kamerbrief met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt van de minster van SZW (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 29 544, nr. 1174).

2022/2023

de motie-Stoffer c.s. over onderzoeken of de belastingheffing in de categorie «overige bezittingen» realistischer vormgegeven kan worden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Afgedaan met brief van 26-4-2023 "verfijning box 3".KSt II 2022/23, 32140, nr. 153.

2022/2023

Rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003–2019)

Kamerstukken I 2022-2023, CXLVIII-D, nr.

Sinds 2021 wordt bij de ontwikkeling van nieuwe fiscale wet- en regelgeving een doenvermogentoetst gedaan. Deze handzame toetst is gebaseerd op inzichten uit het WRR rapport «weten is nog geen doen» en wordt door dossierhouders ism gedragsdeskundigen toegepast.

2022/2023

Motie-Schalk (36.200, AL): verzoekt de regering bij de uitfasering van de IACK een redelijke overgangsregeling te hanteren, in de vorm van een stapsgewijze verlaging van de korting, en bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de contouren daarvan te schetsen,

Kamerstukken I 2022-2023, 36200-AL, nr.

Motie is afgedaan in de Nota naar aanleding van het verslag bij het Belastingplan 2023 aan de Eerste Kamer, Kamerstukken I, 2022/23, 36 202, nr. H (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 2-3.

2022/2023

In EU-verband heffing o.b.v. solidariteit bij onvoorziene overwinsten door extreme omstandigheden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 235, nr. 8

Deze motie wordt afgedaan in Kamerbrief Moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting. De brief is uitgestuurd op 21 april 2023Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 141

2022/2023

de motie-Heinen c.s. over onderuitputting inzetten voor openstaande dekkingsopgaven

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Voldaan aan motie/toezegging met versturen Voorjaarsnota 2023. Voorjaarsnota is op 28 april 2023 verstuurd naar de Tweede Kamer (Kamerstuk 36 350, nr. 1).

2022/2023

de motie-Klaver/Kuiken over het verder verhogen van de kinderopvangtoeslag met het oog op de inflatie in 2023

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Aan deze motie is uitvoering gegeven door de minister SZW per Kamerbrief d.d. 17 januari 2023: 'Kamerbrief extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023". 31322-481

2022/2023

de motie-Alkaya over onderzoeken of een andere rechtsgrondslag voor de introductie van een digitale euro, waarbij unanimiteit in de Raad vereist is voor besluitvorming, niet méér voor de hand ligt

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Deze motie is afgedaan, zie Kamerstuknummer Kamerstukken II 2022-2023, 27863-136

2022/2023

de motie-Grinwis/Inge van Dijk over uiteenzetten welke maatschappelijke meerwaarde de digitale euro boven een nationale bank in publieke handen heeft

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Zie verslag Eurogroep/Ecofinraad van 16/17 januari (Kamerstuk 21501-07, nr 1920).

2022/2023

de motie-Van Weyenberg c.s. over zorgen en vragen over de digitale euro meenemen in gesprekken in Europees verband

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de motie-Gündogan/Van Weyenberg over het garanderen van transparante en eerlijke publieke voorlichting over de digitale euro

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de motie-Ephraim over het door de regering uitspreken dat Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de motie-Ephraim over het bevestigen en communiceren dat het uitfaseren van contant geld niet aan de orde is

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de motie-Van Houwelingen over een brief waarin wordt aangegeven hoe het kabinet in Europees verband probeert te voorkomen dat de digitale euro in de toekomst een bestedingsdoel of een vervaldatum krijgt

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de motie-Van Houwelingen over zich in Europees verband inzetten voor het wettelijk onmogelijk maken van een vervaldatum of bestedingsdoel van de digitale euro

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Sahla over het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke prijs van kinderopvang

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Deze motie is ter behandeling doorgeleid naar Dossierhouder Min SZW .Op 12.01.2023 per email bevestigd door Bestuursondersteuning SZW dat SZW deze motie in behandeling neemt.

2022/2023

de motie-Azarkan c.s. over alles op alles zetten om de afhandeling van bezwaarschriften weer binnen de wettelijke termijn te laten plaatsvinden

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over het uiterlijk in april 2023 optuigen van een regeling voor de groep ex-partners

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen met daarin een regeling voor ex-partners is op 28 april 2023 ingediend.(Kamerstuknummer II 2022-2023, 36352-5).

2022/2023

de motie-Kat c.s. over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder kindregeling» van 4 juli 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 24515-718.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken van mogelijkheden om voor de dossiers relevante informatie te kunnen uitwisselen

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 4 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Motie-Koffeman (PvdD) over chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-K, nr.

Motie is overgenomen door VWS

2022/2023

Motie-Otten (Fractie-Otten) over fiscale belemmeringen bij schenkingen vanuit een vennootschap aan ANBI's

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-U, nr.

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, Kamerstuk II 2022-2023, 36360-IX-1

2022/2023

Motie-Essers (CDA) c.s. over de aftopping van de periodieke giftenaftrek

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-T, nr.

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, Kamerstuk II 2022-2023, 36360-IX-1

2022/2023

Motie van de leden Heinen en Grinwis over niet instemmen met nieuwe structurele Europese fondsen gefinancierd door nieuwe gezamenlijke schulduitgiften en meer nationale garanties

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07, nr.1927

Deze motie is afgehandeld. In een brief van 14 maart 2023 met opvolging van het plenair debat over de toekomst van 9 maart, is toegelicht hoe het kabinet de motie Omtzigt/Stoffer (21501-20 nr 1927) wil uitvoeren. De brief van 14 maart geeft ook aan hoe het kabinet de motie Heinen/Grinwis wil uitvoeren. De motie Heinen/Grinwis heeft namelijk inhoudelijk dezelfde strekking als de motie Omtzigt/Stoffer.Kamerstuknummer Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1943

2022/2023

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Stoffer over niet akkoord gaan met verdere initiatieven voor permanente gemeenschappelijke fondsen

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 20, nr. 1927

Deze motie is afgehandeld in een brief van 14 maart 2023 met opvolging van het plenair debat over de toekomst van 9 maart, is toegelicht hoe het kabinet de motie wil uitvoeren.Kamerstuknummer Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1943

2022/2023

de motie-Azarkan c.s. over een voorziening treffen waarmee gedupeerde ouders schade-experts kunnen inhuren

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de gewijzigde motie-Leijten c.s. over bij de opschaling van het aantal VSO-trajecten de rol van de landsadvocaat uitfaseren

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Kat c.s. over het uitbreiden van de pilot met vaststellingsovereenkomsten naar ten minste 100 casussen

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Kat c.s. over een spoedprocedure bij het loket al betaalde schulden voor de ouders in het buitenland

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 4 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Kat c.s. over in gebieden waar grote aantallen gedupeerden wonen zoeken naar maatwerkoplossingen bij schrijnende situaties

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Omtzigt over de wettelijke termijnen uiterlijk per 1 januari 2024 eerbiedigen en aansprakelijkheid erkennen voor schade bij overtreding daarvan door de regering

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie treft u aan in de brief met sets Kamervragen van 17 mei 2023 Vonnissen hersteloperatie toeslagen - vervolg & beantwoording Kamervragen Leijten, Omtzigt en Van Dijk (2023Z08784) en in par. 1.5 van de VGR jan.-apr. 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de nader gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over betrokkenen alle op hun zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking stellen en daartegen geen verweer voeren

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

De reactie op deze motie treft u aan in de brief van 27 maart 2023 Reactie op moties n.a.v. stemmingen 14 maart 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr.1210).

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over het herstelproces zo inrichten dat ouders zo vroeg mogelijk in het proces één keer hun verhaal doen

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over ouders die in de eerste toets niet als gedupeerde zijn erkend de integrale beoordeling met spoed laten doorlopen

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Motie van het lid Van Haga c.s. over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit

Kamerstukken II 2022-2023, 32 637, nr. 542

Deze motie is afgedaan in de brief «Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen» van 17 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31477, nr. 90.

2022/2023

-de motie-Nijboer over het internationaal substantieel verhogen van de harde leverage ratio

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

Afgedaan. Het ministerie van financiën heeft een non-paper opgesteld waarin wordt gepleit voor een verhoging van de harde leverage ratio voor banken. Dit non-paper is door de minister onder de aandacht gebracht in de Eurogroep / informele Ecofinraad op 28 en 29 April 2023. Een verslag hiervan is teruggekoppeld naar de Kamer onder Kamerstukken Kamerstukken II 2022-2023 21501-07-1949.

2022/2023

-de motie-Nijboer over de rekening terecht laten komen waar die hoort, namelijk bij aandeelhouders, coco's en andere achtergestelde crediteuren

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

Deze motie is in lijn met Nederlands beleid zoals ook opgenomen in het BNC fiche over het crisisraamwerk banken. Deze motie is daarmee afgedaan in het Fiche "Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)" van 26 mei 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 22 112, nr. 3691

2022/2023

-de motie-Van Raan over het zo snel mogelijk beëindigen van beleggingen van verzekeraars die extreem dierenleed in stand houden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 00,, nr.

Deze motie is afgedaan in de brief «Reactie motie lid Van Raan over beleggingen verzekeraars die dierenleed in stand houden» van 12 december 2021, Kamerstukken II 2022-2023, 36200, nr. 170.

2022/2023

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de Kamer informeren over mogelijkheden voor een permanent instrument om overwinsten te belasten

Kamerstukken II 2022-2023, 3623 5, , nr.

Deze motie wordt afgedaan in Kamerbrief Moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting. De brief is uitgestuurd op 21 april 2023Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 141

2022/2023

Gewijzigde motie van de leden Van der Lee en Kathmann over voor 1 mei 2023 aan de Kamer laten weten hoe de eventuele compensatie voor hoge energieprijzen in 2024 geregeld zal worden (t.v.v. 36236-8) (4)

Kamerstukken II 2022-2023, 3623 6, , nr.

Motie is afgerond in Kamerstukken 2023Z07734.

2022/2023

de motie-Van der Lee/Kuiken over bij versnellingsopties de rol van causaliteit en de bijbehorende bewijslast minimaliseren

Kamerstukken II 2022-2023, 35 5 10,, nr.

Deze motie is afgedaan in de aanbiedingsbrief bij de «Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders» van 2 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31066 nr. 1235.

2022/2023

de motie-Van der Lee c.s. over de vergewisplicht zo marginaal mogelijk invullen en een wetswijziging voorbereiden voor afschaffing van deze plicht

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

de motie-Van Baarle over maatregelen tegen discriminatie bij het Rijk een rijksbreed en verplichtend karakter geven

Kamerstukken II 2022-2023, 35 5 10,, nr.

In behandeling, is overgenomen door BZK.

2022/2023

de motie-Tony van Dijck over het zo spoedig mogelijk uitkeren van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

Deze motie is afgedaan met het wetsvoorstel «Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023» van 3 juli 2023, Kamerstukken 2022-2023, 36 389, nr. 1.

2022/2023

de motie-Slootweg/Kuiken over concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

de motie is ter behandeling overgedragen aan I&W en bij brief van Stas I&W d.d. 13 juni,door I&W aan oordeel Kamer gelaten.Kamerstukken II 2022-2023, 23645 nr. 804

Tabel 96 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2019/2020

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 14

In behandeling. Wordt meegenomen bij het richtinggevende besluit over de toekomst van de Volksbank. Dit richtinggevende besluit wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

2015/2016

Gewijzigde motie van de leden Merkies en Nijboer (t.v.v. 34346, nr.6) over SNS Bank in staatshanden houden

Kamerstukken II 2015-2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Wordt meegenomen bij het richtinggevende besluit over de toekomst van de Volksbank. Dit richtinggevende besluit wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

2019/2020

Motie van de leden Ronnes en Bruins over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 12

Door de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU eind november 2022, is het register niet meer open voor het algehele publiek. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging zoals o.a. ook aangegeven in de brief van 20 januari aan uw Kamer (Kamerstuknummer II 2022-2023, 31477-85) . Hierin zal deze motie worden meegenomen.

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 179, nr. 15

Door de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU eind november 2022, is het register niet meer open voor het algehele publiek. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging zoals o.a. ook aangegeven in de brief van 20 januari aan uw Kamer (Kamerstuknummer II 2022-2023, 31477-85) . Hierin zal deze motie worden meegenomen.

2019/2020

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over aanscherpingen in het risicobeleid van banken onderzoeken (t.v.v. 35107-14)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 15

In behandeling. FIN zal de Tweede Kamer hierover voor het einde van 2023 informeren.

2019/2020

Motie van het lid Bruins over richting Basel V inzetten op strengere kapitaaleisen en een hogere leverage ratio

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 10

In behandeling. Motie ziet op de inzet op de Bazel 5 standaarden. Op dit moment onderhandelen Raad en Parlement over de implementatie van de finale Bazel 3 standaarden, ook wel Bazel 4 genoemd. Er is in een triloogakkoord bereikt in juni 2023 (zie Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 1957). Dit akkoord wordt nu uitgewerkt en dan voorgelegd aan de Ecofinraad. De onderhandelingen over Bazel 4 of Bazel 5 die op mondiaal niveau zullen plaatsvinden zijn nog niet begonnen. Daarnaast worden de onderhandelingen gevoerd in het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Dit Comité bestaat uit bankentoezichthouders uit diverse jurisdicties. In Nederland is dit DNB. De Nederlandse overheid is hier dus niet direct bij betrokken. Wanneer er een voorstel ligt om deze standaarden in de Europese regelgeving voor het bankentoezicht te implementeren zal uw Kamer waarschijnlijk via een BNC-fiche worden geinformeerd over de Nederlandse inzet.

2017/2018

Motie van het lid Ronnes c.s. over niet verkopen van aandelen URENCO

Kamerstukken II 2017-2018, 28 165, nr. 278

In behandeling. Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is op dit moment niet aan de orde. Van verkoop van de Nederlandse aandelen in Urenco kan pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd.

2017/2018

Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over toekennen van passende risicowegingen aan staatsobligaties (t.v.v. 21501-07-1520)

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1523

DoorlopendKamerstuknummer II 2022-2023, 21501-07-1949

2017/2018

Motie van de leden Alkaya en Snels over de evaluatie van de financieringswijze

Kamerstukken II 2017-2018, 34 870, nr. 13

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (1-1-2019).

2017/2018

Motie van het lid Leijten over verzekeringen met een beleggingselement

Kamerstukken II 2017-2018, 34 770, nr. 8

Er zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet om de risico’s voor consumenten die een verzekering met een beleggingscomponent sluiten te verkleinen (zie bijlage 2 bij brief van 28 juni 2019 aan de Tweede Kamer over de stand van zaken beleggingsverzekeringen (Kamerstukken II, 2018-2019, 32013, nr. 218). Daarnaast heeft de AFM aandachtspunten opgesteld voor het verbeteren van de kennis- en ervaringstoets naar aanleiding van een onderzoek naar het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via execution only. Hiermee hebben ook aanbieders van beleggingsverzekeringen handvatten om de kennis- en ervaringstoets aan te scherpen. Ten slotte zal ik deze motie betrekken bij het Burgerinitiatief Tijd voor transparantie, met name voor wat betreft de informatievoorziening richting consumenten. De motie zal gezamenlijk met motie Heinen c.s. over met de toezichthouder voorstellen doen om de transparantie van financiële producten te verbeteren (35862, nr. 2) worden afgedaan. De verwachting is de Kamer in het najaar 2023 te informeren.

2019/2020

Motie van het lid Sneller over de Kamer informeren over naleving van de voorwaarden voor de staatssteun

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 6

In behandeling. Doorlopend gebeurd door delen rapportages staatsagent met de Kamer. Op dit moment wordt ook juridisch beoordeeld welke vervolgstappen mogelijk en juridisch haalbaar zijn. De Kamer wordt daar ook over geïnformeerd.

2020/2021

Motie van het lid Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 77

In behandeling. De wettelijke verankering van het tuchtrecht voor verzekeraars wordt meegenomen in de reguliere wijzigingscyclus van de Wet op het financieel toezicht met een verwachte inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2024. Dit wetsvoorstel is op 1 april 2022 geconsulteerd en de Raad van State heeft hierover op 8 februari 2023 advies uitgebracht. Het streven is om het wetsvoorstel na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

2020/2021

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 74

In behandeling. De Tweede Kamer is in de brief van 28 juni 2021 van de minister voor Rechtsbescherming geïnformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr.84). Tijdens het Commissiedebat Slachtofferbeleid (1 juni 2022) heeft de minister voor Rechtsbescherming toegelicht dat de wijziging wordt meegenomen in de reguliere wijzigingscyclus van de Wet op het financieel toezicht en lagere regelgeving. FIN streeft ernaar de consultatie na de zomer te starten en verankering van de gedragscode uiterlijk 1 juli 2024 af te ronden.

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over een wijziging van de Comptabiliteitswet om het budgetrecht van de Kamer te versterken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 11

In behandeling.De uitvoering van deze motie wordt betrokken bij de evaluatie van de CW 2016. Oplevering van de evaluatie staat gepland voor augustus 2023.

2021/2022

de motie-Heinen c.s. over met de toezichthouder voorstellen doen om de transparantie van financiële producten te verbeteren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 8 62,, nr.

Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

de gewijzigde motie-Tony van Dijck over zorg dragen voor een landelijk netwerk van servicepunten

Kamerstukken II 2021-2022, 32 5 45,, nr.

In behandeling. Binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is een Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer opgesteld. Een van de acties hiervan is het verbeteren van de persoonlijke aandacht op lokaal niveau, onder andere door gezamenlijke servicepunten op te richten op alternatieve locaties, zoals bibliotheken. Een ander onderdeel is het in samenwerking met maatschappelijke organisaties inventariseren van de precieze behoeften van kwetsbare groepen en het bedenken van oplossingen om aan die behoeften tegemoet te komen.

2021/2022

Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over het goed monitoren van de loonontwikkeling en het aanspreken van sociale partners als lonen onvoldoende stijgen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 154

In behandeling. De lonen worden gemonitord, en o.a. in de brief «Aanpak arbeidsmarktkrapte» van SZW (29544-1115, p. 11) zijn werkgevers opgeroepen om betere arbeidsvoorwaarden te bieden. De motie is echter nog niet formeel afgedaan.

2021/2022

de motie-Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in een onderzoek naar discriminerende elementen in de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De Tweede Kamer wordt hier nader over geinformeerd in de najaarsrapportage van de beleidsagenda aanpak van witwassen.

2021/2022

de motie-Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

In behandeling. In de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen (15/5/2023) is een overzicht gedeeld met de Tweede Kamer van de sectoren die problemen ervaren met toegang tot een bankrekening en de acties die worden ondernomen om die toegang te verbeteren. In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een nieuwe update.

2021/2022

de motie-Nijboer/Van der Lee over onverkort vasthouden aan de aan KLM gestelde voorwaarden en afdwingen dat deze worden nageleefd

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In behandeling. Op dit moment wordt juridisch onderzocht welke mogelijke vervolgstappen richting KLM wenselijk en juridisch haalbaar zijn om naleving af te dwingen. Mocht het kabinet overgaan tot een vervolgstap dan zal deze motie worden betrokken. De Kamer wordt daarover geïnformeerd.

2021/2022

de motie-Alkaya over zich als aandeelhouder inspannen voor betere arbeidsvoorwaarden en een lagere werkdruk bij KLM

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In behandeling. Voor wat betreft het deel van de motie dat verwijst naar de nieuwe nota Staatsdeelnemingen, zie Kamerstukken II, 2021-2022, 28165, nr. 370.

2021/2022

de motie-Ephraim over een overzicht van mogelijke besparingen binnen de twaalf ministeries

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling. De mogelijkheden hiertoe worden op het moment verkend.Gedateerd 20 september 2022 is per brief, Kamerstuknummer II 2022-2023, 36200-4) de TK bericht. Bijlage bij de brief is de geactualiseerde zo genoemde Ombuigingslijst.

2021/2022

de motie-Kat/Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

SZW zal op basis van het actieplan geldzorgen, armoede en schulden van de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, hier komende tijd nadere uitwerking aan geven. Daarbij wordt ook de motie van de leden Kat en Van Raan meegenomen. Zie hiervoor ook de brief van 12 juli 2022 aan de Tweede Kamer Aanpak geldzorgen armoede en schulden van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (24515-643).

2021/2022

de motie-Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‒ 1 januari 2023 - zal bij de monitoring en evaluatie rekening gehouden worden met de motie. De evaluatie vindt vanaf 3 jaar na inwerkingtreding plaats.

2021/2022

de motie-Azarkan/Van Raan over de adviezen van de IBTB standaard in behandeling te nemen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Het voornemen is om in de beleidsreactie op het eerst volgende formele onderzoeksrapport van de IBTD op deze motie te reageren.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Maatoug over opstellen van een contourennota

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Op 30 juni jl is een tussenrapportage aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De eindrapportage wordt - zo is het streven - in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden.

2022/2023

de motie-Heinen c.s. over strategische onafhankelijkheid ook als publiek belang definiëren

Kamerstukken II 2022-2023, 2816 5, , nr.

In behandeling. De Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 wordt in handboeken nader uitgewerkt per thema. In het Handboek Aangaan deelnemingen wordt het begrip publieke belang nader geduid.

2022/2023

de motie-Alkaya over eenieder die in FSV geregistreerd stond persoonlijk op de hoogte stellen van de tegemoetkomingsregeling

Kamerstukken II 2022-2023, 3106 6, , nr.

We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren in de stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het Commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2023 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2022/2023

Motie van de leden Grinwis en Arib (CU/PvdA) over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders

Kamerstukken II 2022-2023, 36 151, nr. 27 (was19)

De reactie op deze motie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II, 2022/23,31066, nr.1128)

2022/2023

Motie van het lid Leijten over Kifid hervormen tot een publiekrechtelijke organisatie conform de voorstellen in de initiatiefnota

Kamerstukken II 2022-2023, 35 7 27,, nr.

Het onderwerp van publiekrechtelijke invulling van het Kifid zal aan bod komen in de Kifid-evaluatie in 2024. De motie zal dus worden afgedaan met het publiceren van het evaluatierapport.

2022/2023

-de motie-Inge van Dijk/Grinwis over ervoor zorgen dat de financiële dienstverlening aan stichtingen en verenigingen laagdrempelig beschikbaar blijft

Kamerstukken II 2022-2023, 32 5 45,, nr.

In behandeling. In het voorjaar van 2023 - bij de voortgangsrapportage van de beleidsagenda aanpak witwassen - zal nader worden ingegaan op de stand van zaken.

2022/2023

-de motie-Van Weyenberg/Grinwis over zorg dragen dat consumenten uiterlijk vanaf 1 januari 2024 actief geïnformeerd worden over provisie bij het afsluiten van een schadeverzekering

Kamerstukken II 2022-2023, 32 5 45,, nr.

Uitvoering van de motie vraagt om wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiele ondernemingen. Deze wijziging is, als onderdeel van het Wijzigingsbesluit financiele markten 2023, uitgestuurd voor een Uitvoerings- en handhavingstoets bij de AFM, nadat het Nader Rapport is geschreven en inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Beoogde inwerkingtreding is 6 maanden na publicatie van het Besluit.

2022/2023

-de motie-Inge van Dijk/Heinen over het in Brussel blijven agenderen van naleving en voorwaardelijkheid als belangrijke thema's in het kader van het SGP

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07, nr. 1894

In behandeling: wordt doorlopend meegenomen in de Nederlandse inzet voor de lopende onderhandelingen.

2022/2023

Motie van de leden Heinen en Stoffer over met de Studiegroep Begrotingsruimte breed bezien hoe de begrotingsregels kunnen worden herzien

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 82

Als onderdeel van de voorbereidingen op de 17e Studiegroep Begrotingsruimte wordt dit in juli 2023 aan de SG voorgelegd in de SBR-startnota.

2022/2023

Motie van de leden Inge van Dijk en Stoffer over de herintroductie van zilvervlootsparen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 94

In behandeling. Deze motie wordt betrokken bij de behandeling van de motie Van Dijk over het nationaal spaarplan (36200, nr.25).

2022/2023

Motie van de leden Maatoug en Van der Plas over beleidsopties om uitgekochte bedrijven ruimhartig te compenseren, maar financiële instellingen niet

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 96

De beantwoording van de Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) van 24 april jl. aan de minister van Financiën over een bailout voor banken in de stikstofaanpak, is op 6 juli jl. aan de Kamer aangeboden. In deze beantwoording is aangegeven dat het kabinet, integraal en in samenhang de mogelijke beleidsopties onderzoekt waarmee een financiële bijdrage van banken aan de landbouwtransitie en de stikstofopgave kan worden geborgd in het kader van de moties van Thijssen c.s., Maatoug en Van der Plas en Beckerman, en dit meeneemt in het bredere proces voor de landbouwaanpak. Dit onderzoek omvat de voor- en nadelen, juridische en praktische haalbaarheid en economische doeltreffendheid en doelmatigheid, alsmede de samenhang met de bijdrage die van de overige ketenpartijen wordt verwacht.

2022/2023

Motie van het lid Omtzigt c.s. over bij de uitwerking van het prijsplafond een voorstel doen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 119

In behandeling. Laatste stand van zaken in brief 'Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen'  van 16 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 29 023, nr. 383.

2022/2023

de motie-Idsinga c.s. over een uitgebreide en geactualiseerde marktverkenning naar nieuwe zero-emissiebusjes

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Motie verzoekt om een marktverkenning voor het zomerreces 2024. Voorzien is om deze marktverkenning uit te voeren in de eerste helft van 2024.

2022/2023

motie-Prast (36.200, AO): verzoekt de regering te voorkomen dat banken een rekening weigeren of eenzijdig opheffen zonder dat daar vanuit perspectief van witwassen een gerechtvaardigde reden voor is,

Kamerstukken I 2022-2023, 36200-AO, nr.

De motie is in behandeling. In het voorjaar van 2023 - bij de voortgangsrapportage van de beleidsagenda aanpak witwassen - zal nader worden ingegaan op de stand van zaken.

2021/2022

Motie van het lid Van Haga c.s. over bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register

Kamerstukken II 2021-2022, 3572 4, , nr.

Door de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU eind november 2022, is het register niet meer open voor het algehele publiek. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging zoals o.a. ook aangegeven in de brief van 20 januari aan uw Kamer (Kamerstuknummer II 2022-2023, 31477-85). Hierin zal deze motie worden meegenomen.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk/Grinwis over een Bruto Vrijwilligers Product als bijlage bij de Miljoenennota

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Verzoek is doorgezet naar CBS. CBS beziet wat hiermee kan gebeuren.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over het in de budgettaire besluitvorming meewegen van de gevolgen van inflatieverbreding en -verdieping voor primaire levensbehoeften

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Zal worden meegenomen in de augustusbesluitvorming omdat er geen koopkrachtbesluitvorming heeft plaatsgevonden dit voorjaar.

2022/2023

de motie-Alkaya/Heinen over zeker stellen dat de uitspraken in de motie-Heinen/Alkaya (21501-07, nr. 1874) en de motie-Alkaya/Heinen (21501-07, nr. 1829) een plek krijgen in de verordening van de Europese Commissie

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Deels afgedaan in de Kamerbrief Digitale euro: mogelijke vormgeving en planning (16 mei 2023), wordt verder meegenomen bij BNC-fiche

2022/2023

de motie-Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen en in 2023 een effectanalyse uitvoeren

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

Momenteel is er een onderzoek gaande naar de toekomstge inrichting van de chartale infrastructuur. Hierin wordt het vraagstuk over de borging van contant geld meegenomen. Wij verwachten voor de zomer het onderzoek en een bijgaande brief naar de Tweede Kamer te sturen.Ten aanzien van de digitale euro en de impact daarvan: de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld.

2022/2023

de motie-Grinwis/Heinen over de voorkeur voor een account-based toepassing van de digitale euro laten varen en openstaan voor alternatieven

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

de motie-Grinwis/Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB zich de rol van aanbieder gaat aanmeten

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

de motie-Van Weyenberg over het zich in Europees verband blijvend inzetten voor een Europese uitvoering met publieke waarborgen van een eventuele digitale euro

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

de motie-Dassen over in Europees verband bepleiten dat de digitale euro volledig gestoeld dient te zijn op Europese infrastructuur

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

de motie-Dassen over in Europees verband inzetten op een duidelijke geopolitieke strategie achter de implementatie van de digitale euro

Kamerstukken II 2022-2023, 27 8 63,, nr.

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

de motie-Grinwis/Van Weyenberg over een meldpunt voor binnenlandse PEP's over onjuiste toepassing van de Wwft

Kamerstukken II 2022-2023, 32 5 45,, nr.

Deze motie zal worden meegenomen in de uitwerking van de actiepunten die ten aanzien van PEPs zijn geformuleerd in de beleidsagenda witwassen.

2022/2023

de gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 50,, nr.

Het kabinet zal in een nieuwe bijlage bij de MJN een geactualiseerd overzicht opnemen van maatregelen die mogelijk als fossiele subsidies kunnen worden aangemerkt.

2022/2023

de motie-Azarkan c.s. over het opnemen van een planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

In de voortgangsrapportage over het 4e kwartaal van 2022 is ingegaan op de prognose voor de afhandeling van bezwaren. Wat betreft de afhandeling van verzoeken door de CWS wordt het verzoek van de motie betrokken bij de overleggen met CWS over hun Vijfpuntenplan waarin wordt verwoord wat moet gebeuren om te komen tot versnelling en verbetering (zie par. 1.3 VGR jan-apr. 2023)

2022/2023

Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk

Kamerstukken I 2022-2023, 36202-I, nr.

De motie zal worden meegenomen voorjaars- en augustusbesluitvorming. Kan worden afgedaan met Belastingplan 24.

2022/2023

Motie van het lid Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen en in 2023 een effectanalyse uitvoeren

Kamerstukken II 2022-2023, 27 863, nr. 113

Momenteel is er een onderzoek gaande naar de toekomstge inrichting van de chartale infrastructuur. Hierin wordt het vraagstuk over de borging van contant geld meegenomen. Wij verwachten voor de zomer het onderzoek en een bijgaande brief naar de Tweede Kamer te sturen.Ten aanzien van de digitale euro en de impact daarvan: de Europese Commissie heeft aangegeven voor de zomer met een voorstel te komen. Afhankelijk van het voorstel is hiervan de impact te bepalen.

2022/2023

Alkaya verzoekt de regering zich in Brussel te verzetten tegen een verantwoordingsplicht aan het Europees parlement.

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07 nr. 1926

In behandeling. Zoals omschreven in Kamerstuk (22 112 nr. 3699) bevatten de voorstellen geen bevoegdheid voor het Europees Parlement om lidstaten in een buitensporigtekortprocedure ter verantwoording te roepen om hun corrigerende maatregelen toe te lichten. Conform deze motie zet het kabinet zich er voor in dat dit zo blijft.

2022/2023

Motie van de leden Van der Lee en Van Weyenberg over de kapitaalmarktunie in Europees verband proactief nieuw leven inblazen

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07, nr. 1928

Doorlopend. Terugkoppeling volgt onder meer in verslagen van de Ecofinraad en Eurogroep.

2022/2023

de motie-Nijboer/Van der Lee over bij dekkingsopties eerst kijken naar mogelijkheden om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 22

Deze motie is nog in behandeling. Het demissionair kabinet werkt tijdens de augustusbesluitvorming voorstellen uit voor de begroting van volgend jaar en presenteert deze op Prinsjesdag.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over het opstellen van een nationaal spaarplan

Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 25

Momenteel inventariseert het kabinet de randvoorwaarden voor kwetsbare huishoudens om te sparen en de reeds bestaande spaarmogelijkheden voor huishouders. Op basis van deze uitkomsten zal het kabinet bekijken of en op welke wijze huishoudens gestimuleerd kunnen worden om meer te sparen en wat voor producten hier een rol bij zouden kunnen spelen, waarna de Kamer zal geïnformeerd worden.

2022/2023

-de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over de CWS voldoende equiperen in termen van personeel, budget en andere basisvoorzieningen

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Deze motie wordt betrokken bij de overleggen met CWS over hun Vijfpuntenplan waarin wordt verwoord wat moet gebeuren om te komen tot versnelling en verbetering (zie par. 1.3 VGR jan-apr. 2023)

2022/2023

de motie-Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe het proactief inzetten van mediation in verschillende fases van de hersteloperatie tot versnelling kan leiden

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Over de voortgang van deze motie wordt u uiterlijk in de volgende Voortgangsrapportage geïnformeerd. Deze zal begin oktober verschijnen.

2022/2023

de motie-Van Weyenberg/Van der Lee over prioriteit geven aan modernisering van de Europese begroting in gesprekken over het MFK

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 20, nr. 1931

In behandeling. De gesprekken over het MFK vinden de komende jaren nog plaats.

2022/2023

de motie-Van der Lee over het niet afzwakken van de Europese implementatie van internationale afspraken over met name een consistente toepassing van de output floor op dochterniveau

Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 20, nr. 1936

De minister van Financiën zet zich in de onderhandelingen over de kapitaalvereisten verordening en richtlijn in voor de zo volledig mogelijke implementatie van de finale Bazel 3 standaarden. Daarnaast zet zij zich er voor in dat de kapitaalvloer op dochterniveau zal moeten worden toegepast. In juni 2023 is er in de triloog een principeakkoord bereikt. Uw Kamer is in de geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 14 juli hier over geinformeerd (Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 1957). Dit akkoord wordt nu uitgewerkt. Zodra dit akkoord is uitgewerkt zal het definitieve akkoord aan de Ecofinraad worden voorgelegd. De minister van Financiën zal uw Kamer hierover informeren.

2022/2023

Gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting opnemen in de Corporate Governance Code

Kamerstukken II 2022-2023, was 326, nr. 520

In behandeling. Conform de motie heeft de minister van Financien de Tweede Kamer voor het zomerreces geënformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR). Kamerstukken II, 2022-2023, 33977, nr. 45. In die brief is de minister van Financien ingegaan op het onderhandelingstraject van de schragende partijen en op de manier waarop het Kabinet bevordert dat er aan het einde van dit jaar een bepaling over de verklaring omtrent risicobeheersing klaarligt.

2022/2023

-de motie-Van der Lee over de verkenning naar wetgeving om de verduurzaming van de financiële sector te versnellen voortvarend oppakken

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

De motie is in behandeling, u wordt na de zomer per brief geïnformeerd over de opvolging van deze motie.

2022/2023

-de motie-Grinwis/Slootweg over scenario's uitwerken voor uitbreiding van het Nederlandse bankenlandschap met een depositobank

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

De Kamer wordt later dit jaar geïnformeerd over de invulling van deze motie.

2022/2023

-de motie-Grinwis/Slootweg over de mogelijkheid verkennen van de Volksbank als coöperatieve bank

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling. Deze motie wordt momenteel meegenomen in het proces om tot een richtinggevend besluit te komen conform de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 26 mei 2023 (kenmerk 2023-0000123067). Dit besluit wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024  genomen.

2022/2023

-de motie-Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiële sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

De motie is nog niet afgedaan. Verwachting is 2024.

2022/2023

-de motie-Van Weyenberg/Grinwis over afspraken maken met financiële instellingen over uniforme meetmethodes en rapportagestandaarden

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling, de Kamer zal naar verwachting in najaar 2023 hierover worden geïnformeerd.

2022/2023

-de motie-Slootweg/Grinwis over bij het besluit of de Volksbank een coöperatie wordt de klanten raadplegen en de karakteristieken van de bank in acht nemen

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling. Deze motie wordt momenteel meegenomen in het proces om tot een richtinggevend besluit te komen conform de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 26 mei 2023 (kenmerk 2023-0000123067). Dit besluit wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024  genomen.

2022/2023

-de motie-Slootweg/Bontenbal over concentratie van overheidsaanbod voor financiering en ondersteuning van innovatie en verduurzaming

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling. In september 2023 zal bekend worden hoe en binnen welke termijn de motie zal worden behandeld.

