Base description which applies to whole site

5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Inleiding

SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Samen met zeven ministeries werkt SSC-ICT aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Naast de werkplekautomatisering wordt gewerkt aan het beheer van applicaties, housing en hosting, en ICT-infrastructuren voor rijksgebouwen en tijdens evenementen. Ruim 40.000 ambtenaren werken via de ICT-omgeving. Ambtenaren werken steeds vaker hybride, waarbij ze zowel in rijksgebouwen als vanuit huis werken.SSC-ICT beheert verder ruim 2.000 applicaties en ondersteunt internationale missies.

In 2024 continueert SSC-ICT de in 2022 in gang gezette transformatie in relatie tot de I-strategienota Rijk 2021-2025. SSC-ICT werkt in dat kader verder aan belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Dit betreft het verhogen van de klantgerichtheid en het verbeteren van de digitale weerbaarheid. Maar ook het moderniseren van de dienstverlening zoals het ondersteunen van het hybride werken en het incorporeren van het Cloud-beleid Rijk alsmede het (door)ontwikkelen van de organisatie(cultuur) en talent.

Staat van baten en lasten

Tabel 57 Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

323.685

324.405

372.174

387.688

403.721

413.556

423.657

waarvan omzet moederdepartement

92.410

89.727

102.939

107.230

111.665

114.385

117.179

waarvan omzet overige departementen

230.479

233.778

268.202

279.382

290.936

298.023

305.303

waarvan omzet derden

796

900

1.033

1.076

1.120

1.147

1.175

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

107

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

323.792

324.405

372.174

387.688

403.721

413.556

423.657

        

Lasten

       

Apparaatskosten

273.377

292.440

324.425

338.809

353.850

362.691

371.779

- Personele kosten

143.392

160.272

169.000

177.788

187.033

193.205

199.581

waarvan eigen personeel

89.398

98.057

108.565

114.211

120.150

124.115

128.210

waarvan inhuur externen

51.988

56.881

55.069

57.932

60.945

62.956

65.034

waarvan overige personele kosten

2.006

5.334

5.366

5.645

5.938

6.134

6.337

- Materiële kosten

129.985

132.168

155.425

161.021

166.817

169.486

172.198

waarvan apparaat ICT

107.291

108.294

126.322

130.870

135.581

137.750

139.954

waarvan bijdrage aan SSO's

21.190

20.858

21.864

22.651

23.466

23.842

24.223

waarvan overige materiële kosten

1.504

3.016

7.240

7.500

7.770

7.895

8.021

Rentelasten

441

0

799

828

858

872

886

Afschrijvingskosten

42.294

43.515

47.109

48.051

49.012

49.993

50.992

- Materieel

37.496

35.682

39.276

40.062

40.863

41.680

42.514

waarvan apparaat ICT

37.496

35.682

39.276

40.062

40.863

41.680

42.514

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

4.798

7.833

7.833

7.990

8.149

8.312

8.479

Overige lasten

5.496

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

4.735

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

761

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

321.608

335.955

372.334

387.688

403.721

413.556

423.657

Saldo van baten en lasten uit alle activiteiten1

2.184

‒ 11.550

‒ 160

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

3

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten na belastingen2

2.181

‒ 11.550

‒ 160

0

0

0

0

Programmakosten transitie SSC-ICT3

6.984

11.550

0

0

0

0

0

Programmakosten transformatie SSC-ICT

2.837

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten4

12.002

0

‒ 160

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Voor de Ontwerpbegroting 2024 is uitgegaan van de Jaarrekening 2022, de begroting 2023, het CAO akkoord 2022 en de ontwikkelingen binnen het dienstverleningspakket die effect hebben op de meerjaren begroting van SSC-ICT.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De stijging in de loonkosten ambtelijk personeel is, naast de effecten van het CAO akkoord 2022, het gevolg van de verdere invulling van de personele bezetting in 2024 en inflatie. Met deze invulling, zowel op kwantitatief als op kwalitatief niveau, wil SSC-ICT de continuïteit van de dienstverlening waarborgen. In het meerjaren perspectief staat het aandeel externen in verhouding met de verwachte stijging bij het eigen personeel. Als gevolg van de blijvende vraag naar specialistische ICT kennis, mede als gevolg van het dalende aanbod van ICT personeel op de arbeidsmarkt, zal externe expertise blijvend noodzakelijk zijn.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hosting van applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting en de servicekosten BZK onder deze post. Voor 2024 wordt een verdere groei verwacht in de levering van producten en diensten binnen het verzorgingsgebied. Daarnaast is de verwachting dat als gevolg van inflatie en soms langere levertijden door tekorten aan onderdelen de marktprijzen de komende jaren zullen stijgen. Dit zorgt van een  stijging van 9% in de verwachte kosten voor 2024.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basisdienstverlening en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door het achterblijven van investeringen in voorgaande jaren vallen de afschrijvingskosten lager uit.

