Base description which applies to whole site

Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Totaaloverzicht belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2034

Stand ontwerpbegroting 2023 (inclusief NvW en amendementen)

 

1.195.710

2.444.052

2.391.517

2.497.217

2.438.919

2.115.878

2.990.623

Belangrijkste mutaties

        

Project Toekomstbestendige leefomgeving

2

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 5.000

   

Project Health-RI

2

 

‒ 12.000

‒ 11.000

‒ 11.000

‒ 8.000

‒ 5.000

 

Project NL2120

2

 

‒ 10.197

‒ 10.194

‒ 14.004

‒ 12.216

‒ 9.956

‒ 13.433

Project Groeiplan Watertechnologie

2

 

‒ 15.980

‒ 13.426

‒ 13.095

‒ 13.015

‒ 21.595

‒ 57.889

Project Dutch Metropolitan Innovations

2

‒ 10.303

‒ 20.005

‒ 18.303

‒ 16.472

‒ 13.940

‒ 5.977

 

Project GroenvermogenNL

2

‒ 50.000

‒ 69.000

     

Kasschuif

2

‒ 97.044

  

10.000

15.000

15.000

57.044

Uitvoeringskosten RVO

1+2

‒ 2.595

      

Loon- en prijsbijstelling

1+2

62.812

96.461

104.487

105.779

101.780

87.467

349.868

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

1+2

‒ 37.687

‒ 57.877

‒ 63.529

‒ 64.862

‒ 63.160

‒ 29.029

‒ 35.283

Economische Veiligheid

1+2

‒ 25.125

‒ 38.584

‒ 36.291

    

Project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

1

 

‒ 3.527

‒ 24.134

‒ 22.514

‒ 22.925

  

Project DUTCH

1

 

‒ 47.000

‒ 1.000

    

Project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

2

 

‒ 135.000

     

Project Maritiem Masterplan

2

 

‒ 30.000

‒ 60.000

‒ 10.000

   

Project QuantumDeltaNL

2

 

‒ 30.200

 

‒ 30.000

   

PEGA

1+2

  

‒ 4.667

‒ 40.917

‒ 38.620

‒ 30.796

 

Kasschuif subsidie route

1+2

‒ 390.000

‒ 760.000

‒ 800.000

‒ 800.000

‒ 800.000

1.550.000

2.000.000

Kasschuif departementale route

1+2

‒ 507.568

429.123

 

200.000

290.250

‒ 411.805

 

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

1+2

‒ 118.200

‒ 148.000

43.000

6.800

206.400

‒ 1.000

11.000

Stand ontwerpbegroting 2024

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

5.301.930

Toelichting

Omzettingen voor zes projecten

Voor de eerste zes in tabel 2 genoemde projecten werden met de 1e suppletoire begroting omzettingen naar (deels voorwaardelijke) toekenningen verwerkt (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3).

Kasschuif

Een tweetal kasschuiven van in totaal € 97,0 mln werd met de 1e suppletoire begroting doorgevoerd om voor de toekenningen van de zes genoemde projecten de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken.

Uitvoeringskosten RVO

Voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO bleken meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor met de 1e suppletoire begroting € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.

(Ombuiging op) loon- en prijsbijstelling

Voor de periode 2023-2032 werd met de 1e suppletoire begroting in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB). Hiervan werd in totaal € 351,4 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel.

Beschermingsfonds Economische Veiligheid

Er werd met de 1e suppletoire begroting in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid.

Uitkomst derde ronde NGF

Op 30 juni 2023 is de uitkomst van de derde ronde van het NGF bekend gemaakt (Kamerstuk 36 200 L, nr. 11). De (voorwaardelijke) toekenningen zijn verwerkt in deze begroting. In tabel 2 staan de toekenningen vermeld (de voorwaardelijke toekenningen zijn geraamd op deze begroting en worden beschreven in artikel 1 en 2). Het gaat om de volgende vier projecten:

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (OCW)

Aan dit project is € 73,1 mln toegekend. Daarnaast is € 86,5 mln voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 3,5 mln.