2022/2023

-de motie-Ephraim over onderzoek doen naar hoe de expertise op het gebied van emissies weer teruggebracht kan worden binnen het Nederlandse bankwezen

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling. De Kamer wordt op z’n vroegst eind 2023 en uiterlijk in 2024 over de uitkomsten van de verkenning geïnformeerd.

2022/2023

-de motie-Gündogan over in EU-verband inzetten op meer inzicht in het totaal aan ongerealiseerde verliezen van banken op vastrentende waarden

Kamerstukken II 2022-2023, 32 0 13,, nr.

In behandeling: situatie m.b.t. de beschikbare informatie in kaart brengen o.b.v. de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en identificeren en evalueren van beleidsopties om later dit jaar op in te zetten, ook in het licht van informatie die i.h.k.v. stress-testen wordt gepubliceerd.

2022/2023

de motie-Boutkan/Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

Kamerstukken II 2022-2023, 26 4 85,, nr.

In behandeling. In de afspraken voor 2024 zullen wederom doelstellingen worden opgesteld voor de vergroening van de ekv-portefeuille.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over in het toeslagenstelsel uitgaan van het vastgestelde inkomen van twee jaar geleden

Kamerstukken II 2022-2023, 35 5 10,, nr.

In de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel (Kamerstuknummer 2023Z29730)  wordt de optie T-2 benoemd. In de Eindrapportage wordt hierop verder ingegaan. De tussenrapportage is op 30 juni jl. naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen

Kamerstukken II 2022-2023, 35 5 10,, nr.

Over de voortgang van deze motie wordt u uiterlijk in de Voortgangsrapportage over de periode sept-dec 2023 geïnformeerd.

2022/2023

de motie-Slootweg/Grinwis over een jaarlijkse kabinetsreactie op de regionale Monitor Brede Welvaart

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 60,, nr.

In behandeling bij BZK. Bij de volgende editie van de Regionale Monitor Brede Welvaart zal een kabinetsreactie verschijnen.

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over een analyse van en oplossingen voor de remmende werking van grondslagerosie

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 60,, nr.

Het onderzoeken van grondslagerosie zal worden meegenomen in de 17e Studiegroep Begrotingsruimte.

2022/2023

de motie-Den Haan over het meenemen van de demografische ontwikkelingen in de Monitor Brede Welvaart

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 60,, nr.

Motie doorgeleid naar het CBS.

2022/2023

de motie-Den Haan over een onderzoek naar de armoede onder AOW'ers

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 60,, nr.

Het kabinet beziet momenteel of er in aanvulling op de beschikbare informatie en onderzoeken, nog aanvullend onderzoek nodig is. Hierover wordt uiterlijk voor de begrotingsbehandeling van SZW (augustus 2023) over gecommuniceerd.

2022/2023

de motie-Dassen/Slootweg over het in kaart brengen van Europese middelen die voor Nederland beschikbaar zijn

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

In behandeling.Afronding gepland in augustus ten behoeve van verzending van het gevraagde overzicht naar de Tweede Kamer.

2022/2023

de motie-Heinen/Slootweg over lagere brandstofaccijnzen als optie op tafel houden en meenemen in de augustusbesluitvorming

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

In behandeling.Er zal gevolg word gegeven aan deze motie in de augustusbesluitvorming. De formele stand van zaken is daarom tot augustus ‘in behandeling', eind augustus zal de motie zijn afgedaan.

2022/2023

de motie-Van Weyenberg c.s. over gerichte maatregelen in de Miljoenennota om armoede en kinderarmoede in 2024 te laten afnemen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

Het kabinet werkt tijdens de augustusbesluitvorming voorstellen uit voor de begroting van volgend jaar en presenteert deze op Prinsjesdag.2023

2022/2023

de motie-Grinwis/Kuiken over voorkomen dat huurtoeslagontvangers er in koopkracht op achteruitgaan door de bekostiging van de wetsvoorstellen betaalbare huur en versterking regie op volkshuisvesting

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

De besluitvorming over de kosten van de wetsvoorstellen vindt bij indiening van de wetsvoorstellen plaats. Dit is na de zomer 2023.In augustus 2023 wordt de koopkracht van lage inkomens integraal bekeken. Daarbij is het streven om te zorgen dat deze lage inkomens er netto niet op achteruitgaan. Het kabinet informeert de Kamer hierover bij Prinsjesdag 2023..

2022/2023

de motie-Grinwis c.s. over een deel van de OS-buffer uit 2027 en 2028 gebruiken om de gevolgen van de asieltegenvaller binnen het OS-budget in 2023 zo veel mogelijk te beperken

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

De motie vraagt om een kasschuif te overwegen tijdens de augustusbesluitvorming.. Wij zorgen ervoor dat dit in de augustusbesluitvorming 2023 wordt meegenomen.

2022/2023

de gewijzigde motie-Azarkan over een voortvarende aanpak voor halvering van de armoede in 2025, inclusief een tijdpad en afrekenbare tussendoelen

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

Het kabinet werkt tijdens de augustusbesluitvorming voorstellen uit voor de begroting van volgend jaar en presenteert deze op Prinsjesdag.2023..

2022/2023

de motie-Dassen/Van Weyenberg over opties uitwerken voor het structureel en laagdrempelig maken van gratis schoolmaaltijden

Kamerstukken II 2022-2023, 36 3 50,, nr.

De Kamer wordt rond Prinsjesdag geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

2022/2023

de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over een plan tot rectificatie door gemeenten van onterechte opzet/grove schuld- of fraudekwalificatie

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

'We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren in de stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het Commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2023 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2022/2023

de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over geregistreerden in de Fraude Signalering Voorziening naar waarheid informeren over de verstrekte informatie uit de FSV

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

'We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren in de stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het Commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2023 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2022/2023

de motie-Hammelburg c.s. over in reguliere rapportages informatie delen over het aantal FSV-melders, de vermoedelijke gevolgen en de betrokken instanties

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

'We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren in de stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het Commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2023 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2022/2023

Gewijzigde motie-Kathmann en Westerveld over in de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten opstarten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang (t.v.v. 31311-253)

Kamerstukken II 2022-2023, 31 3 11,, nr.

We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via volgende voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n) in het vierde kwartaal  2023.

2022/2023

de motie-Alkaya over uitzonderingen mogelijk maken op de verplichte evaluatie van publiek aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr.

In behandeling. Het Handboek Evalueren beschrijft onder andere hoe invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt om deelnemingen minimaal eens in de zeven jaar te evalueren. Bij de volgende herziening van het Handboek Evalueren zal de motie-Alkaya over het mogelijk maken van uitzonderingen op deze verplichte evaluatie worden meegenomen.

2022/2023

de motie-Heinen over staatsdeelnemingen niet dwingen tot registratie van diversiteitskenmerken zoals etnisch-culturele achtergrond en seksuele voorkeur

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr.

Afgehandeld. Deze motie is  meegenomen in het handboek MVO dat reeds openbaar is gemaakt op de website van het ministerie van Financiën. De Staat dwingt deelnemingen niet tot registratie van diversiteitskenmerken zoals etnisch-culturele achtergrond en seksuele voorkeur, maar laat de deelnemingen hierin vrij voor zover ze conform AVG opereren.

2022/2023

de motie-Ephraim over een internationale vergelijking en een vergelijking met andere steunpakketten onderdeel maken van de evaluatie van staatssteun aan KLM

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr.

'De opzet voor een evaluatie van het steunpakket KLM wordt thans uitgewerkt. Deze motie zal worden betrokken bij deze opzet.

2022/2023

de motie-Romke de Jong over afkeuring uitspreken over het bestuur van KLM vanwege het niet-naleven van de aan de steun verbonden voorwaarden

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr.

'De opzet voor een evaluatie van het steunpakket KLM wordt thans uitgewerkt. Deze motie zal worden betrokken bij deze opzet.

2022/2023

de gewijzigde motie-Slootweg/Grinwis over erop toezien dat de KLM-directie de aan nakoming verbonden kosten niet afwentelt op het minst verdienende personeel

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr. 405)

In behandeling. Op dit moment wordt juridisch onderzocht welke mogelijke vervolgstappen richting KLM wenselijk en juridisch haalbaar zijn. Mocht het kabinet overgaan tot een vervolgstap dan zal deze motie worden betrokken. Uw Kamer wordt daarover geïnformeerd.

2022/2023

de motie-Slootweg over in de verkenning ook een scenario meenemen dat de Nederlandse Loterij een staatsdeelneming blijft

Kamerstukken II 2022-2023, 28 1 65,, nr.

In behandeling. De verkenning wordt momenteel uitgevoerd door het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het scenario dat NLO in staatshanden blijft maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de verkenning. De verkenning wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.

2022/2023

de motie-Graus/Edgar Mulder over onderzoek naar de oorzaken van toenemende illegale handel en smokkel in tabaksproducten

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 02,, nr.

Op dit moment wordt bekeken hoe en op welke termijn deze motie kan worden uitgevoerd.

2022/2023

de motie-Inge van Dijk/Grinwis over onderzoeken hoe zo snel mogelijk herstel en maatwerk kunnen worden geboden aan zwaar gedupeerde ouders

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Over de voortgang van deze motie wordt u in de volgende Voortgangsrapportage geïnformeerd.

2022/2023

de motie-Van der Lee/Paul over succesvolle elementen uit de route met de vaststellingsovereenkomst ook gebruiken in de rest van de hersteloperatie

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Over de voortgang van deze motie wordt u in de volgende Voortgangsrapportage geïnformeerd.

2022/2023

de motie-Azarkan over vóór 1 september 2023 met een kabinetsreactie komen op het vijfpuntenplan van de CWS

Kamerstukken II 2022-2023, 31 0 66,, nr.

Streven is om de reactie op deze motie op te nemen in een aanvullende brief over de hersteloperatie uiterlijk 1 september 2023.

2022/2023

Motie-Inge van Dijk over onderzoeken of de zogenaamde kantineregeling nog van deze tijd is.

Kamerstukken II 2022-2023, 36 2 00 , nr.

In behandeling

Tabel 97 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2018/2019

Toezegging onderzoeken aanpassing fbi-regime voor vastgoed-fbi’s

Kamerstukken II 2018-2019, 35 028, nr. 21, blz. 45

Op 7 juli 2022 is het rapport van SEO met de uitkomsten van de evaluatie van de regelingen voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting naar de Tweede Kamer verzonden. In de aanbiedingsbrief bij dit rapport is aangegeven dat de komende periode zal worden gebruikt om de verschillende oplossingsrichtingen die in rapport worden aangedragen nader te bestuderen en dat het kabinet in het najaar een inhoudelijke reactie en beleidsvoornemens kenbaar zal maken.

2018/2019

Toezegging voortgang pseudonimiseren

Kamerstukken II 2018-2019, 32 761, nr. 131, p. 11

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100

2018/2019

Toezegging betrekken Smart Charging in evaluatie energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

Afgedaan met de Kamerbrief rapport dubbele energiebelasting bij opslag achter de kleinverbruikaansluiting van 5 juli 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 156. Kenmerk: 2023Z12817.

2019/2020

Toezegging brief over strikte wetgeving rondom verzuimboetes

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532, blz. 59

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Verzuimboetebeleid» van 4 oktober 2022, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 1119.

2020/2021

Toezegging informeren over Country-by-Country reporting

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 55 en p. 57.

De toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2020/21,36 202, nr.7.

2020/2021

Toezegging beleid Belastingdienst t.a.v. schulden en beslagvrije voet

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en hervoverwegingen stroomlijnen Rood-Blauw» van 25 maart 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 24 515, nr. 619.

2020/2021

Toezegging ICT-capaciteit voor uitvoeren nieuw beleid Belastingdienst

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage «Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop uitvoering belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane en Toeslagen» bij de brief «Aanbiedingsbrief Belastingplan» van 22 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 3.

2020/2021

Toezegging uitkomsten haalbaarheidstoetsen ontvlechting

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Stand van zaken ontvlechting en haalbaarheidsonderzoek Galan Groep'' van 16 maart 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31066 nr. 1204.

2020/2021

Toezegging monitoren terugbetaling belastingen

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan via de brief «stand van zaken betalingsregeling corona belastingschulden» van 13 maart. Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1197.

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen terugbetalingen van belastingen gedurende vijfjaarstermijn

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan via de brief «stand van zaken betalingsregeling corona belastingschulden» van 13 maart. Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1197.

2019/2020

Toezegging evaluatie btw elektronische publicaties

Aanhangsel Handelingen II 2019-2020, nr. 4074

De doeltreffend- en doelmatigheid van de verlaging van de btw op e-publicaties is behandeld in de evaluatie van het verlaagde btw-tarief (Kamerstukken II 2022-2023, 32140-151)

2020/2021

Toezegging communicatie over uitvoeringstoetsen

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

De toezegging is afgedaan middels de brief Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane en Toeslagen van 20 september 2022, Kamerstuk II 2021-2022, 36202-6

2020/2021

Toezegging mogelijkheden uitvoeringstoetsen naar voren te halen in de tijd

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

De toezegging is afgedaan middels de brief Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane en Toeslagen van 20 september 2022, ,Kamerstuk II 2021-2022, 36202-6

2020/2021

Toezegging nader onderzoek naar fiscale regelingen in algemene zin

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

De toezegging is afgedaan via Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr 140, Kamerbrief onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen.

2020/2021

Toezegging Monitor Klimaatbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 11

De toezegging is afgedaan in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023Kamerstukken II 2022-2023 36202 nr.3 pagina 47.

2020/2021

Toezegging Verkenning deformalisering aangifteproces

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, pp. 3-4.

Doorlopend:Op 19 april 2023 is de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure. In deze brief is ook de huidige gedeformaliseerde werkwijze van de Belastingdienst bij digitale aangiftebiljetten besproken. Om deze werkwijze te voorzien van een deugdelijke wettelijke grondslag, is wetgeving bij het Belastingplan 2024 aangekondigd. Ook is in deze brief een wetswijziging voor de lange termijn aangekondigd onder de noemer ‘direct aanpassen’. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het formeelrechtelijke heffingssysteem, zoals dat nu volgt uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen, gemoderniseerd en vereenvoudigd kan worden. Het streven is om begin volgend jaar het wetsvoorstel ‘direct aanpassen’ in internetconsultatie tebrengen.

2020/2021

Toezegging Doenvermogen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 3

Bij de ontwikkeling van nieuwe fiscale wet- en regelgeving wordt sinds 2021 de doenvermogentoets toegepast. Hierbij worden eventuele aandachtspunten rondom begrijpelijkheid en doenlijkheid voor burgers en ondernemers in kaart gebracht. Zie o.a. Kamerstuk 31731. Hiernaast wordt ook standaard een adminstratieve lastentoets uitgevoerd.

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling staan, eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in een ministeriële regeling opgenomen compensatieregeling volgt later.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Dit is opgenomen in de twaalfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2022-2023, 31066, nr. 1123.Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor de hardheidsregeling is op 8 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 10). De definitieve ministeriële regeling met die nadere regels is op 1 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 44). De compensatieregeling is in zijn geheel opgenomen in de voorgestelde Wet hersteloperatie toeslagen. Met inwerkingtreding van die wet is er geen noodzaak en grondslag meer voor de ministeriële regeling. Vanwege de werking van artikel 8.6 van dat wetsvoorstel is er ook geen noodzaak meer voor een ministeriële regeling met terugwerkende kracht.

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken d.d. 25 mei om te zetten in een ministeriële regeling. De staatssecretaris beoogt daarbij geen enkel verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. Het i

Kamerstukken II 2020-2021, 35 468, nr. 39.

Hierover is gerapporteerd in de 12e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. PM.De compensatieregeling is in zijn geheel opgenomen in de voorgestelde Wet hersteloperatie toeslagen. Met inwerkingtreding van die wet is er geen noodzaak en grondslag meer voor de ministeriële regeling. Vanwege de werking van artikel 8.6 van dat wetsvoorstel is er ook geen noodzaak meer voor een ministeriële regeling met terugwerkende kracht.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de loop van volgend jaar te onderzoeken in hoeverre een overzicht kan worden gemaakt van enerzijds ouders die in het verleden bij een beroepsprocedure betrokken zijn geweest en anderzijds ouders die zich voor herstel hebben gemeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Hier is over gerapporteerd in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om de invorderingsstrategie te herijken.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen» van 23 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1161

2021/2022

Bereid om uit te laten uitrekenen/uitzoeken wat de (inverdien)effecten zijn van de verlaging van de accijnzen op benzine (met name betrekking tot grenseffecten).

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

Of toeslagenangst een rol speelt bij niet gebruik van toeslagen (voor motie Grinwis, niet-gebruik toeslagen)

Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 93

In de externe evaluatie van de AWIR die in 2022 is uitgevoerd zijn schattingen gemaakt van het niet-gebruik van verschillende toeslagen.  Hieruit concludeert het onderzoeksbureau dat het niet-gebruik van de zorgtoeslag in de periode 2015-2020 constant is gebleven rond de 10-11%. Het niet-gebruik van het kindgebonden budget is over de periode 2016-2020 afgenomen van 17% naar 7%. Het onderzoeksbureau schat het niet-gebruik van de kinderopvangtoeslag in als vermoedelijk beperkt. Niet-gebruik van de huurtoeslag is toegenomen van 10% in 2017 tot 13% in 2020. Deze toename wordt toegeschreven aan het afschaffen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag per 2020. Verder concludeert het onderzoeksbureau dat de kinderopvangtoeslagaffaire niet lijkt te hebben geleid tot meer niet-gebruik.Hiernaast is er in 2021 een pilot gedaan over het niet-gebruik van de zorgtoeslag. Hierbij is een steekproef van niet-gebruikers erop geattendeerd dat zij in het afgelopen jaar recht hadden op de zorgtoeslag. De resultaten wijzen erop dat deze interventie een groot positief effect heeft op het aanvragen van de zorgtoeslag. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat er hierbij geen risico was op terugvorderingen omdat de brief zag op toeslagenrecht over het afgelopen jaar.Uit literatuuronderzoek van het interdepartementale Behavioural Insights Netwerk Nederland (2021) blijkt dat angst, o.a. angst voor terugvorderingen, ook een belangrijke reden kan zijn voor mensen om geen toeslagen te gebruiken, zie o.a. de volgende studie van Simonse et al. (2022).

2020/2021

Toezegging Parlementaire goedkeuring Lelylijn (35.570) (T03236)

Kamerstukken I 2020-2021, T03236, nr.

Er is in diverse brieven, o.a. de brief «Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021» aan de Eerste Kamer op 1 december 2020, ingegaan op de juridische verankering inzake de parlementaire goedkeuring op NGF-projecten. Kamerstukken I 2020-2021, 35 570 XIX, C.

2021/2022

Toezegging opknippen BV's

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opsplitsen vanwege het lage Vpb-tarief en CbCR-statistieken» van 27 september 2022, kenmerk 2022Z17836.In behandeling. In de Kamerbrief van 28 juni 2022 over het monitoren van belastingontwijking (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 294) is aangegeven dat het fiscaal opsplitsen van activiteiten over zelfstandig belastingplichtige lichamen momenteel wordt geanalyseerd. Het resultaat van dit onderzoek zal naar verwachting vóór Prinsjesdag aan de Kamer worden aangeboden.

2021/2022

Toezegging administratieve lasten bij fiets van de zaak

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan: Brief is verzonden. Kamerstukken II 2022/23, 2023Z01934. Administratieve lasten fiets van de zaak | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2021/2022

Toezegging no-cure-no-pay problematiek woningen

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

In behandeling. Opgenomen in Kamerbrief met aanvullende kabinetsreactie op het WODC-rapport "Van beroep in bezwaar, onderzoek naar werkwijze en verdienmodel no cure no pay-bureaus in WOZ en BPM". Brief wordt na het zomerreces aan de Kamer toegestuurd met een afschrift naar de Eerste Kamer.

2021/2022

Wetsvoorstel waarborgen cameratoezicht in tweede kwartaal 2022 indienen. Mocht dit later worden, dan Kamer informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Toezegging afgedaan met de verzending van het wetsvoorstel aan de TK op 21 april 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 36 345

2021/2022

De effecten van de accijnsverlaging in de grensstreek monitoren, en de Kamer in najaar informeren, als ook het Belastingplan naar de Kamer komt.

Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 999

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

Naar aanleiding van de evaluatie van de BOR terugkomen op de aspecten van vermogensverdeling en de vragen van de Kamer hierover.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in de brief  "Kabinetsreactie rapport IBO vermogensverdeling" van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200-IX, nr. 4, en in de brief «Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen» van 9 december 2022,kenmerk 2022Z 24828.

2021/2022

Een analyse maken over de fiscale steun voor verenigingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 april 2023, 2023-0000089250.Kamerbrief bij uitvoering motie over giften aan verenigingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlKamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 110

2021/2022

De Staatssecretaris zal het onderzoek over accijnzen op producten met het Belastingplan aan de Kamer sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

De minister zegt PvdA-Kamerlid Nijboer toe kritisch te kijken naar (de doelmatigheid en doeltreffendheid van) fiscale regelingen. Voor de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd in een plan van aanpak.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000048

De toezegging is afgedaan met de verzending van de Kamerbrief « Aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen» op 7 juli 2023 en de aanbieding van het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr 167.

2021/2022

Toezegging in de Kamerbrief ‘Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda’, om voor de zomer 2023 met een concreet plan van aanpak voor verdere stappen voor vereenvoudiging van het belastingstelsel te komen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000145

De toezegging is afgedaan met de verzending van de Kamerbrief « Aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen» op 7 juli 2023 en de aanbieding van het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr 167.

2022/2023

De Kamer ontvangt binnen zes maanden een brief inzake het onderzoek naar de vliegbelasting, hierin wordt meegenomen: - privéjets - overstappassagiers

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Afgedaan in Kamerbrief Onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen van 07 juli 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 157. Kenmerk: 2023D32081

2022/2023

Naar aanleiding van een vraag van de leden Stoffer en Eppink zeg stas FB toe de Kamer samen met de staatssecretaris van VWS in de eerste helft van 2023 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000243

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 6 juli 2023 "Aanbieding onderzoek naar een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken". Kamerstukken II, 2022-2023, 31532, nr. 283.

2022/2023

Stas FB zegt aan mevrouw Van Dijk toe dat er een brief komt, die hij uiteraard samen met de minister voor Natuur en Stikstof zal schrijven, over de problematiek rondom de fiscaliteit en bedrijfsbeëindiging bij landbouwbedrijven. Hij gaat daar nu niet uitgebreid op in en wijst erop dat er allerlei bestaande regelingen zijn. Die zullen we dan op een rijtje zetten. Dat heeft met name zin als bekend is wat de stoppersregelingen gaan worden in verband met de piekbelasters.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000251

De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief fiscale aandachtspunten bij bedrijfbeëindiging in de agrarische sector van 30 juni 2023. Kamerstukken II 2021–2022, 32 140, nr. 114

2022/2023

Notitie gift uit bv i.v.m. aftoppen giftenaftrek

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000105, nr.

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, 2023-15300 (Kamerbrief over reactie op motie Essers en motie Otten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)  Kamerstukken I 2022-2023, 2023Z12061

2022/2023

De Kamer ontvangt voor het zomerreces 2023 een update over de multilaterale afspraken inzake grensarbeiders op het gebied van fiscaliteit, over de gesprekken en afspraken met België, en een terugkoppeling van de bespreking met België en Duitsland inzake een mogelijke bandbreedte omtrent grensverschillen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000201

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 29 juni 2023 "Verkenning van een breed onderzoek naar boodschappen en grenseffecten en diverse andere toezeggingen". Kamerstukken II 2022/23, 36 202, nr. 144.

2022/2023

De Kamer ontvangt voor het zomerreces 2023 een brief inzake de grenseffecten rondom boodschappen of en zo ja hoe deze gemeten kunnen worden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000205

Deze toezegging is afgedaan met de brief verkenning van een breed onderzoek naar boodschappen en grenseffecten en diverse andere toezeggingen van 29 juni 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 144.

2022/2023

Staatssecretaris De Vries zegt toe binnen veertien dagen schriftelijk te reageren op de vraag van het lid Omtzigt in welke wetten hardheidsclausules zijn opgenomen binnen het ministerie van Financiën, of in ieder geval de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000077

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief Hardheidsclausules bij belastingen en invordering van 24 maart 2023.Kamerstukken II 2022/23, 31066, nr. 1209.

2022/2023

De staatssecretaris komt voor 1 mei een brief over de aanpak ten aanzien van de overbruggingsregeling met betrekking tot box 3.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000010

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief van 26 april 2023 "verfijning box 3".Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 153.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Inge van Dijk en De Jong in april een brief te sturen over de laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000006

De toezegging is afgedaan met de brief die op 1 juni 2023 verzonden is: Kamerbrief voortgang laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlKamerstukken II, 2022/2023, 31066 nr.1240

2022/2023

De staatssecretaris zal het wetsvoorstel ten aanzien van Pijler 2 voor het zomerreces aan de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Wetsvoorstel is 31 mei 2023 naar TK verzonden, Kamerstuknummer II 2022-2023, 36369, nr. 3

2022/2023

De minister van Financiën zegt aan de Kamer toe dat er voor het zomerreces een ambtelijk rapport komt waarin alle fiscale regelingen worden getoetst op doeltreffendheid en doelmatigheid, de noodzaak tot overheidsingrijpen, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en het beroep op het doenvermogen van burgers.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 069

De toezegging is afgedaan met de verzending van de Kamerbrief « Aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen» op 7 juli 2023 en de aanbieding van het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr 167.

2022/2023

Toezegging Afschrift sturen van rapport over onderzoek naar vliegbelasting

Kamerstukken I 2022-2023, T03615, nr.

Afgedaan in Kamerbrief Afschrift brief Tweede Kamer onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen verstuurd op 10 juli 2023 met Kamerstuknummer 2022-2023, 36.202

2022/2023

Toezegging Bij de besluitvorming voor de Voorjaarsnota wordt direct de fiscale wetgevings- en beleidsagenda gedeeld

Kamerstukken I 2022-2023, T03616, nr.

Aan de toezegging is met de verzending van de FBUA (Kamerstukken I 2022-2023, 32 140 Q.) op 8 mei voldaan. De FBUA is zo kort mogelijk na de VJN verstuurd.

2022/2023

Toezegging Gesprek Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en monitoren geefgedrag n.a.v. aanpassing periodieke giftenaftrek-regeling

Kamerstukken I 2022-2023, T03622, nr.

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, 2022-2023,15300 (Kamerbrief over reactie op motie Essers en motie Otten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

2022/2023

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 een brief inzake het btw-gat, of in ieder geval inzake de btw-problematiek.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 200

Afgedaan in Kamerbrief over appreciatie VAT Gap 2022 report van 20 februari 2023. Kamerstukken II, 2022-2023, 32140 nr. 147

2022/2023

Binnen twee weken zal de staatssecretaris in een eerder toegezegde brief over de BOR de diverse vragen die zijn gesteld over de BOR meenemen en ook het antwoord daarop.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 221

De toezegging is afgedaan in de op 29 juni 2023 verzonden  Kamerbrief «Uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen»Kamerstukken II 2022/23, 32637-570en Kamerstukken I 2023/23, 36202, nr. Z

2022/2023

Staatssecretaris van Rij zegt toe binnen twee weken het concept van het profiel van een kwartiermaker fiscale rechtshulp naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 224

Deze toezegging is afgedaan met brief en bijlage «Profiel Kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden» van 27 juni 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1251

2022/2023

De staatssecretaris zal, na bespreking in het kabinet, nog voor de zomer de resultaten van de doorlichting van de fiscale regelingen naar de Kamer sturen, inclusief informatie over het verdere proces.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 230

De toezegging is afgedaan met de verzending van de Kamerbrief « Aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen» op 7 juli 2023 en de aanbieding van het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr 167.

2022/2023

Toezegging Voorstel vereenvoudigen fiscale regelingen in eerste helft 2023 (36.202)

Kamerstukken I 2022-2023, T03650, nr.

De toezegging is afgedaan met de verzending van de Kamerbrief « Aanbieding ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen» op 7 juli 2023 en de aanbieding van het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen. Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr 167.

Tabel 98 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2013/2014

Toezegging vereenvoudiging fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten

Kamerstukken II 2013-2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

De minister voor Langdurige zorg en Sport heeft op 15 september 2022, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, het rapport van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet komt met Prinsjesdag met een inhoudelijke reactie op dit rapport.

2017/2018

Toezegging bij volgende evaluatie eigenwoningregeling ook werking afschaffen wet Hillen meenemen

Handelingen II 2017-2018, nr. 25, item 9, p. 8

Wordt meegenomen in de eerstvolgende evaluatie van de eigenwoningregeling.

2019/2020

Toezegging monitoren documentatieplicht

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 18

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

Toezegging effecten artikel 16:7 in voortgangsrapportage (grensoverschrijdende constructies)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 255, nr. C, blz. 6

In behandeling.

2019/2020

Toezegging informeren over actualisatie forfaits

Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 68

4 forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio zijn met het Belastingplan 2023 geactualiseerd. 2 forfaits in de BPM zijn met de Eindejaarsregeling 2022 geactualiseerd.Eind 2022 is de evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten gepubliceerd, dit onderzoek heeft betrekking op 1 forfait. Op 5 juli 2023 is de evaluatie van de onbelaste reiskostenverrgoeding openbaar gemaakt. Dit onderzoek heeft betrekking op 2 forfaits. Voor beide onderzoeken volgt nog een kabinetsreactie.Voor de overige 20 te actualiseren forfaits loopt nog onderzoek.

2019/2020

Toezegging informeren EK over effecten documentatieverplichting op administratieve lasten

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, p. 22

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging informeren voortgang actualisatie forfaits

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

4 forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio zijn met het Belastingplan 2023 geactualiseerd. 2 forfaits in de BPM zijn met de Eindejaarsregeling 2022 geactualiseerd.Eind 2022 is de evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten gepubliceerd, dit onderzoek heeft betrekking op 1 forfait. Op 5 juli 2023 is de evaluatie van de onbelaste reiskostenverrgoeding openbaar gemaakt. Dit onderzoek heeft betrekking op 2 forfaits. Voor beide onderzoeken volgt nog een kabinetsreactie.Voor de overige 20 te actualiseren forfaits loopt nog onderzoek.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Mulder na het zomerreces te informeren over het aan de Kansspelbelasting onderwerpen van online aanbieders.

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

In behandeling. Dit aspect wordt meegenomen in de evaluatie van kansspelen op afstand die staat gepland voor 2024.

2020/2021

Toezegging Klimaat EV stimulering/laadpalen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 85

In het najaar van 2022 is een tussenevaluatie van het stimuleringsbeleid van emissievrije personenauto's uitgevoerd. Deze tussenevaluatie is in het eerste kwartaal van 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De eindevaluatie is voorzien in 2024. In beide evaluaties zal  ook aandacht worden besteed aan de investeringszekerheid voor eigenaren van laadinfrastructuur en emissievrije personenauto's.

2020/2021

Toezegging Structureel verlies

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 115-116 en 117 en 127

Het onderzoek wordt eind 2023 naar de Kamer verzonden.

2020/2021

Toezegging Belastingheffing EU

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Evaluatie OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 576, nr. 6, p. 36

In behandeling. Evaluatie is gepland in 2024.

2020/2021

Toezegging Vrijstelling voor scholing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 7

Evaluatie wordt nu opgestart en zal worden afgerond in 2024.

2020/2021

Toezegging earningsstrippingsmaatregel / hybride mismatches

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 16

In behandeling. Vooralsnog geen signalen bekend dat de samenloop tot problemen leidt. De wenselijkheid van wetsaanpassing wordt nader bezien.

2020/2021

Toezegging Evaluatieverslagen KOT

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742

Dit is een lopende toezegging, de evaluatie zal niet voor 2024 plaatsvinden.

2018/2019

Toezegging Wetsvoorstel inzake de informatiebeschkking

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 51, p.7

Onderzoek naar het functioneren van de informatiebeschikking loopt; resultaten onderzoek worden verwacht in het najaar van 2023.

2019/2020

Toezegging Administratieve lasten ATAD2 meenemen in monitoring maatregelen belastingontwijking

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 22.

De maatregelen uit ATAD2 zijn in werking getreden per 1 januari 2020. Betrouwbare uitspraken over de impact kunnen worden gedaan naarmate enige tijd is gevorderd en ervaring is opgedaan. De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb zullen daarom worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging Code voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote bedrijven

Kamerstukken I 2020-2021, T03237, nr.

In behandeling.

2019/2020

Toezegging Evalueren effectiviteit UBO-register (35.179) (T02976)

Kamerstukken I 2019-2020, T02976, nr.

In behandeling. Er is een periodieke gebruikersraad UBO-register waaraan onder andere Transparency International deelneemt. Daarnaast zal één jaar na de vulling van het UBO-register de privacy-impact worden geëvalueerd. Daar wordt deze toezegging ook in meegenomen.

2019/2020

Toezegging Overzicht implementatie van het UBO-register in verschillende Europese lidstaten (35.179) (T02979)

Kamerstukken I 2019-2020, T02979, nr.

Aan een overzicht van hoe het UBO-register binnen EU-lidstaten is geïmplementeerd in relatie tot kerkgenootschappen wordt nog gewerkt. Dit zal naar verwachting na de zomer gereed zijn en aan uw Kamer worden toegezonden.

2020/2021

De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe om zijn standpunt ten opzichte van artikel 116 van het verdrag inzake de werking van de Europese Unie met de Kamer te delen, nadat hij de analyse of het voorstel van de Europese Commissie heeft ontvangen over de rol van artikel 116 van het werkingsverdrag in relatie met belastingstelsels.

Kamerstukken I 2020-2021, 35711-T03242, nr.

Kan pas in behandeling worden genomen nadat de analyse of het voorstel van de Europese Commissie is ontvangen.

2021/2022

Varianten voor nieuw stelsel met bijbehorende uitvoeringseffecten en update van de varianten die er nu liggen: tweede helft kabinetsperiode (VKC FIN - o.a. Matoug, Grinwis, Van Dijk)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

De aanpak is in december 2022 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd en de tussenrapportage op 30 juni jl. De eindrapportage zal - zo is het streven - naar beide Kamers worden gestuurd in het eerste kwartaal van 2024.

2022/2023

Toezegging om na inwerkingtreding, en zodra data beschikbaar is, inzicht te verschaffen in de gevolgen van deze maatregel (in het bijzonder voor probleemgevallen en of het invorderingsinstrumentarium voldoet) Idsinga (VVD)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

De wetgeving zal volgens planning geëvalueerd worden in 2026, als er voldoende aangiften binnengekomen zijn.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zegt toe aan het lid Maatoug in de evaluatie van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap expliciet mee te nemen of zich situaties voordoen waarin voldoende cash aanwezig is in een vennootschap waardoor deze structuren niet noodzakelijk zouden zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000012

De wetgeving zal volgens planning geëvalueerd worden in 2026, als er voldoende aangiften binnengekomen zijn.

2022/2023

Stas FB zegt aan de heer Nijboer toe dat dat de betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting kan vervallen op 1 januari 2024. Wij zullen hiernaar kijken bij de voorjaarsbesluitvorming.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000214

Bij de voorjaarsbesluitvorming is gekeken naar het laten vervallen van de betalingskorting. Met het Belastingplan 2024 wordt door het demissionaire kabinet voorgesteld om de betalingskorting bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting te laten vervallen.

2022/2023

Stas FB zegt toe aan het lid Romke de Jong om de baby-bv op te nemen in de inventarisatie van de belastingconstructies waarmee hij aan de slag gaat (dat is een nieuwe agenda).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000230

De constructie met de baby-bv maakt deel uit van het traject 'aanpak belastingconstructies'. In de zomer van 2023 worden de resultaten van dit traject gecommuniceerd.