Kasstroomoverzicht

Tabel 58 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap SSC-ICT over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

2.631

14.397

17.412

30.082

31.362

25.632

17.497

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

320.135

324.405

372.174

387.688

403.721

413.556

423.657

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 261.717

‒ 292.440

‒ 324.425

‒ 338.809

‒ 353.850

‒ 362.691

‒ 371.779

2.

Totaal operationele kasstroom

58.418

31.965

47.748

48.880

49.870

50.864

51.878

 

-/- totaal investeringen

‒ 44.660

‒ 60.000

‒ 76.602

‒ 55.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

761

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 43.899

‒ 60.000

‒ 76.602

‒ 55.000

‒ 60.000

‒ 60.000

‒ 60.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 17.676

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

13.000

11.550

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 34.992

‒ 40.500

‒ 35.078

‒ 50.600

‒ 50.600

‒ 60.000

‒ 60.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

34.820

60.000

76.602

58.000

55.000

61.000

60.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 4.848

31.050

41.524

7.400

4.400

1.000

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

12.302

17.412

30.082

31.362

25.632

17.497

9.375

Toelichting

De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Het gaat hierbij om periodieke vervanging persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkapparatuur in het Overheid Data Centrum Rijswijk, servers en licenties. Tevens betreft het de vervanging van technische verouderde systemen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 59 Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

980,5

1.040

1.114

1.144

1.144

1.144

1.144

Aantal externe fte's in % van totale fte's

23,4%

      

Saldo van baten en lasten (%)

0,7%

‒ 4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid (KTO)

n.b.

7

7

7

7

7

7

Gebruikerstevredenheid beleving (GTO)

7,2

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

n.b.

7

 

7

 

7

 
        

Kostprijs

       

Digitale werkplekomgeving basis

850

884

955

993

1.033

1.074

1.117

Digitale werkplekomgeving online

595

619

681

708

736

766

797

Digitale werkplekomgeving light

270

281

351

365

380

395

411

Basisinrichting kantoorpand

66

69

71

74

77

80

84

Fat client DWR special

845

879

914

951

989

1.028

1.069

Kiosk PC incl. monitor

750

780

780

811

844

877

912

        

Omzet per productgroep (PxQ) (bedragen x € 1.000)

       

Generiek

8.839

9.732

11.344

11.631

12.112

12.407

12.710

Gemeenschappelijk

280.823

278.988

325.182

333.412

347.200

355.658

364.345

Klantspecifiek

34.023

35.685

41.593

42.646

44.409

45.491

46.602

        

Totaal

323.685

324.405

378.119

387.688

403.721

413.556

423.657

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Beschikbaarheid kernsystemen

99,6%

99,50%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%

Grote incidenten

56

75

45

45

45

45

45

Geleverd binnen gestelde termijn

n.b.

95,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Life Cycle Management hard- en software (hardware)

90,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Life Cycle Management software hard- en software (software)

90,7%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Doorlichting uitgevoerd cq gepland

 

2024

     

Toelichting

Generiek deel

FTE

Fte totaal betreft de maximale bezetting van ambtelijk personeel welke benodigd is voor continuering van de dienstverlening. Hierbij is 1,0 fte gelijk aan een aanstelling van 36,0 uur per week.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten dient minimaal nihil te zijn. Dit betreft het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van SSC-ICT, voor zover afkomstig uit reguliere financiële activiteiten, zoals inkomsten op basis van standaard leveringsafspraken met afnemers, maatwerkopdrachten en personele- en materiele uitgaven.

Klanttevredenheid

SSC-ICT streeft naar een volwassen opdrachtgevers-opdrachtnemers relatie. Om de tevredenheid van de belanghebbenden van SSC-ICT in beeld te krijgen worden periodiek metingen verricht. Dit betreft de tevredenheid van de belanghebbenden/opdrachtgevers en klanten in de klantcontacten met SSC-ICT. Dit staat los van de tevredenheid die gemeten wordt bij gebruikers. Deze belanghebbenden/opdrachtgevers en klanten hebben contact met SSC-ICT medewerkers op verschillend strategisch/tactische lagen in de organisatie. De norm voor 2024 voor dit onderzoek is minimaal een 7.

Gebruikerstevredenheid

SSC-ICT streeft naar een actueel beeld van de tevredenheid van de eindgebruikers over de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Dit betreft de beoordeling door de eindgebruikers van de gehele dienstverlening van SSC-ICT, in de context waar Shared Service Organisaties voor in het leven zijn geroepen. Tien keer per jaar wordt één tiende deel van de eindgebruikers bevraagd middels een enquête waarin deze vraag is opgenomen. In de maanden augustus en december vindt er geen gebruikers tevredenheidsonderzoek plaats vanwege de vakanties in die maanden en de daarbij gepaarde lage respons. De norm voor dit onderzoek is een 7.

