Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 48 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 45.293

‒ 893

50.729

691

1.149

6.383

12.821

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

76.720

88.188

52.207

76.495

23.311

91.266

12.821

0

0

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling 2023

20.355

3.709

4.264

2.524

3.698

1.128

4.412

620

        

Mutaties Miljoenennota 2024

 

3.709

4.264

2.524

3.698

1.128

4.412

620

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

80.429

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 64.362

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

55.551

‒ 34.128

‒ 7.122

20.914

24.477

37.193

5.737

3.803

3.871

15.440

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

446.498

545.057

667.875

661.398

504.993

534.005

472.484

427.883

397.881

313.000

605.920

352.055

306.616

422.907

15.440

CA-middelen instandhouding kasschuif

0

74.372

57.288

22.803

76.500

41.956

‒ 15.322

10.711

‒ 35.917

13.244

13.240

‒ 49.679

‒ 60.162

‒ 49.679

‒ 49.679

‒ 49.676

Desaldering

122.554

12.963

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

7.443

Extrapolatie 2037

371.517

              

371.517

Kaderaanpassing

0

‒ 154.000

37.000

‒ 24.000

‒ 8.000

‒ 59.000

45.000

20.000

105.000

 

38.000

     

Kasschuiven binnen Deltafonds

0

78.811

‒ 83.748

‒ 18.742

‒ 58.678

18.874

‒ 31.157

21.492

16.815

25.320

32.483

1.041

‒ 101.241

108.909

‒ 59.091

48.912

Loon- en prijsbijstelling 2023

217.254

13.598

22.127

29.884

32.774

20.507

20.697

14.911

16.055

17.936

14.438

12.384

4.103

‒ 1.787

2.092

‒ 2.465

HXII: Integraal Rivieren Management

‒ 435

‒ 48

‒ 145

‒ 145

‒ 97

           

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

149.559

   

75.357

37.101

37.101

         

Mutaties Miljoenennota 2024

 

25.696

40.534

16.878

124.778

67.245

61.882

75.412

110.317

64.335

106.291

‒ 27.674

‒ 148.504

66.039

‒ 98.511

375.731

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

472.194

585.591

684.753

786.176

572.238

595.887

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.468

13.184

14.038

12.569

8.386

5.653

3.650

3.200

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

33.712

28.334

27.494

23.704

18.123

13.224

11.221

10.771

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

0

Desaldering

410

410

              

Extrapolatie 2037

7.331

              

7.331

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF

48.868

891

3.367

3.345

3.344

4.481

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

HXII: Herschikking Cyber Security

‒ 982

‒ 433

‒ 549

             

HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares corr.

‒ 125

‒ 125

              

HXII: Mirt onderdoek Water

‒ 800

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 400

200

200

            

Mirt onderzoek Waterveiligheid

‒ 90

‒ 90

              

Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel

300

75

75

75

75

           

Mutaties Miljoenennota 2024

 

128

2.893

3.420

3.219

4.481

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

10.675

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

33.840

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

10.675

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

556.930

661.579

747.576

761.597

546.427

638.495

496.526

438.654

405.452

320.571

613.507

359.386

313.947

430.238

15.440

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

586.463

709.270

770.398

893.292

619.281

708.133

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

4.672

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

‒ 488

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

1.398

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

1.398

Desaldering

122.546

12.955

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

7.443

Extrapolatie 2037

174.288

              

174.288

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

               

Mutaties Miljoenennota 2024

 

12.955

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

181.731

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

1.398

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

CA-middelen instandhouding

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.

Kaderaanpassing

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.

Kasschuif binnen Deltafonds

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF

Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bij de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie( IWCS) in wording. Deels zijn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlijnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.

XII: Herschikking Cyber Security

Voor de uitvoering van het programma cyberveiligheid worden externen ingezet. Voor de juiste verantwoording worden middelen overgeboekt van DF naar artikel 98 personele uitgaven

Desaldering

Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

Het project Afsluitdijk Bestaande Spuisluis is vanuit artikel 4.02 GIV/PPS overgeboekt naar artikel 1.02.02 Aanleg waterveiligheid omdat het projectonderdeel Bestaande Spuisluis niet onder het DBFM-contract Afsluitdijk valt en daardoor verantwoord moet worden op artikel 1.02.02.