2022/2023

Stas FB zegt toe in EU-verband aandacht te vragen voor een accijns op e-sigaretten. Hij zal de Kamer informeren over de voortgang.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000239

De verwachting is dat de Europese Commissie met een voorstel tot wijziging van de Richtlijn tabaksaccijns komt, onzeker is wanneer dit zal zijn. De kans is daarbij groot dat de Europese Commissie voorstelt om e-sigaretten in het voorstel op te nemen. Hiervoor is aandacht gevraagd op meerdere niveaus. Het kabinet zal de Kamer hierover informeren met het BNC-fiche.

2022/2023

De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe dat voor april 2023 geïnventariseerd wordt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot inflatieneutrale belastingheffing.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000101, nr.

In behandeling

2022/2023

De Kamer zal een brief ontvangen over de vervolgstappen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningbezit en het tijdpad richting 2031.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

In de FBUA 2023 is de volgende tekst opgenomen: «In de vorige beleids- en uitvoeringsagenda heb ik aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen te ontwikkelen. Ik wil in deze visie inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de reeds bestaande onderzoeken in samenhang betekenen. Ik streef ernaar om mijn visie in de loop van 2024 aan uw Kamer te doen toekomen.»Gelet op de demissionaire status van dit kabinet zal nog worden bezien op welke wijze het thema eigenwoningregeling wordt geadresseerd.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zal de Kamer bij Voorjaarsnota 2023 inzicht verschaffen in de ontwikkeling van belasting op arbeid en kapitaal (voornamelijk toegespitst op box 2), en wat nodig is om daarin een evenwicht te bereiken. Daarbij worden ook de dga’s meegenomen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

In het Belastingplan 2024 wordt de belastingdruk op (het inkomen uit) de verschillende vermogenssoorten voor en na besluitvorming inzichtelijk gemaakt evenals de belastingdruk op het inkomen van verschillende type werkenden. Daarbij wordt de oorzaak van verschillen in belastingdruk in tekst toegelicht

2022/2023

Herijking i.v.m. (mogelijk) vervolg op geprioriteerde knelpunten

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000046

De Kamer wordt hier op Prinsjesdag nader over geïnformeerd.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt het lid Van der Lee toe na de bespreking met staatssecretaris VWS maar voor de zomer de Kamer een brief te sturen over het SEO onderzoeksrapport over 0% BTW op groente en fruit.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000010

Op Prinsjesdag stuurt de staatssecretaris een Kamerbrief over het SEO-rapport over een btw-nultarief op groente en fruit.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt het lid Inge van Dijk toe in de brief over de vereenvoudiging van fiscale wetgeving in te gaan op de gevolgen hiervan voor de ICT.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Het kabinet was voornemens in een brief over de aanpak van fiscale regelingen tevens in te gaan op de gevolgen van vereenvoudiging van fiscale wetgeving voor de ICT. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe en wanneer hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

De minister zal met de minister van Justitie verkennen of de grensbedragen voor controlerende accountants kunnen worden geïndexeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000011

In behandeling. In de Kamerbrief ter aanbieding van de zesde voortgangsrapportage toekomst kwartiermakers, heeft de minister de TK geinformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2022-2023, 33977, nr. 45). Naar verwachting kunnen wij de Kamer in de loop van 2023 nader informeren over de aanpassing van de grensbedragen.

2022/2023

De staatssecretaris zal de Kamer na afstemming met het kabinet in de zomer 2023 per brief informeren over de vervolgstappen met betrekking tot de keuzes voor de toekomst van box 3 en daarbij onder andere een vergelijkend overzicht geven van de kostenderving van de verschillende opties.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 042

Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving van het toekomstige stelsel van box 3. Op het moment dat conceptwetgeving in consultatie kan gaan, wordt de Tweede Kamer door middel van de toegezegde brief geïnformeerd. Naar verwachting is dat in de zomer.

2022/2023

De staatssecretaris zal na afstemming met het kabinet de Kamer uiterlijk voor Prinsjesdag 2023 nader informeren over het verbeteren van de massaal-bezwaarprocedure.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 040

De Kamer heeft op 19 april 2023 een brief ontvangen inzake de stand van zaken van motie Grinwis. Uiterlijk op Prinsjesdag wordt de Kamer nader geïnformeerd.

2022/2023

Toezegging Afschrift toesturen van de concrete berekening van de belastingpercentages in box 3

Kamerstukken I 2022-2023, T03614, nr.

Doorlopend. De forfaitaire rendementspercentages in box 3 en de berekeningswijze worden jaarlijks naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze berekening zal tevens jaarlijks aan de Eerste Kamer worden toegezonden.

2022/2023

Toezegging Brief met uitleg over accijns plezierjachten, accijns beroepsvaart, kerosine luchtvaart, kwestie rode diesel

Kamerstukken I 2022-2023, T03617, nr.

Toezegging wordt meegenomen in het overzicht en de toelichting op fossiele subsidies dat wordt opgenomen als bijlage bij de Miljoenennota 2024.

2022/2023

De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), toe dat hij in een brief zal terugkomen op overleg met de minister van Klimaat & Energie over of er haast gemaakt kan worden met het onderzoek naar de CO2-prijs, zodat eerder dan bij het Belastingplan 2024 wetsvoorstellen daarover kunnen worden ingediend.

Kamerstukken I 2022-2023, T03618, nr.

We komen terug op de toezegging in het BP2024 bij de verhoging minimum CO2-prijs.

2022/2023

Toezegging Evaluatie giftenaftrek als fiscale regeling

Kamerstukken I 2022-2023, T03621, nr.

De evaluatie zal naar verwachting eind 2023 worden opgeleverd.

2022/2023

Toezegging Voorbereiding in deze kabinetsperiode van een herziening van het belastingstelsel

Kamerstukken I 2022-2023, T03623, nr.

Het kabinet was van plan in het derde kwartaal 2023 met een Kamerbrief te komen waarin een nieuw Bouwstenen-traject zou worden aangekondigd. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe om na de zomer de monitoring van de liquidatie-effecten en de eventuele behoefte aan een evaluatie schriftelijk met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 226

In behandeling. De planning om deze toezegging mee te nemen in de monitoringsbrief.

2022/2023

De staatssecretaris zegt de Kamer toe om bij Prinsjesdag 2023 de Kamer te informeren over hoe de bouwstenennotitie over het nieuwe belastingstelsel eruit komt te zien.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 228

Het kabinet was van plan in het derde kwartaal 2023 met een Kamerbrief te komen waarin een nieuw Bouwstenen-traject zou worden aangekondigd en waarin onderhavige toezegging ook in mee zou kunnen lopen. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

De staatssecretaris zal op een rij zetten wat andere landen doen op het gebied van exit tax.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 259

Momenteel worden de volgende overzichten opgesteld:1. Een overzicht met fiscale regelingen die andere landen hanteren voor emigrerende inwoners.2. Een overzicht met landen met aan relatief laag nominaal tarief voor de inkomstenbelasting, waar mogelijk aangevuld met ruime fiscale regelingen.Beide overzichten zullen mogelijk relevante inzichten bieden. Naar verwachting zullen deze overzichten voor het herfstreces aan de Kamer kunnen worden gestuurd. Daarnaast wordt ambtelijk verkend hoe de belastingheffing op zogenoemde «high net worth individuals» binnen OESO- of EU-verband opgebracht kan worden.

2022/2023

Toezegging Bij belastingplan 2024 nog eens kijken naar mogelijkheid verhoging vrijwilligersbijdrage (36.202)

Kamerstukken I 2022-2023, T03644, nr.

In behandeling. In het kader van het Belastingplan 2024 wordt hiernaar gekeken en komen wij voor Prinsjesdag op terug.

2022/2023

Toezegging Terugkomen op optie meerdere schijven en tarieven bij vervolgnotitie vermogensverdeling/vermogensaanwasbelasting (36.202)

Kamerstukken I 2022-2023, T03648, nr.

In behandeling

2022/2023

Toezegging Verduidelijken wettekst per 2024 m.b.t. partnerregeling overbruggingswet box 3 (36.202)

Kamerstukken I 2022-2023, T03649, nr.

Deze toezegging is nagekomen door de verduidelijking van de wettekst m.b.t. de partnerregeling in box 3 in het wetsvoorstel Belastingplan 2024 op te nemen.

2022/2023

Na 1 januari 2024 komt Stas schriftelijk terug op het effect van Pijler 2. Dit heeft hij toegezegd in het kader van bericht dat Unshell hopelijk onder Spaans vz schap wordt afgerond en ook nav vraag over nationale kop publieke cbcr.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Het kabinet zal in de eerstvolgende monitoringsbrief belastingontwijking (oktober 2023) ingaan op de manier waarop de effecten van Pijler 2-wetgeving worden gemeten.

Tabel 99 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2017/2018

Toezegging evaluatie afwikkelingsproces van rentederivatendossier breder te trekken

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 22

Afgerond wat betreft rentederivaten. De evaluatie naar het afwikkelingsproces is op 24 mei 2022 naar de Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2021/22, 29 507 nr. 159.Afgerond m.b.t. beleggingsverzekeringen. Bij brief van 28 juni 2019 is de TK geïnformeerd over de lessen die kunnen worden getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Kamerstukken II 2018/19, 32 013, nr. 218.

2018/2019

Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8, p. 23-24

Afgedaan in verslag van de Ecofinraad op 13-14 maart, Kamerstuknummer 21501-07-1942.De consultatiesessies van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn op 19 oktober jl. van start gegaan. Hierbij zullen veel onderwerpen aan bod komen, waaronder de numerieke vereisten binnen de preventieve arm, waar het structureel saldo onderdeel van is. Nederland zet zich in deze gesprekken in langs de bestaande Nederlandse lijn gezien de demissionaire status van het kabinet, waaronder de verbetering van de voorspelbaarheid en transparantie van de SGP-doelstellingen. In de toegezegde SGP-brief, welke uiterlijk in december naar het parlement wordt gestuurd, zal het kabinet verder ingaan op de bruikbaarheid van het structureel saldo.

2018/2019

Toezegging meenemen Algemene RekenKamer bij evaluatie Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Tussentijdse evaluatie Invest-NL» van 8 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 85 123, nr. 40.

2019/2020

Toezegging monitoren effect toezicht op kleine cryptopartijen

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Evaluatie Regeldruk AMLD5» van 16 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31 477, nr. 88.

2019/2020

Toezegging monitoren hoge toezichtskosten en registratieplicht kleine cryptobedrijven

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Evaluatie Regeldruk AMLD5» van 16 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31 477, nr. 88.

2019/2020

Toezegging risico's verduurzamingspakketten beleggingshypotheken

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgedaan middels de Verzamelbrief "toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023" van 15 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32545-191.

2020/2021

Toezegging nevenactiviteiten accountants als hoogleraar

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

2020/2021

Toezegging reactie onderzoek gecontroleerde entitieiten

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

2020/2021

Toezegging verzoeken DNB en AFM beleidsregel toetsing bestuurders schikkingen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

Afgedaan middels de Verzamelbrief 'toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023 van 15 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32545-191.

2020/2021

Toezegging ontwikkeling scenario's begrotingslogica

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

De toezegging is afgedaan in de Miljoenennota 2023 van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 1.

2020/2021

Toezegging NVB en voorkomen sluiting rekeningen in 2021

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgedaan. De toezegging ziet op de afspraak van de banken om geen rekeningen te sluiten in 2021.De VS heeft eind 2022 nadere richtlijnen uitgebracht over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit.Bestaande bankrekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend zijn uitgezonderd van deze verplichting tot en met 2024. De VS hebben aangegeven toe te werken naar permanente richtlijnen voor de periode ná 2024. Kamerstukken II 2022-2023, 25087, nr.315.

2020/2021

Toezegging meerjarig gelaagder inzicht in mate waarin uitgaven juridisch verplicht zijn

Tweede Kamer, Commissiedebat Begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2020A06101

Afgerond. De Rijksbegrotingsvoorschriften vragen in model 1.33d departementen om aanvullend op de budgettaire tabel de verplichtingen uit te splitsen en nader toe te lichten, zie https://rbv.rijksfinancien.nl/modellen/2023/begroting/1-33d.

2020/2021

Toezegging transparantie en oppakken voorbeelden MVO

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

Meegenomen in totstandkoming Nota Deelnemingenbeleid 2022 van 1 juli 2022. Kamerstulken II 2021-2022, 28165-370.Kamerbrief Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2020/2021

Toezegging verzenden overzicht eisen Europese Commissie m.b.t. lening vs. vermogenssteun

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

Kapitaalverzoek KLM is ingetrokken. Eisen EC bij vermogensteun behandelt tijdens (vertrouwelijke) briefing en opgenomnen (vertrouwelijke) Kamerbrieven. Wat betreft de staatssteunregels rond bonussen, zie Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, 34.

2020/2021

Toezegging opsomming inspanningen voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In september 2022 is de beleidsagenda aanpak witwassen naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022-2023, 31 477, nr. 80). Daarmee is deze toezegging afgedaan.

2020/2021

Toezegging regels omtrent vergoeding bij vervroegd aflossen hypotheek.

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

Deze toezegging is afgedaan in de brief:Kamerbrief toezeggingen vergoeding bij vervroegd aflossen en rentevrije hypotheken | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlKamerstukken II 2021-2022, 32545-155

2020/2021

Toezegging actieplan Fintech

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Toezegging is afgedaan. Een update van het Fintech actieplan is op 13 oktober 2021 verstuurd. Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 32013, nr. 250. De minister heeft toegezegd een nieuw FinTech-onderzoek uit te voeren en de Kamer te informeren over de uitkomsten.

2020/2021

Toezegging brief nummerportabiliteit

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgedaan met de Kamerbrief MOB jaarrapportage 2022 van 20 juni 2023. Kamerstukken II 2022-2023 27863, nr. 140.

2019/2020

Toezegging onderzoek naar juridische kwaliteit van opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 527, blz. 1

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand-van-zakenbrief» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de samenwerking tussen de Belastingdienst en Toeslagen met de opdrachtgevers te verbeteren .

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is in behandeling en zal worden afgedaan in de stand van de uitvoering.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe burgerpanels op te richten.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100

2020/2021

Plan van aanpak communicatiestrategie

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan. De Kamer is in de Kamerbrief «Stand van zaken maatregelen kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag» van 29 juni 2021 geinformeerd over de communicatiestrategie en de visie op schulden.Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 60

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om burgers beter te informeren over het incassoproces.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voortgang op toezeggingen herijking invorderingssstrategie en heroverwerging Stroomlijnen Rood-Blauw» van 25 maart 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 24515, nr. 619.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de voortgang van de cultuurverandering bij de Belastingdienst te monitoren.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100

2021/2022

De analyse op basis van het AP-advies inzake uitbreiding van gegevensuitwisseling met de TK delen, tegelijk met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat op 21/10 is ingediend bij de TK. Kamerstukken II 2022-2023, 36 228, nr. 3.

2020/2021

Toezegging Stand van zaken werkgaranties delen met de Eerste Kamer

Kamerstukken I 2020-2021, T03225, nr.

Overgedragen aan SZW

2021/2022

De staatsecretaris zal het aan de Kamer melden zodra er duidelijkheid is over de Amerikaanse situatie.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is doorlopend en wordt middels Kamerbrief afhandeld, zie Kamerstukken 2021-2022, 25087, nr. 297 en Kamerstukken 2021-2022, 25087, nr. 298.

2020/2021

2e Termijn – De heer Raven (OSF-fractie) vroeg of de minister van Financiën wil toezeggen om die schulden in elk geval niet te betrekken in de beoordeling van mogelijke exportplannen die men heeft met ondersteuning van het fonds. Toegezegd dat: dit als aandachtspunt mee te geven.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is niet gedaan. Is ook niet terug te vinden in het toezeggingenoverzicht van de Eerste Kamer bij behandeling van de Machtigingswet: Toezeggingen bij Machtigingswet oprichting Invest International (35.529) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

2021/2022

De minister zal in gesprek gaan met de banken over de oorzaken van de dalende cijfers en kijken of alle groepen in beeld zijn. Dat is naar aanleiding van de vragen van de heer Idsinga. Er zal gekeken worden of de banken informatie kunnen geven om te kijken of we alle groepen voldoende in beeld hebben.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

De toezegging is afgedaan met de Kamerbrief laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021. Kamerstukken II, 2021–2022, 25 087, nr. 290.

2021/2022

Toegezegd wordt om in het kader van verbetering van de dienstverlening aan toeslaggerechtigden te kijken naar de rekenhulp en het makkelijker vindbaar maken van hulp in de buurt

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270)

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe met betrekking tot de kapitaalmarktunie, de positie van het mkb en de administratieve lasten goed in de gaten te houden.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

De toezegging om rekening te houden met de positie van het mkb en de administratieve lasten bij de ontwikkeling van de kapitaalmarktunie, kan worden afgedaan omdat dit standaard wordt meegenomen bij de beoordeling van nieuwe Commissievoorstellen (in de zogeheten BNC-fiches). Zie o.a. Kamerstukken II 2021/22, 22 112, nr. 3264; Kamerstukken II 2021/22, 22 112, nr. 3265; en Kamerstukken II 2021/22, 22 122, nr. 3267).

2021/2022

De minister zegt toe om de Kamer in het voorjaar dan wel rondom de Nota Deelnemingenbeleid nader te informeren over de voortgang rond de gesprekken over de investeringsagenda van TenneT.

Kamerstuk 28165, nr. 381

Afgedaan in de Kamerbrief van 28 november 2022 (Kamerstuk 28165, nr. 381)

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met de directies van de online kansspelaanbieders over het toepassen van wettelijke tijdslimieten en de Kamer hierover nader te informeren. Daarin wordt ook de coronacontext meegenomen (d.w.z. dat door verveling zijn jongeren meer zijn gaan gokken)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022» van 19 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 28 165, nr. 369.

2021/2022

Kamerbrief Verbeteragenda Integriteit Douane

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken periodieke screening. In de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 63) is de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken periodieke screening medewerkers.

2021/2022

Brief over onderzoeken en evaluaties op het terrein van het voorkomen van witwassen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In september 2022 is de beleidsagenda aanpak witwassen naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022-2023, 31 477, nr. 80). Daarmee is deze toezegging afgedaan.

2021/2022

Compensatieregeling ABN AMRO m.b.t. variabele rente aan de orde stellen bij ABN AMRO en NLFI.

Handelingen II 2021-2022, nr. 46, item 4

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van ABN AMRO en NLFI.

2021/2022

Hervorming van de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. (Brief Beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën -Toeslagen en Douane)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd in de brief Stand van zaken Toeslagen van 21 december 2022 (31066-1154).

2021/2022

De minister stuurt op korte termijn een brief over de effecten van de reeds getroffen financiële sancties tav bijvoorbeeld de omvang van de bevroren tegoeden, waarin minister ook ingaat op de keuzes die trustsectoren maken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan met Kamerbrief «Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van -en toezicht op- de sanctiemaatregelen die zijn aangenomen als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne» van 31 maart 2022 (Kamerstuk 36 045, nr, 55)

2021/2022

In VGR Kamer informeren over stand van zaken aanpak integriteit, en de (on)mogelijkheden van AIVD-screening

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 1 december 2022 is de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 63). In deze brief is aangegeven dat de minister van JenV in haar brief van 4 november 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 29911, nr. 379) de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over het integrale plan voor de aanpak van drugssmokkel via grote logistieke knooppunten. Onder meer is daarin aangegeven dat het gericht meer gebruik maken van screening bij hoogrisicofuncties één van de (samenhangende) verbeterkansen is die in dit kader momenteel worden onderzocht.

2021/2022

In VGR Kamer informeren over stand van zaken aanpak namaakgoederen (mede n.a.v. rapport Europol/patentkantoor)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

Op 1 december 2022 is de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 63). In deze brief is ingegaan op de rol en activiteiten van de Douane in het kader van de aanpak van namaakgoederen.

2021/2022

Kamer informeren m.b.t. ondernemerszorgen over verlengde navorderingstermijnen; zo mogelijk in VGR, maar in elk geval voor de zomer

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op het punt van de zorgen over de verlengde navorderingstermijnen. Op 1 december 2022 is de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 63). Daarin is aangegeven dat de gesprekken met VNO-NCW nog steeds lopen.

2021/2022

Kamer op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. Oekraïne in relatie tot de Douane; in VGR of een andere (kabinetsbrede) brief over dit onderwerp.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

In diverse brieven van de minister van Buitenlandse Zaken over sanctienaleving en handhaving is, onder meer, ingegaan op de rol van de Douane hierin:- brief van 6 april 2022: Kamerstukken II 2021-2022, 36045, nr. 61.- brief van 13 mei 2022: Kamerstukken II 2021-2022, 36045, nr. 72.- brief van 6 juli 2022: Kamerstukken II 2021-2022, 36045, nr. 104.- brief van 4 november 2022: Kamerstukken II 2022-2023, 36045, nr. 120.Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op het onderwerp sanctiemaatregelen Rusland en Belarus. Op 1 december 2022 is de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 63). Hierin is verwezen naar de brieven van de minister van Buitenlandse Zaken.

2021/2022

Kamer op de hoogte houden van ontwikkelingen en uitdagingen m.b.t. implementatie DWU; in VGR of separate brief

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken implementatie DWU. In de tweede stand van zakenbrief Douane 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 63) is de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het onderwerp IT voor implementatie van het Douanewetboek van de Unie (DWU).

2021/2022

Aan diegenen die een box 3-aangifte moeten doen, communiceren dat de aanslag pas wordt opgelegd bij overeenstemming over de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken box 3» van 5 september 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 136.

2021/2022

De Staatssecretaris zegt toe in de beleids- en uitvoeringsbrief terug te komen op het verkorten en intensiveren van de controles in het MKB.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100.

2021/2022

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zal uw Kamer nader informeren over de signalering in het PwC onderzoek Effecten FSV MKB dat bij circa 4.300 ondernemers dan wel familieleden van ondernemers die ook in Informatiesysteem Klantbehandeling (IKB) en Klant Relatiebeheer Belastingen (KRB) stonden, de toeslag is stopgezet.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

zie brief (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1231)

2021/2022

Op dit moment wordt onderzocht hoe kan worden omgegaan met de invordering bij mensen met vorderingen uit 2016 of eerder. Uw Kamer wordt geïnformeerd zodra hier meer zicht op is.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan door middel van de brief van 17 juni 2022 van A. de Vries, staatssecretaris van Financiën, met titel ‘Stand van zaken Toeslagen’ (Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1053).

2021/2022

Brief over verloop intermediair experiment

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgerond. De toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief bij 4e voortgangsrapportage Kwartiermakers accountancy sector» van 20 juli 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 33977, nr. 29

2021/2022

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren en op de hoogte houden van de taxonomie en in hoeverre de randen van de verklaring daarin worden opgezocht

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000161

Afgedaan in Kamerbrief «uitwerking COP26-verklaring»Kamerstukken II 2022-2023, 31793-230.

2021/2022

De Staatssecretaris zal rapporteren over de uitbreiding van de scope. (COP26-verklaring red.)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000167

Afgedaan in Kamerbrief «uitwerking COP26-verklaring»Kamerstukken II 2022-2023, 31793-230.

2021/2022

De Staatssecretaris zal in het tweede kwartaal van het komende kalenderjaar ingaan op de einddata voor de uitzonderingen van de exportkredietverzekeringen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000173

Afgedaan in Kamerbrief «uitwerking COP26-verklaring»Kamerstukken II 2022-2023, 31793-230.

2021/2022

De Staatssecretaris heeft ook een rapportage toegezegd over de ontwikkeling van het aantal banen daaromheen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000179

Afgedaan in Kamerbrief «uitwerking COP26-verklaring»Kamerstukken II 2022-2023, 31793-230.

2021/2022

De Staatssecretaris komt na de zomer, in Q3, met de lessons learned en de onafhankelijke review over Mozambique en de veiligheidssituatie daaromheen en De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de opdracht die aan de externe partij voor de onafhankelijke review wordt gegeven, in overleg met BuHa-OS.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000185

Afgedaan middels het verstrekken van het Rapport 'Onafhankelijke Review Naar de Beoordeling Van de Veiligheidssituatie bij de Exportkredietverzekering (ekv) Verstrekking voor het LNG project in Mozambique, Kamerstukken II 2022-2023, 26485-424.

2020/2021

Toezegging uit de Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over de uitzending «Verenigingen bezwijken onder strenge regels»

 

De toezegging is afgedaan, Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over de uitzending 'Verenigingen bezwijken onder strenge regels’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal Kamerstuknummer 2022Z02834.

2020/2021

De publicatie van de resterende aanvullende voorbereidingsdossiers en de aan de ADR aangereikte documenten op het informatiepunt KOT is uiterlijk dit najaar voorzien.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

Afgedaan in de brief van 29 maart 2023 Stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr.118).In de Q4-22 Voortgangsrapportage hersteloperatie Toeslagen van 3 februari 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr.1165 ) is hierover opgenomen: Deze toezegging bevindt zich in de afrondende fase. Uiterlijk in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende deze toezegging.

2021/2022

Het kabinet is voornemens om de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen in te trekken op het moment dat de Wet hersteloperatie Toeslagen door beide Kamers is aanvaard

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000226

Afgerond. Bij brief van 9 maart 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 35957-15)  is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de wet is ingetrokken.

2021/2022

Zoals toegezegd zullen wij uw Kamer uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 per brief informeren over de voortgang van de aansluiting van kinderopvangorganisaties op gegevenslevering

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 26 april 2023 Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1219).

2021/2022

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel OFM 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen & Douane toegezegd samen met de staatssecretaris van Sociale en Werkgelegenheid – vanuit het verbetertraject kinderopvangtoeslag – te kijken naar de mogelijkheid om alle ouders (standaard) inzicht te geven in de gegevens die Toeslagen ontvangt van kinderopvangorganisaties

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 26 april 2023 Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1219).

2021/2022

Binnen het verbetertraject kinderopvangtoeslag wordt verkend hoe de resultaten en aanbevelingen toegepast kunnen gaan worden. Daarover wordt u in de volgende voortgangsbrief geïnformeerd

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 26 april 2023 Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1219).

2021/2022

Dat de risicoscore van het model breder is gebruikt is zorgelijk en daarom is de AP ook hierover geïnformeerd. Omdat het belangrijk is om met zekerheid te kunnen vaststellen dat alle hierover relevante informatie bekend wordt, heb ik Toeslagen opdracht gegeven om extern onderzoek te laten uitvoeren. Onder andere om te proberen te achterhalen hoe breed het gebruik van de risicoscores heeft plaatsgevonden, met wie het is gedeeld en welke gevolgen dit voor burgers heeft gehad. Uw Kamer wordt over dit onderzoek geïnformeerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Toezegging is afgedaan met het verzenden van het onderzoeksrapport & de bijbehorende bestuurlijke reactie.Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1234

2021/2022

De vraag of een eventuele tegemoetkoming zou moeten worden geboden als gevolg van het gebruik van het model wordt nader onderzocht. In dat kader zal de geselecteerde groep uit het model ook vergeleken worden met de populatie aanmeldingen bij UHT en de burgers die door Toeslagen in FSV zijn geregistreerd. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd als deze vergelijking is afgerond.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan in de beantwoording van Kamervragen van DENK op 13 september 2022, 2022Z15096.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Het gesprek met Zorgverzekeraars Nederland heeft plaatsgevonden op 8 september 2022.

2021/2022

Toezegging aan dhr. Grinwis om de TK te informeren zodra er meer gegevens zijn over het exacte budgettaire effect van doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken box 3» van 5 september 2022, Kamerstukken 2021-2022, 32140, nr. 136.

2021/2022

Toezegging aan dhr. Edgar Mulder om zijn vraag voor te leggen aan de Studiegroep Begrotingsruimte.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000058

Toezegging afgedaan in Kamerbrief stand van zaken box 3 van 5 september 2022. Kamerstukken II 2021-2022, 32140, nr. 136

2021/2022

Zegt toe de vraag over de vliegtaks en de wens om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de inkledingvan de vliegtaks neer te leggen bij de Stas FB

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000047

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale vragen plenair debat coronaherstelfonds» van 16 mei 2022, Kamerstukken II 2021-22 35927 nr. 129.

2021/2022

Aan lid Ephraim, Grinwis en van Dijk, minister zal schriftelijk terugkomen op vragen over de implementatie van Bazel 4, dat zijn de kapitaalvereisten en de uitkomsten van de interne modellen van banken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

De minister heeft op 19 mei in het debat over de Eurogroep/Ecofinraad op 23 en 24 mei toegezegd terug te komen op een aantal vragen over hypotheken en de financiering van de agrarische sector in de context van de implementatie van de finale Bazel 3 standaarden. De minister heeft in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad de vragen beantwoord en heeft daarmee aan de toezegging voldaan. Zie «Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022 en toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 19 mei 2022, over kapitaalvereisten» van 3 juni, Kamerstukken II 2021-2022, 21 501-07, nr. 1855.

2021/2022

Aan lid Ephraim, brief over de kwalitatieve en kwantitatieve waardering van de Bankenunie (voor zover wat er beschikbaar is)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Toezegging is afgedaan in de Kamerbrief appreciatie bankenunie van 3 juni 2022. Kamerstukken II 2021-2022, 21501-07-1856

2021/2022

In het derde kwartaal volgt een integrale voortgangsrapportage van de ministeries Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën. En in het tweede kwartaal reeds volgt een tussentijdse voortgangsbrief van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 1 juli jl. is de monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen verzonden aan de TK. Op 21 oktober 2022 is vervolgens een gezamenlijke voortgangsrapportage verzonden door SZW, EZK en Fin. Deze toezegging is afgedaan in de brief "Integrale Voortgangsrapportage Steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun", Kamerstukken II 2022-2023, 35 420, nr. 513.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe te overleggen met haar collega van VWS over de zorgverrekening (eigen risico) en de Kamer hierover nader informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000035

Hierover bent u geinformeerd in de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1128)

2021/2022

De staatssecretaris zal in september de uitkomsten van de experimenten met mediation met de Kamer delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000059

Dit is een lopende toezegging.

2020/2021

Een brief over de digitale euro komt voor het zomerreces

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000005

Toezegging is afgedaan door middel van de Kamerbrief Betalingsverkeer van 5 juli 2022. Kamerstukken II 2022-2023 ,27863-103

2020/2021

Een brede brief over de financiële sector, waarin ook zal worden ingegaan op systeemrisico’s bij banken komt ook voor het zomerreces

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan met brief «Visie op het Bankenlandschap» van 6 september 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32 013, nr. 254

2020/2021

Naar aanleiding van vragen van de heer Grinwis zal de Staatssecretaris in de al toegezegde hoofdlijnenbrief over verbeteringen binnen het huidige toeslagenstelsel ook ingaan op zorgtoeslag en zorgpremie

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000045

Hierover is de Kamer geïnformeerd in de brief van 17 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1053.)

2020/2021

Op dit moment zijn voor zover bekend geen andere vergelijkbare modellen in beeld die werken met risicoscores en/of indicatoren bij Toeslagen. Desondanks kunnen we niet met volledigheid aangegeven of dit beeld compleet is. Om uw Kamer op dit punt volledig te kunnen informeren, werkt Toeslagen aan een inventarisatie waaruit moet blijken of er nog andere modellen zijn die werken met risicoscores en/of indicatoren. Ik zal uw Kamer informeren indien uit deze inventarisatie relevante informatie naar voren komt

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan via de brief Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen van 21 oktober 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1129).

2021/2022

In samenwerking met externe partijen wordt onderzoek gedaan naar een online ouderportaal voor ouders waarin persoonlijke informatie over het herstelproces voor ouders inzichtelijk is. Na het zomerreces wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 1.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Na de zomer wordt uw Kamer geïnformeerd over het moment en de wijze waarop de invorderingsactiviteiten voor burgers die zich hebben gemeld bij UHT worden hervat, inclusief de wijze waarop we dan om willen gaan met de invorderingsrente bij deze vorderingen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2021/2022

In de 12e Voortgangsrapportage die na de zomer aan de Kamer wordt verzonden wordt u nader geïnformeerd over de herziene planning voor de tweede helft van 2022 en verder.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen ((Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1128).

2021/2022

Toezegging aan Lid Omtzigt dat in 2022 wordt bekeken hoe experimenten opgeschaald kunnen worden om daarmee tot implementatie over te gaan. Dit zal naar verwachting bijvoorbeeld voor belangrijke onderdelen uit het huidige pakket Belastingplan 2022 gelden die de interactie met burgers en bedrijven raken; die invoeringstoetsen zullen dus 1 jaar na invoering worden opgesteld en begin 2023 aan uw Kamer worden aangeboden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage bij de brief «Aanbiedingsbrief Belastingplan» van 22 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 3.

2021/2022

De minister zegt aan CDA-Kamerlid van Dijk toe om samen met collegaministers een overzicht te bieden van tussentijdse aanpassingen in de begrotingen (volgens art. 2.27, tweede lid, van de CW) en een reflectie op de noodzaak van het gebruik van 2.27 en de vraag of een stevigere behandeling misschien meer recht had gedaan

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in het Financieel Jaarverslag Rijk van 17 mei 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 36 360, nr. 1.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe in de evaluatie CW mee te nemen of het een oplossing is om op vier momenten in het jaar meer integraal te kijken naar informatie over de begrotingsaanpassingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

In behandeling. Definitieve afdoening volgt in de hoofdlijnenbrief met de kabinetsreactie op de evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016, gepland voor het vierde kwartaal van 2023.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe een versnelling te verkennen van de evaluatie CW. Afronding is voorzien eerste helft 2023

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgerond. Verkenning is uitgevoerd met conclusie: evaluatie CW 2016 kan niet sneller.Oplevering staat gepland in september 2023.

2021/2022

De minister zegt toe staatssecretaris FB te informeren over de informatiebehoefte van het CDA-Kamerlid Van Dijk inzake de motie (35387, nr 10) uitvoeringstoetsen voor met name inkomensgerelateerde regelingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Afgedaan middels de brief Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport Uitvoeringstoets Belastingplan 2023 van 18 november 2022, Kamerstuk II 2021-2022, 31066-1135

2021/2022

De minister zegt PvdA-Kamerlid Nijboer toe dat de Kamer een vervolgbrief krijgt van de ministers van VWS en SZW over de lange termijn strategie van het coronabeleid.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000036

,Afgedaan bij brief d.d. 16 september 2022 van VWS, SZW en EZK, Kamerstukkenn II 2021-2022, 25295, nr. 1959, Lange termijn aanpak COVID-19.pdf

2021/2022

De minister zegt SGP-Kamerlid Stoffer toe een overzicht moties en toezeggingen op te nemen bij de departementale jaarverslagen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000044

Afgerond. De Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften bevatte Model 3.43 (Rijksbegrotingsvoorschriften (rijksfinancien.nl)) dat een bijlage Moties en toezeggingen voorschreef.

2020/2021

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de Kamer zo snel mogelijk over de gevolgen van het uitfaseren van de exportkredietverzekering voor fossiele brandstoffen voor ontwikkelingslanden en de mogelijke instrumenten om de gevolgen voor de ontwikkeling te ondervangen.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

Afgedaan in Kamerbrief over de COP26-verklaring november 2022. Kamerstukken II 2022-2023, 2022D45069.

2021/2022

Eerstvolgende Ecofin aan de orde stellen dat de race tot the bottom nu ook lijkt voor te komen bij btw en accijns.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Tijdens de Ecofinraad van 12 juli 2022 is de thematiek van de toezegging van de staatssecretaris om aandacht te vragen voor de verlaging van tarieven en het belang van het voorkomen van een mogelijke race to the bottom in de gedachtewisseling aan de orde gekomen (Kamerstukken II, 21 50107, nr. 1883).

2021/2022

Bespreken met EZK doorgeven van btw-voordeel aan consumenten, ACM en kartelvorming en terugkoppelen naar de Kamer terug wat mijn gesprekken opleveren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000011

Dit wordt opgenomen en afgedaan middels de brief van begin November waarmee ook het onderzoek naar grenseffecten (brandstofaccijns) aan de TK wordt aangeboden.