De basis van ons duurzame verdienvermogen is een goed opgeleide bevolking, opgeleid via goed funderend onderwijs. De kwaliteit van leraren is een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van het onderwijs bepalen. De initiële kwalificatie van leraren is stevig verankerd, maar daar stopt de professionele ontwikkeling van leraren niet. Het ontwikkelen van leraren na hun startkwalificatie is minder goed geborgd en het aanbod aan ontwikkelmogelijkheden is versnipperd. Met dit project wordt een stevige impuls geven aan de verdere professionalisering van leraren, door een duidelijke visie op professionalisering te ontwikkelen met een bijbehorend scholingsaanbod.

DUTCH (VWS)

Aan dit project is € 48,0 mln toegekend. Daarnaast is € 84,0 mln voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 47,0 mln.

DUTCH zet in op een belangrijke transformatie in de zorg: de implementatie van meer technologie om de zorg op de lange termijn houdbaar en werkbaar te houden. Het doel van het voorstel is om meer fysieke en virtuele simulaties te creëren. Het voorstel is specifiek gericht op de transformatie van de opleidingen bij drie beroepsgroepen in de zorg: operatieassistenten, radiologisch laboranten en anesthesiemedewerkers.

Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen (EZK)

Aan dit project is € 135,0 mln toegekend. Daarnaast is € 277,0 mln voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 135,0 mln.

Het project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen (SolarNL) zet in op de creatie en industrialisatie van een innovatie-ecosysteem voor lokale ontwikkeling van nieuwe zon-pv-technologieën voor toekomstig verdienvermogen. Het project heeft als doel om drie innovatieve concurrerende zon-pv-technologieën te ontwikkelen en te industrialiseren. Nederland heeft een sterke technologische kennispositie op dit vlak, die met dit project opnieuw aangewend kan worden om Nederland een positieve impuls te geven in specifieke onderdelen van de zon-pv waardeketen. Met dit project kan zowel het duurzaam verdienvermogen van Nederland worden vergroot, als het gebruik van kritieke materialen en de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen.

Maritiem Masterplan (I&W)

Aan dit project is € 100,0 mln toegekend. Daarnaast is € 110,0 mln voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 30,0 mln.

Het Maritiem Masterplan kan de maritieme sector helpen voortvarend de transitie naar duurzame energiedragers en schepen te maken. Het plan beoogt bij te dragen aan de versnelling van de mondiale energietransitie en de Nederlandse economie te versterken. De middelen van het Nationaal Groeifonds geven een sterke impuls aan het ontwikkelen van duurzame schepen, waar naar verwachting wereldwijd meer vraag naar ontstaat. Het Maritiem Masterplan kan daarbij helpen de samenwerking en kennisdeling binnen de sector verder te bevorderen.

Het Maritiem Masterplan is gericht op het versnellen van de energietransitie en beoogt voor de Nederlandse sector een goede uitganspositie te creëren in een groeimarkt van duurzame schepen. Het voorstel versterkt daarbij de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven.

Quantum Delta NL (EZK)

Tegelijk met de uitkomst van de derde ronde werd ook bekend gemaakt dat een deel van de reservering van € 333,0 mln voor project Quantum Delta NL (uit de eerste ronde) wordt omgezet in een toekenning van € 60,2 mln. Het totaal aan toegekende middelen voor dit project komt daarmee op € 342,2 miljoen euro. Daarnaast staat er nog € 272,8 mln gereserveerd voor een derde fase van het project.

PEGA

Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 wordt in totaal € 115,0 mln aangewend voor de gevolgen van de uitkomsten van de Parlementaire Enquêtecommissie Groninger Aardgaswinning (PEGA).