Medewerkerstevredenheid

SSC-ICT wil een goede werkgever zijn, waarin plezier, betrokkenheid en ontwikkeling van haar medewerkers voorop staan. In periodieke metingen wordt dat beeld binnen de organisatie opgehaald. Dit betreft een tweejaarlijks onderzoek. In 2024 zal geen medenwerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Kostprijs

De gepresenteerde tarieven zijn voorlopig en gebaseerd op de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Producten- en dienstencatalogus (PDC) SSC-ICT 2023, inclusief een prijsstijging, welke varieert per product. De tarieven voor 2024 zijn op het moment van verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld.

De persoonlijke digitale werkomgeving rijk (DWR) wordt hier weergegeven in drie aparte voorzieningen, namelijk: Basis, Online en Light. Basis betreft de volledige Windowsomgeving met basisfunctionaliteiten en – applicaties. Online betreft de digitale werkplek op Cloudbook, Kiosk PC of een eigen apparaat in combinatie met een geheime toegangscode. Light betreft de digitale werkomgeving met beperkte functionaliteiten, voornamelijk voor tablets en mobiele telefoons.

De inrichting Kantoorpanden Basisdiensten, conform de Rijks Producten- en Diensten catalogus Pand-gebonden ICT-diensten in het Rijkskantoor wordt verrekend per m². Iedere rijksambtenaar van elke rijksoverheidsorganisatie kan gebruik maken van deze pand-gebonden ICT-voorzieningen. Dit betreft o.a. werkplek- en afdrukdiensten, LAN- en wifiverbinding, telefonie en video vergader- en presentatiefaciliteiten.

De Fat Client Digitale Werkomgeving Rijk DWR Basis welke is geïnstalleerd op een desktop computer. Het komt voor dat bepaalde applicaties niet aangeboden kunnen worden op de Digitale Werkomgeving Online (Citrix). Ook komt het voor dat er speciale randapparatuur nodig is voor een specifiek informatiesysteem. Voor deze gevallen is er een Fat Client beschikbaar.

Omzet

De totale omzet betreft de geraamde kostendekkende opbrengsten welke grotendeels worden gerealiseerd op basis van financiële afspraken met de klanten. Deze worden per afnemer binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT vastgelegd in het Dossier Financiële Afspraken (DFA). De verwachte totale omzet per product/dienst 2024 betreft de begroting gebaseerd op de jaarrekening 2022, begroting 2023 en de ontwikkelingen in de dienstverlening die effect hebben de (meerjaren) begroting van SSC-ICT.

Specifiek deel

Beschikbaarheid kernsystemen

SSC-ICT streeft naar een hoge beschikbaarheid van haar dienstverlening. Om de basis dienstverlening te kunnen garanderen zijn twintig kernsystemen en kerndiensten gedefinieerd waarvoor een hoge beschikbaarheid gewenst is. Deze kernsystemen zijn voorwaardelijk voor de werkzaamheden van 40.000 Rijksambtenaren. De twintig kernsystemen/diensten zijn gegroepeerd over vier categorieën. Over deze categorieën wordt de beschikbaarheid gerapporteerd. Met andere woorden, als een van de kernsystemen uit een van deze vier categorieën uitvalt, gaat de beschikbaarheid van die specifieke categorie naar beneden. Voor alle kernsystemen geldt een beschikbaarheidsnorm van 98,0%.

Grote incidenten

SSC-ICT streeft naar een minimaal aantal grote incidenten (storingen) om de beschikbaarheid van de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Dit betreft het totaal aantal grote incidenten vanaf het begin van het kalenderjaar. Een groot incident wordt als zodanig gedefinieerd als de urgentie (intolerantie van uitstel), de impact (hoeveel gebruikers zijn geraakt) en het escalatierisico (verspreiding) hoog zijn. De norm is maximaal 45 grote incidenten per jaar.

Levertijd standaard diensten

SSC-ICT levert standaard diensten conform afgesproken niveaus van dienstverlening. Dit betreft de doorlooptijd van aanvragen voor voorzieningen die in de PDC van SSC-ICT genoemd staan onder «Servicegroep Rijkswerkomgeving» met een afgesproken maximale levertijd. De norm is dat 90% van de aanvragen binnen de streeftijd is geleverd.

Hardware in support

SSC-ICT wil veroudering van infrastructuur componenten voorkomen. De norm voor 2024 is dat 80% van de gedefinieerde en geregistreerde hardware in support is. Meting vindt plaats voor netwerkcomponenten, servers en storage.

Software in support

SSC-ICT zorgt voor een veilige werkomgeving. Dit betreft het percentage softwarecomponenten waarvoor de leverancier security up-dates (support) levert. Per applicatielandschap is gedefinieerd welke servers daar aan gekoppeld zijn. Per server is inzichtelijk welke software componenten daar op draaien en tot wanneer zij in support zijn. De norm voor 2024 is 90%.

Licence