2021/2022

Vraag over stadsverwarming (waarom duurt het ontkoppelen van stadsverwarming van de gasprijs zo lang) van Van Haga. Overleg EZK en brief sturen naar Kamer.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

De Kamer is hierover geïnformeerd middels een brief van de minister voor Klimaat en Energie betreffende de voortgang van de Wet collectieve warmte van 15 juli 2022.Kamerstukken II 2022-23, 30196, nr. 795.

2021/2022

Brief met antwoorden op de nog openstaande vragen van het debat (VKC FIN): partnerschappen incl. onbedoelde partnerschappen en partnerschappen-KOT, samenloop WIA

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd met de stand van zakenbrief over toeslagen in december.

2021/2022

Eind van het jaar evalueren van de steunpunten en begin volgend jaar op terugkomen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270) .

2021/2022

De staatssecretaris zal in overleg gaan met de NVB over voorlichting en het weigeren van bankrekeningen en andere bankproducten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T004233

Deze toezegging is afgedaan met de vierde voortgangsbrief FATCA van 29 augustus 2022, Kamerstukken II 2021–2022, 25 087, nr. 297.

2021/2022

Toezegging MP: Komende weken en maanden gaan wij kijken naar de maatregelen die we nemen, voor de zwakkere groep mensen (eerste prioriteit),en de middengroepen. Er zit een groep in een overgangsgebied (tussen lagere en midden inkomens) die buiten bepaalde regelingen vallen, het is reeel om te kijken naar verdere ontwikkeling van de inflatie. Als kaninet gezeg dat we daar in augustus naar gaan kijken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota.

2021/2022

Toezegging MP: in het stiktstofdebat wordt niet verwezen naar voorjaarsnota (maar is een open debat). Ministers van stikstof en landbouw hebben volledige autoriteit om met de Kamer te debatteren over stikstof.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Afgehandeld. Dit is een toezegging geweest n.a.v. een interruptie van BBB. De MP wilde in het NJN debat niet ingaan op stikstofvragen omdat er een stikstofdebat gepland stond. BBB wilde de toezegging dat in dit stikstofdebat over de begroting en euro's gepraat kon worden. Dit debat heeft inmiddels plaatsgevonden.

2021/2022

MP toezegging: Daarover kan ik toezeggen dat de minister voor Klimaat en Energie voor de zomer met een brief komt over de productiebeperking van kolencentrales en de nadeelcompensatie

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

Afgedaan. Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief over afkondiging vroegtijdige waarschuwing door situatie op Europese gasmarkten» van 20 juni 2022, Kamerstukken 2021-2022, 29 023 nr. 312

2021/2022

De nota van wijziging waarin de uitbreiding van de groep kinderen wordt geregeld wordt naar verwachting begin september bij uw Kamer ingediend.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

De nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen is op 5 september 2022 ingediend (Kamerstukken II 2022-2023, 36151-8).

2021/2022

Indien de Tweede Kamer voor het zomerreces de inbreng voor het verslag kan vaststellen, dan zal de nota naar aanleiding van het verslag inclusief een nota van wijziging voor het einde van het zomerreces toegestuurd worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000032

De nota n.a.v. het verslag bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen is op 24 augustus jl. verzonden (Kamerstukken II 2022-2023, 36151-7).

2021/2022

Isolatieplan: de heer De Jonge vragen of er nog opties zijn om dit te versnellen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Afgehandeld in augustus door in totaal 300 mln. (150 mln. in 2023 en 150 mln. in 2024) extra beschikbaar te stellen voor het Nationale Isolatieprogramma. De toezegging is afgedaan middels de Kamerbrief aanvullende maatregelen energrierekening. Kamerstukken II 2022-2023, 29023-354

2021/2022

Toezegging: Klimaatfonds middelen worden getoetst of ze een positief klimaateffect hebben en middelen worden getoetst op onder andere doelmatigheid. De instellingswet van het fonds zal laten zien hoe dat in detail wordt uitgewerkt. Die wordt dit najaar naar uw Kamer gestuurd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)» van 15 december 2022, Kamerstukken 2022-2023, 36 274 nr. 3

2021/2022

Investeringen in kernenergie: minister van EZK heeft u een brief toegezegd (over stappen die gezet worden om de plannen voor de verwezenlijking van kernenergie uit te werken)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000061

afgedaan in brief  «Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie» van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023 (2022D53286).

2021/2022

Toezegging: we gaan kijken om inkomensbelemmeringen om meer uren te werken weg te nemen en werken te laten lonen. Dat komt in augustus.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000073

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota.

2021/2022

In augustus natuurlijk op basis van de nieuwe CPB-ramingen kijken naar het koopkrachtbeeld voor alle groepen, waaronder gezinnen, en lage- en middeninkomens. Dan kijken we nog welke maatregelen passend zijn.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000077

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota.

2021/2022

Heffingskorting: In de Startnota is inderdaad opgenomen dat de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting voor bijstandsgerechtigden in 2024 en 2025 wordt versneld als onderdeel van het pakket lastenverlichting middeninkomens. Het is gekoppeld aan het stijgen van de uitkeringen door het minimumloon. Over de invulling wordt in augustus besloten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000087

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota.

2021/2022

Transitie kringlooplandbouw: In de Kamerbrief van de minister van Landbouw en Visserij zijn contouren geschetst, maar de minister komt daar nog uitgebreider op terug, ook als onderdeel van het perspectief dat we juist boeren willen schetsen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Toekomst Landbouw» van 25 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 30 252, nr. 77.

2021/2022

Toezegging over versterken veiligheidsketen (samenwerking ketenpartners). Het gaat om professionalisering van de samenwerking tussen politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, versterking van de expertise van de aanpak van cybercriminaliteit, investeren in de rechtspraak: en-en-en De uitwerking van die maatregelen komt nog terug in de vorm van concrete bestedingsvoorstellen. U krijgt voor het zomerreces een brief van de minister.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Deze toezegging is afgedaan in «Begroting 2023 VI JenV» van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022 ‒ 2023, 36 200 - VI, Nr. 1.

2021/2022

Toezegging Sociaal minimum; de heer Omtzigt vroeg naar het onderzoek naar een sociaal minimum. Er wordt een commissie ingesteld die onderzoek doet naar het sociaal minimum. U wordt daar binnenkort over geïnformeerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Instellingsbesluit Commissie Sociaal minimum» van 8 juli 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925 XV, nr. 153.

2021/2022

Toezegging Kamer geinformeerd worden stand van zaken benzine; wij hebben binnenkort ook overleg met de vereniging van tank- en pomphouders. Verder kijken we op verzoek naar wat de effecten zijn, met name in de grensstreek.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000042

Onderzoek is afgerond en is naar de Tweede Kamer gestuurd, zie de aanbiedingsbrief rapport effecten verlaging brandstofaccijns en diverse andere toezeggingen van 07-11-2022. Kamerstukken II 2022-2023,  36202-81

2021/2022

Toezegging: We komen terug op verkenning van 0% btw op boodschappen zoals Polen, maar mogelijk is dit in strijd met EU regelingen. De Polen handelen met een verlaging van het btw-tarief naar 0% regelrecht in strijd met de richtlijn. We komen daarop terug. We zullen die vergelijking maken en we zullen dat in de antwoorden transparant met u delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000046

Dit wordt opgenomen en afgedaan middels de brief van begin November waarmee ook het onderzoek naar grenseffecten (brandstofaccijns) aan de TK wordt aangeboden.

2021/2022

Toezeggingen: reiskostenvergoeding. In de Voorjaarsnota staat dat we dit vervroegd gaan invoeren, op 1 januari aanstaande. Het is aan de werkgevers om gebruik te maken van de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding. We komen bij het Belastingplan hierop terug met een nadere uitwerking, maar dat is ook echt iets waar de sociale partners zelf goed bovenop moeten zitten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000051

De toezegging is afgedaan. Verhoging reiskostenvergoeding opgenomen in het Belastingplan 2023. Kamerstukken II 22/23, 36202, nr 2.

2021/2022

Toezegging: Belastingplan komen wij terug op verschillende fiscale maatregelen, zoals de vrijstelling van de accijns op kerosine (wat niet in de energietransitie past).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000079

In behandeling. In het kader van het Belastingplan 2023 wordt er hiernaar gekeken.

2021/2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) komen in het najaar met een plan van aanpak om handhaving verder te intensiveren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

De Toezegging is afgedaan in de brief «Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)» van 16 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31311, nr. 246.

2021/2022

Toezegging aan Idsinga (VVD): Uiterlijk begin september 2022 een brief ontvangen met daarin de vergelijking tussen een stelsel van vermogensaanwasbelasting en een stelsel van vermogenswinstbelasting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Deze toezegging is afgedaan. Kamerbrief d.d. 29-09-2022, "Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3".Kamerstuknummer 32140-139.

2021/2022

Toezegging aan Grinwis (CU) aandacht voor diverse boxarbitrage mogelijkheden (inzet en mogelijkheden om het op te lossen / beleggingsdeel box 2, vermogensaanwasbenadering box 2 gelet op voorstel NVB).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000024

Afgedaan middels Kamerbrief zie Kamerstuk II 2022-2023, 32140-139.

2021/2022

Toezegging aan Ephraim (VanHaga) Nader overleg aangegaan met de NVB met betrekking tot het verstrekken van gegevens bij een vermogenswinstbelasting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier in september over geïnformeerd.

2021/2022

Toezegging aan Omtzigt rekening te houden met inflatie in de wetsvoorstellen in de overbruggingsvariant en nieuwe variant stelsel (in het kader van de toezegging rond verdere verfijning).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier in september over geïnformeerd.

2021/2022

In de 12e Voortgangsrapportage zullen de resultaten worden gedeeld en zal tevens worden ingegaan op de vraag of verdere opschaling van het instrument mediation aan de orde is.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Deze toezegging is afgerond in de brief Stand van zaken hersteloperatie toeslagen van 16 september 2022 Kamerstukken II 2022-2023, (31066-1111) .

2021/2022

De minister zal het wetsvoorstel over witwassen na het reces aan de Kamer sturen, na bestudering van het advies van de Raad van State.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

De toezegging is afgedaan met de indiening van het wetsvoorstel op 21 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 228, nr. 2.

2021/2022

De minister zal na de zomer de Kamer informeren over de juridische onderbouwing van de positie van groepen zonder bankrekening via een integrale reactie, samen met de minister van JenV.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000041

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reactie op verzoek commissie om een brief over ‘burgers, ondernemers en religieuze instellingen die met de handen in het haar zitten omdat ze geen bankrekening krijgen'» van 19 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023 27 863, nr. 134.

2021/2022

De minister zal na het zomerreces de visie over de toekomst van de bankensector naar de Kamer sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is afgedaan met brief «Visie op het Bankenlandschap» van 6 september 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32 013, nr. 254

2021/2022

De minister zal ten aanzien van cryptoactiviteiten de Kamer per brief nader informeren, dat ging ook over het juridische kader, inclusief de Europese discussie daarover.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

afgerond. Aan voldaan met de Kamerbrief stand van zaken reguliering crypto's van 21 december 2022. Kamerstukken II 2022/23, 32545, nr. 185

2021/2022

De minister zal eind 2022 een onderzoek dat samen met DNB wordt gedaan over contant geld naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000057

Het onderzoek en de reactie van de minister zijn op 31 mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 137).

2021/2022

Staatssecretaris heeft aan dhr. Grinwis toegezegd bij septemberbrief terug te komen op zijn vragen over de waardering van vastgoed.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Afgedaan middels Kamerbrief zie Kamerstuk II 2022-2023, 32140-139.

2021/2022

Staatssecretaris heeft aan dhr. Idsinga toegezegd bij septemberbrief terug te komen op zijn vragen over betalingsproblemen en over mogelijke economische verstoringen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

Motie is afgedaan met een Kamerbrief: Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 139.

2021/2022

De staatssecretaris zegt naar aanleiding van de aangehouden motie 31066-1072 aan mevrouw Inge van Dijk toe in september een update, tussenrapportage of misschien de resultaten van een pilot met mediation in het bezwaarproces en een pilot met vaststellingsovereenkomsten aan de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Dit is een lopende toezegging. Zie ook paragraaf 2.4.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Toezegging aan Heinen (VVD) om de target II saldi balans mee te nemen in de jaarlijkse Kamerbrief over de risico’s van ECB-beleid voor DNB en de Nederlandse staat.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan. Opgenomen in de Kamerbrief "Risico's ECB-beleid voor Nederland" van 4 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1869.

2021/2022

Toezegging aan lid Heinen (VVD) en Alkaya (SP) om voor het debat over de digitale euro een update van het krachtenveld te geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

Toezegging is afgedaan door middel van de Kamerbrief digitale euro van 22 november 2022. Kamerstukken II 2022-2023, 27863-106

2021/2022

Opsommen welke maatregelen er nog optioneel kunnen zijn of mogelijk kunnen zijn voor 2022, alle voorstellen vanuit de Kamer onderzoeken en appreciëren op haalbaarheid en kosten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Alle voorstellen zijn onderzocht. Afgedaan met brief: Kamerbrief Vervolg debat voorjaarsnota 2022 ( 1 juli 2022 , bijlage bij Kamerstukken II 2021-2022, 36088, nr.D)

2021/2022

Voor koopkracht 2023 in augustus kijken wat kan en wat nodig is op basis van nieuwe CPB-raming

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000022

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota 2022.

2021/2022

Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is als je het per 1 augustus of per 1 september huren bevriezen in laat gaan. Kan het dan met terugwerkende kracht? Dit gaat namelijk over een vrij beperkte sector, de sociale woningbouw. Wat is daar eventueel mogelijk, ook in overleg met de sector?

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000030

Betrokken in augustusbesluitvorming. Wordt afgedaan met miljoenennota.

2021/2022

Meenemen van (onbedoelde) effecten en mogelijke schade bij onderzoek naar windfall tax

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000034

Een tijdelijke verhoging van het tarief van de cijns in de Mijnbouwwet is middels de vierde nota van wijziging opgenomen in het pakket Belastingplan 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 28) en per 1 januari 2023 in werking getreden. In de memorie van toelichting zijn de effecten van de tijdelijke verhoging van de cijns nader toegelicht.

2021/2022

De lage- en middeninkomens krijgen ook een plek in de plannen waar dan komende zomer over nagedacht gaat worden

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000055

Betrokken in augustusbesluitvorming. Is afgedaan met de miljoenennota. Kamerstukken 2022/2023. 36200, nr. 1

2021/2022

We gaan een realistische analyse maken over de vraag: kan je belasting heffen of een regulerende heffing invoeren om excessieve winsten te belasten? Hierbij wordt ook gekeken naar andere landen. We zijn bereid om dat schriftelijk uit te werken, maar we doen geen toezegging om daarmee in het Belastingplan te komen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Deze toezegging is afgedaan in de Aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 van 20 september 2022, Kamerstukken II 2023/24, 36202, nr. 6 en met het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage, Kamerstukken II, 2023/24 36235.

2021/2022

Ik zal in ieder geval de cijfers geven, want de heer Omtzigt doet wat gemakkelijk alsof het een hele kleine groep zou zijn die de aangifte nog niet heeft ingediend. Dat is één. Een aangifte indienen is één, maar waar het echt om gaat, als je het inkomen zeker wil weten, is dat de aanslag definitief opgelegd moet zijn. Die groep is echt groter. Die cijfers wil ik ook echt geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000020

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken» van 2 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1100.

2021/2022

We komen terug op vraag: is de bijdrage vanuit het OS-budget voor humanitaire hulp aan Oekraïne eenmalig

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Toezegging is afgedaan met Kamerbrief «Kabinetsreactie IBO Publieke Investeringen» van 18 juli 2022. Kamerstukken II 2021-2022, 35925-173

2021/2022

Met de VNG wordt gekeken naar opties om mensen met- financiële problemen tegemoet te komen met € 500 (nog in 2022, zonder de garantie dat dat in de uitvoering lukt)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan in de brief « Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023, Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid» van 20 september 2022, Kamerstukken I 2022-2023, 36 200 XV, Nr. 4.

2021/2022

Verdere uitwerkingen van vrijstellingen en grondslag (bijvoorbeeld kunst);

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief d.d. 29-09-2022, "Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3".Kamerstuknummer 32140-139.

2021/2022

Aan Romke de Jong (D66) Effect op armoede en schuldenbeleid wordt betrokken bij de verdere uitwerking van kwijtscheldingwinst bij schulden

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier in september over geïnformeerd.

2021/2022

Aan Maâtoug (GL) Hoe om te gaan met aftrek hypotheekrente verplaatsen van box 1 naar box 3 via bijv. aflossingsvrije leningen (betrekken bij verdere verfijning)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief d.d. 29-09-2022, "Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3".Kamerstuknummer 32140-139.

2021/2022

Aan Omtzigt aspecten m.b.t. ontwijkingsmogelijkheden via verplaatsen vermogen naar beleggingen buiten Nederland.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Vergelijking vermogenswinst- envermogensaanwasbelasting en andere toezeggingentoekomstig stelsel box 3" van 29 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 139.

2021/2022

Toezegging aan lid Van Rooijen (50PLUS): Briefje: aangeven wat het gevolg is van de verandering van de verhouding euro/dollar. «Het is van 1,20 dollar naar 1 dollar gegaan. Wat betekent dat in het prijsopdrijvend effect voor de inflatie? Grondstoffen worden namelijk allemaal in dollars genoteerd.» Eventueel te betrekken bij de eerder toegezegde brief over de eurozone, gevolgen van de rente, besluiten van de ECB (en die brief ook met afschrift aan EK).

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000001, nr.

Toezegging afgedaan middels Kamerbrief 21501-20 nr. 1825

2021/2022

De Kamer zal in de 12e VGR worden geïnformeerd over het uitwerken van maatregelen voor verbeteren of verruimen van de rol van persoonlijk zaakbehandelaar en de eerste stappen die daarbij worden gezet om ze in de praktijk te beproeven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2021-2022,31066-1123)

2021/2022

De Kamer zal na de zomer of uiterlijk in de 12e VGR worden geïnformeerd over de uitkomsten van de adviesopdracht aan ABD Topconsult met betrekking tot de Commissie werkelijke schade.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Deze toezegging is afgerond in de brief Stand van zaken hersteloperatie toeslagen van 16 september 2022 Kamerstukken II 2022-2023, (31066-1111) .

2021/2022

In de 12e VGR zal het Kabinet meer kunnen delen over de manier waarop ondersteuning van initiatieven van ouders voor emotioneel herstel concreet plaatsvindt.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000024

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2021/2022

De Kamer ontvangt bij de 12e VGR een uitgewerkte aanpak voor het emotionele herstel van de kinderen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2021/2022

Na het zomerreces wordt de Kamer geinformeerd over het online ouderportaal voor ouders met informatie over het herstelproces.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000034

Deze toezegging wordt opgenomen in een brief in september of in de 12 Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede Kamer wordt gestuurd.

2021/2022

In september stuurt het Instituut voor publieke waarden (IPW) een eerste inhoudelijke rapportage over intensieve hulp aan ouders met meerdere ernstige problemen. Het kabinet zal die bij de volgende voortgangsrapportage met de Kamer delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000039

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2021/2022

De Kamer wordt uiterlijk in de volgende VGR verder geïnformeerd over de voortgang rondom het verstrekken van dossiers.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000044

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2021-2022,31066-1123)

2021/2022

Actuele cijfers over over kwijtschelding van schulden door lokale overheden ontvangt de Kamer in de 12e VGR.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zegt toe aan het lid Edgar Mulder voor de stemmingen over de wet met een brief te komen over hoe de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitwerkt bij een aanmerkelijkbelanghouder die zich vanuit een niet EU-land in Nederland gaat vestigen (immigratie)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000006

Toezegging is afgedaan met een Kamerbrief: Kamerstukken II 2022-2023,    P, nr. T2000000006

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Omtzigt en Van Dijk dat voor maandag 12 september a.s. de Kamer alle informatie inzake FSV (en TSV) krijgt t.b.v. het plenaire debat van dinsdag 13 september. Er wordt een overzicht geleverd met wie er gegevens vanuit FSV zijn gedeeld. Verder wordt er informatie gegeven inzake nieuw onderzoek over gegevensdeling vanuit FSV.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Belastingdingdienst van 7 september 2022, over onderzoek naar gegevensverstrekking uit FSV» Kamerstukken || 2021-2022, 31 0666, nr. 1107

2022/2023

De Kamer ontvangt een aanvullende brief inzake de vormgeving van het nieuwe Box-3 stelsel vóór Prinsjesdag.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000053

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3» van 20 september 2022, Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 137.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Van Dijk, de Kamer uiterlijk in het vierde kwartaal een overzicht van de uitvoeringsaspecten van ingediende en aangekondigde wetsvoorstellen te sturen om beter inzicht te krijgen in de afwegingen die gemaakt worden door het kabinet.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000056

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2023» van 22 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 3.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Van Dijk en Omtzigt de Kamer voor 31 oktober een brief te sturen over de ICT van de Belastingdienst. Daarnaast biedt de staatssecretaris een technische briefing over ICT aan.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000068

Deze toezegging is afgedaan in de brief «ICT bij de Belastingdienst» van 3 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr.1130

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Idsinga in de volgende Stand-van-zakenbrief een passage op te nemen over het personeelsvraagstuk inclusief een uitsplitsing t.a.v. bijzondere groepen specialisten (IT, vaktechnische Fiscale achtergrond) en benchmarks, (natuurlijke) uitstroom van personeel en hoe personeel vast te houden).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000073

Deze toezegging is afgedaan via de brief «Stand van zaken Belastingdienst maart 2023» van 16 maart. Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr 1205.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Van Dijk en Stoffer de Kamer de beleidsreactie op het ANBI-rapport in oktober 2022 te sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000078

De beleidsreactie op het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ is  15 december 2022 aan de Tweede Kamer gezonden. Kamerstukken II 2022-2023, 36 107, nr. 9.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Omtzigt de kwestie rondom het lekken van kabinetsstukken aan de orde te stellen tijdens de MR van 9 september.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000089

Afgedaan

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Omtzigt en Alkaya dat externe onderzoekers in het Uber-onderzoek alle informatie krijgen. Nadat duidelijk is of de onderzoekers de opdracht aannemen, verstuurt de staatssecretaris de namen van de onderzoekers, de opdrachtverlening en de planning. De Kamer ontvangt de conceptvraagstelling van het externe onderzoek voordat het onderzoek wordt uitgevoerd incl. de bronnen waar de onderzoekers toegang toe hebben.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000094

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief nav toezeggingen mbt Uber» van 18 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023,  31066, nr. 1142

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Van Dijk in oktober 2022 de Kamer een voorstel met de contouren voor een Tax Payer Advocate te doen toekomen. Daarin worden de suggesties van het lid Van Dijk (CDA) meegenomen: 1. onafhankelijk en laagdrempelig. 2. doorzettingsmacht. 3. rechtstreeks rapporteren aan Kamer.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000098

In oktober is de Kamer geïnformeerd middels een hoofdlijnenbrief over de fiscaal onafhankelijke rechtshulp. Er wordt nu gewerkt een aan een concreet voorstel en een volgende Kamerbrief die juni 2023 naar de Kamer gaat.

2022/2023

De Kamer ontvangt een brief inzake boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in het vierde kwartaal van 2022.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000101

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Jaarplan Belastingdienst 2022" Kamerstukken II 2022-2023,  31066, nr. 1230.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt een brief toe aan het lid Maatoug n.a.v. de vraag over of er eerder signalen binnen de organisatie waren dat er informatieuitwisseling buiten de werkafspraken is geweest?

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000105

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief nav toezeggingen mbt Uber» van 18 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023,  31066, nr. 1142

2022/2023

De minister zegt toe om een reactie van De Nederlandsche Bank te vragen op hoe de onwenselijke spread, in het licht van de TPI, de methodologie is van de ECB. Dat kan schriftelijk gebeuren, in het verslag.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Afgedaan middels het verslag van de Informele Ecofinraad, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1888.

2022/2023

Toezegging aan het lid Alkaya (SP, zie debat 2:51) om na te denken over wat gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat het beleid van de ECB duidelijker gezien en ervaren wordt als passend binnen het mandaat.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Afgedaan op 21 november 2022 met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2022. Zie ook: Verslag Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1906

2022/2023

De minister zegt toe dat er op Prinsjesdag nadere informatie komt over zowel de solidariteitsheffing, de windfall tax als de koopkrachtmaatregelen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Toezegging afgedaan door schriftelijke reactie MKE 20 september. Kenmerk Kamerstuk: 2022Z16607

2022/2023

Toezegging aan o.a. het lid Omtzigt (vanaf 3:32) om na te gaan wat mogelijk is om de Kamer inzicht te geven in de crisisscenario’s van de regering als de euro klapt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000015

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Vertrouwelijk informeren over de voorbereiding crisisscenario's eurozone"  van 15 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07 nr.1911

2022/2023

Toezegging aan het lid Van Dijk (CDA, vanaf 1:01, 3:25 en 3:34 van het debat) om terug te komen op de vraag over hypotheekverlening mbt de agrarische sector in kader van de Bazel 3.5 discussie.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

Afgedaan via Ecofinverslag 3 en 4 oktober 2022.

2022/2023

Kabinetsappreciatie van het Europees voorstel voor macrofinanciële-bijstand van EUR 5 mld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Deze brief is op 16 september 2022 verzonden naar de Kamer (Kamerstuknummer: 2022D36271 ) : ''Kamerbrief over Tweede tranche MFB-programma Oekraïne''

2022/2023

De minister zegt de heer De Jong toe om een inschatting te maken van welke SDG's de staatsdeelnemingen gaan hanteren en de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

Toezegging is opgevolgd. De Tweede Kamer is op 24 mei 2023 geïnformeerd in de brief «Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2023» (Briefkenmerk 2023-0000118171).

2022/2023

De staatssecretaris zal de Kamer in de loop van 2023 informeren over de evaluatie van Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Dit is een toezegging aan de heer Heinen en mevrouw Van Dijk.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000023

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Uitkomsten evaluatie staatsaandeelhouderschap Nederlandse Loterij en Holland Casino» van 24 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 28 165, nr. 395.

2022/2023

De minister zegt mevrouw Kröger (GroenLinks) toe om met de ministers van IenW en SWZ kort te schakelen over de situatie op Schiphol, om te kijken of we iets overkoepelends kunnen delen. Daarbij benadrukt de minister dat dit niet op korte termijn zal zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is afgedaan in de «Verzamelbrief werkbezoek Schiphol plus moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol» van 12 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 29 665, nr. 452

2022/2023

Update met de Kamer te delen over alle bilaterale en multilaterale steun aan Oekraïne.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000053

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne» van 27 septebmer 2022 (Kamerstuk 36045, nr. 113)

2022/2023

Kabinetsappreciatie van het needs assessment voor Oekraïne.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000057

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne» van 27 septebmer 2022 (Kamerstuk 36045, nr. 113)

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Omtzigt om een bewaartermijn van tenminste 10 jaar te hanteren voor managementverslagen en -besluiten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief "FSV-geregistreerden en tijdlijn Fraude Signalering Voorziening", Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1116Belastingdienst | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Van Dijk en Azarkan de tegemoetkomingsvervolgbrief in november te versturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan in de brief «UItwerking beleid tegemoetkoming FSV» van 4 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1131.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Omtzigt en Van Dijk om de FSV-tijdslijn uit 2020 aan te vullen waarin (nieuwe) informatie wordt toegevoegd en wat de komende tijd gaat gebeuren. In de tijdlijn wordt ook het informeren van de groepen n.a.v. motie Marijnissen opgenomen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in de brief "FSV-geregistreerden en tijdlijn Fraude Signalering Voorziening", Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1116Belastingdienst | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Omtzigt en Van Dijk om in oktober het advies van de FG en de correspondentie tussen BD-AP over TSV te delen na afstemming met de AP hierover.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000023

Deze toezegging is afgedaan via de brief «Correspondentie van de Belastingdienst over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) voor het signalen proces» van 8 november. Kamerstukken II 2022-2023,  31066, nr. 1132.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Omtzigt om de FSV-dossiers in een digitale kluis te bewaren. (schriftelijk al toegezegd)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000027

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Concept plan van aanpak 'Herstellen, Verbeteren en Borgen'» van 13 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 709.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Omtzigt om een brief aan ondernemers/ natuurlijke personen te sturen over het delen van gegevens aan derden (o.a. ZZP, VOF).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

Deze toezegging is afgedaan in de brief "FSV-geregistreerden en tijdlijn Fraude Signalering Voorziening", Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1116Belastingdienst | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022/2023

De staatssecretaris zegt een brief toe aan de TK waarom deze informatie (of er wel of geen informatie is gedeeld met derden) niet gegeven kan worden aan BV, NV en coöperatieve verenigingen. (zie motie Omtzigt).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000035

Deze toezegging is afgedaan in de brief «informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn» van 28 september 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 73

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan de leden Azarkan en Van Dijk om de Kamer te informeren over het gebruik van de communicatiemogelijkheden t.b.v. de publiciteit van het meldpunt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000039

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV» van 4 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1131.

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal aandacht besteed worden aan het ouderpanel, en de zorgen die ze met ons delen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe er bij de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op aan te dringen om gemeentes te bewegen de energietoeslag uit te keren als gedupeerde ouders daarvoor in aanmerking komen en de minister te vragen de Kamer daarover nader te informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000004

Deze toezegging is meegenomen in de beantwoording op 9 november 2022 door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op de vragen van het Kamerlid Gündoğan (Gündoğan) over « de inkomens- en vermogensgrenzen van de eenmalige energietoeslag» (2022Z15979).Aanhangstel van de Handelingen 2022/23, 683Antwoorden op Kamervragen over inkomensgrenzen eenmalige energietoeslag | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe om de aantallen situaties waarin de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) afwijkt van de Bezwaarschriftenadviescommissie (BAC) expliciet mee te nemen in de voortgangsrapportages, en daarin waar mogelijk in te gaan op de achtergrond van die afwijking.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr.1123)

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de voortgangsrapportage mee te nemen in hoeverre het voorkomt dat de € 30.000 uit de Catshuisregeling in een faillissement verrekend wordt en (voor zover te achterhalen) wat de reden daarachter is.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000018

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

In de volgende VGR zal aandacht besteed worden aan de visie van de CWS op het rapport van ABD Topconsult en de daarin genoemde maatregelen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(31066-1123)

2022/2023

In de 12e VGR zal de rol van UHT rondom de bezwaarprocedures uitgelegd worden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000024

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023,31066-1123)

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe met de betrokken organisaties bij de noodprocedure na te gaan wat er te leren valt uit de 9 noodprocedures die hebben plaatsgevonden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000027

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal teruggekomen worden op 'verbeteren en versnellen'.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000030

Deze toezegging is opgenomen in de aanbiedingsbrief en hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Over de voortgang van het loket met compensatie afbetaalde schulden wordt de Kamer geïnformeerd via de Voortgangsrapportages

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000041

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

In de 12e VGR wordt uw Kamer over de voortgang van de pilot mediation na bezwaar en de tussentijdse evaluatie nader geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000044

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(31066-1123)

2022/2023

In de 12e VGR wordt uw Kamer geïnformeerd over de aanbevelingen van ABDTOPConsult over de CWS, zoals de verbetering in de dossiervorming of de begeleiding van ouders.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000047

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Met de 12e VGR wordt het beoordelingskader van immateriële schadeposten naar uw Kamer gezonden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000050

Dit beoordelingskader treft u als bijlage bij de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2020/2021

Onderzoek rechtsbescherming in de WIB

Kamerstukken I 2020-2021, P-T2000000001, nr.

Toezegging afgedaan. Zie Kamerstukken I 2022/23, 25087, nr. AA en Kamerstukken II 2022/23, 25087, nr. 304.

2022/2023

Toezegging uit de nota naar aanleiding van het verslag Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden van 22 juni 2022. De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft hierbij aangegeven dat de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de vragen die betrekking hebben op belastingschulden op een ander moment zal antwoorden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de wet invorderingsrente per brief 15-11-22 (2022-0000244475). De staatssecretaris heeft andere vragen over deze wet beantwoord in een nota naar aanleiding van het verslag.

2022/2023

Een brief over de consequenties van het feit dat Marokko op de lijst van hoog-risicolanden van de EC staat en dit breed toe te lichten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. 32545-182

Afgedaan met Kamerbrief Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries. Kamerstukken II 2022-2023, 32545-182.

2022/2023

De minister gaat in gesprek over de toegankelijkheid van het Kifid voor het mkb en koppelt daarover binnenkort terug aan de Kamer

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Afgedaan in de Kamerbrief over rondetafel toegang ondernemers tot Kifid en andere Kifid-onderwerpen op 22-12-2022. Kamerstukken II 2022-2023, 35727 nr.10

2022/2023

De minister zegt toe aan het lid Heinen om in haar brief met verbetervoorstellen nader in te gaan op de bescherming van consumenten in gevallen waarin buitenlandse financiële dienstverleners die niet zijn aangesloten bij het Kifid zich op Nederlandse consumenten richten

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Afgedaan in de Kamerbrief over rondetafel toegang ondernemers tot Kifid en andere Kifid-onderwerpen op 22-12-2022. Kamerstukken II 2022-2023, 35727 nr.10

2022/2023

De minister zegt toe aan het lid van Weyenberg om in haar brief met verbetervoorstellen terug te komen op de vraag hoe in relatie tot het Kifid de rol van consumenten enerzijds en die van de financiele sector anderzijds institutioneel gelijk kan worden geschakeld in overlegstructuren

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Afgedaan in de Kamerbrief over rondetafel toegang ondernemers tot Kifid en andere Kifid-onderwerpen op 22-12-2022. Kamerstukken II 2022-2023, 35727 nr.10

2022/2023

De minister herhaalt haar toezegging te bekijken of, en in welke vorm, het mogelijk is de Kamer vertrouwelijk te informeren over mogelijke noodscenario’s rond de euro en geeft aan hier later in oktober schriftelijk op terug te komen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Vertrouwelijk informeren over de voorbereiding crisisscenario's eurozone"  van 15 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07 nr.1911

2022/2023

De minister zegt toe nader met DNB in overleg te treden over de verwachte verliezen en hierover terug te koppelen aan de Kamer, en in deze brief verschillende scenario’s op te nemen, welke verliezen daarbij horen en welke lessen daaruit te trekken zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. 32013-257

Afgedaan in Kamerbrief Toekomst financiële sector d.d. 20-12-22. Kamerstukken II 2022-2023, 32013-257

2022/2023

Toezegging aan Heinen en Van Weyenberg om terug te komen op vorderingen digitale euro en mogelijke betrokkenheid van Amazon

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. 21501-07 nr. 1898

Afgedaan in Kamerbrief verslag Eurogroep en Ecofinraad 3-4 okt d.d. 20-10-22. Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07, nr. 1898

2022/2023

De minister zegt toe aan het lid Heinen zijn vraag over de mogelijkheden m.b.t. het sanctioneren van Belarus in IMF-verband door te geleiden naar de minister van Buitenlandse Zaken, met het verzoek hier schriftelijk op terug te komen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2022» (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2538).

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage het beoordelingskader van het CWS mee te nemen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Dit beoordelingskader treft u als bijlage bij de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage mee te nemen hoe en of het CWS informele schulden meeweegt, dit ook naar aanleiding van de aangehouden motie Van Dijk (PM).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000004

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage aan te geven hoeveel gedupeerde ouders die zijn teruggekomen uit het buitenland al geholpen zijn aan een woning.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage in te gaan op de mogelijkheden voor meer ruimte voor de persoonlijke zaakbehandelaars

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000010

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage stand van zaken beschikbaar stellen dossiers.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage wordt aangegeven hoe vaak UHT afwijkt van het advies van de BAC en CWS

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000016

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023,31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage een update te geven van de pilot mediation.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage een tussenstand te geven over het proces van de lichte toets in de integrale beoordeling in het kader van versnellen en verbeteren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000022

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage een update te geven over de bepaling van de werkvolgorde van UHT.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage informatie te geven omtrent schade-experts.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000028

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.(31066-1123)

2022/2023

Toegezegd wordt per brief terugkomen op het vrijgeven van SMS-jes tussen de heer Omtzigt en de vorige staatssecretaris rondom de Catshuisregeling.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

Deze toezegging is afgedaan via de brief Verzoek inzake sms-berichten Kamerlid Omtzigt enstaatssecretaris Van Huffelen van 11 november 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 36151-32).

