Base description which applies to whole site

5.5 FMHaaglanden (FMH)

Inleiding

FMHaaglanden zorgt voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor rijksambtenaren, met aandacht voor mens en aarde. Bij ons werken vakmensen met hart voor de klant waardoor de klant focus kan houden op de eigen dagelijkse werkzaamheden.

Samen met onze Rijkspartners en leveranciers zorgen wij, in een veranderende wereld, voor de best passende werkomgeving voor onze klant. Wij werken vanuit onze kernwaarden samen, herkenbaar, eigenaarschap en enthousiasme. Dit vertaalt zich in herkenbare en gastvrije dienstverlening.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door het leveren van duurzame dienstverlening en dragen daarmee bij aan een circulaire economie. Vanuit goed werkgeverschap bevordert FMHaaglanden duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Wij leveren facilitaire producten en diensten (o.a. beveiliging, kunst, vergaderservice, catering, post en reprografische diensten, vervoer, gebouwbeheer, schoonmaak en werkomgeving) voor vrijwel alle departementen. Uitstekende service staat bij ons hoog in het vaandel.

Als een van de grootste facilitaire dienstverleners kan FMH met zijn dienstverlening echt impact maken. De ambitie is om in 2030 als organisatie te transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO₂-impact. Om dit te kunnen realiseren moeten de komende jaren alle producten en diensten worden herijkt. Elektrificatie van het wagenpark en het vervoer, het verminderen van restafval, het verduurzamen van de catering en groenvoorziening en het hanteren van de principes van circulariteit zijn belangrijke speerpunten.

De masterplannen Rijkskantoorhuisvesting zijn in belangrijke mate richtinggevend voor de ontwikkelingen binnen ons verzorgingsgebied. De komende jaren staat in het teken om invulling te geven aan deze masterplannen waarbij grenzeloos samenwerken en hybride werken belangrijke thema’s zijn. FMH zal op basis van deze ontwikkelingen de dienstverlening hierop aanpassen en blijven zorgdragen voor een comfortabele en inspirerende werkomgeving.

Tabel 54 Begroting van baten-lastenagentschap FMH voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

       

- Omzet

151.800

164.154

179.928

179.928

179.928

179.928

179.928

waarvan omzet moederdepartement

125.763

139.269

149.474

149.474

149.474

149.474

149.474

waarvan omzet overige departementen

23.191

21.292

26.566

26.566

26.566

26.566

26.566

waarvan omzet derden

2.846

3.593

3.888

3.888

3.888

3.888

3.888

Rentebaten

0

0

484

516

480

508

535

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

151.800

164.154

180.412

180.444

180.408

180.436

180.463

        

Lasten

       

Apparaatskosten

143.064

157.816

175.010

175.010

174.929

174.969

175.010

- Personele kosten

48.289

56.255

62.356

62.356

62.356

62.356

62.356

waarvan eigen personeel

44.259

50.629

53.917

53.917

53.917

53.917

53.917

waarvan inhuur externen

4.030

5.626

8.439

8.439

8.439

8.439

8.439

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

94.775

101.561

112.654

112.654

112.573

112.613

112.654

waarvan apparaat ICT

58

75

156

156

156

156

156

waarvan bijdrage aan SSO's

75.257

72.627

79.842

79.842

79.842

79.842

79.842

waarvan overige materiële kosten

19.460

28.859

32.656

32.656

32.575

32.615

32.656

Rentelasten

96

101

353

385

430

418

404

Afschrijvingskosten

4.303

6.237

5.049

5.049

5.049

5.049

5.049

- Materieel

4.303

6.237

5.049

5.049

5.049

5.049

5.049

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

4.303

6.237

5.049

5.049

5.049

5.049

5.049

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

147.463

164.154

180.412

180.444

180.408

180.436

180.463

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

4.337

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

4.337

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename van de omzet is het gevolg van een toename in het aantal uit te voeren projecten in het kader van het masterplan Rijkskantoorhuisvesting en hybride werken. Daarnaast is de dienstverlening uitgebreid met het leveren en beheren van de thuiswerkstoel.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen/organisatieonderdelen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. Ook bij de overige departementen is de toename te wijten aan het aantal uit te voeren projecten in het kader van het masterplan Rijkskantoorhuisvesting en hybride werken en de uitbreiding van de dienstverlening met het leveren en beheren van de thuiswerkstoel.

Omzet derden

De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en Autoriteit Persoonsgegevens

Rentebaten

De rentebaten hebben betrekking op de rentevergoeding over het rekening-courantsaldo.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De toename van de personele kosten is, naast de loonontwikkeling, het gevolg van uitbreiding van de dienstverlening.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 90% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage Shared Service Organisaties (SSO's) en overige materiële kosten. De toename is het gevolg van meer dienstverlening die wordt geleverd. 

In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten van de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) en de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een groot aandeel (66%). Daarnaast zijn de kosten voor onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate) hier opgenomen, aangezien deze kosten via het Rijksvastgoedbedrijf bij FMH in rekening worden gebracht.