Tabel 49 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

        

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

73.986

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

60

339

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

211.872

56.991

47.820

14.549

75.455

1.042

1.943

0

0

0

0

0

0

0

0

BCF: Deltaprogramma Zoetwater

‒ 5

‒ 5

              

Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 81.796

41.740

‒ 5.053

28.108

‒ 18.983

35.953

31

        

Loon- en prijsbijstelling 2023

19.805

10.241

2.756

2.312

704

3.646

51

95

        

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 71.560

44.496

‒ 2.741

28.812

‒ 15.337

36.004

126

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

140.312

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

          

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.724

‒ 419

1.017

            

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

6.224

3.720

8.404

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 1.000

    

1.000

         

Loon- en prijsbijstelling 2023

32

32

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 968

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

5.256

3.720

8.404

2.200

2.200

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

218.096

60.711

56.224

16.749

77.655

1.042

1.943

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

 

145.568

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het de impulsregeling ruimtelijke adaptie en zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is noodzakelijk omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een termijn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2028.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 50 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

64

65

65

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

8.092

8.120

8.120

8.120

8.349

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

63

CA-middelen Instandhouding

34.669

54

‒ 145

‒ 170

2.921

7.844

8.077

7.882

8.206

       

CA-middelen Instandhouding kasschuif

0

‒ 1.233

‒ 774

‒ 324

2.331

           

Extrapolatie 2037

7.829

              

7.829

Loon- en prijsbijstelling 2023

5.784

391

393

393

393

404

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 788

‒ 526

‒ 101

5.645

8.248

8.458

8.263

8.587

381

381

381

381

381

381

8.210

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

15.355

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

‒ 29.338

30.354

923

752

666

701

938

938

1.063

1.063

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

378.969

336.908

360.885

200.241

131.893

170.492

224.682

174.199

257.704

246.959

191.282

211.160

221.160

236.832

1.063

CA-middelen Instandhouding

555.877

2.311

‒ 5.472

‒ 7.204

44.565

122.473

128.778

128.225

129.349

‒ 306

‒ 305

2.596

3.079

2.596

2.596

2.596

CA-middelen Instandhouding kasschuif

0

‒ 52.509

‒ 29.280

‒ 13.717

95.506

           

CA-middelen instandhouding kasschuif VenR

0

‒ 9.273

‒ 13.511

2.991

‒ 46.949

‒ 18.623

29.825

6.610

48.930

       

CA-middelen Instandhouding VenR

465.868

   

2.500

49.850

52.400

45.500

49.750

‒ 6.320

‒ 6.317

53.701

63.701

53.701

53.701

53.701

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

‒ 25

  

‒ 25

            

Extrapolatie 2037

235.769

              

235.769

Loon- en prijsbijstelling 2023

173.050

18.307

16.285

17.444

9.680

6.376

8.242

10.861

8.421

12.457

11.938

9.246

10.207

10.690

11.448

11.448

Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 236

‒ 236

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 41.400

‒ 31.978

‒ 511

105.302

160.076

219.245

191.196

236.450

5.831

5.316

65.543

76.987

66.987

67.745

303.514

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

337.569

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

304.577

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

387.061

345.028

369.005

208.361

140.242

178.384

232.574

182.091

265.596

254.851

199.174

219.052

229.052

244.724

1.126

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

312.850

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

CA-middelen instandhouding

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.

Tabel 51 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

88.847

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

‒ 718

‒ 36.204

603

603

605

602

604

604

604

‒ 1.468

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

‒ 1.468

Extrapolatie 2037

53.596

              

53.596

Loon- en prijsbijstelling 2023

54.641

23.288

6.343

3.684

6.551

2.807

2.793

1.064

1.050

1.037

1.034

1.028

1.032

1.021

1.010

899

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

‒ 149.559

   

‒ 75.357

‒ 37.101

‒ 37.101

         

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO

‒ 21.600

  

‒ 21.600

            

Mutaties Miljoenennota 2024

 

23.288

6.343

‒ 17.916

‒ 68.806

‒ 34.294

‒ 34.308

1.064

1.050

1.037

1.034

1.028

1.032

1.021

1.010

54.495

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

‒ 1.468

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

Overboeking naar artikel 1.02.02 Aanleg waterveiligheid van € 149,6 miljoen omdat het projectonderdeel Bestaande Spuisluis niet onder het DBFM-contract valt en daardoor verantwoordt moet worden op artikel 1.02.02.

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO

Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdijk nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels kan gemeld worden dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlijk uitgekomen zijn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt bij deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.

Tabel 52 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

5.244

4.090

2.033

1.785

2.088

485

484

483

482

476

476

476

476

476

476

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

269.688

265.000

268.926

261.510

260.894

258.349

257.877

257.772

257.152

254.546

254.546

254.546

254.546

254.546

476

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

413

138

275

             

Extrapolatie 2037

254.070

              

254.070

EZK: Noordzee en Oceanen correctie

314

         

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

649

Loon- en prijsbijstelling 2023

221.325

15.363

15.099

15.323

14.902

14.867

14.720

14.693

14.688

14.652

14.503

14.503

14.503

14.503

14.503

14.503

SCM capaciteit

205.757

‒ 3.497

6.860

6.860

20.797

21.754

19.446

20.173

20.173

13.313

13.313

13.313

13.313

13.313

13.313

13.313

Mutaties Miljoenennota 2024

 