2022/2023

Voor de stemmingen zal een brief van de staatssecretaris F&B sturen over motie Omtzigt over datadelen, en ook rectificatie hierbij mee te nemen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000034

Deze toezegging is afgerond in de brief Informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn van 27 september 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1116).

2021/2022

Toezegging Algemene onbelaste cheque (36.120 IX / 36.120 XV)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

Deze toezegging wordt overgenomen door SZW

2021/2022

Toezegging Pariteit en rente (36.120 IX)

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000006, nr.

Aan voldaan in Kamerbrief Kabinetsvisie toekomst Economische en Monetaire Unie.pdf 21 501-20 Nr. 1825

2021/2022

Toezegging Belasten excessieve winsten energiemaatschappijen (36.120 IX)

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000019, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 134.

2022/2023

Aan het lid Alkaya (SP) om in het verslag terug te komen op de laatste stand van zaken omtrent de minimum winstbelasting/Pijler II

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T004589

De toezegging is afgedaan in het Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlKamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1888.

2022/2023

Brief toegezegd over het besluit van de rechter m.b.t. KLM als werkgever en Pieter Elbers. Ook toegezegd om in de brief in te gaan op de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen deze bonus. Nog oproep van Heinen (VVD) om er een uitgebreide brief van te maken met daarin de lessen, en een schets van alle opties, ook of er voortaan bijvoorbeeld andere opties zijn dan dat we mensen vragen een belofte te doen om ook niet naar de rechter te stappen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Kamerstukken II 2022-2023, 29 665, nr. 446

2022/2023

Toezegging om met CBS in gesprek te gaan over de nieuwe inflatiemethode, en om te kijken hoe we in de toekomst kunnen zorgen dat cijfers steeds relevanter zijn voor, en meer getarget zijn op, dit soort belangrijke besluiten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

In het kader van de toezegging zijn meerdere gesprekken met het CBS gevoerd. Informatie over de nieuwe inflatiemethodiek publiceerd het CBS nu regelmatig. In de loop van 2023 zal de definitieve overstap worden gemaakt op de nieuwe methode.

2022/2023

U krijgt voor de begrotingsbehandeling een Kamerbrief van de minister van Buitenlandse Zaken met een reactie op het rapport over open strategische autonomie als publiek belang. Daarin wordt richting en invulling gegeven aan de motie-Brekelmans over een interdepartementale taskforce strategische afhankelijkheden. U krijgt de kabinetsvisie dan ook nader toegelicht.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

De toezegging is afgedaan per Kamerbrief «Open strategische autonomie» van de ministers van BZ, EZK en BHOS d.d. 08 november 2022, Kamerstukken II 2022- 2023, 35 982 Nr. 9.

2022/2023

Toezegging om de volgende vraag over te dragen aan de minister van Economische Zaken: kunnen we, juist nu de prijzen hoog zijn, niet extra tempo maken om ook de maatwerkafspraken met de industrie, waar de minister van EZ over gaat, echt met extra tempo te maken? We moeten alles vervroegen wat kan voor duurzaamheid, voor het klimaat, maar ook juist nu gas en elektra heel duur zijn. Ik hoop op een extra impuls, dus dat de minister van EZ niet alleen praat over "redt u het?", maar ook over "hoe kunnen we u met die maatwerkafspraken helpen om sneller te verduurzamen, want dan hebt u minder van dat gas nodig?".

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Min EZK dossierhouder.

2022/2023

Toezegging om binnenkort een non-paper te delen met de Kamer, over om toezicht op een mogelijk nieuw SGP, het scheiden van de verschillende rollen van de Europese Commissie als toezichthouder en als arbiter, en de mogelijkheid voor een European Fiscal Board.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

'Deze toezegging is afgedaan in het 'BNC-fiche over de Herziening van het Europees begrotingsraamwerk'. Kamerstuk II 2022-2023 22112 nr. 3699).

2022/2023

Toezegging om schriftelijk terug te komen op de vraag of bij het prijsplafond de marge aan het vergoeden zijn of gewoon de inkoopkosten, en wat precies de prijs is die de energieleveranciers krijgen. [hangt samen met motie 118]

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

De toezegging is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Toezegging om de vraag van Omtzigt door te geleiden naar MEZK: hoe zien de langetermijncontracten eruit waaronder gas wordt geëxporteerd naar het buitenland? Wat is de prijs die overeen is gekomen? [hangt samen met motie 120]

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000027

EZK is op de hoogte gesteld van de toezegging van de minister.

2022/2023

Toezegging aan dhr van Dijck om andere rekenvoorbeelden te communiceren m.b.t. het prijsplafond. Uit het transcript: «Ik zou dus aan deze minister willen vragen: kunnen wij realistische doorrekeningen krijgen over wat het zou betekenen voor een gezin met twee kinderen en IPads dat in plaats van 2.900 kilowattuur nu 3.900 kilowattuur gebruikt?»

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

De toezegging is afgedaan in de brief 'beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond' van 7 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 162.

2022/2023

In IBO vermogen wordt geconstateerd dat er te weinig data is om de vermogensverdeling precies in beeld te hebben, omdat sommige vermogenstitels nog niet zijn geadresseerd. Toezegging om continu aandacht te houden voor verbetering hiervan, en nog beter op zoek te gaan naar die titels, en hoe dat verdeeld is, zodat we beter kunnen sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000037

In de kabinetsreactie op het IBO vermogensverdeling op 20 september 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 36 200 IX, nr. 4) is deze toezegging gedaan met onderstaande tekst:Het kabinet onderschrijft dat de beschikbare data van vermogen van hoge kwaliteit zijn in Nederland, ook internationaal bezien. Toch constateert het IBO dat er op dit thema verbeteringen mogelijk zijn. Het blijkt niet altijd goed mogelijk om alle vormen van vermogen goed waar te nemen. Dat komt onder meer door nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van cryptovermogen, dat nog slecht wordt waargenomen. Het kabinet wil de verbetering van de al hoge kwaliteit van de vermogensstatistiek graag ondersteunen. Het IBO doet specifiek de aanbeveling om een onderzoek te starten naar de omvang van vermogens van huishoudens ondergebracht in stichtingen. Dit onderzoek is opgenomen in de (fiscale) evaluatie- en onderzoekagenda van het ministerie van Financiën, zie bijlage 9 van de Miljoenennota 2023.

2022/2023

Toezegging om de volgende vragen door te geleiden naar MVWS (zie bij omschrijving)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000041

Min VWS heeft op 31.01.2023 bevestigd dat VWS de toezegging overnemen en afgehandeld hebben.

2022/2023

Toezegging om uit te zoeken wie coördinerend minister is voor de uitvoerings- en systeemproblemen waar het kabinet de afgelopen jaren tegenaan is gelopen (o.a. m.b.t. het onderzoek gedaan door de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000046

SZW is het coordinerend departement via het programma Werk aan uitvoering. De Kamer wordt periodiek geinformeerd over de voortgang door SZW.

2022/2023

Toezegging om te kijken hoe we helder gaan communiceren over de mogelijkheden voor werkgevers om al in 2022 iets te doen voor werknemers, voor de werkkostenregeling is verwerkt (in december een renteloze lening geven die dan door de werknemer terugbetaald wordt in januari. Dat wordt dan verrekend met het vrije gedeelte van de werkkostenregeling)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000071

De Belastingdienst heeft haar op verschillende manieren de aandacht op gevestigd. Onder andere via het forum fiscaal dienstverleners en de nieuwsbrief loonheffingen.

2022/2023

We komen terug bij het Belastingplan op het proces met betrekking tot de vijfjaar ambtshalve vermindering voor 2017.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000083

Afgerond met Kamerbrief 4 november 2022 over massaal bezwaar plus. Kamerstukken II, 2021/22, 32 140, nr. 141

2022/2023

We komen terug bij het Belastingplan op de oldtimerregeling en het feit dat deze als ondoelmatig is geevalueerd

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000086

De toezegging is afgerond in de Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan 2023 (Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 27)

2014/2015

Onderzoek ontwikkelingen in de markt voor uitvoering premieregelingen

Kamerstukken II 2014-2015, P, nr. T2000000001

Afgedaan in "Kamerbrief over onderzoek naar Premiepensioeninstellingen". Kamerstukken || 2022-2023, 32043-607

2022/2023

Het kabinet verwacht een wetsvoorstel met daarin de ex-partnerregeling in april 2023 te kunnen laten indienen bij de Tweede Kamer. Het voornemen is om dat wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2023 in werking te laten treden.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000055, nr.

Het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen met daarin een regeling voor ex-partners is op 28 april 2023 ingediend. Kamerstukken I 2022-2023,  36352-5

2022/2023

In periodieke rapportages zal aandacht besteed worden aan manieren om ouders in het buitenland te bereiken. Informeren over hoe dit gaat, hoe de ouders worden bereikt. En of dit ook lukt. (Karimi/GL)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

De cultuurverandering zal een vast onderdeel zijn van de stand-van-zakenbrieven die wij twee keer per jaar sturen. (CU/Verkerk, VVD/Geerdink)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000012, nr.

Er zal aandacht aan cultuurverandering zijn in het Jaarplan 2023, deze is 21 december 2022 verstuurd (Kamerstukken I 2022-2023, 31066-1154).

2022/2023

Per brief wordt er teruggekomen op de vraag of er juridisch advies ingewonnen is over het gebruik van het begrip «institutionele vooringenomenheid» in relatie tot onrechtmatig handelen van de overheid (SP/Van Apeldoorn)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000017, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Mogelijk eind dit jaar zal de Kamer geinformeerd worden over versnellen en verbeteren inclusief over ingebrekestellingen (VVD/Geerdink)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000022, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

Er zal een brief gestuurd worden naar aanleiding van de motie Verkerk/CU over verdubbeling van de noodvoorziening (36151-J)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000027, nr.

De motie Verkerk/CU over verdubbeling van de noodvoorziening (36151-J) wordt door het kabinet geadresseerd in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. Hiermee is deze toezegging afgedaan.(Kamerstukken I 2022-2023 31066-1123)

2022/2023

De uitvoeringsorganisatie zal naar aanleiding van de motie Van Apeldoorn/SP gevraagd worden om nogmaals te kijken naar alle voorstellen die gedaan zijn of gedaan worden rondom de informele schulden (36151-L)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000032, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

Per brief wordt gereageerd op de aangepaste motie Prast over het via een hardheidsclausule voor het gelijkstellen van kinderen en pleegkinderen in de kindregeling

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000037, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de brief Motie Prast c.s. over gelijkstelling kinderen enpleegkinderen van 11 november 2022 (Kamerstukken I 2022-2023, 36151-R).

2021/2022

Toezegging Het nader informeren van de Eerste Kamer over het toezicht op en de fiscale aspecten van blockchains en bitcoins (34.775/34.700) (T02510)

Kamerstukken I 2021-2022, T02510, nr.

Met een Kamerbrief en schriftelijk overleg afgedaan, Kamerstukken I, 2017–2018, 34 775/34 700, W en Kamerstukken I, 2017–2018, 34 775, AA.

2020/2021

Toezegging Verdragen voorzien van antimisbruikbepalingen

Kamerstukken I 2020-2021, T03180, nr.

In de Kamerbrief over verdragsonderhandelingen (jaarlijks eerste kwartaal) voor 2023 wordt deze toezegging afgedaan. Brief verstuurd 21-2-23, Kamerstuknummer 2022-2023, 25087-312

2020/2021

Toezegging Aanbevelingen Europese RekenKamer t.a.v. boekhouding en IT-systeem douane verwerken

Kamerstukken I 2020-2021, T03313, nr.

De Douane heeft de aanbeveling van de ERK opgevolgd en eind 2022 het IT-systeem aangepast. De Eerste Kamer is hierover geïnformeerd door de minister van Financiën per brief van 17 mei 2023 (Overzicht status toezeggingen Eerste Kamer). In de vergadering van de commissie Financiën van 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de toezegging als voldaan aangemerkt.

2021/2022

Toezegging Inperking gokreclames

Kamerstukken I 2021-2022, T03435, nr.

Deze toezegging is door min J&V afgedaan met de brief d.d. 16 maart 2022 Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame, waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens (Kamerstukken I 2021-2022, 33 996 nr. U).

2021/2022

Toezegging Conceptnota Staatsdeelnemingen

Kamerstukken I 2021-2022, T03444, nr.

Afgedaan. De Nota is gedeeld met de TK en EK. In de nota wordt ingegaan op investeringen voor de klimaat- en energietransitie en in het buitenland. In de oplegnotitie bij de Nota is conform toezegging ingegaan op de motie-Alkaya.Met de TK heeft een SO en een notaoverleg plaatsgevonden. De EK heeft een SO ingediend, de reactie op dat SO is op 8 november 2022 naar de EK gaan.

2021/2022

Toezegging Analyse prijspad Wet minimum CO2-prijs

Kamerstukken I 2021-2022, T03446, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)» van 14 maart 2022, Kamerstukken 2021-2022, 35 216, H.

2022/2023

Het kabinet gaat richting de Algemene financiële beschouwingen verder met de uitwerking van het tijdelijk tariefplafond, samen met de coalitie en GL en PvdA (en andere partijen uit de Kamer ‘als die dat willen’). Bij de uitwerking wordt onder meer gekeken naar hoogte en volumegrens van het plafond, arbitrage tussen gas en elektriciteit en het voorkomen van overwinsten door energiebedrijven. (Motie nr. 30 over een nadere uitwerking van het prijsplafond is aangenomen.)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

De toezegging is afgedaan in de subsidieregeling 'bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023' van 9 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 171.

2022/2023

Het kabinet zal verder onderzoeken wat er mogelijk is voor mensen die vanwege medische aandoeningen hogere energiekosten hebben dan het tariefplafond. (Motie 36200 nr. 70 over een extra energiecompensatie is aangenomen.)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000015

Inventarisaties hogere zorgkosten door energiecrisis: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal Kamerstukken II 2022-2023, 36200-XVI-32.

2022/2023

Het kabinet zal – ‘whatever it takes’- proberen te voorkomen dat huishoudens komende winter worden afgesloten van gas en elektra (maar niet om het hele effect van de sterk stijgende energiekosten volledig te compenseren).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Tijdelijk afsluitverbod: Staatscourant 2022, 28723 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

2022/2023

Het kabinet zal een schriftelijke reactie sturen op diverse individuele situaties zoals door het lid Omtzigt geschetst.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Brief met antwoorden op individuele situaties Omtzigt:Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het prijsplafond energie en de toegezegde voorbeelden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal2022Z17717, beantwoord door minister Jetten van K&E

2022/2023

Het kabinet zet alles op alles om te komen tot een gerichte regeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven. (Motie 36200 nr.. 17 is over een toegespitste toereikende compensatieregeling is aangenomen.)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000027

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven» van 14 oktober 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 32637, nr. 507.

2022/2023

Het kabinet zal in nauw overleg met de sectorvertegenwoordigers de structurele compensatie van € 600 mln. voor het mkb nader uitwerken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Informatieverzoek Kamerlid Maatoug» van 9 november 2022,  Kamerstukken 2022-2023, 32 637, nr 515.

2022/2023

Het kabinet zal de gevolgen van de hoge energieprijzen voor specifieke instellingen, zoals zwembaden, ijsbanen en bibliotheken, scherp in de gaten houden en in samenwerking met gemeenten oog hebben voor hoe hun situatie zich verder ontwikkelt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Aan toezegging voldaan met het versturen van de Najaarsnota op 21 november 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 36 250, Nr. 1

2022/2023

De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst zal richting de TK-behandeling van het Belastingplan de (on)mogelijkheden toelichten om onderscheid te maken tussen nultarief in de BTW voor bewerkt en onbewerkt groente en fruit. (Motie 36200- 33 over afschaffing van de btw op onbewerkte groente en fruit per 1 november afschaffen is aangehouden.)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Btw-nultarief groente en fruit & alcohol- en tabaksaccijns» van 12 oktober 2022. Kamerstukken II 2022-2023,36202-131

2022/2023

Het kabinet zal in de aanloop naar de Algemene financiële beschouwingen terugkomen op het verschil in belastingdruk tussen een werknemer met een modaal salaris en een verhuurder van vastgoed.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Beantwoord in de antwoorden op de Miljoenennota, Kamerstukken II, 2022/23, 36 200, nr. 76, p3.

2022/2023

Minister zegt toe aan het lid Van Dijk (PVV) om schriftelijk te reageren op het nieuwsbericht inzake de ING aandeleninkoop, dit kan betrokken worden bij het CD financiële markten dat al gepland staat.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

De toezegging is afgedaan in het verslag van de Ecofin. Kamerstukken II, 2022-2023, 21501-07, nr 1906

2022/2023

Minister zegt toe aan het lid Van Dijk (PVV) beschikbare openbare informatie na te sturen aan de Kamer over het Transition Protection Mechanism

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Afgedaan. Aan voldaan in Verslag Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1906

2022/2023

De Kamer ontvangt voor eind 2022 een brief met een nieuw aangepast schema voor de invoering van een nieuw box 3-stelsel, waarin ook de uitvoeringsaspecten en knelpunten worden meegenomen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000053

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Schriftelijk overleg en andere toezeggingen toekomstig box 3-stelsel» van 9 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32140, nr. 145.

2022/2023

Het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (wordt morgen, dinsdag 1 november 2022, bij de Kamer ingediend)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Toezegging is middels Kamerbrief afgerond, zie Kamerstukken II 2022-2023, 36235

2022/2023

De Kamer ontvangt zo spoedig mogelijk, nog voor de plenaire behandeling van het Pakket Belastingplan 2023 van 8 en 9 november een brief inzake:- de tegenbewijsregeling, op verzoek van de heer Idsinga en de heer Stoffer;- de eigen vermogens van vve's, op verzoek van de heer Omtzigt;- de verbruiksbelasting, op verzoek van de heer Nijboer;- de alternatieven voor de tegenbewijsregeling, op verzoek van de heer Stoffer;- een antwoord op de technische vraag van de heer Idsinga inzake het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie;- een antwoord op de vraag van de heer Romke de Jong inzake ov-abonnementen, de kosten daarvan voor ondernemers en de verhouding tot leaseautogebruik.- de onbelaste reiskostenvergoeding

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T004704

De toezegging is afgehandeld midddels Kamerbrief over nota's van wijziging pakket Belastingplan 2023, zie Kamerstukken II 2022-2023, 36202-37 / 36202-38

2022/2023

Stas TD zegt toe aan het lid Grinwis om samen met de minister van SZW terug te komen op de vraag of een brief gestuurd kan worden (door de SVB) over niet-gebruik van het kindgebonden budget aan ouders die al kinderbijslag ontvangen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000186

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2022/2023

Stas FB zegt toe aan het lid Idsinga bij de kabinetsappreciatie op de evaluatie van de BOR terugkomen op het onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen bij die aanslagregelingen. Daarnaast zal hij terugkomen op pensioenvermogen dat in box 2 zit, zodat er geen appels met peren worden vergeleken (bij het ibo vermogensverdeling is dit pensioenvermogen namelijk uit de overige categorieën van het ibo-rapport gehaald.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000192

In de brief aan de Tweede Kamer «Uitkomsten vervolgonderzoek fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen» is bij de beantwoording van onderzoeksvraag 10 ingegaan op het onderzoek naar beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen in de BOR. Daarmee is de vraag van het lid-Idsinga beantwoord en uitvoering gegeven aan de motie van de leden Inge van Dijk en Idsinga (Kamerstukken II 2022-2023, 35927, nr. 118)

2022/2023

Stas FB zegt aan het lid Romke de Jong toe dat bij het gesprek met de Stichting van de Arbeid over de thuiswerkkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding én de evaluatie van de werkkostenregeling ook aandacht wordt besteed aan de administratieve lasten van het verstrekken van OV-abonnementen van werkgevers aan werknemers.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000220

Hierover is inmiddels een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te  onderzoeken hoe werkgevers beter gefaciliteerd kunnen worden om hun werknemers ov-abonnementen te verstrekken en de Tweede Kamer hierover voor 1 april 2023 te informeren.Kamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 103.

2022/2023

Stas FB zegt aan het lid Nijboer toe bij de brief over de verfijning van box 3 ook terug te komen op geld van VvE’s, dat normaal gesproken op een spaarrekening zal staan.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000226

Afgedaan met brief van 26-4-2023 "verfijning box 3".KSt II 2022/23, 32140, nr. 153.

2022/2023

Stas FB zegt toe aan het lid Inge van Dijk dat hij een brief kan opstellen over de giftenaftrek voor verenigingen. Toegezegd wordt dat een analyse gemaakt wordt: wat kan nou wel, wat kan nou niet en waarom niet? Dat geldt niet alleen voor de anbi's, maar ook voor andere instellingen. Stas FB zegt toe de analyse begin volgend jaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, 36202 nr, 110

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 12 april 2023, 2023Z06476Kamerbrief bij uitvoering motie over giften aan verenigingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlKamerstukken II 2022-2023, 36 202, nr. 110

2022/2023

Stas FB zegt toe de vraag van het lid Omtzigt over een lager tarief in de ozb voor sportverenigingen door te geleiden naar de minister van BZK.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000247

Vraag overgenomen door BZK

2022/2023

De Kamer ontvangt de volgende brief inzake een digitale euro in het eerste kwartaal van 2023, waarin onder andere wordt ingegaan op de planning en de mogelijke vormgeving van een digitale euro.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000041

Kamerbrief is uitgestuurd Kamerbrief mogelijke vormgeving en planning digitale euro | Kamerstuk | Rijksoverheid.nlDigitale euro: mogelijke vormgeving en planning; Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 12

2022/2023

Voor kerstreces Kamerbrief over experimenten met digitaal centrale bankgeld in Japan, Zweden en Zwitserland

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000045

De toezegging is afgedaan met de Kamerbrief over CBDC-projecten in Japan, Zweden en Zwitserland met betrekking tot de toezegging die is gedaan tijdens het Commissiedebat Eurogroep/Ecofin van 23 november 2022. Kamerstukken II, 2022-2023, 27 863, nr. 290.

2022/2023

De Kamer ontvangt begin 2023 de uitkomsten van het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de toekomst van contant geld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000050

Het onderzoek en de reactie van de minister zijn op 31 mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 137).

2022/2023

De Kamer ontvangt een verslag van de uitvoering van de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage alsmede een verslag van de uitvoering van de verhoging van de cijns in de Mijnbouwwet als onderdeel van het Belastingplan 2023.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan via de brief «Stand van zaken Belastingdienst maart 2023» van 16 maart. Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr 1205.

2022/2023

Toezegging Brief gender budgeting en brief over mogelijke verbreding van de studie van het CPB over de baten van Europa voor Nederland (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000009, nr.

Deze toezegging is afgedaan in het Financieel Jaarverslag Rijk 2022, Kamerstukken 2022-2023, 36 360, nr. 1.

2022/2023

Wij zullen binnenkort weer een kabinetsappreciatie geven vanuit Financiën van wat wij allemaal aan het doen zijn voor de verduurzaming. Daar zal ik graag uw Kamer over inlichten. Ik neem uw voorstellen en suggesties ook mee.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000021, nr.

Afgerond. In de brief die ik op 13 maart 2023 mede namens de minister voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer heb gestuurd over de voortgang op het klimaatcommitment hebben wij onze conclusies ten aanzien van de voortgang gedeeld en aangekondigd klimaatwetgeving voor de financiële sector te willen verkennen. Een afschrift van deze brief heb ik aan de Eerste Kamer gestuurd. Kamerstukken I 2022-2023, 32013-281

2022/2023

Eind van dit jaar verwacht het kabinet een completer beeld met de Kamer te kunnen delen van de mogelijkheden van versnellen en verbeteren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

In het bezwaarproces zijn enkele maatregelen doorgevoerd waarvan het streven is eind dit jaar de bevindingen met de Kamer te delen en daarover te rapporteren in de volgende VGR.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000030

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

Op basis van de resultaten van tests en pilots die dit najaar beschikbaar komen, wordt bepaald welke maatregelen voor het opmaken van dossiers worden ingevoerd. In de volgende VGR wordt de Kamer hierover nader geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000035

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

Een actieplan voor gedupeerde ouders die zich nog niet bij SBN gemeld hebben is in voorbereiding. De Kamer zal hierover op de hoogte worden gehouden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000040

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

In komende voortgangsrapportages zal de Kamer steeds geïnformeerd informeren over de resultaten en ontwikkelingen rondom de werving van nieuwe medewerkers bij UHT.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000045

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

Over de voortgang van het loket al afbetaalde schulden wordt de Kamer geïnformeerd via de voortgangsrapportages.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000050

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage, die naar verwachting begin februari 2023 wordt verstuurd, zal de Kamer nader geïnformeerd worden over versnellen en verbeteren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

De adviezen van de BAK zullen indien beschikbaar met een volgende Voortgangsrapportage worden meegezonden.

Brief Stand van zaken hersteloperatie en antwoorden op feitelijke vragen 11e en 12e Voortgangsrapportage (31066-1139)

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

De algemene informatiebrochure zal meegestuurd worden met de volgende Voortgangsrapportage.

Brief Stand van zaken hersteloperatie en antwoorden op feitelijke vragen 11e en 12e Voortgangsrapportage (31066-1139)

Deze brochure is opgenomen in bijlage 3 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022(Kamerstukken I 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

De ambitie is om bij de volgende Voortgangsrapportage een eerste beeld te delen van de mogelijke impact van de maatregelen rondom de dossiers op de doorlooptijden van het opleveren van dossiers aan ouders.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000022

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Van Dijck (PVV) in verslag Ecofinraad overzicht van wat EC heeft geleend op kapitaalmarkt en blootstelling van NL daaraan

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in verslag Ecofinraad december 2022Kamerstukken II 2022-2023, 21 501-07, nr. 1920

2022/2023

Van Weyenberg (D66) in verslag Ecofinraad terugkomen op vraag of uitgavenregel in de SGP-herziening niet beter kan worden aangemerkt als saldo-regel. En op zorgen of voorgestelde raamwerk noodzakelijke investeringen in klimaat niet kan tegenwerken (en wat de ideeën van andere landen zijn).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan in verslag Ecofinraad december 2022, Kamerstuk 21 501-07, Nr. 1916.

2022/2023

VD Lee (GL). In verslag terugkomen op vraag welk type instrumenten zich lenen voor crisissituaties en hoe inzet hiervan past binnen herzien SGP.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in verslag Ecofinraad december 2022, Kamerstuknummer 21 501-07, Nr. 1916

2022/2023

De staatssecretaris zal de evaluatie van het aandeelhouderschap van de kansspelbedrijven in januari 2023 starten en de Kamer voor 1 juni 2023 informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Uitkomsten evaluatie staatsaandeelhouderschap Nederlandse Loterij en Holland Casino» van 24 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 28 165, nr. 395.

2022/2023

De staatssecretaris zal de cijfers over de omzet, de verdubbeling, versus de afdracht van kansspelbedrijven aan de Kamer sturen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

De beantwoording op de vraag van de heer van Dijck (PVV) wordt schriftelijk beantwoord in de Kamerbrief Vooruitblik beheer Staatsdeelnemingen 2023, die uiterlijk voor het commissiedebat van 1 juni 2023 aan uw Kamer wordt aangeboden. Deze Kamerbrief is conform de monitoringscyclus staatsdeelnemingen een moment voor de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst om de Kamer te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom staatsdeelnemingen.Deze toezegging is afgedaan in de brief «Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2023» van 24 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 28 165, nr. 394.

2022/2023

De minister zegt toe aan de heer Heinen (VVD) om de Kamer te informeren over de toekomstige koers van Tennet, openbaar waar dit openbaar kan en vertrouwelijk wanneer dit vertrouwelijk moet.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Op 10 februari 2023 hebben de minister van Financien en de minister voor Klimaat en Energie in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven beide Kamers op korte termijn te zullen informeren over het voorkeursscenario van het kabinet, de gemaakte afweging en de beoogde inzet voor eventuele onderhandelingen (vertrouwelijk waar nodig en publiek waar dat kan).Op 14 februari 2023 heeft een technische briefing over dit onderwerp plaats gevonden. Hierin zijn de relevante feiten en omstandigheden die een rol spelen bij de door het kabinet te maken afweging geschetst.

2022/2023

De minister zegt toe aan mevrouw van Dijk (CDA) vóór het debat over het bankenlandschap van aankomende februari een brief te sturen over de toekomst van de Volksbank en de visie hierop van de regering en toezichthouders.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000029

Afgedaan in Kamerbrief die 22-2-23 verstuurd is. Kamerstukken II 2022-2023, 33532-93.

2022/2023

De minister zal voor de Kerst een brief sturen naar de Kamer over de evaluatie van de toekomst van DNB en de vervolgstappen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Afgehandeld, Kamerstukken II, 2022-2023, 32013, nr. 257.

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal in het kader van de kindregeling en rol van gemeenten in schuldhulpverlening worden ingegaan over mogelijkheden met betrekking tot het samenwerken met het Jongeren Perspectieffonds voor kinderen en jongeren met schulden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

De Kamer is in de VGR over het 4e kwartaal van 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr.1165 ) geinformeerd over de stand van zaken en ontvangt op korte termijn een separate brief die hier verder op in gaat.

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal aandacht besteed worden aan de mensen die gerepatrieerd worden met hulp van het ondersteuningsteam (OTB).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000006

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage wordt er ingegaan op welke type hulp er specifiek wordt geboden aan de ouders bijv. mailcontact, telefonisch contact.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000011

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal een bredere analyse worden geven op schrijnende gevallen en ouders die tussen wal en schip vallen door de peildatum van 7 juli 2020 voor ouders in het buitenland. Hierbij wordt in gegaan op de toepassing van de hardheidsclause en het noodzakelijke maatwerk.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000016

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal een nadere analyse geven van de knelpunten bij schuldeisers.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 4 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op gegevens en kennis over gedupeerden die ook ondernemers zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000026

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op de mogelijkheden van het versnellen van de integrale beoordelingen en de gevolgen daarvan op de planning.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op hoe de samenstelling en lakken van dossiers versneld kan worden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000036

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op de aantallen en ambitie van de driegesprekken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000041

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.  (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op de geschikte gevallen voor de vaststellingsovereenkomsten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000046

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal een nadere analyse gegeven worden van de gegrondverklaringen om te kijken of er iets veranderd moet worden aan het basisproces.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000051

In de volgende Voortgangsrapportage zal een nadere analyse gegeven worden van de gegrondverklaringen om te kijken of er iets veranderd moet worden aan het basisproces. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zullen de ambities met betrekking tot de planning expliciet gemaakt worden op basis van de mogelijkheden van de versnellingsopties.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000056

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. (Kamerstukken II 2022-2023,  31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal ingegaan worden op de planning van de achterstanden van de bezwaarprocedures.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000061

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de volgende Voortgangsrapportage zal een alinea worden opgenomen over het emotioneel herstel van kinderen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000066

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

De minister van Financiën zal de Kamer informeren betreffende statistieken over het aantal geopende servicepunten met betrekking tot de toegankelijkheid van het betalingsverkeer vóór de zomer.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Afgedaan in de beantwoording van Kamervagen. Aanhangstel van de handelingen II 2022-2023, nr. 1689.

2022/2023

De minister van Financiën zal de Kamer in het voorjaar van 2023 informeren over de voortgang van de vervolgstappen rondom het bevorderen van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

De minister van Financiën zal de Kamer voor de zomer informeren middels een kabinetsreactie over het onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Financiën en de DNB naar hoe we het publieke belang van contant geld het beste kunnen borgen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Het onderzoek en de reactie van de minister zijn op 31 mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 137).

2022/2023

Het Lid Omtzigt vraagt naar de correspondentie tussen de DG en de advocaat Eva González Pérez

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan middels de brief Toezeggingen commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen van 21 december 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 35510-110).

2022/2023

Kamerbrief over de aanbevelingen van Cie. Doorstroomvennootschappen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

De toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2022-2023, nr. 25087-305.

2022/2023

Vragen op terrein van minister van Financiën aan haar doorgeleiden t.b.v. debat witwassen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Afgehandeld. De Kamervragen zijn deels beantwoord in het Comissiedebat bestrijding witwassen en financieren van terrorisme van 21 december 2022, en worden voor het overige beantwoord in de Kamerbrief Reactie op de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen van 8 februari 2023, Kamerstuknummer 25087-305

2022/2023

Kamerbrief over impact belastingontwijking op brede welvaart, waarbij ook klimaatmaatregelen worden meegenomen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

De toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2022-2023, 32 140, nr. 154 en Kamerstukken II 2022-2023, 36 180, nr. 29.

2022/2023

Kamer informeren over voortgang onderhandelingen belastingverdrag Oeganda

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

In de Kamerbrief (jaarlijks eerste kwartaal) over verdragsonderhandelingen voor 2023 wordt deze toezegging afgedaan. Kamerstukken II 2022-2023, 25087-312

2022/2023

Onderzocht wordt wat de inzet van schade-experts in de hersteloperatie kan toevoegen voor ouders. Hierover wordt ook afgestemd met de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse orde van Advocaten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de volgende Voortgangsrapportage zal hierover nader worden gerapporteerd

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Doorverwijzen van voorstel Weyenberg en Sahla naar minister van SZW. (Zie link bij omschrijving)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000097

In behandeling bij SZW.

2022/2023

CBS verzoeken om te kijken naar voorstel om bruto vrijwilligersproduct te onderzoeken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000097

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief met kabinetsreacrie op de Monitor Brede Welvaart & SDG's 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 34298-39.

2022/2023

Doorgeleiden vraag van de heer Klaver aan de minister voor Klimaat en Energie.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000111

31/1: er is op 22 december een gewijzigde motie ingediend die nu behandeld wordt door minfin.Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland (t.v.v. 36250-10).pdfDeze toezegging wordt afgedaan.

2022/2023

Een appreciatie en antwoord vragen aan de minister van Sociale Zaken over de vraag van de heer Klaver en mevrouw Kuiken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000123

In behandeling bij SZW.

2022/2023

Doorgeleiden van motie van mevrouw van der Plas naar de bewindspersoon van VWS.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000127

In behandeling bij VWS.

2022/2023

Effect aftoppen giftenaftrek monitoren en delen met EK. Daarbij meenemen bij welke ANBI’s grootste effect wordt gezien. Ook meenemen of in andere landen meer geschonken wordt en hoe dat fiscaal gefaciliteerd is. Ten slotte terugkoppeling van gesprek met sector

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000109, nr.

Afgedaan in brief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023, 2023-15300 (Kamerbrief over reactie op motie Essers en motie Otten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)

2022/2023

Er wordt nogmaals gekeken naar de langetermijnplanning mede n.a.v. de eerdere aangenomen motie Inge van Dijk (31066-828).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000097

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Mede naar aanleiding van de motie Azarkan c.s. (31066-1149) zal in de dertiende Voortgangsrapportage een planning voor de Bezwaarschriftenadviescommissie kunnen worden gegeven en in de veertiende Voortgangsrapportage een planning van de Commissie Werkelijke Schade.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000102

Een planning voor de Bezwaarschriftenadviescommissie is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.  De motie wordt verder afgehandeld bij de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

In de begin februari te zenden Voortgangsrapportage zal naar aanleiding van de motie Inge van Dijk c.s (31066-1151) teruggekomen worden op een onderzoek of informatiedeling tussen Dienst Toeslagen en de Belastingdienst met wederzijdse instemming van de ouders een optie is.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000107

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.(Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1123)

2022/2023

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 zal de Kamer geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek naar de overleggen met de toenmalige staatssecretaris van maart 2017 tot aan de ‘juni week’ 2019 over CAF 11.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000097

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 29 maart 2023 Stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr.118).