Afschrijvingskosten

De overgenomen activa (met name meubilair) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.

Rentelasten

Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het ministerie van Financiën.

Tabel 55 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap FMH over het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

31.639

15.129

14.655

14.519

14.659

15.563

16.788

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

154.825

164.154

180.412

180.444

180.408

180.436

180.463

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 131.189

‒ 157.917

‒ 175.363

‒ 175.395

‒ 175.359

‒ 175.387

‒ 175.414

2.

Totaal operationele kasstroom

23.636

6.237

5.049

5.049

5.049

5.049

5.049

 

-/- totaal investeringen

‒ 5.107

‒ 8.400

‒ 3.110

‒ 3.980

‒ 1.870

‒ 1.870

‒ 1.870

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.107

‒ 8.400

‒ 3.110

‒ 3.980

‒ 1.870

‒ 1.870

‒ 1.870

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 3.202

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 3.321

‒ 6.711

‒ 5.185

‒ 4.908

‒ 4.145

‒ 3.824

‒ 3.676

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.248

8.400

3.110

3.980

1.870

1.870

1.870

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.275

1.689

‒ 2.075

‒ 928

‒ 2.275

‒ 1.954

‒ 1.806

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

47.894

14.655

14.519

14.659

15.563

16.788

18.161

Toelichting

Investeringskasstroom

FMH investeert voornamelijk in meubilair. De investeringen zijn met name het gevolg van hybride werken. Dit vraagt ander type meubilair.

Financieringskasstroom

De aflossing heeft betrekking op lopende en toekomstige leningen. Het beroep op de leenfaciliteit komt overeen met de investeringsstroom.

Tabel 56 Overzicht doelmatigheidsindicatoren FMH
 

Stand Slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omschrijving Generiek Deel

       
        

Omzet per productgroep (PxQ)

151.800

164.154

180.412

180.444

180.408

180.436

180.463

Generiek

131.858

148.122

157.771

157.771

157.771

157.771

157.771

Specifiek

19.932

16.031

22.157

22.157

22.157

22.157

22.157

Overig

10

0

484

516

480

508

535

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

580

602

612

612

612

612

612

Saldo van baten en lasten (%)

2,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

        

Omschrijving Specifiek Deel

       

Verhouding generiek vs specifieke dienstverlening

87:13

90:10

90:10

90:10

90:10

90:10

90:10

Personele kosten als % van totale kosten

32,7%

34,3%

34,6%

34,6%

34,6%

34,6%

34,6%

Materiële kosten als % van totale kosten

67,3%

65,7%

65,4%

65,4%

65,4%

65,4%

65,4%

Apparaatskosten (in €)

58.196

67.427

73.621

73.621

73.613

73.617

73.621

        

Tarieven

       

Regiotarief (facilitair)

195

210

228

228

228

228

228

        

Tevredenheid

       

Klanttevredenheid

n.v.t.

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevreden

Tevredenheid specifieke dienstverlening

7,6

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Medewerkerstevredenheid

n.v.t.

Tevreden

n.v.t.

Tevreden

n.v.t.

Tevreden

n.v.t.

Doorlichting gepland c.q.

       

Toelichting

Generiek deel

Omzet per productgroep

De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.

De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).

Saldo van baten en lasten (%)

Het saldo baten en lasten van 0% geeft een sluitende begroting weer.

Specifiek deel

Verhouding generiek versus specifieke dienstverlening

Dit is het aandeel van de omzet van de generieke dienstverlening op de totale omzet versus het aandeel van de omzet van de specifieke dienstverlening in de totale omzet.

Personele- en materiële kosten als % van de totale kosten

Dit betreft de procentuele verhouding van de respectievelijk de personele en materiële kosten in de totale lasten. Het aandeel van de personele kosten in de totale kosten laat een lichte stijging zien. Dit komt met name door de personele inzet voor de uitvoering van projecten.

Apparaatskosten

De apparaatskosten hebben betrekking op de personele kosten en de materiële kosten exclusief de inkoopkosten voor de dienstverlening. De toename is het gevolg van de loonontwikkeling en de extra dienstverlening waardoor meer inzet van personeel benodigd is.

Regiotarief (facilitair)

De verrekeningsystematiek voor de generieke dienstverlening is een tarief per m2 bruto vloeroppervlak. Het regiotarief geldt voor de kantoorpanden in het verzorgingsgebied van FMH. Specialty panden en panden waar FMH beperkte dienstverlening levert zijn uitgesloten. Het vastgestelde tarief voor 2023 bedraagt € 218 per m2 BVO. De tariefstijging ten opzichte van 2023 is het gevolg van de verwachte loonprijsontwikkeling van gemiddeld 4,7%.

Klanttevredenheid

FMH meet de klantevredenheid en klantbeleving door middel van activity based, product based en continu metingen. Door deze metingen kan FMH sneller inspelen op de klantbehoeften.

Licence