Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze leeswijzer gaat in op de volgende onderwerpen:

  • 1. Begrotingsstructuur;

  • 2. Groeiparagraaf;

  • 3. Ondergrenzen toelichtingen.

1. Begrotingsstructuur

Beleidsagenda

Dit onderdeel bevat onder «beleidsprioriteiten» het doel van het NGF en de belangrijkste prioriteiten voor 2024. Vervolgens worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties beschreven. Tot slot wordt de Strategische Evaluatie Agenda uiteengezet.

Beleidsartikelen

In de beleidsartikelen worden de twee pijlers van het Groeifonds beschreven: Kennisontwikkeling (artikel 1) en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (artikel 2).

Per pijler worden de doelstellingen, de verantwoordelijkheden van de minister(s) en beleidswijzigingen beschreven. Daarnaast is er de huidige financiële stand van de twee pijlers te vinden, voorzien van een toelichting. Ook de voormalige pijler Infrastructuur (artikel) wordt beschreven, hoewel dit artikel is opgeheven als gevolg van het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV. Vanwege één project blijft dit artikel vooralsnog in stand.

Bijlagen

Tot slot bevat dit begrotingshoofdstuk drie bijlagen. In de «verdiepingsbijlage» (bijlage 1) zijn de financiële ontwikkelingen vanaf de begroting 2023 tot aan deze begroting te vinden. Bijlage 2 biedt een overzicht van moties en toezeggingen omtrent het NGF. Het «totaaloverzicht NGF-projecten» (bijlage 3) bevat kasreeksen en een overzicht van de verdeling tussen de verschillende modaliteiten (toekenningen, voorwaardelijke toekenningen en reserveringen) voor álle NGF-projecten.

2. Groeiparagraaf

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is de overzichtstabel van de verdeling van de NGF-middelen, die onder «Beleidsprioriteiten» is opgenomen, aangepast om de leesbaarheid te vergroten.

Daarnaast is ervoor gekozen om in de tabel 'Verhouding modaliteiten per NGF-project', die in de bijlage «Totaaloverzicht NGF-projecten» staat, de realisatie per departement vanaf nu alleen weer te geven in het jaarverslag. Dat is meer in lijn met de aard van de begrotingsstukken, waarbij de realisatie per project thuishoort in het jaarverslag.

Tot slot is de tabel met het overzicht van reserveringen in de bijlage «Totaaloverzicht NGF-projecten» niet meer opgenomen. De reden hiervoor is dat deze informatie bij nader inzien overbodig is aangezien dezelfde informatie ook al werd weergegeven in de tabel 'Verhouding modaliteiten per NGF-project'.

3. Ondergrenzen toelichtingen

Wat het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen betreft zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Licence