2022/2023

Er wordt gekeken of het mogelijk is om terug te halen wat er is gebeurd met de brieven tussen de DG Belastingdienst en de advocate.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000104

Afgedaan. De reconstructie van de niet eerder verstrekte correspondentie is opgenomen in de brief «Stand van zaken over de casus CAF 11 tussen maart 2017 en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020» Kamerstuk 35510 nr. 118.

2022/2023

De handhavingsstrategie zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

De handhavingsstrategie is op 31 mei 2023 naar de Tweede Kamer verstuurd. Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1233.

2022/2023

Verwachting is dat de resultaten van het onderzoek naar het risicoclassificatiemodel van Toeslagen het tweede kwartaal 2023 kan worden opgeleverd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000015

Toezegging is afgedaan met het verzenden van het onderzoeksrapport & de bijbehorende bestuurlijke reactie.Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1234

2022/2023

De minister van Financiën zal de commissie in het voorjaar informeren over de onevenredige effecten, aanpassingen en wijzigingen die voortkomen uit de gesprekken met ketenpartners

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

De minister van Financiën zal in het voorjaar van 2023 middels de verzamelbrief/voortgangsbrief de Kamer informeren over de volgende onderwerpen: 1. de uitkomst van de rondetafels die gehouden zijn met de DNB en de sector over de benodigde guidance bij het risicogebaseerd toezicht.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

De minister van Financiën zal de Kamer in januari informeren over het publiceren van de statistieken rondom het anti-witwasbeleid en het hanteren van meetbare doelen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

De minister van Financiën heeft, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 6 februari 2023 de Kamer met de Kamerbrief 'Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid' (Kamerstukken II 2022-2023, 31477-87) geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het publiceren van statistieken en het hanteren van meetbare doelen omtrent het anti-witwasbeleid. De minister zal de Kamer opnieuw informeren over de voortgang in het kader van de voortgangsbrief over de Beleidsagenda aanpak witwassen.

2022/2023

De minister van Financiën zal de commissie in het voorjaar informeren over het verbeteren van het cliëntonderzoek en de risico-indicatoren

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

De minister van Financiën zal in het voorjaar van 2023 middels de verzamelbrief/voortgangsbrief de Kamer informeren over de volgende onderwerpen: 1. de uitkomst van de rondetafels die gehouden zijn met de DNB en de sector over de benodigde guidance bij het risicogebaseerd toezicht. 2. de gesprekken met de banken en brancheverenigingen waarin besproken wordt hoe het cliëntenonderzoek door de poortwachters verbeterd kan worden. 3. de gesprekken met de banken en sectoren over hoe wordt voorkomen dat personen in bepaalde beroepen en professionele activiteiten die de toegang tot het betalingsverkeer worden ontzegd hun onschuld dienen te bewijzen. 4. de gesprekken met de brancheorganisatie voor sekswerkers (SAD), DNB en NVB over hoe wordt voorkomen dat sekswerkers de toegang tot het betalingsverkeer worden ontzegd en nergens een hypotheek kunnen krijgen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

De minister van Financiën zal de commissie in het voorjaar informeren over alternatieve opties met betrekking tot het borgen van de toegang tot het betalingsverkeer.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Toezegging afgedaan met de verzending van de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak van witwassen aan de TK op 17 mei 2023.Kamerstukken II, 2022/23, 31477, nr. 90

2022/2023

Eerste kwartaal 2023 zal TK geïnformeerd worden mbt vervolgstappen verlengde navorderingstermijn

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Afgedaan in Kamerbrief die op 22/2 2023 verzonden is. Kamerstukken II 2022-2023, 31934-68.

2022/2023

De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de nabetalingen en de perceptiekosten als het gaat om de Europese Unie in de volgende stand van zakenbrief.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Op 5 juli 2023 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 73). In deze brief is ingegaan op het onderwerp nabetalingen en perceptiekosten.

2022/2023

De Kamer ontvangt in eerste kwartaal 2023 een brief over het BTW gat

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000099

De toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2022-2023, 2023Z03020.

2022/2023

De Kamer ontvangt in eerste kwartaal 2023 een brief in aanloop naar wetsvoorstel aanpak dividendstripping over het proces

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000104

Deze toezegging is afgedaan in de (bijlage Planningsoverzicht Financiën 2023 bij de) Planningsbrief voor 2023 «Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023» van 13 februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 36200 IX, nr. 20.

2022/2023

Aan mevrouw Karimi wordt toegezegd om in de Voortgangsrapportages aandacht te besteden aan de uitvoering van de nieuwe kindregeling en daarbij de specifieke problematiek van jongeren van 18-plus die onder beschermingsbewind staan te betrekken

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000115, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123

2022/2023

Er wordt gewerkt aan regelingen voor de nabestaanden van een overleden gedupeerde ouder en een overleden kind. Deze regelingen maken deel uit van het aanvullend wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Het streven is om het wetsvoorstel in april 2023 aan uw Kamer aan te bieden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen met daarin een regeling voor nabestaanden is op 28 april 2023 ingediend. (Kamerstukken II, 2022/23, 36352, nr. 2.)

2022/2023

Vanzelfsprekend blijft het streven om het aanvullende wetsvoorstel zo spoedig mogelijk bij de Kamer in te laten dienen. Mocht de planning onverhoopt wijzigen, zal de Kamer daar tussentijds over worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000014

Het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen is op 28 april 2023 ingediend. (Kamerstukken II, 2022/23, 36352, nr. 2.)

2022/2023

De volgende voortgangsrapportage behandelt de eerste vier maanden van 2023 en zal na verwerking van de cijfers tot en met april in mei 2023 verschijnen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

De Voortgangsrapportage jan-apr 2023 is op 2 juni 2023 aan de Kamer gestuurd.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De volgende VGR gaat nader in op de verantwoordingen in relatie tot de Spuk-componenten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000024

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De volgende voortgangsrapportage zal weer resultaten bevatten van de periodieke enquête over de brede ondersteuning door gemeentes.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000029

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235).

2022/2023

De pilot hersteldossier als alternatief voor het persoonlijk dossier bevindt zich in de afrondende fase. Als afronding vindt nog een evaluatie plaats door onderzoeksbureau Motivaction. De evaluatie zal naar verwachting in februari 2023 worden afgerond. De resultaten zullen in de volgende Voortgangsrapportage gedeeld worden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000034

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235).

2022/2023

Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangegeven, is een zestal dagvaardingen uitgebracht waarin eisers om een verklaring voor recht verzoeken (door de civiele rechter) dat de Staat jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld. Begin 2023 is in de eerste van deze zaken een zitting gepland. Als de eerste uitkomst bekend is, zal daar in een volgende voortgangsrapportage op worden ingegaan.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000039

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 9 mei 2023 Uitspraken rechtbank die raken aan de hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1237) en de brief met sets Kamervragen van 17 mei 2023 Vonnissen hersteloperatie toeslagen - vervolg & beantwoording Kamervragen Leijten, Omtzigt en Van Dijk ((Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1238)

2022/2023

De komende zal tijd worden gemonitord op welke wijze publieke uitvoerders de gerichte pauzeknop kunnen inrichten, daarover zal in de volgende voortgangsrapportage worden gerapporteerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000044

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 4 van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235).

2022/2023

Een prognose voor het afronden van de bezwaren tegen besluiten op een verzoek om aanvullende compensatie wordt met de Kamer gedeeld in een volgende Voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

De reactie op deze toezegging treft u aan in de brief met sets Kamervragen van 17 mei 2023 Vonnissen hersteloperatie toeslagen - vervolg & beantwoording Kamervragen Leijten, Omtzigt en Van Dijk (2023Z08784) en in par. 1.5 van de VGR jan.-apr. 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Het geactualiseerde advies van de BAK zal na ontvangst aan de Kamer worden toegezonden, inclusief een reactie van het kabinet op het advies.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000054

Deze toezegging is afgedaan via de brief Advies en aanvullende reactie BAK inzake CWS en afschrift reactie kabinet van 6 maart 2023 (31066-1196).

2022/2023

De Kamer wordt over de uitkomst van de markconsultatie voor de uitvoering van de schaderegeling voor ex-partners geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000059

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 28 april 2023 Aanbieding wetsvoorstel aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 36352, nr. 5)

2022/2023

De minister van Financiën zegt aan het lid Tony van Dijck toe (via de minister van EZK) het non-paper over de mogelijke versoepeling van staatssteunregels aan de Kamer te zenden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

EZK neemt deze toezegging over.Afgehandeld. Het Joint Statement gaat 15 februari al naar de Kamer samen met de GA van de RvC van 2 maart.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe om in het verslag dat zij na volgende week uitbrengt schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Van Weyenberg over de ruimte voor hervorming en vergroening binnen de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Afgedaan in verslag Ecofinraad februari 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1934.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan de leden Slootweg en Van der Lee om in het verslag terug te komen op het beoogde proces rond de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), waarbij met name het tijdpad en hoe de Kamer daarbij betrokken wordt interessant zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Is afgerond, meegenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad (Kamerstukken II, 2022/23, 21501, nr.07,1934)

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen om voor de zomer, als de cijfers dan tenminste beschikbaar zijn, terug te komen op de vragen over de kapitaalpositie van de ECB en de mogelijke budgettaire gevolgen daarvan voor de eurolanden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in de brief 'Jaarlijkse informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB beleid. Kamerstuk II 2022-2023 21501-07 nr. 1959.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Alkaya in het verslag terug te komen op het geen besproken is tijdens het informele ontbijt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Is afgerond, meegenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad.(Kamerstukken II, 2022/23, 21501, nr.07,1934)

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck om de vraag over de WTO-route inzake de Amerikaanse Inflation Reduction Act door te geleiden naar de minister van EZK.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Toezegging wordt door BZ afgedaan.

2022/2023

Voor het eind van het 1e kwartaal volgt een brief met de stand van zaken van de gedane toezeggingen in de brief van 21 december 2022 (35510-110).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T005027

Deze toezegging is afgedaan via de op 29 maart 2023 gezonden brief Stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 118).

2022/2023

Mocht meer duidelijk zijn of er een brief naar mw. González Pérez is verstuurd dan wordt uw Kamer hierover in de brief voor het einde van het 1e kwartaal geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Deze toezegging is afgedaan via de op 29 maart 2023 gezonden brief Stand van zaken toezeggingen van de brief van 21 december 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 118).

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe de Kamer vóór te zomer te informeren over de losse opties, pakketten en combinaties tussen losse opties en pakketten in de tussenrapportage.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202302-215

Afgedaan in Kamerbrief «Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel» van 30 juni 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1272.Zie daarnaast: Kamerstukken II, 2021-2022, 12 345, nr. 12

2022/2023

Toegezegd om de minister van SZW te vragen om in de Kamerbrief voor het debat van mei in te gaan op een plan B mocht het onverhoopt noodzakelijk zijn (omdat 2025 niet wordt gehaald, terwijl IACK vervalt).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

In de brief 26 april 2023 Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang (Kamerstukken II, 2022/23, 31322, nr. 490) is aangegeven dat de invoeringsdatum wordt uitgesteld van 2025 naar 2027. MSZW geeft in deze brief aan dat er in twee stevige stappen zal worden toegegroeid naar het nieuwe financieringsstelsel. De precieze invulling daarvan volgt later.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe de Kamer nader te informeren over het managementsysteem rondom de afhandeling van de kinderopvangtoeslag

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202302-216

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Contact leggen met de heer Omtzigt ter verduidelijking van zijn vraag over de AWIR en het toeslagpartnerbegrip

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

'Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Stand van zaken Dienst Toeslagen» van 6 juli 2023, Kamerstukken II 2022/23, 31066, nr. 1270. Kenmerk: 2023Z13217.

2022/2023

We komen in de eerstvolgende stavaza brief van toeslagen terug op de helderheid van de brieven voor burgers; aangeven wat we doen en wat we willen doen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000018

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2022/2023

Wat is de effectiviteit van de publiekscampagne en de KOT-app. Kijken of we dit kunnen monitoren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000038

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2022/2023

Staatssecretaris De Vries zegt toe dat er in de tussenrapportage concreet wordt aangegeven welke varianten worden uitgewerkt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000042

Afgedaan in Kamerbrief «Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel» van 30 juni 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1272.Zie daarnaast: Kamerstukken II, 2021-2022, 12 345, nr. 12

2022/2023

De Kamer ontvangt voor het krokusreces een brief over de btw-fraude, waarin onder andere wordt ingegaan op het verschil tussen 2019 en 2020.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Afgedaan in Kamerbrief Appreciatie btw-gat in de Europese Unie en individuele lidstaten, verstuurd 20 februari 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 32140-147.

2022/2023

De stas zegt toe zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over afwegingskader bij de beoordeling van de fossiele projecten

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202302-210

Toezegging afgedaan in de Kamerbrief «toezeggingen commssiedebat» van 22 maart jongstleden (Kamerstuk ll 2022/23 Z04 nr 944)

2022/2023

De Kamer te informeren over de ekv criteria in relatie tot de leveringszekerheid en ontwikkelingslanden

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202302-211

Toezegging afgedaan in de Kamerbrief «toezeggingen commssiedebat» van 22 maart jongstleden (Kamerstuk ll 2022/23 Z 04 nr 944)

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zegt toe de Kamer te informeren in de volgende EKV-monitor over wat de stappen zijn van het kabinet volgend op het rapport over de veiligheidssituatie LNG project Mozambique.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202302-212

Afgedaan middels openbaarmaking «Monitor Exportkredietverzekering 2022» op 14 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 26485-423.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de second opinion van een onafhankelijke derde naar het project in Manilla.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ202302-213

De staatssecretaris heeft op 3 juli 2023 de conclusies van de onderzoekers met de Kamer gedeeld. (Kamerstukken II 2022-2023, 26485-425).

2022/2023

De Kamer te informeren over de categorisering van intensieve veeteelt in categorie C voor het twee minuten debat

Kamerstukken II 2022-2023, TZ202302-214

Toezegging afgedaan in de Kamerbrief «toezeggingen commssiedebat» van 22 maart jongstleden (Kamerstuk ll 2022/23 Z 04 nr 944)

2022/2023

De mogelijke gevolgen voor de vereiste capaciteit voor bezwaar worden nader geanalyseerd, hierover wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

In de aanbiedingsbrief bij VGR jan-apr 2023 wordt nader in gegaan op de planning rondom de bezwaren en de bijbehorende capaciteit. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De huidige ontwikkeling van het aantal ouders dat geen uitsluitsel kan krijgen in de eerste toets en bij de IB gedupeerde blijkt geeft het beeld dat het totaal aantal gedupeerden hoger ligt dan eerder verwacht en geraamd. Deze inzichten worden nader geanalyseerd en hierover wordt uw Kamer voor de zomer geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Deze toezegging is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Aan het lid Omtzigt om schriftelijk terug te komen op de vraag wat de maximale schuldhoudbaarheid is in de ogen van de NL regering

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T005108

Is afgedaan met Kamerbrief, zie hier: Kamerbrief over opvolging plenair debat toekomst euro van 9 maart 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Kamerstukken ll 2022/23, 21501-07, nr. 1943.

2022/2023

Aan het lid Van der Lee (GroenLinks) om schriftelijk in te gaan op het feit dat het NL betalingsoverschot altijd boven de afgesproken 6% BBP norm is en de mate waarin we daaraan gaan voldoen (dit kan ook bijdragen aan stabiliteit van de euro)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Is afgedaan met Kamerbrief, zie hier: Kamerbrief over opvolging plenair debat toekomst euro van 9 maart 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Kamerstukken ll 2022/23, 21501-07, nr. 1943.

2022/2023

Aan het lid Omtzigt om schriftelijk terug te komen hoe het zit met de blootstelling is voor een land dat de eurozone volgt maar er niet formeel aan gekoppeld is (casus Denemarken)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Is afgedaan met Kamerbrief, zie hier: Kamerbrief over opvolging plenair debat toekomst euro van 9 maart 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Kamerstukken ll 2022/23, 21501-07, nr. 1943.

2022/2023

Aan het lid Heinen (VVD) om te onderzoeken hoe op een gepaste manier de samenhang tussen de mandaatsvervulling van de ECB en een herzien SGP in de discussie kan worden meegenomen (bv. in bilaterale gesprekken)

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Is afgedaan met Kamerbrief, zie hier: Kamerbrief over opvolging plenair debat toekomst euro van 9 maart 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Kamerstukken ll 2022/23, 21501-07, nr. 1943.

2022/2023

Aan het lid Slootweg (CDA) om staatssecretaris Van Rij (die de minister vervangt tijdens de EG/Ecofin) te verzoeken om tijdens de EG/Ecofin maart aandacht te vragen voor verdere uitwerking van de kapitaalmarktunie.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000018

Toezegging afgerond in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 21 501, nr. 07-1942

2022/2023

Er wordt gekeken wat gedaan kan worden om vaststellingsovereenkomsten zo snel mogelijk af te ronden in het kader van schadeafwikkeling in één dag

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen van jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Er zal na overleg met de Commissie Werkelijke Schade (CWS) in de volgende voortgangsrapportage worden gerapporteerd over een prognose wat betreft de afhandeling van schades bij CWS.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

Deze toezegging wordt betrokken bij de overleggen met CWS over hun Vijfpuntenplan waarin wordt verwoord wat moet gebeuren om te komen tot versnelling en verbetering (zie par. 1.3 VGR jan-apr. 2023) (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

In de volgende voortgangsrapportage wordt, mede naar aanleiding van de motie Grinwis c.s. (31066-1192), ingegaan op de afspraken die gemaakt zijn met gemeenten over het aanmerken van urgente gevallen die eerder geholpen worden bij de integrale beoordelingen, nadat zij een ‘nee’ hebben ontvangen bij de eerste toets.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000037

Deze toezegging is afgedaan in de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Mede naar aanleiding van de motie Kat c.s. (31066-1182), wordt de pilot voor vaststellingsovereenkomsten opgeschaald van 50 naar 100 ouders.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000043

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Er wordt gekeken of, conform de aanbevelingen van de Nederlandse Orde van Advocaten, kleine schades kunnen worden meegenomen bij mediation bij bezwaar in de fase van integrale beoordeling, om dit vervolgens te laten uitmonden in een vaststellingsovereenkomst.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is afgedaan in par. 1.4 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Mede naar aanleiding van de aangehouden motie Van der Lee c.s. (31066-1191), wordt er gekeken hoe de vergewisplicht die voortvloeit uit de Awb marginaler kan worden ingevuld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 17 mei 2023 Appreciatie aangehouden motie Van der Lee bij het debat Hersteloperatie toeslagen van 7 maart 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1226).

2022/2023

De Kamer wordt uiterlijk in april geïnformeerd over de verdere uitwerking van schuldhulpverlening voor kinderen of jongeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000043

De Kamer is in de VGR over het 4e kwartaal van 2022 geinformeerd over de stand van zaken en ontvangt op korte termijn een separate brief die hier verder op in gaat.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1165)

2022/2023

Er wordt met de Belgische overheid en Caribische eilanden besproken waar nog meer maatwerk nodig is voor ouders in het buitenland. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000049

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Er wordt gekeken hoe de procedures van SBN meer aandacht kunnen krijgen en hoe we de buitenlandse schuldeisers beter kunnen informeren en ze tot medewerking kunnen bewegen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000055

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 4 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Bij de volgende voortgangsrapportage zal OTB ingaan op de huidige problemen waar de ouders in het buitenland tegen aanlopen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000061

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Er wordt gekeken of het mogelijk is dat ouders in het buitenland zich kunnen inschrijven bij een woningcorporatie in Nederland. Indien dit niet kan, wordt de Kamer ook geïnformeerd over de redenen daarvan.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000067

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 2 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De Kamer ontvangt op korte termijn antwoord op de vraag van het lid Omtzigt wanneer de top van de Belastingdienst wist van het overtreden van dertien wetten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000073

Dit is meegenomen in de op 22 mei 2023 gezonden beantwoording van de vragen die op 8 februari 2023 zijn gesteld door vaste commissie voor Financiën in het kader van een schriftelijk overleg over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht. (Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1229).

2022/2023

Naar aanleiding van de motie Leijten (31066-PM) zal gekeken worden naar het uitfaseren van de rol van de landsadvocaat in direct contact met ouders bij de VSO-route en wordt samen met J&V onderzocht welke mogelijkheden er zijn om minder of geen gebruik te maken van de landsadvocaat in toeslagenherstel. De Kamer zal via de voortgangsrapportage geïnformeerd worden over de vorderingen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

Om te onderzoeken of voorkomen kan worden om tegenover gedupeerde ouders in juridische procedures te komen te staan is het kabinet reeds voornemens om de keuzes hierbij gestructureerd tegen het licht te houden. In het tweede kwartaal van 2023 wordt nader ingegaan op de afwegingen en mogelijkheden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

In het tweede kwartaal van dit jaar wordt uw Kamer verder geïnformeerd over de pool van onafhankelijke deskundigen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De staatssecretaris komt zo snel mogelijk, uiterlijk voor de zomer, met de reactie op de knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000006

Minister Kaag (FIN) heeft op 23 februari 2023 de brief van de IG IBTD over knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden aangeboden aan de TK. Over de knelpuntenbrief is het gesprek aangegaan met de IG IBTD. Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) hebben op 6 juli 2023, mede namens de minister van Sociale Zaken en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de beleidsreactie op de knelpuntenbrief aangeboden aan de TK. Hiermee informeren zij de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek met de IG en daarmee samenhangende ontwikkelingen.Kamerstukken II 2022-2023, Z, 13312

2022/2023

Namens het kabinet zal minister Schouten zo snel mogelijk een brief sturen naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het compenseren van netto-inkomens die onder het bestaansminimum komen door de gebrekkige afstemming tussen fiscale regelingen en het ontvangen van aanvullende bijstand.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Antwoorden op Kamervragen over gezinnen die leven van inkomen onder niveau bijstandsuitkering omdat regelingen niet ansluiten'' van 29 maart 2023, Kamerstukken 2022-2023, nr 2062.

2022/2023

De staatssecretaris zal uiterlijk in mei een toelichting geven over de huidige situatie van de kilometerheffing 2.0 met oog op de ICT.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda» van 8 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 32140 nr. 154

2022/2023

De staatssecretaris komt zo snel mogelijk, uiterlijk voor de zomer, met de reactie op de knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Beleidsreactie op de brief van de inspecteur-generaal (IG) van de inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden", Kamerstukken II 2022-2023, 31 066, nr. 1269.

2022/2023

De minister zal, na een volgende Ecofin/Eurogroep-vergadering terugkoppelen aan de Kamer welke landen mee willen doen aan een hoger percentage ten behoeve van de leverage voor de buffers van banken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Kamerstukken II, 2022/23, 21501, nr. 07,1952

2022/2023

De minister zal in het voorjaar een voorstel ter verbetering van het Europese crisismanagementsysteem aan de Kamer zenden, voorzien van een kabinetsappreciatie

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan met brief « Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)» van 26 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 22 112, nr. 3691

2022/2023

De minister zal ten aanzien van het instrument van CoCo’s (staatsobligaties) de Kamer schriftelijk nader informeren over de toepassing van dit instrument.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Tweede Kamer, Kamerstukken II 2022-2023, 21 501-07, nr. 1949

2022/2023

De minister zal ten aanzien van UBS en de dochters van UBS schriftelijk nadere informatie aan de Kamer toezenden naar aanleiding van de vragen van de heer Van der Lee.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Kamerstukken II, 2022/23, 21501, nr. 07,1952

2022/2023

De minister zal in de Verzamelbrief terugkomen op de ontwikkelingen ten aanzien van Basel 3 en de vragen van de heer Ephraim.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Kamerstukken II, 2022/23, 21501, nr. 07,1952

2022/2023

De minister zal in het najaar een richtinggevend besluit over de Volksbank aan de Kamer toezenden en de Kamer in de aanloop van dit besluit inzicht geven in de opties en richtingen in aanloop naar het eerstvolgende commissiedebat staatsdeelnemingen (op 1 juni aanstaande).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

De Tweede Kamer is bij brief van 26 mei 2023 geinformeerd over het proces van het richtinggevend beslut en betrokkenheid van de Tweede Kamer. Kamerstukken II 2022–2023, 32 013, nr. 283

2022/2023

Eind april is een Kamerbrief voorzien over de voortgang en voornemens met betrekking tot de uitvoering van de motie Kat c.s. (31055-1151) over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000003, nr.

De Kamer is in de VGR over het 4e kwartaal van 2022 geinformeerd over de stand van zaken en ontvangt op korte termijn een separate brief die hier verder op in gaat.(Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1165)

2022/2023

Na bekendmaking van de uitspraken van vier rechtszaken bij de rechtbank Midden-Nederland (verwacht op 14 april 2023) zal een reactie van het kabinet op de uitspraken in de volgende voortgangsrapportage worden opgenomen of zo nodig tussentijds aan uw Kamer worden gestuurd. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de eventuele maatregelen en de termijn waarbinnen die kunnen worden ingevoerd

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 9 mei 2023 Uitspraken rechtbank die raken aan de hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1237) en de brief met sets Kamervragen van 17 mei 2023 Vonnissen hersteloperatie toeslagen - vervolg & beantwoording Kamervragen Leijten, Omtzigt en Van Dijk (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1238)

2022/2023

Studiegroep Begrotingsruimte verzoeken om nut, noodzaak en werking van de fondsen in kaart brengen, inclusief revolverende fondsen.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000005, nr.

De Studiegroep Begrotingsruimte zal in haar advies voor het volgende kabinet ten aanzien van het te voeren begrotingsbeleid het nut, de noodzaak en de werking van de fondsen meenemen.

2022/2023

De staatssecretaris zal vanuit de kabinetsvisie de aanbevelingen over de toekomst van de trustsector van het SEO-rapport duiden en komt hier voor de zomer schriftelijk op terug.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

Is beantwoord en afgedaan in de motie- en toezeggingenbrief (Verzamelbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)  van 15 juni 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 32 545, nr. 191

2022/2023

Toezegging tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2023 in de Eerste Kamer aan het lid Essers om de gevolgen voor gehuwden met onderlinge vorderingen en schulden in het onderzoek naar de verfijning te betrekken. Handelingen EK 2022/23, nr. 13-4 p. 2

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

Afgedaan met brief van 26-4-2023 "verfijning box 3".KSt II 2022/23, 32140, nr. 153.

2013/2014

Toezegging Aanpassing zinsnede artikel 2b, lid 1, Wet verplicht schatkistbankieren, inzake negatieve rente (33.540)

Kamerstukken I 2013-2014, P-T2000000001, nr.

Deze aanpassing is reeds eerder gemaakt in de huidige Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. In artikel 6 lid 3 van deze regeling is opgenomen dat «indien de rente […] negatief is, wordt de betreffende rente gelijk gesteld aan nul.»

2022/2023

Toezegging Bekendmaking analyse maatregelen koopkracht 2024 (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000005, nr.

Deze toezegging is afgedaan met de met «Kamerbrief uitkomsten verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023» van 28 april 2023, 36200-182

2022/2023

Toezegging Bij voortgangsrapportages kindregeling aandacht voor kinderen die in de schulden zitten (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000009, nr.

Deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstukken I, 2022/23, 36151-T).

2022/2023

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, T03521, nr.

Toezegging voldaan met de Kamerbrieven over de voortgangsrapportages van het klimaatcommitment (Kamerstukken II, 2022/23, 32 013, nr. 281) en de beleidsagenda financiële markten (Kamerstukken II 2022/23, 32 013, nr. 258).

2022/2023

Toezegging Toesturen marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, T03523, nr.

De minister van SZW heeft twee separate onderzoeken laten uitvoeren. Onderzoeksbureau SEO heeft het onderzoek ‘de Markt voor kinderopvang’ uitgevoerd, die de marktordening en verschillende financieringsvormen in de kinderopvang in beeld brengt. Daarnaast heeft onderzoeksbureau Decisio in het onderzoek ‘Maatregelen marktwerking kinderopvang’ de voor- en nadelen en neveneffecten onderzocht van mogelijke maatregelen die ingrijpen op de marktwerking. Deze onderzoeken zijn op 11 april jl. met uw Kamer gedeeld en hierover heeft op 13 april jl. een technische briefing plaatsgevonden. Zie hiervoor de brief van 26 april 2023 (2023Z07727).

2022/2023

Toezegging Rapporteren over bereiken gedupeerde ouders in het buitenland (36.151)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T005292, nr.

Deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.4 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstukken I, 2022/23, 36151-T).

2022/2023

In de volgende voortgangsrapportage wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken bij deze correctieactie en over de te verwachten doorlooptijd

Correctie berekening rentenadeel voor gedupeerden (2023Z08107)

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 5 van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe de Kamer direct na het meireces nader te informeren over de toetsingscriteria voor exportkredietverzekeringen en daarbij ook specifiek in te gaan op het verduurzamen van de energiemix als criterium.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 170

Toezegging afgedaan met de verzending van de Kamerbrief COP26-beleid ekv uitzonderingsgrond ontwikkelingslanden aan de TK op 17 mei 2023, Kamerstukk II 2022-2023, TZ20 230, nr. 170.

2022/2023

De Kamer ontvangt eind maart 2023 een update over de multilaterale afspraken inzake grensarbeiders op het gebied van sociale zekerheid.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 109

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grenswerkers» van  6 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 26834, nr. 57.

2022/2023

De minister voor Klimaat en Energie zal de Kamer op korte termijn informeren over kernenergie.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 221, nr. 156

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie» van de minister voor Klimaat en Energie van 9 december 2022, KIamerstukken II 2022-2023, 32 645, nr. 116.

2022/2023

De minister zal de minister van IenW verzoeken om de Kamer te informeren over het toezicht door de ACM op TenneT.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 221, nr. 158

Toezegging opgevolgd. Afgerond via Kamerbrief van EZK over het Landelijk Actieprogramma Netcongestie op 20 december 2022 (Kamerstukken II, 2022–2023, 29 023, nr. 385)

2022/2023

De Kamer ontvangt zo snel mogelijk, ná 3 november 2022 en ruim vóór 25 november 2022, een brief inzake ambtshalve vermindering bij niet-bezwaarmakers box 3.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 221, nr. 036

De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief van 4 november 2022, Kamerstukken II 2022-23, 32 140, nr 141.

2022/2023

De minister zegt toe aan het lid Van Houwelingen enkele interne mails, waarnaar in de beslisnota’s bij de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het Digital Currency Global Consortium wordt verwezen, met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 047

Deze toezegging is op 5 juli 2023 afgedaan, zie Kamerbrief met kenmerk 2023Z12880. De brief heeft nog geen Kamerstuknummer.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Alkaya per brief terug te komen op zijn vraag of er ontwikkelingen zijn in de discussie over het vergemakkelijken van het overstappen naar een andere bank door de banknaam uit het IBAN-nummer te halen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 045

Afgedaan in Kamerbrief jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) 2022. Kamerstukken II 2022-2023, 27863, nr. 140.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee een analyse te maken van de Japanse en Britse begrotingskeuzes in relatie tot de aanpak van economische en geopolitieke uitdagingen en de mogelijke relevantie daarvoor voor de Europese situatie.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 043

Toezegging is afgedaan in het Kamerstuk "Verslag Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 juni 2023" van 30 juni 2023, Kamerstuk 21501-07, nr. FR.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe een aantal meer gedetailleerde vragen van verschillende leden over de SGP-voorstellen van de Europese Commissie, betreffende onder meer de ruimte voor specifieke investeringen en de positie van verschillende lidstaten in de discussie, mee te nemen in het nog te ontvangen BNC-fiche.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 041

Inmiddels afgedaan. Voldaan aan deze toezegging door in te gaan op de gestelde gevragen in Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk, corresponderend met Kamerstuk Kamerstukken II 2022-2023, 22 112 nr. 3699.

2022/2023

De minister zal in de zomer van 2023 de Kamer een update geven van de ontwikkelingen in de Fintech-sector.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 056

Toezegging afgedaan middels brief «FinTech-onderzoek 2023» van 6 juli 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 2023Z13343

2022/2023

De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Heinen of andere centrale banken met gelijksoortige problematiek kampen als De Nederlandsche Bank (i.c. verslechterende kapitaalpositie als gevolg van verwachte verliezen).

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 220, nr. 111

Toezegging is afgedaan, zie Kamerstukken II 2022-2023, 32013, nr. 257.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2022/12/20/Kamerbrief-over-opvolging-toezegging-kapitaalbeleid-dnb

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de septemberbrief terug te komen op de uitvoering van de motie van het lid Paul m.b.t. de VSO-route (Kamerstuk 31066, nr. 1070)

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 220, nr. 051

Deze toezegging is opgenomen in de brief Stand van zaken hersteloperatie toeslagen van 16 september 2022 (Kamerstukken II 2022-2023, 31066-1111) en in hoofdstuk 1 van de 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen.

2022/2023

De Kamer ontvangt zo snel mogelijk een brief met de uitkomsten van het onderzoek naar de fiscale behandeling van Uber.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 220, nr. 035

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Interne onderzoek en de externe validatie naar aanleiding van de mediaberichtgeving over Uber» van 6 december 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1142.

2022/2023

Vandaag heb ik, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de evaluaties van het staatsaandeelhouderschap in Nederlandse Loterij en Holland Casino aan de Tweede Kamer aangeboden. Conform mijn toezegging in het schriftelijk overleg met uw Kamer over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022, vastgesteld op 17 november 2022, vindt u bijgevoegd een afschrift van mijn brief aan de Tweede Kamer

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Uitkomsten evaluatie staatsaandeelhouderschap Nederlandse Loterij en Holland Casino» van 24 mei 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 28 165, nr. 395.

2022/2023

TK via de stand van zakenbrieven op de hoogte houden van de Belgisch-Nederlandse samenwerking inzake aanpak ondermijning, inclusief samenwerking met een aantal landen in Zuid-Amerika

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Op 5 juli 2023 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2022-2023, 31934, nr. 73). In deze brief is ingegaan op het onderwerp internationale samenwerking inzake de aanpak ondermijning.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zal u op twee momenten informeren over de mogelijkheden om ouders versneld duidelijkheid te bieden; begin juni via de voortgangsrapportage en eind juni kort voor het commissiedebat.

Kamerstukken II 2022-2023, P-T2000000017, nr. 46

Deze toezegging is afgedaan met de aanbiedingsbrief van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235 ) en de brief brief van 23 juni 2023 Nadere uitwerking maatregelen versneld duidelijkheid ouders (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1254 )

2022/2023

Over de motie Azarkan over de schade-pool (1177) en de motie van Inge van Dijk (1188) over professionals de ruimte te bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen wordt uw Kamer nader geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in hoofdstuk 1 (motie Azarkan) en in de aanbiedingsbrief (motie Inge van Dijk) van de VGR jan-apr 2023. (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1235)

2022/2023

De vraag waarom deze documenten niet eerder naar boven zijn gekomen en in hoeverre ze zijn meegewogen in eerdere onderzoeken en verstrekkingen is nog niet beantwoord.Wanneer hier meer duidelijk over is dan wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 5 juli 2023 Toezegging debat 23 mei 2023 - Reconstructie mail 5 juni 2019 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 136 ).

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zegt toe aan het lid Omtzigt na te gaan of alle bijlagen en stukken bij de mail (A 10.68 in het PwC-rapport) van MT-lid toeslagen binnen twee dagen, of anders zo spoedig mogelijk openbaar kunnen worden gemaakt.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 119

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 1 juni 2023 Toezeggingen naar aanleiding van het debat ‘Ongekend onrecht’ (2023Z09839).Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 119

2022/2023

Uw Kamer wordt nader geïnformeerd of de 19 bijlagen bij mail nummer 2 (nummer A.10.70 in het PwC-rapport) nieuwe stukken bevat.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 5 juli 2023 Toezegging debat 23 mei 2023 - Reconstructie mail 5 juni 2019 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 136 ).

