Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tabel 55

Oorspronkelijke financiering

          

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2037

Waterschappen

Totaal

251

251

0

0

0

0

0

0

0

Spoedwet

HWBP-2

239

239

      

0

 

HWBP

4

4

      

0

Overige bijdrage

HWBP-2

8

8

      

0

Rijk

Totaal

1.055

1.015

0

0

0

0

40

0

0

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

1.007

967

    

40

 

0

 

HWBP

49

49

      

0

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

 

1.307

1.267

0

0

0

0

40

0

0

           

Bestuursakkoord Water

          

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2037

Waterschappen

Totaal (50%)

5.088

1.715

225

225

225

225

225

225

2.024

 

HWBP-2

799

799

      

0

 

HWBP

3.482

764

180

169

154

150

169

173

1.723

 

Projectgebonden aandeel (10%)

807

152

45

56

71

75

56

51

301

Rijk

Totaal (50%)

5.088

1.259

308

449

567

614

334

407

1.150

 

HWBP-2

829

473

67

91

53

68

‒ 18

95

0

 

HWBP

4.258

786

241

358

514

546

352

312

1.150

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

 

736

33

33

34

57

56

66

81

375

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

 

10.911

3.007

566

708

849

894

625

713

3.548

           

Totaal bijdragen

 

12.218

4.274

566

708

849

894

665

713

4.139

           

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

          

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2037

HWBP-2

Totaal

2.640

2.260

65

89

52

68

22

83

0

 

Waterschapsprojecten

2.640

2.260

65

  

68

22

83

0

HWBP

Totaal (100%)

8.527

1.733

464

580

735

767

574

533

3.142

 

Waterschapsprojecten

7.236

1.352

393

503

644

673

500

463

2.709

 

Budgetoverheveling rivierverruiming

14

14

0

0

0

0

0

0

0

 

Programmabureau

152

46

8

7

7

7

7

7

63

 

Innovatie

291

160

14

11

11

11

11

11

64

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering en MIRT bijdrage

29

9

5

3

3

2

1

1

6

 

Projectgebonden aandeel (10%)

805

152

44

56

71

75

56

51

301

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

 

11.167

3.993

529

669

788

835

596

616

3.142

           

Uitgaven Rijk

          

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2037

HWBP-2

Totaal

243

227

2

1

1

0

0

12

0

 

Rijksprojecten

170

167

      

0

 

Interne kosten

24

24

      

0

 

Programmabureau

49

36

1

1

   

12

0

HWBP

Totaal

808

54

36

38

61

59

69

85

407

 

Rijksprojecten

736

33

33

34

57

56

66

81

375

 

Interne kosten

72

21

2

4

4

4

4

4

32

Totaal uitgaven Rijk

 

1.051

281

37

39

62

59

69

97

407

           

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

 • De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.

 • Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

 • De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2023 bedraagt € 225 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).

 • De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

 • Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk

 • Programmabureau: de kosten van het programmabureau.

 • Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

 • De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

 • Innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.

Licence