Kasschuif subsidieroute

De middelen die niet nodig bleken voor de subsidieroute in 2023 worden doorgeschoven naar latere jaren. In 2024 worden geen nieuwe toekenningen verwacht, aangezien pas in de tweede helft van 2024 nieuwe aanvragen voor de subsidieregeling Nationaal Groeifonds ingediend kunnen worden en de beoordelingsperiode maximaal 26 weken duurt. Om die reden worden ook de middelen die niet nodig zijn voor 2024 doorgeschoven naar latere jaren.

Kasschuif departementale route

Deze kasschuif wordt uitgevoerd om in 2024 voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de eventuele omzetting van reserveringen en voor de deelname van de CAS-landen en de BES-eilanden aan het NGF.

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

Deze kasschuif wordt uitgevoerd om de ramingen van de voorwaardelijke toekenningen uit de derde ronde op deze begroting mogelijk te maken. Daarnaast worden voor enkele projecten de kasmiddelen van 2023 doorgeschoven naar 2024 of latere jaren.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2034

Stand ontwerpbegroting 2023 (inclusief NvW en amendementen)

 

1.195.710

2.444.052

2.391.517

2.497.217

2.438.919

2.115.878

2.990.623

Belangrijkste mutaties

        

Project Toekomstbestendige leefomgeving

2

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 5.000

   

Project Health-RI

2

 

‒ 12.000

‒ 11.000

‒ 11.000

‒ 8.000

‒ 5.000

 

Project NL2120

2

 

‒ 10.197

‒ 10.194

‒ 14.004

‒ 12.216

‒ 9.956

‒ 13.433

Project Groeiplan Watertechnologie

2

 

‒ 15.980

‒ 13.426

‒ 13.095

‒ 13.015

‒ 21.595

‒ 57.889

Project Dutch Metropolitan Innovations

2

‒ 10.303

‒ 20.005

‒ 18.303

‒ 16.472

‒ 13.940

‒ 5.977

 

Project GroenvermogenNL

2

‒ 50.000

‒ 69.000

     

Kasschuif

2

‒ 97.044

  

10.000

15.000

15.000

57.044

Uitvoeringskosten RVO

1+2

‒ 2.595

      

Loon- en prijsbijstelling

1+2

62.812

96.461

104.487

105.779

101.780

87.467

349.868

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

1+2

‒ 37.687

‒ 57.877

‒ 63.529

‒ 64.862

‒ 63.160

‒ 29.029

‒ 35.283

Economische Veiligheid

1+2

‒ 25.125

‒ 38.584

‒ 36.291

    

Project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

1

 

‒ 3.527

‒ 24.134

‒ 22.514

‒ 22.925

  

Project DUTCH

1

 

‒ 47.000

‒ 1.000

    

Project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

2

 

‒ 135.000

     

Project Maritiem Masterplan

2

 

‒ 30.000

‒ 60.000

‒ 10.000

   

Project QuantumDeltaNL

2

 

‒ 30.200

 

‒ 30.000

   

PEGA

1+2

  

‒ 4.667

‒ 40.917

‒ 38.620

‒ 30.796

 

Kasschuif subsidie route

1+2

‒ 390.000

‒ 760.000

‒ 800.000

‒ 800.000

‒ 800.000

1.550.000

2.000.000

Kasschuif departementale route

1+2

‒ 507.568

429.123

 

200.000

290.250

‒ 411.805

 

Kasschuif voorwaardelijke toekenningen

1+2

‒ 118.200

‒ 148.000

43.000

6.800

206.400

‒ 1.000

11.000

Stand ontwerpbegroting 2024

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

5.301.930

Toelichting

Een begrotingsfonds wordt «gevoed» door het moederdepartement, in dit geval het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze ontvangstenmutaties komen exact overeen met de hierboven beschreven uitgavenmutaties. Wanneer na afronding van een NGF-project blijkt dat het toegekende budget niet volledig is benut, valt het restant terug aan het NGF door middel van een overboeking van het uitvoerende departement naar het voedingsartikel van het NGF (artikel 6 van begroting EZK, Hoofdstuk XIII).

Licence