2022/2023

Er wordt onderzocht of er eigen gespreksverslagen zijn gemaakt van de drie gesprekken, inzet is om uw Kamer voor het zomerreces hierover te informeren

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000008

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 5 juli 2023 Toezegging debat 23 mei 2023 - Reconstructie mail 5 juni 2019 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 136 ).

2022/2023

Nieuwe (nog niet openbare) documenten over de kinderopvangtoeslagaffaire worden geïdentificeerd en daarna gepubliceerd op het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag (KOT). (Een deel van) deze documenten zullen voor hetzomerreces worden gepubliceerd, hierover zal uw Kamer worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000015

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 5 juli 2023 Toezegging debat 23 mei 2023 - Reconstructie mail 5 juni 2019 (Kamerstukken II, 2022/23, 35510, nr. 136 ).

2022/2023

In aanloop naar het commissiedebat gepland op 29 juni 2023 volgt een Kamerbrief om nader in te gaan op de toetsing van de maatregelen voor versnellingen en een verdere uitwerking van de denkrichtingen. Het kabinet streeft ernaar dan een nadere inschatting te hebben van de versnelling waartoe de maatregelen zouden kunnen leiden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000030

Afgedaan in brief van 23 juni 2023 Nadere uitwerking maatregelen versneld duidelijkheid ouders (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1254 ).

2022/2023

Voor de technische briefing over FSV zal de staatssecretaris de Kamer per brief informeren over wat de Belastingdienst precies wel en niet kan doen als het gaat over belastingplichtigen die vermoeden dat FSV-gegevens met andere overheidsinstanties zijn gedeeld.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 041

Deze toezegging is afgedaan met brief FSV effectenbepaling, gegevensverstrekking aan derden en meldpunt FSV-portaal van 15 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 31066, nr. 1243

2022/2023

Voor de technische briefing over FSV zal de staatssecretaris de Kamer per brief informeren over wat er precies met de verschillende genoemde effecten van de registratie en FSV wordt bedoeld.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 042

Toezegging is voldaan in de "Kamerbrief inzake FSV effectenbepaling, gegevensverstreking aan derden en meldpunt FSV-portaal". Zie Kamerstukken II 2022-2023, 31066 nr.1243

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe aan de leden Omtzigt en Leijten om tijdig voor het debat over de VGR schriftelijke informatie te verschaffen over hoe het mediationtraject wordt vormgegeven, welke voorwaarden door wie worden gesteld aan het mediationtraject en -zodra het aanbestedingstraject is afgerond- welke partij uit de aanbesteding is gekomen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 048

Deze toezegging is afgedaan in H1 van de VGR jan-apr 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. PM).

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe aan het lid Stoffer om informatie te verschaffen over: of de loketten helpen de burger meer nabijheid van de overheid te laten ervaren, wat dat doet en of het wat oplevert. Dit zal de staatssecretaris doen in de stand-van-zakenbrief die regulier naar de Tweede Kamer gaat.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 049

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 6 juli 2023 Stand van zaken Dienst Toeslagen (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1270).

2022/2023

De minister van Financiën zegt het lid Slootweg toe met de minister van Binnenlandse Zaken in overleg te gaan en in een brief terug te komen op de communicatie en regionale verschillen m.b.t. de Regionale Monitor Brede Welvaart.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 072

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!' » van 12 juli 2022, Kamerstukken II 2022-2023, 29 697, nr. 114.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Omtzigt schriftelijk terug te komen op de casus Denemarken, hoe dat zit en wat de blootstelling is voor een land dat de eurozone volgt maar er niet formeel aan gekoppeld is.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 082

Afgedaan via Kamerbrief van 14 april, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2023/04/14/opvolging-plenair-debat-toekomst-euro-van-9-maart-2023Kamerstukken ll 2022/23,21501-07 nr.1943

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee (GroenLinks) om schriftelijk in te gaan op het feit dat het Nederlandse saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans altijd boven de afgesproken 6% BBP-norm is.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 083

Toezegging is afgedaan via Kamerbrief van 14 april, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2023/04/14/opvolging-plenair-debat-toekomst-euro-van-9-maart-2023Kamerstukken ll 2022/23,21501-07 nr.1943

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Omtzigt om schriftelijk terug te komen op de vraag wat de maximale schuldquote is waarbij sprake kan zijn van houdbare overheidsschuld in de ogen van de regering.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 084

Toezegging is afgedaan via Kamerbrief, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2023/04/14/opvolging-plenair-debat-toekomst-euro-van-9-maart-2023Kamerstukken ll 2022/23,21501-07 nr.1943

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe Aan het lid Heinen (VVD) om na te denken over de vraag hoe de invulling van het mandaat van de ECB kan worden meegenomen in de discussie over de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP).

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 085

Toezegging is afgedaan via Kamerbrief van 14 april, zie ook hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2023/04/14/opvolging-plenair-debat-toekomst-euro-van-9-maart-2023Kamerstukken ll 2022/23,21501-07 nr.1943

2022/2023

De Kamer ontvangt een terugkoppeling op de bespreking met de staatssecretaris van VWS over de grenseffecten van tabak en alcohol.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 29 juni 2023 "Verkenning van een breed onderzoek naar boodschappen en grenseffecten en diverse andere toezeggingen". Kamerstukken II 2022/23, 36 202, nr. 144.

2022/2023

De staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane zegt aan de Kamer toe dat in de in medio oktober verwachte voortgangsrapportage de volgende zaken worden meegenomen: a) het beoordelingskader CWS; b) hoe en of de CWS informele schulden meeweegt; c) hoeveel gedupeerde ouders die zijn teruggekomen uit het buitenland al een woning hebben gekregen; d) mogelijkheden voor meer ruimte voor persoonlijke zaakbehandelaars; e) stand van zaken van het beschikbaar stellen van dossiers; f) hoe vaak UHT afwijkt van het advies van de BAC en de CWS; g) een update van de pilot over mediation; h) nadere info over het proces van de lichte toets in de integrale beoordeling; i) update bepaling werkvolgorde UHT; j) informatie omtrent schade-experts.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 116

De onderdelen c, d, e, f, g, i en j zijn meegenomen in de 12e Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen van 21 oktober 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1123. De onderdelen a, b en h zijn meegenomen in de Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen Q4-22 van 3 februari 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1165).

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zegt aan de Kamer toe een brief te sturen inzake de mogelijkheden tot het openbaar maken van sms'jes tussen het lid Omtzigt en de vorige staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, inzake de Catshuisregeling, van december 2020.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 117

Deze toezegging is afgedaan via de brief van 11 november 2022 Verzoek inzake sms-berichten Kamerlid Omtzigt en staatssecretaris Van Huffelen (Kamerstukken II, 2022/23, 36151, nr. 32.)

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zegt aan de Kamer toe vóór 4 oktober een brief te sturen inzake datadeling.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 118

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 30 september 2022 Kamerbrief Moties en amendement gegevens FSV (Kamerstukken II, 2022/23, 31066, nr. 1118).

2022/2023

De minister zegt een schriftelijke appreciatie toe van het amendement Heinen (VVD).

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000033

Appreciatie is op 5 juli 2023 verstuurd naar de TK:'Appreciatie van het amendement van het lid Heinen over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en deugdelijk motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal (Kamerstuk 36360-IX-10)".Overigens is het amendement Heinen inmiddels door het parlement aangenomen.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen (VVD) schriftelijk terug te komen op zijn vraag wat wordt bedoeld met een benchmark bij schuldafbouw in de context van de SG-herzieningsvoorstellen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 146

Afgedaan in geannoteerde agenda van de Eurogroep/Ecofinraad op 13-14 juli 2023, verstuurd op 30 juni 2023.Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07-1957.

2022/2023

De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Alkaya (SP) inzake de wijze waarop geschillenbeslechting tussen de Europese Commissie en lidstaten vorm kan krijgen onder een herzien Stabiliteits- en Groeipact.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 147

Afgedaan in verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023, Kamerstukken 2022-2023, 21501 nr. 07-1956.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee (GroenLinks) samen met de minister voor Klimaat en Energie schriftelijk terug te komen op zijn vraag inzake het investeringsgat op Europees niveau voor zowel klimaatmitigatie als -adaptatie.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 148

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023» van 30 juni 2023, Kamerstukken II 2022-2023, 21501-07, nr. 1956.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Van der Lee de Kamer nader te informeren over de mate waarin er ruimte is de regelingen niet extern uit te voeren, in de brief die reeds is toegezegd in aanloop naar het commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag op 29 juni.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 164

Afgedaan in brief van 27 juni 2023 Verzamelbrief in aanloop naar VGR-debat 29 juni 2023 (Kamerstukken II, 2022/23, 31066 nr. 1252).

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt om vóór de stemming over het wetsvoorstel schriftelijk terug te komen op zijn vragen over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de vraag of deze aanbesteed is, en op de vraag naar de versie van het wetsvoorstel die door de Autoriteit Persoonsgegevens is beoordeeld.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 165

Deze toezegging is afgedaan in de brief Appreciatie moties en amendementen en toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen van 19 juni 2023, Kamerstukken II, 2022/23, 36352, nr. 23

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt vóór het commissiedebat van 29 juni 2023 terug te komen op de juiste aantallen overleden gedupeerde kinderen en neemt daarin ook de persoonlijke begeleiding van de ouders mee.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 166

Deze toezegging is afgedaan in de brieven «Aantal overleden kinderen van gedupeerde ouders» van 13 juni 2023, Kamerstukken II, 2022/23, 36352, nr.18, en «Appreciatie moties en amendementen en toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen» van 19 juni 2023, Kamerstukken II, 2022/23, 36352​, nr. 23

2022/2023

Toezegging De gevolgen voor gehuwden met onderlinge vorderingen en schulden meenemen in onderzoek naar eventuele verdere verfijning van de overbruggingswet van box 3

Kamerstukken I 2022-2023, T03619, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief verfijning box 3» van 26 april 2023, KSt I 2022/23, 32140, P (zie concreet voor deze toezegging de passage «Onderlinge vorderingen en schulden in box 3, waaronder verrekenbedingen tussen echtgenoten defiscaliseren» op pag. 7).

2022/2023

Toezegging Delen uitkomst BOR vanaf 2010 ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen

Kamerstukken I 2022-2023, T03620, nr.

De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief "Uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen",Kamerstukken II 32637-570.

2022/2023

Toezegging Informeren over besluitvorming in de Raad over ‘pijler 2’, het minimumtarief voor vennootschapsbelasting

Kamerstukken I 2022-2023, T03624, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 16 december 2022. Kamerbrief EU-akkoord richtlijnvoorstel Pijler 2 (minimumniveau aan belastingheffing) Kamerstukken I 2022-2023, 21501-07, nr. FE

2022/2023

Staatssecretaris van Rij zegt toe binnen twee weken per brief terug te komen op de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Essers/Otten.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 222

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2023. (Kamerbrief over reactie op motie Essers en motie Otten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl)Kamerstukken II 2022-2023, 2023 nr.15300

2022/2023

De minister zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de Kamer te berichten over de varianten voor een leven lang ontwikkelen en naar de rol van private financiering en de uitvoering van de motie Van der Lee hierover.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 261

De minister van SZW heeft met Kamerstuk II 2022-2023,  30012-153 opvolging gegeven aan de motie.

2022/2023

De minister zal aan de minister voor Primair Onderwijs verzoeken om bij de Miljoenennota terug te komen op het structureel maken van schoolmaaltijden.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 263

Het verzoek is overgebracht aan het ministerie van OCW.

2022/2023

De regering zal het wetsvoorstel energiepakket 2023 in juni aan de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 265

Is verstuurd naar de Kamer op 9 juni. Kamerstukken II 2022/23, 36378,nr. 2

2022/2023

De minister zal aan de minister van VWS verzoeken om de Kamer nader te informeren over de mogelijkheden van vergoeding van niet te vermijden extra energiekosten voor chronisch zieken.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 267

De toezegging is overgebracht naar de minsiter van VWS. De minister van VWS heeft met verzneding van een Kamerbrief op 14 juni 2023 voldaan aan de toezegging (29.689, nr.1199).

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief terug te komen op de definitie van problematische schulden. Deze brief zal er in elk geval zijn vóór een eventueel tweeminutendebat.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 004

Afgedaan in brief van 4 juli 2023 Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (Kamerstukken II, 2022/23, 24515, nr.718).

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe om vóór het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag terug te komen op of er een oplossing te vinden is voor problematische schulden. Dit zal geen generieke regeling zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 003

Afgedaan in brief van 4 juli 2023 Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (Kamerstukken II, 2022/23, 24515, nr.718).

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief reactie te geven op de brief van de ombudsvrouw Rotterdam.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 006

Afgedaan in brief van 4 juli 2023 Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (Kamerstukken II, 2022/23, 24515, nr.718).

2022/2023

De vereiste overhevelingen van de Aanvullende Post zullen op korte termijn ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden door een Nota van Wijziging op de 1e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Financiën, die op dit moment voor behandeling in de Tweede Kamer ligt. De totale begroting voor Toeslagenherstel wijzigt daarmee niet en blijft circa € 7,1 mld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000011

De nota van wijzing is op 23 juni 2023 verzonden (36 350 IX-3).

2022/2023

Toezegging bij Ruimtelijke Ordening

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 024

De Kamer is bij brief van 13 juli 2023 over de stand van zaken geïnformeerd. De ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor Rechtsbescherming en van Financiën zullen de komende tijd samen met andere betrokkenen onderzoeken wat de exacte aard en omvang van het probleem is en oplossingen daarvoor identificeren.Kamerstukken II 2022-2023, 27581-54Link Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/Kamerstukken/2023/07/13/Kamerbrief-over-speculatieve-handel-in-landbouwgrond

Tabel 100 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken/planning

2012/2013

Toezegging ontwerp en invulling van borgingsinstrumenten

Kamerstukken II 2012-2013, 28 165, nr. 162

In behandeling. Het invoeren van een Britse wet voor borging publieke belangen heeft op dit moment geen prioriteit in het VK.

2013/2014

Toezegging financiële transactiebelasting

Kamerstukken II 2013-2014, 21 501-07, nr. 1115

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

2015/2016

Toezegging gedupeerden misleidende reclame Staatsloterij

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met Stichting Staatsloterijschadeclaim over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element was een eenmalige, bijzondere loterij in mei 2017. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald. Tegen Staatsloterij lopen nog enkele collectieve en individuele zaken.

2015/2016

Toezegging kapitaalstortingen TenneT Duitse investeringen

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. De gedane kapitaalstortingen voor TenneT zijn alleen voor TenneT Nederland. In de Kamerbrief van 23 februari 2023 (briefkenmerk 2023-0000037422) heeft de minister van Financiën en de minister voor Klimaat en Energie de Kamer geïnformeerd dat er een grote kapitaalbehoefte is voor TenneT Duitsland. In deze brief heeft de minister aangegeven dat het voorkeursscenario is voor het invullen van deze kapitaalbehoefte is om TenneT Duitsland te verkopen aan de Duitse staat. In de brief van 6 juni 2023 (briefkenmerk 2023-0000160338) is de Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de eventuele verkoop van TenneT Duitsland.

2015/2016

Toezegging voortgang Volksbank

Kamerstukken II 2015-2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd door voortgangsrapportages. De Kamer is op 6 juli 2023 geïnformeerd over de meest recente voortgangsrapportage van NLFI over de Volksbank.

2016/2017

Toezegging wijzigingen in bijlage bij Wet toezicht accountantsorganisaties

Handelingen II 2016-2017, nr. 99

Doorlopend. Bij elke wijziging van de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt de TK per brief geinformeerd.

2016/2017

Toezegging valuatie verkoopproces a.s.r.

Kamerstukken II 2016-2017, 33 532, nr. 79

In behandeling. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit traject.

2017/2018

Toezegging evalueren wet transparant toezicht financiële markten twee of drie jaar na inwerkingtreding

Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4

In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie is met DNB en AFM afgesproken dat zij de komende jaren bijhouden hoe zij de nieuwe publicatiebevoegdheden uit de Wet transparant toezicht financiële markten inzetten.

2017/2018

Toezegging blijvend monitoren lasten Wwft

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 23

Doorlopend.

2017/2018

Toezegging evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Handelingen II 2017-2018, nr. 102, item 3 (herdruk)

In behandeling. Wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren die voorzien is vijf jaar na inwerkingtreding (2024)

2017/2018

Toezegging aandacht EC voor risico’s op terrein van privacy

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling.  De Tweede Kamer is hierover geinformeerd in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. Ook is in de reactie op de consultatie van de Europese Commissie ten behoeve van de te vormen strategie voor het retail betalingsverkeer aandacht gevraagd voor de privacy-risico's ten aanzien van PSD2.

2017/2018

Toezegging DNB jaarlijks om rapportage trustsector te vragen

Handelingen II 2017-2018, nr. 105, item 8

Doorlopend. DNB neemt de rapportage op in haar zbo-verantwoording

2018/2019

Toezegging De Kamer de evaluatie van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aanbieden (34-842)

Handelingen I 2018-2019, nr. 9, item 8

In behandeling. Mede in het licht van de lopende onderhandelingen voor het richtlijnvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars (IRRD) zal worden bezien wat een geëigend moment is voor een evaluatie

2018/2019

Toezegging hoogte normrendement Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Toezegging is opgevolgd. De Tweede Kamer is op 24 mei 2023 geïnformeerd in de brief «Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2023» (Briefkenmerk 2023-0000118171).

2019/2020

Toezegging 25%-grens evaluatie UBO-register

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. op dit moment wordt de toegang tot het register herzien. Een evaluatie van het register zal daarna plaatsvinden. Daarbij moet ook rekening gehouen worden met de onderhandelingen over het Europese AML-pakket.

2019/2020

Toezegging dialoog UBO- en centraal aandeelhoudersregister

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

doorlopend. Kennis vanuit de ervaringen met het UBO-register worden betrokken bij de gesprekken over een centraal aandeelhoudersregister

2019/2020

Toezegging evaluatie effectiviteit Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

2019/2020

Toezegging verslaglegging aantal opvragen in verwijzingsportaal

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De minister van JenV zal hier in het kader van een appreciatie van de afgeronde audits  naar het gebruik van het portaal op ingaan in het najaar van 2023.

2019/2020

Toezegging evaluatie verwijzingsportaal in periodieke audit

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

2019/2020

Toezegging monitoren toename gebruik non-custodian wallets

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging bespreken integriteitsrisico’s geldautomaten met DNB en in MOB

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging evalueren financiële dienstverlening aan ambassades en internationale organisaties

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de opvolging van de Beleidsagenda aanpak witwassen.

2019/2020

Toezegging hefboomleningen in FSB en in kaart brengen risico's

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. In FSB-verband wordt hier aandacht voor gevraagd en staat het op de agenda. De FSB brengt momenteel risico's verder in kaart. Vervolgens wordt de Kamer hierover geinformeerd.

2019/2020

Toezegging eurobetaalrekening ingezetenen Caribisch Nederland

Aanhangsel van de Handelingen II 2018-2019, nr. 3773

In behandeling. wetgeving is in voorbereiding om belemmeringen voor het aanbieden van EURO-rekeningen in de BES weg te nemen.

2019/2020

Toezegging De Kamer te informeren over tussenstanden en voorlopige bevindingen onderzoek overlap geldstromen witwassen en belastingontwijking (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

Deze toezegging is gerelateerd aan de motie Snels/Groothuizen. Deze motie is meegenomen in het onderzoek van de commissie Doorstroomvennootschappen. Het rapport van deze commissie is op 22 november 2021 gepubliceerd, tezamen met de kabinetsreactie. Daarnaast is in bijlage II bij de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 3 juni 2022 aangegeven dat momenteel door het Financieel Expertise Centrum (FEC) een verkenning wordt gedaan naar een mogelijk vervolgonderzoek naar witwassen en doorstroomactiviteiten, conform de aanbeveling daartoe van de commissie Doorstroomvennootschappen. De Kamer is op 8 februari 2023 met de Kamerbrief Reactie op de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen geinformeerd over de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de comissie.

2019/2020

Toezegging evalueren implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

Afgerond. Een rapport over de evaluatie van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 30 mei 2022 aan de Kamers gezonden. Zie Kamerstukken I 2021/22, 34808, stuk M.

2019/2020

Toezegging Jaarlijks de wenselijkheid te inventariseren van aanvullende wetgeving teneinde FATF-standaarden te implementeren (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

Op 30 juni 2023 is de herziening van de Transfer of Funds-verordening in werking getreden. De regels worden van toepassing vanaf 30 december 2024. Met deze verordening zal de EU als geheel voldoen aan de FATF-aanbevelingen voor crypto-activa. Het kabinet is voornemens om later dit jaar de benodigde implementatiewetgeving bij de Tweede Kamer in te dienen.

2019/2020

Toezegging inzet op crypto's bij Financiën en DNB

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

Doorlopend

2019/2020

Toezegging betrekken fintech en start-ups bij strijd tegen witwassen via cryptovaluta

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling. Crypotpartijen worden betrokken bij de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen.

2019/2020

Toezegging Faciliteren van gerechtvaardigde beroepen op afscherming van UBO's van kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 17

De minister van Justitie en Veiligheid onderhoudt primair contacten met kerkgenootschappen. In zijn algemeenheid zijn deze contacten goed. Onderwerp van gesprek is het UBO-register in brede zin, waaronder ook over de afscherming bij gerechtvaardigde verzoeken daartoe.

2019/2020

Toezegging gesprek met kerkgenootschappen

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

In behandeling, JenV heeft hier het voortouw.

2019/2020

Toezegging Terugkoppeling gesprekken over het UBO-register met kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

De minister van Justitie en Veiligheid heeft toegelicht wat het gevoerde beleid, zoals gecommuniceerd in de Kamerbrief van 14 april jl., betekent voor leden van kerkgenootschappen. Dit tot wederzijdse tevredenheid. Ook in de toekomst zal het ministerie van Justitie en Veiligheid op regelmatige basis contact met kerkgenootschappen houden om met elkaar in verbinding te blijven en signalen tijdig op te vangen.

2019/2020

Toezegging verankeren rekeninghouders in gedragscode bankensector

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

In behandeling. De bankensector heeft de Code Banken aangepast. De Tweede Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

2019/2020

Toezegging verlengen garanties inzake SURE

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. Een eventuele verlenging is nog niet aan de orde.

2019/2020

Toezegging informeren Kamer EC-stukken SURE (rapportages/verantwoording)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1713

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

2019/2020

Toezegging informeren Kamer naleving voorwaarden rol state agent

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 20

Toezegging is opgevolgd. De voorwaarden aan KLM zijn vervallen. Informeren is gebeurd door middel van delen rapportages staatsagent, toezegging is daarmee afgedaan.

2015/2016

Toezegging informeren Kamer rondom regelgeving op grond van artikel 1:3a

Kamerstukken II 2015-2016, 34 455, nr. 11

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60. Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

2014/2015

Toezegging analyse Financial Transaction Tax

Kamerstukken II 2014-2015, 34 208, Kamerstukken II 2014-2015, 34 198 en Kamerstukken II 2014-2015 34 204, nr. 11

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de Financial Transaction Tax er uit komt te zien.

2020/2021

Toezegging voortgangsrapportages Kwartiermakers Cta

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Doorlopend (zolang aanstelling Kwartiermakers duurt). Eerste voortgangsrapportage is op 2 februari 2021 aan de TK gezonden. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 36.

2020/2021

Toezegging onderzoek omvang en risico's crypto's

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

2020/2021

Toezegging informeren dossier consultants

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

Relevante nieuwe ontwikkelingen zullen gedeeld worden met de TK.

2020/2021

Toezegging inventariseren begrotingsregels groene investeringen

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

Nog in behandeling. Deze toezegging wordt meegenomen door de komende Studiegroep Begrotingsruimte (SBR). De SBR wordt nu opgestart. Het verzoek voor start SBR is behandeld in de MR van vrijdag 14 juli 2023.

2020/2021

Toezegging proactief informeren Kamer voortgang FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 268.

In behandeling. De Kamer wordt proactief geïnformeerd over de voortgang op het FATCA dossier. De meest recente Kamerbrief is de vijfde voortgangsbrief FATCA van 20 maart 2023. Kamerstukken II 2022-2023, 25087, nr. 315.

2020/2021

Toezegging gevolgen aanpassing normen voor kredietverstrekkers

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling. De Kamer wordt na het zomerreces 2023 geinformeerd.

2020/2021

Toezegging om aandachtspunt «beoordeling plannen» mee te geven aan RvB van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

In behandeling. T.z.t. mee te geven aan de RvB van Invest International.

2015/2016

Toezegging SNS

Kamerstukken I 2015-2016, T02187, nr.

In behandeling. Doorlopend. Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de voortgang van de bank voor een besluit over haar toekomst, door middel van een rapportage van NLFI. De meest recente rapportage is op 7 juli 2022 met de Tweede Kamer gedeeld (Kamerstukken II, 2021-2022, 33532-92). De Eerste Kamer heeft hiervan een afschrift ontvangen (Kamerstukken I, 2021–2022, 33 532, C). De minister van Financiën heeft  daarnaast op 22 februari 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over het proces om tot een richtinggevend besluit over de toekomst van de Volksbank te komen (Kamerstukken II, 2022–2023, 33 532, nr. 93).

2021/2022

De publiek toegankelijke onderzoeken van de ECB met de Kamer delen die inzicht geven in de vraag waar het geld van de monetaire verruiming precies naar toe is gegaan en in hoeverre dit geld effect heeft gehad op de huizenmarkt

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

'In behandeling, er zijn geen recente ontwikkelingen. Zodra dit het geval is, wordt de Kamer geïnformeerd.

2019/2020

Toezegging Kamer informeren over monitoring inkomenspositie werknemers KLM bij de herstructureringsplannen

Kamerstukken I 2019-2020, T02989, nr.

Toezegging is opgevolgd. De voorwaarden aan KLM zijn vervallen. Conform afspraak heeft de EK zolang de steun aan KLM liep (gelijktijdig met TK) de rapportages van de staatsagent ontvangen. Toezegging is daarmee afgedaan.

2019/2020

Toezegging Informeren over invulling steunmaatregelen KLM en in het bijzonder de duurzaamheidsvoorwaarden

Kamerstukken I 2019-2020, T02990, nr.

Toezegging is opgevolgd. De voorwaarden aan KLM zijn vervallen. Conform afspraak heeft de EK zolang de steun aan KLM liep (gelijktijdig met TK) de rapportages van de staatsagent ontvangen. Toezegging is daarmee afgedaan.

2020/2021

Toezegging Notitie over de uitvoeringsproblematiek bij ministerie van Financiën

Kamerstukken I 2020-2021, T03230, nr.

In behandeling.

2021/2022

Toegezegd is dat de stas F&B en de stas SZW een brief sturen over de samenwerking tussen Belastingdienst en Inspectie SZW.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende brief werken met en als zelfstandige(n) in het vierde kwartaal van 2023.

2021/2022

Minister stuurt in januari resultaten onderzoek DNB en MOB naar Kamer en zijn reflectie daarop;

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om met betrekking tot de CSRD te kijken of de grenzen voor klimaatrapportage voor kleine bedrijven met een grote footprint anders gelegd kunnen worden.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

De TK wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

2021/2022

Op basis van de gesprekken en vervolggesprekken met de initiatiefnemers, te kijken welke elementen van artikel 73 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen aangepast moet worden om optimaal recht te doen aan de transparantieplicht richting de consument.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

Een vervolggesprek aan te gaan met de aanbieders van al deze producten om te kijken hoe zij deze verantwoordelijkheid zelf al op een snelle manier kunnen nemen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling. Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

In gesprek te gaan met aanbieders om te kijken naar het begrijpelijk maken van polissen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling. Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

In de gesprekken met de verzekeraars te kijken wat ze vrijwillig nog verder kunnen doen om meer klanten te bereiken in het kader van de wettelijke verplichte activering

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling. Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

Om uit te zoeken wat er in andere landen, zoals Scandinavië gedaan is aan het transparant maken van kosten.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling. Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

Bij de toegezegde brief in te gaan op de naleving van art73 BGfo en het toezicht.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling. Onderdeel van Kamerbrief over kapitaalverzekeringen en afhandeling burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

2021/2022

De Kamer wordt geïnformeerd voordat het behandelkeuzemodel definitief in gebruik genomen wordt en welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000011

Het model is nog niet in gebruik genomen, zodra dit wel gebeurt wordt u zoals toegezegd hierover geïnformeerd.

2016/2017

Toezegging Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Kamerstukken I 2021-2022, P-T003834, nr.

Aangehouden. De oorspronkelijke toezegging luidt: uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen. De minister van Financiën heeft de Staten-Generaal op 12 december 2021 geïnformeerd over het aanhouden van de evaluatie tot er meer zicht is op de formele handhavingspraktijk en ontwikkeling in de bestuursrechtelijke rechtspraak.

2017/2018

Toezegging De Kamer nader informeren over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in andere EU-lidstaten

Kamerstukken I 2017-2018, (34 808) (T02630), nr.

In behandeling. De Europese Commissie heeft een opdracht uit laten voeren naar de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in alle lidstaten. Zij zal hierover een trendrapport publiceren dat met de Kamers gedeeld zal worden.

2021/2022

Voor- en nadelen partnermodel onderzoeken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

In behandeling. De Kwartiermakers toekomst accountancysector laten in het kader van hun opdracht nader onderzoek doen naar structuurmodellen, en dit deelaspect meenemen in hun eindrapportage. Deze eindrapportage wordt in het najaar 2023 verwacht.

2021/2022

Gevolgen audit quality indicators monitoren

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling. Deze toezegging wordt meegnomen bij de reactie op het eindrapport van de Kwartiermakers toekomst accountancysector . Deze eindrapportage wordt in het najaar 2023 verwacht.

2021/2022

Gesprek met sector over voortgang niet financiële informatie

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

In behandeling. De TK wordt in het najaar 2023 geinformeerd overde uitvoering.

2021/2022

In wetsvoorstel stil staan bij reputatierisico’s aanwijzingsbevoegdheid

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Op dit punt wordt in de toelichting bij het Wetsvoorstel toekomst accountancysector ingegaan. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel na de zomer van 2023 ingediend bij de TK.

2021/2022

Toezegging evaluatie kosten-baten HuLK (Herverzekering Leverancierskredieten)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000161

In behandeling. Deze toezegging ziet toe op een evaluatie van deze crisismaatregel nadat de eindafrekeningen met alle betrokken verzekeraars heeft plaatsgevonden. Dit is naar verwachting in 2024.

2021/2022

De minister zegt VVD-Kamerlid Heinen toe in de evaluatie CW het beroep op art. 2.27, tweede lid, een prominente plek geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling. De planning is om de evaluatie in september 2023 op te leveren.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe de voortgangsrapportages van de ontwikkeling van de kernset brede welvaartindicatoren systematisch mee te nemen in de begrotingscyclus, waarbij dus de komende voortgangsrapportage wordt betrokken in de Miljoenennota

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000020

Loopt mee in het proces voor de Miljoenennota 2024.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe dat het kabinet gaat kijken op welke manier de factsheets brede welvaart van het CBS kunnen aansluiten bij de departementale begroting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000026

In behandeling. Het CBS verzorgt de uitvoering. De resultaten zullen landen op de website van het CBS en in de departementale begrotingen voor 2023.

2021/2022

De minister zegt SGP-kamerlid Stoffer toe om te onderzoeken of er een koppeling gemaakt kan worden met het toezeggingen register van uw Kamer en de informatiesystemen van de departementen zodat er geen verschil van inzicht kan ontstaan en, sterker nog, dat u werk bespaard wordt

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000040

In behandeling.

2021/2022

Met Prinsjesdag sturen naar de Kamer van het beslissingskader voor het vooruitlopen op wetgeving met beleidsbesluiten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Er vindt ambtelijk overleg plaats tussen Fin, J&V en BZK om te komen tot een afwegingskader om te bepalen of een beleidsbesluit aanvaardbaar kan zijn om vooruitlopend op wetgeving in te zetten. Het kabinet zal het afwegingskader tegen het einde van 2023 aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer aan te bieden.

2021/2022

De minister van Justitie en Veiligheid zal de Kamer nader informeren over mogelijke aanpassing van de notariële geheimhoudingsplicht

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

In behandeling. Overgedragen aan de minister van Justitie en Veiligheid.

2021/2022

De minister zal het tijdpad ten aanzien van een mogelijke hypotheekuitzondering in het kader van Bazel IV aan de Kamer sturen wanneer daar zicht op is

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000045

In behandeling. In juni 2023 is er in triloog een principeakkoord bereikt over de wijzigingen van de verordening en richtlijn kapitaalvereisten. Uw Kamer is in de geannoteerde agenda van de Ecofinraad op 14 juli jl. hierover geinformeerd (Kamerstukken II, 21 501-07, nr. 1957). Dit akkoord wordt nu uitgewerkt. Zodra dit akkoord is uitgewerkt zal het definitieve akkoord aan de Ecofinraad worden voorgelegd. Op basis van de definitieve teksten zal, ten behoeve van de implementatie in de Nederlandse wetgeving, een afweging worden gemaakt over de het al dan niet inzetten van de lidstaatoptie. Uw Kamer zal hierover worden geinformeerd.

2021/2022

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimte Ordening zal de evaluatie van taxaties naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000061

In behandeling. Het ministerie van BZK is in samenwerking met het ministerie van Financien gestart met de opzet van deze evaluatie. De verwachting is dat deze evaluatie begin 2024 is afgerond.

2021/2022

Toezegging aan het lid Van Rooijen (50PLUS): Schriftelijk terugkomen op de mogelijkheid van een wettelijk instrumentarium waarvan je in een incidenteel geval gebruik kan maken als dat in de toekomst nog nodig blijkt. Beide Kamers nader informeren over de (on)mogelijkheid daarvan, zoals geschetst in de tabellen, en dat het geen onwil is (verzoek is in het najaar, niet hard toegezegd). Iets verder in het debat geeft stasFB aan dat «dit» allemaal vragen zijn die in de augustusbesluitvorming terugkomen, waarbij niet helemaal duidelijk is of dat alleen op fiscaliteit ziet.

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000007, nr.

De toezegging is meegenomen in het traject omtrent de afbouwtransitiestrategie waarin is gezocht naar maatregelen om gerichte compensatie te kunnen bieden. De uitkomsten van deze inventarisatie worden tegelijk met de Voorjaarsnota gedeeld.

2021/2022

De instellingsregeling voor de Bezwaarschriftenadviescommissie zal aangepast worden zodat bij toekenning van € 30.000 de zaak niet langer aan de BAC voorgelegd hoeft te worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000054

De aanpassing van de Instellingsregeling BAC is nagenoeg geformaliseerd en wordt binnenkort van kracht. U wordt hierover uiterlijk in de volgende VGR geïnformeerd.

2022/2023

De minister zal de handboeken voor richtlijnen voor staatsdeelnemingen naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000045

In behandeling. De Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 wordt in handboeken nader uitgewerkt per thema. Op het Dashboard Staatsdeelnemingen is zichtbaar dat zes van de zeven handboeken gereed zijn en zijn de handboeken digitaal beschikbaar gesteld.

2022/2023

Toezegging om de marginale druk bij de volgende lastenbesluitvorming beter te bekijken en hoger op het lijstje zetten

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000050

Marginale druk zal expliciet worden meegenomen in besluitvorming.

2022/2023

Het kabinet zal een voorstel van wet indienen tot intrekking van het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen op het moment dat de hersteloperatie toeslagen is afgerond. Het kabinet zal zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer tijdig informeren over het voornemen tot intrekking van het onderhavige wetsvoorstel.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000049, nr.

Dit is een lopende toezegging.

2022/2023

Updates met betrekking tot afschaffen/alternatieven van het toeslagenstelsel zullen ook toegezonden worden aan de Eerste Kamer (Geerdink/VVD en Karimi/GL).

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000005, nr.