12.004

22.234

22.183

35.699

36.621

34.166

34.866

34.861

27.965

27.749

27.749

27.749

27.749

27.749

282.535

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

283.011

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

491

710

612

593

607

2.327

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.846

73.657

73.900

74.010

75.714

71.794

71.450

71.450

71.450

71.450

71.407

71.407

71.407

71.407

2.324

CA-middelen Instandhouding

306.685

631

‒ 1.276

‒ 1.508

25.933

69.325

71.620

69.550

72.410

       

CA-middelen instandhouding kasschuif

0

‒ 14.353

‒ 6.830

‒ 2.871

24.054

           

Extrapolatie 2037

69.083

              

69.083

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

‒ 27

 

‒ 9

‒ 9

‒ 9

           

Mirt onderzoek Waterveiligheid

90

90

              

Loon- en prijsbijstelling 2023

53.844

4.651

3.582

3.592

3.599

3.678

3.491

3.474

3.474

3.474

3.474

3.471

3.471

3.471

3.471

3.471

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 9.931

‒ 4.533

‒ 796

53.577

73.003

75.111

73.024

75.884

3.474

3.474

3.471

3.471

3.471

3.471

72.554

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 16.490

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

‒ 25.250

‒ 29.733

‒ 28.492

‒ 24.609

‒ 25.389

‒ 25.774

‒ 26.352

‒ 21.636

‒ 20.788

‒ 30.334

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

‒ 4.274

12.536

15.699

9.522

20.276

41.599

38.931

44.547

47.857

48.713

48.125

46.092

351.735

277.477

‒ 30.334

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

‒ 413

‒ 138

‒ 275

             

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

25

  

25

            

Extrapolatie 2037

339.750

              

339.750

Kasschuiven binnen Deltafonds

0

16.135

20.308

33.345

30.570

109

‒ 5.796

‒ 21.523

‒ 16.815

‒ 25.320

‒ 32.483

‒ 1.041

101.241

‒ 108.909

59.091

‒ 48.912

Loon- en prijsbijstelling 2023

246.508

‒ 8.845

7.616

‒ 2.109

‒ 11.335

8.069

10.343

19.012

21.042

15.198

20.468

25.223

32.539

37.957

33.331

37.999

Natuurcompensatie Perkpolder

‒ 3.100

‒ 1.700

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO

21.600

  

21.600

            

SCM capaciteit

‒ 205.757

3.497

‒ 6.860

‒ 6.860

‒ 20.797

‒ 21.754

‒ 19.446

‒ 20.173

‒ 20.173

‒ 13.313

‒ 13.313

‒ 13.313

‒ 13.313

‒ 13.313

‒ 13.313

‒ 13.313

Mutaties Miljoenennota 2024

 

8.949

20.689

45.901

‒ 1.662

‒ 13.676

‒ 14.999

‒ 22.784

‒ 16.046

‒ 23.535

‒ 25.428

10.769

120.367

‒ 84.365

79.009

315.424

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.675

33.225

61.600

7.860

6.600

26.600

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 12.500

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

193.300

260.491

238.505

250.428

247.928

235.428

267.428

264.428

263.428

263.428

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

272.896

323.045

379.800

384.491

434.305

486.928

484.828

446.228

478.228

475.228

473.228

263.428

CA-middelen Instandhouding

‒ 897.231

‒ 2.996

6.893

8.882

‒ 73.419

‒ 199.642

‒ 208.475

‒ 205.657

‒ 209.965

306

305

‒ 2.596

‒ 3.079

‒ 2.596

‒ 2.596

‒ 2.596

CA-middelen instandhouding kasschuif

0

2.996

‒ 6.893

‒ 8.882

‒ 151.442

‒ 23.333

‒ 14.503

‒ 17.321

‒ 13.013

‒ 13.244

‒ 13.240

49.679

60.162

49.679

49.679

49.676

CA-middelen instandhouding VenR

‒ 465.868

   

‒ 2.500

‒ 49.850

‒ 52.400

‒ 45.500

‒ 49.750

6.320

6.317

‒ 53.701

‒ 63.701

‒ 53.701

‒ 53.701

‒ 53.701

Extrapolatie 2037

209.800

              

209.800

Mutaties Miljoenennota 2024

 

0

0

0

‒ 227.361

‒ 272.825

‒ 275.378

‒ 268.478

‒ 272.728

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

203.179

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

45.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

361.260

356.303

368.605

617.938

679.929

751.542

752.749

808.074

863.387

859.537

820.306

850.273

1.152.916

1.076.658

235.894

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.282

394.693

435.893

478.191

503.052

570.442

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

231.527

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

CA-middelen instandhouding

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bijlage 4 Instandhouding.