De aanpak is in december 2022 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. De tussenrapportage is op 30 juni jl. naar beide Kamers gestuurd en de eindrapportage wordt - zo is het streven - verzonden in eerste kwartaal van 2024.

2022/2023

Indien de koopkrachtsituatie in 2023 verslechtert – ondanks de omvangrijke generieke maatregelen sinds nov. 2021 – is nieuwe besluitvorming mogelijk. Het kabinet zal hier bij de Voorjaarsbesluitvorming van 2023 naar kijken.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000023

In behandeling

2022/2023

De Tweede Kamer zal over de evaluatie van de pilot met de vaststellingsovereenkomsten worden geïnformeerd zodra enkele ouders succesvol overeenstemming hebben bereikt over de compensatie.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

De evaluatie van de pilot met de vaststellingsovereenkomsten heeft nog niet plaatsgevonden. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd zodra er voldoende VSO's zijn afgsloten om een evaluatie te hebben kunnen laten plaatsvinden.

2022/2023

De heer Backer vroeg mij naar een studie die was verricht op verzoek van de Kamer naar de baten van Europa voor Nederland. Die was vooral geconcentreerd op handel.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000012, nr.

In behandeling.

2022/2023

In de komende MJN zullen we brede welvaart wederom opnemen en in ingaan op de aanbeveling van de RvS om een structuuranalyse

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000016, nr.

Loopt mee in traject voor de Miljoenennota 2024.

2022/2023

De invoerrechten zijn een onderdeel van de Nederlandse afdrachten aan de EU en worden verantwoord op de BZ-begroting. We hechten aan een integrale presentatie van alle EU-middelen, maar ik kan u toezeggen dat bij het opstellen van de ontwerpbegroting van 2024 Financiën samen met de minister van Buitenlandse Zaken gaat kijken of het wenselijk is om de invoerrechten en de overige EU-afdrachten op de BZ-begroting anders vorm te geven.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000011, nr.

'In behandeling. Dit wordt zichtbaar in de BZ-begroting voor 2024.

2022/2023

Ik wil de discussie graag voeren, maar laten we die dan voeren op basis van de voorstellen die we nu doen. Voor wat betreft de toeslagen en het belastingstelsel zal het kabinet met een goede notitie moeten komen over wat de verschillende denkrichtingen kunnen zijn. Dat is allemaal niet nieuw. In heel veel bouwstenennotities van het ministerie van Financiën zijn de verschillende richtingen al uitgewerkt. Ik hoop alleen dat we daar een goede politieke discussie over kunnen hebben in deze kabinetsperiode.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000019, nr.

Op het terrein van Toeslagen is op 30 juni 2023 een tussenrapportage naar beide Kamers gestuurd en de eindrapportage wordt ‐ zo is het streven ‐verzonden in eerste kwartaal van 2024. Het kabinet was van plan in het derde kwartaal 2023 met een Kamerbrief te komen waarin een nieuw Bouwstenen-traject zou worden aangekondigd en waarin onderhavige toezegging ook in mee zou kunnen lopen. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

De minister zal de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 informeren over het dashboard ten aanzien van staatsdeelnemingen naar aanleiding van de uitrol van de nota staatsdeelnemingenbeleid

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Toezegging is opgevolgd. Het Dashboard Staatsdeelnemingen is digitaal beschikbaar en wordt de komende periode verder door ontwikkeld.

2022/2023

De minister zal de Kamer de ervaringen met het nieuwe afwegingskader staatsdeelnemingen in de eerste helft van 2023 met de Kamer delen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Toezegging is opgevolgd. Het besluit om een deelneming aan te gaan neemt het kabinet mede aan de hand van de vragen uit het «Afwegingskader aangaan en afstoten van een deelneming» uit de Nota Deelnemingenbeleid 2022. Daarnaast wordt het Afwegingskader bij de evaluaties van deelnemingen gebruikt om te bezien of een deelneming nog steeds het juiste instrument is om een bijdrage te leveren aan de borging van de betreffende publieke belangen. Sinds de Nota 2022 is er nog geen deelneming aangegaan. Twee deelnemingen zijn geëvalueerd. Uit de onafhankelijke toets op die evaluaties zijn geen aandachtspunten voor het Afwegingskader naar voren gekomen.

2022/2023

De minister zal navraag doen naar de nieuwe contractuele voorwaarden in de CAO van Air France- KLM voor vertrekvergoedingen en de Kamer daarover informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000017

Toezegging is opgevolgd. De Tweede Kamer is op 24 mei 2023 geïnformeerd in de brief «Ontwikkelingen beheer staatsdeelnemingen 2023» (Briefkenmerk 2023-0000118171).

2022/2023

De minister zal ten aanzie van het afsprakenkader voor het netwerkbedrijf de Kamer bij wijziging hiervan de Kamer door middel van een voorhangprocedure informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000025

In behandeling. Stedin heeft een toetredingsverzoek gedaan in het kader van het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven. Momenteel wordt dit verzoek beoordeeld langs de lijnen van het Afsprakenkader en de andere gebruikelijke kaders en processen, zoals de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022. Indien het kabinet van plan is het verzoek tot toetreding te honoreren en dus een nieuwe deelneming wil aangaan, worden de Tweede en Eerste Kamer door middel van de voorhangprocedure betrokken.

2022/2023

De minister zal uiterlijk in het komende jaarverslag een overzicht opstellen van misgelopen dividenden bij staatsdeelnemingen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

In behandeling. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

2022/2023

De minister van Financiën zal de kamer informeren over de positie van andere landen en of er een krachtenveld ontstaat langs dezelfde lijnen en thema's omtrent de onderhandelingen van de herziening van de PSD2.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

In afwachting op een definitief akkoord voor de herziening van de Europese richtlijn voor consumentenkrediet. Dit akkoord wordt voor het zomerreces verwacht.

2022/2023

De minister van Financiën zal een terugkoppeling geven aan de Kamer over de dialoog waarvoor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is uitgenodigd door Betaalvereniging Nederland over de duurzame bekostiging van het betalingsverkeer en de uitgedragen kernverwachtingen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2022/2023

De minister zal in het 4e kwartaal van 2023 de Kamer informeren over het Actieplan Consumentenkeuzes.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000029

In behandeling. De minister zal de Kamer eind 2023 informeren.

2022/2023

Deze kabinetsperiode voorbereidingen treffen voor stelselherziening (t.b.v. volgend coalitieakkoord)

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000097, nr.

Het kabinet was van plan in het derde kwartaal 2023 met een Kamerbrief te komen waarin een nieuw Bouwstenen-traject zou worden aangekondigd. Nu het kabinet is gevallen wordt bezien hoe hiermee wordt omgegaan.

2022/2023

In 2023 ontvangt u in aanvulling op de rijksbrede update van het Generieke Actieplan «Open op Orde» ook een rapportage specifiek over de verbeteringen binnen het ministerie van Financiën.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000109

In behandeling. Toegezegd is om medio 2023 de voortgangsrapportage van het gehele ministerie (inclusief de DG Toeslagen) op gebied van Informatie Op Orde aan de Kamer te versturen. Deze rapportage wordt elke 6 maanden gemaakt. Doel is om de voortgang tot en met 30 juni 2023 uiterlijk op 31 juli 2023 aan te bieden.

2022/2023

Het kabinet onderzoekt integraal en in samenhang – ter opvolging van de hiervoor genoemde moties – de mogelijke beleidsopties waarmee een financiële bijdrage van banken aan de landbouwtransitie en de stikstofopgave kan worden geborgd. Hierbij wordt zowel gekeken naar boeren die stoppen, als boeren die willen omschakelen naar duurzame landbouw (en een schuldenlast hebben). Er wordt in dit kader een breed scala aan opties onderzocht, inclusief de voor- en nadelen, juridische en praktische haalbaarheid en economische doeltreffendheid en doelmatigheid, alsmede de samenhang met de bijdrage die van de overige ketenpartijen wordt verwacht. Na het afronden van dit onderzoek – naar verwachting voor de zomer - zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000003

De beantwoording van de Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) van 24 april jl. aan de minister van Financiën over een bailout voor banken in de stikstofaanpak, is op 6 juli jl. aan de Kamer aangeboden. In deze beantwoording is aangegeven dat het kabinet, nu er geen Landbouwakkoord is gesloten, zal nu toewerken naar een kabinetsplan om invulling te geven aan het proces van de benodigde transitie. Het kabinet wil die vormgeving zorgvuldig doen en zal in september komen met een aanpak in een Landbouwbrief. De opties die integraal worden onderzocht in het kader van de moties van Thijssen c.s., Maatoug en Van der Plas en Beckerman zullen in dit proces worden meegenomen.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen schriftelijk te reageren op de CEPS-studie ‘The Real Fiscal Cost of Central Bank Bond Buying’

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. TZ202303031

Deze toezegging zal worden meegenomen bij de stukken rond de evaluatie van het kapitaalbeleid van DNB.

2022/2023

Er wordt gekeken of de beoordelingskaders van CWS, in overleg met CWS, verder kunnen worden verrijkt, gepreciseerd en verduidelijkt.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000031

Deze toezegging wordt betrokken bij de overleggen met CWS over hun Vijfpuntenplan waarin wordt verwoord wat moet gebeuren om te komen tot versnelling en verbetering (zie par. 1.3 VGR jan-apr. 2023)

2022/2023

Er wordt naar aanleiding van het voorstel van het lid Grinwis om CWS onder SG te laten vallen, gekeken naar de positie van CWS in de organisatie. ().

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000037

Deze toezegging wordt betrokken bij de overleggen met CWS over hun Vijfpuntenplan waarin wordt verwoord wat moet gebeuren om te komen tot versnelling en verbetering (zie par. 1.3 VGR jan-apr. 2023)

2022/2023

De staatsecretaris Toeslagen en Douane gaat in gesprek met de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over ouders die hun dossier niet kunnen opvragen omdat ze onderdeel zouden zijn van een fraudeonderzoek, terwijl zij te horen krijgen dat ze geen fraudeur zijn. De Kamer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000080

Wij zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het commissiedebat Belastingdienst op 7 september 2023 wordt verstuurd.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt toe aan het lid Omtzigt schriftelijk terug te komen op vragen over Uber en een terugkoppeling te geven na het spreken van de betrokken ambtenaren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Om na te gaan hoe deze toezegging kan worden afgedaan worden de vragen van de voorbereidingsgroep Uberdossier met betrekking tot klokkenluiderdocumenten uit de Tweede Kamer afgewacht.

2022/2023

De minister zal in overleg met banken bezien op welke manier het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden op een duurzame manier kan plaatsvinden.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

Het ministerie van Financiën heeft in reguliere gesprekken met vertegenwoordigers van de Nederlandse banken gesproken over de risico's van het financieren van hypotheken in overstromingsgebieden. Er is afgesproken om hier vaker in reguliere gesprekken stil te staan.

2022/2023

De minister zal ten aanzien van het wetsvoorstel een mkb-toets uitvoeren en de Kamer informeren over de wijze waarop en wat dat voor consequenties heeft voor de planning van het wetsvoorstel.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000003

Nadat de gesprekken zijn gevoerd in juli zullen wij bij de indiening van het Nader Rapport, het Wetsvoorstel toekomst accountancysector en de Memorie van Toelichting ingaan op de wijze waarop wij de resultaten hebben verwerkt van de MKB-toets. De indiening vindt naar verwachting plaats na a.s. zomer, indien de Kamer het wetsvoorstel niet controversieel heeft verklaard.

2022/2023

De minister zal bij de indiening van het wetsvoorstel de Kamer ook informeren over op welke wijze de verscheidenheid en de diversiteit in de sector kan worden vergroot en wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Wij verwachten het Nader Rapport, het Wetsvoorstel toekomst accountcysector en de Memorie van Toelichting na zomer 2023 aan te bieden aan de Koning ter indiening bij de Tweede Kamer.

2022/2023

De minister zal de Kamer informeren over haar bevindingen over de brief van de RMA, rekenkamer den Haag en de NVRR over het toezicht op de gemeentelijke accountantsdienst en de nog te houden gesprekken met de betrokkenen over deze brief.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000015

Zodra de nodige bespreking hebben geleid tot voorstellen zullen wij de Kamer informeren, naar verwachting na zomer 2023 en nog dit jaar.

2021/2022

Ik zal uw Kamer voor het einde van het jaar informeren over de mogelijkheden die ik zie om verbeteringen aan te brengen in compensatietrajecten in de financiële sector

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Naar verwachting zal de Tweede Kamer na de zomer in een brief worden geïnformeerd over de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen in compensatietrajecten in de financiële sector.

2022/2023

De omstandigheid dat weinig signalen binnenkomen bij branche-organisaties betekent op zichzelf niet dat de wens of behoefte daadwerkelijk niet bestaat bij individuele ondernemers. (…) Met de signalen uit de rondetafel in het achterhoofd zal ik daarom nader onderzoek doen. Ik zal daarvoor verdiepende gesprekken voeren met ondernemersorganisaties over toegang tot Kifid voor kleine ondernemers. Daarnaast ben ik met ondernemersorganisaties in gesprek over de mogelijkheid om onder hun leden een uitvraag te doen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, om op die manier direct van ondernemers te horen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000024

Het nader onderzoek naar de behoefte bij ondernemers voor toegang tot het Kifid loopt nog. Zodra dit is afgerond informeren wij de Kamer.

2022/2023

Overzicht fondsen zo mogelijk bij Miljoenennota en uiterlijk bij de verantwoording 2023 en brief over de vormgeving van het overzicht.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

De toezegging wordt afgedaan via een bijlage bij de Miljoenennota 2024.

2022/2023

Uitkomsten van het debat waar relevant meenemen in de evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000027, nr.

De evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 gaat in op de fondsensystematiek. Het rapport gaat waarschijnlijk in september 2023 naar de Tweede Kamer.

2022/2023

De Kamer zal worden geïnformeerd nadat de evaluatie heeft plaatsgevonden door Stichting MKB Financiering, twee jaar na inwerkingtreding van de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet. In brief: «SMF zal de code na twee jaar evalueren, waarover de Minister van Financiën uw Kamer zal informeren"

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

De gedragscode moet nog in werking treden, dit gebeurt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. SMF zal de code twee jaar na inwerkingtreding evalueren, waarover de minister van Financien uw Kamer zal informeren.

2022/2023

Toezegging Kijken naar wenselijkheid andere vormgeving invoerrechten en de overige EU-afdrachten op de BZ-begroting vanaf 2024 (36.200)

Kamerstukken I 2022-2023, T03522, nr.

In behandeling. Dit wordt zichtbaar in de Bz-begroting voor 2024.

2022/2023

Toezegging Afschaffen van het toeslagenstelsel (36.151)

Kamerstukken I 2022-2023, T03531, nr.

De aanpak is in december 2022 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd en de tussenrapportage op 30 juni 2023. De eindrapportage zal - zo is het streven - in eerste kwartaal van 2024 naar beide Kamers worden gezonden.

2022/2023

Ik zal uw Kamer nader informeren over het vervolg van de uitspraken.

Uitspraken rechtbank die raken aan de hersteloperatie toeslagen (2023-0000113457)

Hierover wordt uw Kamer geïnformeerd na het zomerreces.

2022/2023

De minister zal na de zomer de Kamer nader informeren over mogelijke extra regels voor reclame en daarbij tevens de door de leden Van Weyenberg en Slootweg gestelde vragen in de tweede termijn van het debat beantwoorden.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 015

De brief zal, cf. de toezegging, na de zomer van 2023 naar de Kamer verstuurd worden.

2022/2023

De minister zal proberen inzicht te krijgen in welke types crypto's Nederlanders hebben en de Kamer nader informeren hierover

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 014

Het kabinet is voornemens om de Kamer hierover later dit jaar te informeren.

2022/2023

De Kamer ontvangt begin 2023 een brief naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling met daarin een agenda voor 2023, 2024 en 2025.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 221, nr. 034

De toezegging wordt afgedaan met het verzenden van de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda (FBUA) en de toezegging tijdens het CD Nationale fiscaliteit om een Bouwstenennotitie voor een volgend kabinet op te stellen.

2022/2023

De minister zegt toe aan het lid Alkaya in een toekomstige brief, voorafgaand dan wel gelijktijdig met het verschijnen van het BNC-fiche over de nog te publiceren wetgevende voorstellen van de Europese Commissie over de digitale euro, terug te komen op de rechtsgrondslag.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 046

In het BNC-fiche wordt de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel behandeld (zomer 2023).

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe de vraag van het lid Slootweg inzake de mogelijkheid om de bankenunie te vervolmaken zonder toetreding door Italië tot het ESM-verdrag te beantwoorden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rond die toetreding.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 044

Er zijn momenteel nog geen ontwikkelingen ten aanzien van de ratificatie van het gewijzigde ESM-verdrag door Italie.

2022/2023

De minister zal na consultatie met de sector verkennen of en hoe nationale wetgeving behulpzaam en effectief kan zijn voor groter klimaatcommitment en de aanbevelingen van het rapport van de Eerlijke Geldwijzer daarin meenemen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 053

De verkenning naar of en hoe nationale wetgeving behulpzaam en effectief kan zijn voor groter klimaatcommitment is inmiddels gestart. De consultatie vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Deze zal binnenkort op internetconsultatie.nl worden gepubliceerd. Naast de consultatie zullen er ook rondetafelgesprekken met de sector en andere partijen worden georganiseerd. Tijdens de verkenning worden de aanbevelingen van het rapport van de Eerlijke Geldwijzer daarin meegenomen.

2022/2023

Het kabinet stelt voor om een weegmoment in te bouwen bij de voortgangsrapportage over de laatste maanden van 2023, die begin volgend jaar verschijnt, om te bezien of de ingezette koers van marginalisering van de vergewisplicht voldoende is. Mocht dit niet of onvoldoende het geval blijken te zijn, dan wordt ambtelijk gestart met het voorbereiden van een wetswijziging over de toepassing van de vergewisplicht in het kader van advisering door de CWS.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Dit wordt opgenomen in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden september tot en met december 2023.

2022/2023

Het kabinet is voornemens de eventuele aanpassing inbeslistermijnen in een aanvullend wetsvoorstel aan uw Kamer te doen toekomen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000009

Hier wordt uw Kamer in een later stadium over geïnformeerd.

2022/2023

De komende periode wordt op basis van een steekproef van dedossiers en behandelverslagen bekeken of er een verklaring is voor de uitkomstenvan de handmatige behandeling. De planning is om voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen bieden over de uitkomsten van de steekproef.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Streven is om uw Kamer hier voor eind 2023 over te informeren.

2022/2023

Toeslagen heeft inmiddels stappen gezet naar een solide borging van gegevensverwerking middels een DPIA voor het interne LSI-proces en zal daarom op termijn gaan heroverwegen om weer deel te nemen aan (nieuwe) LSI-projecten. U wordt hierover geïnformeerd zodra dit proces is afgerond.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000007

Streven is om uw Kamer hier voor eind 2023 over te informeren.

2022/2023

De staatssecretaris zal een meldpunt FSV inrichten en begin september een eerste rapportage over de resultaten aan de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 043

Wij zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het commissiedebat Belastingdienst op 7 september 2023 wordt verstuurd.

2022/2023

De staatssecretaris heeft toegezegd om een actualisering te schrijven over de voortgang van de zeven actiepunten rondom de cultuurveranderingsplannen ter voorbereiding op het commissiedebat over de Belastingdienst in september.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 044

Wij zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het commissiedebat Belastingdienst op 7 september 2023 wordt verstuurd.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zegt toe aan het lid Omtzigt om samen met de minister voor Rechtsbescherming op papier te zetten wat het kader is op basis waarvan de Nederlandse regering inhoudelijk mag overleggen met de rechterlijke macht.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 047

Hierover wordt uw Kamer geïnformeerd na het zomerreces.

2022/2023

De minister zal, zo mogelijk voor het zomerreces, de Kamer nader informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen ten aanzien van KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 054

In behandeling. De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van de (juridische) analyses die worden uitgevoerd en dat het niet gaat lukken om de Kamer voor het zomerreces over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen te informeren. Er wordt gewerkt aan deze juridische analyse. Exacte datum informeren Kamer nog niet bekend.

2022/2023

De minister zal met het oog op een toekomstig steunpakket evalueren welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze van steunverlening aan KLM en de rol van een staatsagent. De minister zal de Kamer informeren over de onderzoeksvraag voor de evaluatie.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 055

In behandeling. Er wordt gewerkt aan de opzet van de evaluatie. Exacte datum informeren Kamer nog niet bekend.

2022/2023

De staatssecretaris zal de verkenning ten aanzien van de Nederlandse Loterij en het al dan niet privatisering ervan en de borging van publieke belangen begin volgend jaar aan de Kamer zenden.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 056

In behandeling. De verkenning wordt momenteel uitgevoerd door het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De verkenning wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan de Kamer dat er één brief komt waarin teruggekomen wordt op de vraag van het lid Alkaya over de zeven casussen waarin een spoedbegroting is ingediend, maar geen cent is uitgegeven en op de vragen van de leden Den Haan en Dassen. In diezelfde brief zal de minister van Financiën ook de schriftelijke appreciatie meenemen over hoe het amendement van het lid Heinen wél zou kunnen werken of definitief zou werken.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 067

De Kamerbrief (Kamerstukken II 2022-2023, 36360-IX-10 met de appreciatie van het amendement van het lid Heinen is 5 juli 2023  verzonden t.b.v. de stemmingen op 6 juli (zie ook toezegging P-T2000000033). De overige toezeggingen volgen in een aparte brief op een later moment.

2022/2023

De minister van Financiën zegt aan het lid Slootweg toe om terug te komen in een brief over het aantal aanvragen van subsidies en fondsen per provincie en hoeveel daarvan zijn gehonoreerd.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 073

De Kamer wordt in een brief na het zomerreces 2023 geinformeerd.

2022/2023

De minister van Financiën zegt de Kamer toe om de Kamer na het zomerreces schriftelijk te informeren over de relatie tussen de ADR en de Algemene Rekenkamer.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 074

Minister van Fin heeft gesproken met wnd president AR. Bezien wordt hoe antwoord kan worden gegeven op de gestelde vraag over de invulling van de regierol.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Slootweg om in de reeds toegezegde brief in september met de gedetailleerde invulling van de planning van de taskforce, ook in te gaan op de uitkomsten van het gesprek met de taskforce over een tussentijdse rapportage, of die onderdeel kan uitmaken van een periodieke rapportage om te zien of je vooruitgang kunt boeken. Dit zal geen gedetailleerd plan zijn.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 064

Gesprek medio augustus 2023 met minister zal input zijn voor Kamerbrief eind september 2023.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Den Haan om een poging te doen de verandering van gedrag en indicatoren daarvoor mee te nemen in het actieplan taskforce, zodat dat ook in de vorm van rapportage inzichtelijk is.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 066

In de uitwerking actieplan Taskforce Verbetering Fianncieel beheer zal ingegaan worden in hoeverre het mogelijk is om verandering in gedrag  kan worden opgeomen in de voortgangsrapportage TF.

2022/2023

De minister van Financiën zegt aan de Kamer toe om de factsheets op het gebied van brede welvaart, die het CBS gemaakt heeft in opdracht van het kabinet voor alle departementale begrotingen, te publiceren op Prinsjesdag.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 068

Het CBS zal op Prinsjesdag 2023 de factsheets publiceren.

2022/2023

De staatssecretaris zal de Kamer in het najaar van 2023 informeren over de tweede stap (tranche 2024) van het Handhavingsplan arbeidsrelaties.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 091

We zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende brief werken met en als zelfstandige(n) in het vierde kwartaal van 2023.

2022/2023

De minister van Financiën zegt het Lid Ephraim (Groep Van Haga) toe in te gaan op de eventuele uitbreiding (in fte) van de Taskforce verbetering financieel beheer, gekoppeld aan het actieplan van de Taskforce.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000013

Eind september 2023 zal er vanuit de Taskforce een brief aan de TK worden verstuurd met de uitwerking van het actieplan, zoals medio mei 2023 naar de Kamer is gestuurd. In deze brief zal ook worden ingegaan op de evt uitbreiding van de Taskorce.

2022/2023

De minister zegt het lid Dassen (Volt) toe te onderzoeken of de interim-auditrapporten van de afzonderlijke departementen desgewenst, op verzoek van de Kamer, door de verantwoordelijke vakminister naar de Kamer kunnen worden gestuurd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000019

In de brief eind september 2023 (uitwerking actieplan) zal de Taskforce Verbetering Financieel beheer aankondigen op welke wijze deze rapportages door de TK bij de betreffende vakministers kunnen worden opgevraagd.

2022/2023

In navolging van motie nr. 7 (ontraden en verworpen) zegt de minister het lid Nijboer (PvdA) toe de Kamer een overzicht toe te sturen van hoe vaak het instrument van taakstellende onderuitputting de laatste twintig jaar is gebruikt en hoelang het heeft geduurd om die taakstellende onderuitputting in te vullen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000021

De toezegging zal in de Miljoenennota 2024 worden verwerkt.

2022/2023

In lijn met de toezegging naar aanleiding van het recente Raad van Stateadvies zegt de minister toe een schuldhoudbaarheidsanalyse te zullen opnemen in de Miljoenennota voor het jaar 2024.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000027

In de Miljoenennota 2024 wordt een schuldhoudbaarheidsanalyse opgenomen.

2022/2023

De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 119

In behandeling. De Tweede Kamer is op 4 juli 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van de (juridische) analyses die worden uitgevoerd en dat het niet gaat lukken om de Kamer voor het zomerreces over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen te informeren. Er wordt gewerkt aan deze juridische analyse. Exacte datum informeren Kamer nog niet bekend.

2022/2023

Er vind een handmatig onderzoek plaats naar de causale relatie tussen de verwijzing naar FSV en de correctie in toeslagen. Als dit is afgerond zal de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst uw Kamer hierover samen met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000065

Wij zijn voornemens de Tweede Kamer hierover te informeren via de volgende stand-van-zakenbrief Belastingdienst die voor het commissiedebat Belastingdienst op 7 september 2023 wordt verstuurd.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van Houwelingen (FVD) om in het BNC-fiche bij de nog te verschijnen voorstellen inzake de Digitale euro terug te komen op zijn vraag inzake mogelijke concurrentieverstoring door een Digitale euro.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 145

Het BNC-fiche wordt in de zomer 2023 opgesteld, deze toezegging wordt daarbij meegenomen.

2022/2023

De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Heinen (VVD) over kennisname van de positie van de Raad van State inzake de rol van nationale begrotingsautoriteiten na het SGP-herzieningstraject en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën, voorafgaand aan de behandeling van de betreffende wetswijzigingen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 148

In behandeling. Middels een beleidsdoorlichting van het begrotingsbeleid kijkt het kabinet naar de Wet Hof om de verschillende opties in kaart brengen om het vernieuwde SGP hierin op te nemen. De resultaten van deze beleidsdoorlichting worden waarschijnlijk eind van dit kalenderjaar naar de Kamer gestuurd.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt de Kamer voor het einde van het zomerreces nader te informeren over hoe wordt omgegaan met situaties waarbij een voogd de tegemoetkoming van een uit huis geplaatst kind ontvangt.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 162

Hierover wordt uw Kamer via brief geïnformeerd aan het eind van het zomerreces.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat vóór inwerkingtreding van de wet met de Raad voor Rechtsbijstand een toepasbaar kader voor rechtsbijstandverlening uit te werken voor ex-partners, en daarbij ook de huidige bijzondere rechtsbijstand regeling tegen het licht te houden en daarover aan de Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 163

Er wordt momenteel nog gewerkt aan de aanpassing van de regeling voor een deel van de doelgroep. De Kamer wordt in de volgende voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Edgar Mulder in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op zijn vraag over aanbestedingen die relevant zijn voor de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 167

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

Staatssecretaris Van Rij zegt het lid Idsinga toe een brief over het pensioenvermogens bij ondernemers te sturen

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

De Kamerbrief is voorzien voor Prinsjesdag

2022/2023

De staatssecretaris zal met de minister van SZW de mogelijkheden van het afbouwen van de IACK tegen het licht houden in de augustusbesluitvorming.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 258

In behandeling

2022/2023

De minister zal in de Miljoenennota rapporteren over wat er in de eerste helft van 2024 gebeurt met het winstaandeel en de arbeidsinkomensquote om te kunnen constateren of het een vaker optredend patroon is waarbij de lonen dit jaar vol gaan stijgen of dat het een serieus patroon is waardoor de term «graaiflatie» daadwerkelijk breder blijkt op te treden.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 260

Loopt mee in traject Miljoenennota 2024. In de miljoenennota wordt een box opgenomen over het begrip graaiflatie en mogelijke verklaringen voor wat wat we hebben gezien gebeuren.

2022/2023

De minister zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om de Kamer te berichten over de varianten voor een leven lang ontwikkelen en naar de rol van private financiering en de uitvoering van de motie Van der Lee hierover.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 262

Zie Voortgang TZ202306-261

2022/2023

De minister zal in de Miljoenennota een aparte analyse opnemen over hoe het staat met de winstflatie, met de verhouding tussen prijsverhoging en winsten en met marktmacht.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 264

 

2022/2023

De minister zal de Kamer medio 2023 een hoofdlijnennotitie met voorstellen tot aanpassingen van de Comptabiliteitswet sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 268

In behandeling.De toezegging wordt na afronding van diverse trajecten waaronder de evaluatie van de CW 2016 in 2023 afgerond in een synthetiserende hoofdlijnenbrief (gepland voor het vierde kwartaal van 2023).

2022/2023

We streven ernaar de Kamerbrief over de voortgang bij de uitwerking van de invorderingsstrategieën van deBelastingdienst en Dienst Toeslagen direct na afloop van het zomerreces te versturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Wij zijn voornemens de Tweede Kamer na het zomerreces van 2023 hierover te informeren.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op hoe ver het kabinet is met het vijfpuntenplan van de CWS en hoe het staat met de voortgang van de verbeteringen bij de CWS.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 001

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de CWS over of bijvoorbeeld gepensioneerde rechters kunnen ondersteunen bij de afhandeling van dossiers.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 002

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De staatssecretaris herkent signalen over problematische BKR-registraties en bewindsvoerders niet, maar zegt toe dit te onderzoeken en hierop terug te komen in de eerder in dit commissiedebat toegezegde brief.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 005

Hierover wordt uw Kamer geïnformeerd na het zomerreces.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op de maatwerkoplossingen voor ondernemers m.b.t. de problemen met staatssteunregels.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 007

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Mulder in de volgende voortgangsrapportage meer duidelijkheid te geven over aantallen dossiers en onderscheid tussen soorten dossiers. Hierbij wordt er ook ingegaan op of ouders niet meer zonder dossier het traject ingaan.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 008

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Paul in te gaan op de specifieke casus van mevrouw Paul en hoe het kan dat iets weer eindeloos lang bij het UHT ligt nadat het al bij de CWS is geweest en zegt toe te kijken of dit vaker voorkomt.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 009

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de VNG over de zorgen van de BAK dat er niet als één overheid opgetreden wordt en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op welke stappen er nog meer genomen kunnen worden hierin.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 010

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

De minister van Financiën zegt op verzoek van meerdere leden toe verscheidene inhoudelijke en technische vragen over het wetgevende Commissievoorstel inzake de digitale euro te zullen verwerken in het BNC-fiche dat aan het eind van het zomerreces aan de Kamer zal worden gestuurd.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 026

In behandeling. De wetgevende voorstellen van de Europese Commissie zijn op 28 juni 2023 gepubliceerd. Het BNC fiche zal naar verwachting kort na de ministerraad op 18 augustus 2023 met de Kamer worden gedeeld. De onderhandelingen in de Raad zijn recent gestart.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Nijboer in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug te komen op de wijze waarop de discussie over de nutsfunctie van geld op Europees niveau kan worden vervolgd.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 027

De toezegging zal meegaan met het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad die na het reces van het parlement verstuurd zal worden’

2022/2023

De minister van Financiën komt in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug op de vraag van het lid Van Houwelingen over het managen van de optelsom van publiek fysiek en digitaal geld door de ECB.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 028

In behandeling. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd in het verslag van de Ecofin van juli 2023, dat na het reces aan de Kamer zal worden verzonden.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad in te gaan op zijn vraag inzake geldstromen in relatie tot het Meerjarig Financieel Kader.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 029

Deze toezegging wordt meegenomen in verslag Eurogroep/Ecofinraad juli 2023.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen in het BNC-fiche schriftelijk terug te komen op zijn vraag naar de aard van een mogelijk nieuw eigen middel op basis van een bestaande statistiek uit de nationale rekeningen voor het bruto operationele resultaat van bedrijven.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 030

Toezegging wordt, zoals verzocht, afgedaan in het BNC-fiche dat eind augustus naar de TK wordt verstuurd.

2022/2023

De minister van Financiën zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op de vraag van het lid Gündoğan inzake de mondiale schuldenlast.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 031

We controleren bij de griffie of deze toezegging standhoudt, aangezien minister dit tijdens het debat niet expliciet heeft gezegd.

2022/2023

De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat hij, gezamenlijk met de minister voor BuHa-OS, de Kamer voor het einde van dit jaar informeert over hoe exportkredietverzekeringen kunnen worden ingezet voor strategische grondstoffen.

Kamerstukken II 2022-2023, TZ20 230, nr. 052

In behandeling, voor het einde van dit jaar wordt de Kamer geïnformeerd.

2022/2023

De voorgestelde richtingen gaan gepaard met dilemma’s en risico’s. Zodra er een grotere mate van zekerheid is verkregen wordt een nieuwe planning met uw Kamer gedeeld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

Over de volgende stap bij de verzoeken om uitgebreidere persoonlijke dossiers, zal uw Kamer op een later moment worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000006

Dit wordt opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over de maanden mei tot en met augustus 2023.

2022/2023

Dienst Toeslagen is momenteel de eerste pilot met de invoeringstoets aan het afronden op de maatregel die recht geeft op kinderopvangtoeslag aan gezinnen waarbij de ene partner werkt en de ander beschikt over een permanente Wlz-indicatie. Nadat de pilot is afgerond en de uitkomsten zijn geanalyseerd zullen deze met uw Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000016

Streven is om eind 2023 of begin 2024 uw Kamer deze invoeringstoets te sturen.

2022/2023

Het is niet mogelijk gebleken om voor verzending van deze brief met de op dit moment voorhanden informatie een compleet beeld te schetsen van de werking en de context van HR60 en de modellen voor de zorg- en huurtoeslag. Toeslagen zal intern onderzoek doen naar welke informatie nog meer beschikbaar is om uw Kamer op een later moment in een separate brief meer uitgebreid hierover te kunnen informeren.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000020

Uw Kamer zal hierover na de zomer geïnfomeerd worden.

2022/2023

Deze stand van zakenbrief Dienst Toeslagen ontvangt u tweemaal per jaar. Streven is de volgende in december 2023 toe te sturen.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000022

De volgende stand van zakenbrief zal in december 2023 gezonden worden.

2022/2023

Minister Kaag van Financiën zegt toe aan de heer Martens (GL-PvdA) in het najaar met een brief te komen op hoofdlijnen om het vervolgstukje hiervan in uitwerking te laten zien.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000001, nr.

In behandeling

2022/2023

Minister Kaag van Financiën zegt toe aan de heer Martens (GL-PvdA) om hem op een ander moment schriftelijk te informeren wat de wijsheid is die uit deze studies volgt.

Kamerstukken I 2022-2023, P-T2000000009, nr.

In behandeling.

2022/2023

Naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 17 februari 2023 (023Z02457/2023D06795) om een invoeringstoets op de Wet hersteloperatie toeslagen is toegezegd de Tweede Kamer uiterlijk eind dit jaar nader te kunnen informeren over een concrete planning en plan van aanpak.

Kamerstukken II 2022-2023, P, nr. T2000000001

Deze toezegging loopt, streven is uiterlijk eind 2023 een concrete planning en plan van aanpak te sturen.

Licence