XII: Maatwerk KNMI-RWS

Door Rijkswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Natuurcompensatie Perkpolder

Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkwaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.

SCM capaciteit

De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS.

.

Tabel 53 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 135.203

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

210.094

210.094

210.094

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

249.594

BCF: Deltaprogramma Zoetwater

‒ 5

‒ 5

              

Extrapolatie 2037

1.374.722

              

1.374.722

Herschikking Cyber Security

‒ 982

‒ 433

‒ 549

             

HXII: Cyber en Vitaalmiddelen

48.868

891

3.367

3.345

3.344

4.481

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

HXII: Integraal Rivieren Management

‒ 435

‒ 48

‒ 145

‒ 145

‒ 97

           

HXII: Mirt onderdoek Water

‒ 800

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           

Kaderaanpassing

0

‒ 154.000

37.000

‒ 24.000

‒ 8.000

‒ 59.000

45.000

20.000

105.000

 

38.000

     

Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares corr.

‒ 125

‒ 125

              

Loon- en prijsbijstelling 2023

1.052.716

86.474

84.807

80.834

67.695

70.546

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

66.236

Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie

314

         

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

649

Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 236

‒ 236

              

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat

‒ 1.800

‒ 1.800

              

Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel

300

75

75

75

75

           

Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

‒ 27

 

‒ 9

‒ 9

‒ 9

           

Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie

‒ 450

‒ 300

‒ 150

             

Opdracht SEB 2023

2.000

 

250

750

750

250

          

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 70.657

124.446

60.650

63.558

16.277

114.580

89.580

174.580

69.580

107.513

69.513

69.513

69.513

69.513

1.444.951

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

249.594

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF

Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan bij de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie( IWCS) in wording. Deels zijn het middelen om uitvoering te geven aan Europese richtlijnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid van vitale organisaties.

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat

Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Opdracht SEB 2023

Het programma (SEB) is opgericht om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies van mobiele werk-, vaar- en voertuigen in de bouw (ook wel aangeduid als bouwmaterieel). Ter financiering van het aandeel Deltafonds in de opdracht 2023 wordt € 2 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd.

Kaderaanpassing

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023-2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023-2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.

Tabel 54 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

          

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.029

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

          

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

71.820

97.693

105.547

93.078

150.636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling 2023

25.067

3.472

4.722

5.102

4.499

7.272

          

Opdracht SEB 2023

2.000

 

250

750

750

250

          

Mutaties Miljoenennota 2024

 

3.472

4.972

5.852

5.249

7.522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

75.292

102.665

111.399

98.327

158.158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

7.883

‒ 9.232

15.036

7.726

13.930

290

181

181

181

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

46.027

44.132

61.096

68.081

90.334

36.512

22.785

22.785

22.785

0

0

0

0

0

0

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 11.750

21.500

‒ 9.750

            

Loon- en prijsbijstelling 2023

13.644

1.471

1.420

2.467

2.157

1.744

1.082

1.101

1.101

1.101

      

Natuurcompensatie Perkpolder

3.100

1.700

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 8.579

23.020

‒ 7.183

2.257

1.844

1.182

1.201

1.201

1.201

100

100

100

100

100

100

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

37.448

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

100

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.586

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

800

800

800

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

36.430

16.123

15.346

11.041

3.465

1.065

1.065

1.065

265

265

265

265

265

265

0

Extrapolatie 2037

265

              

265

Loon- en prijsbijstelling 2023

989

378

200

218

73

48

24

24

24

       

Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie

‒ 450

‒ 300

‒ 150

             

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat

‒ 1.800

‒ 1.800

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.722

50

218

73

48

24

24

24

0

0

0

0

0

0

265

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

34.708

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

265

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

154.277

157.948

181.989

172.200

244.435

37.577

23.850

23.850

23.050

265

265

265

265

265

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

147.448

185.990

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

365

                 
                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

36

328

4

26

           

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

KRW

Bij het verbeterprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er versneld verplichtingen (€ 25,4 miljoen) aangegaan uit latere jaren (2024-2026) om budget beschikbaar te stellen voor de opdrachtverlening aan het consortium GROW (Green Rivers Open Wonders) om de ecologische kwaliteit van de wateren te verbeteren.

Loon- en prijsbijstelling 2023

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie 2037

Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 stand begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat

Het betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Natuurcompensatie Perkpolder

Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in het Plan vanAanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is Rijkwaterstaat als toepasser verantwoordelijk voor de TGG en zal Rijkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.

Opdracht SEB 2023

Het programma (SEB) is opgericht om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies van mobiele werk-, vaar- en voertuigen in de bouw (ook wel aangeduid als bouwmaterieel). Ter financiering van het aandeel Deltafonds in de opdracht 2023 wordt € 2 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd.

Licence